Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

garej

garej

Ond mae o'n garej.

Cafodd Darren waith yn y garej gyda Derek ac yn ddiweddarach cafodd le i fyw gan Derek hefyd.

I'r garej honno un diwrnod y daeth Harri Gwynn, oedd newydd symud o Lundain i Roslan i ffarmio - i gael bandiau brêc i'w gar, a chael Wil Sam yn ei wely dan y ffliw.

Ac mae hynny'n siŵr o fod yn wir, ac yntau wedi bod yn cadw garej yn Llanystumdwy, ger Cricieth, am flynyddoedd yn ystod y pumdegau a'r chwedegau cynnar.

Cafodd o'i daro gan gar ar ffordd yr A458 ger Garej Drivers yn y dre.

Rhoddwyd Dei i eistedd ar gadair fregus yng nghanol y garej, a cherddodd Bilo o'i gwmpas gan edrych arno fel pe bai'n edrych ar fuwch cyn ei phrynu.

Byr iawn fu ei harhosiad yno a chafodd waith fel mecanic dan hyfforddiant gyda Derek yn y garej.

Gellwch brynu un arbennig ar gyfer eich car, a chael y garej sy'n arfer trin y car i'w osod, ond rhaid cofio fod y rheini yn tueddu i fod yn llawer drutach.

Roedd pedwar yno yn y garej.

Daeth Robin draw i'r garej unwaith i chwilio am waith, ac erbyn hyn bws undyn oedd hi; 'roedd yr hen drefn o fod yn ofalydd i gychwyn ac yna mynd ymlaen i ddreifio wedi gorffen.

Bysys mini sydd yn y garej ym Mhwllheli erbyn hyn.

Tybed a yw'r pris a gynigir gan Mercian Ltd., yn ddigon uchel i berchnogion y garej bresennol fforddio codi garej newydd yr ochr arall i'r ffordd?

Gwerthwyd y garej a symudodd Wil Sam a'i wraig a'i ferch fach i fwthyn yn Rhoslan.

Dealla'r Goriad mai'r cam diweddaraf yw ceisio prynu garej Foulkes ar Ffordd Ffarrar sy'n union wrth ochr y fynedfa i'r cae pel-droed.

Wedyn, cot law a het ac ambarel, cloi'r drws, a ras ar draws y cwrt am y garej.

Gadawodd y garej ac ymunodd â'r gwasanaeth ambiwlans.

Wedi byw am flynyddoedd fel chwarelwyr, arian bach, a gwaith peryg, bellach car yn ymddangos am y tro cyntaf mewn garej, a charped o wal i wal, a dyn yn cael cyflog teg am ddiwrnod gonest o waith.

A fydd Ffordd Ffarar felly yn colli ei garej?

Wedi'r cwbl, y trefniant a wnaethpwyd efo'r cwmni oedd y buasai'r bws yn ôl yn y garej erbyn chwech.

Dechreuodd Derek deimlo'n unig ac aeth Karen, oedd bellach yn gweithio yn y garej, ati i chwilio am gariad i Derek.

Ar hyn, cyrhaeddodd y bws y garej ym mhen uchaf y pentref.

Datblygiad Ffordd Ffarar - Chwalu Garej i Fynd i'r Siopau?

Yn y garej hefyd y dechreuodd y berthynas ffrwythlon rhwng Wil Sam ac Emyr Humphreys, a oedd yn athro ysgol ym Mhwllheli ar y pryd.

Byddai'n siom i amryw colli'r garej hon a hithau wedi bod yn ddefnyddiol iawn iddynt ar hyd y blynyddoedd.

Yn ystod ei chyfnod yn y garej datblygodd perthynas agos iawn rhyngddi hi a Derek.

'Roedd Derek a Karen yn hapus iawn am gyfnod tan i Gina gael ei lladd o ganlyniad i gamgymeriad wnaeth Karen yn y garej.

"Mewn garej ydy ni, Bigw.'

Fe eelir gweld drwy'r niwl weithiau rai o'r hen adeiladau bychan hyn hwnt ac yma ond edrychwch yn fanwl achos efallai eu bod nhw yn edrych yn debycach i garej neu neuadd Bingo bellach.

Cafodd dipyn o drafferth efo drws y garej yn gwrthod cau - roedd o wedi sôn droeon wrth y giaffar ac wrth Mrs Rowlands am gyflwr y clo yna - ac felly roedd hi bron yn bum munud ar hugain i wyth pan drodd o'r gornel i mewn i stad Llys y Gwynt ac roedd Elfed wedi gwylltio braidd efo Elsie Williams a'i chriw.

Datblygodd y busnes i fod yn garej lwyddiannus Cwmderi.

Aiff y broses o ad-feddiannu yn ei blaen bellach: daw'r Rex yn slei bach yn fan ymarfer ar gyfer y drymiwr, sy'n cadw Tref yn effro yn ystod y nos, ac aelodau eraill pyncaidd ei grŵp; yn garej ar gyfer motobeic Dave na all fforddio talu'r drwydded ar ei gyfer; ac yn ganolfan gymdeithasol ar gyfer hen ferched y cartref lle cant eu suo i gysgu o flaen y teledu ddydd a nos.

Gwisgai drywsus ac anorac ddu - dillad oedd yn sgleinio fel y moto beic a safai ar ei stand yng nghanol y garej fel anghenfil mawr yn barod i lamu i'r nos.

Ond fyddai Bilo a'i fêts ddim yn clywed sŵn y moto beic, diolch am hynny; fe'i gadawyd wrth y moniwment mewn llecyn parcio o flaen y siopau, ac ar ôl cloi'r gadwen am yr olwyn flaen, cerddodd efo Cen i gyfeiriad stad o dai lle'r oedd cartref a garej Bilo.

Parciodd Elfed ei fws yn ofalus yn ei gornel arferol o'r garej a throdd i edrych sut lanast a adawyd ar ôl gan aelodau Sefydliad y Merched.

Does dim rhaid i ti ganu'r gloch ac aros i rywun agor y drws i ti.' Symudodd Dan Din yn ei ôl i bwyso yn erbyn y fainc yng nghefn y garej a daeth Bilo i sefyll o flaen Dei.

Aethom allan trwy'r drysau gwydr ac ar hyd llwybr llyfn o fflagiau coch a oedd yn arwain o'r garej hyd ymyl pellaf y lawnt.

Perchennog Garej Cwmderi.

Garej PDH ydi hwn - Pawb Drosto'i Hun.

Ar y pryd 'roedd Maldwyn yn byw ar y Wirral, ac ymhen rhyw dri mis wedi iddo symud euthum draw, gan alw yn y garej yn West Kirby i weld Rowlands.

Y mae'r rhan fwyaf ohonynt â gardd ac â garej, ac y mae'r rhai ohonynt â gwres canolog a system insiwleiddio da.

Parciodd Malcym ei foped yn ymyl car rhydlyd Ifor, yn y garej, orffan ei smôc.

Nid ei phrynu er mwyn ei defnyddio fel garej ond ei chwalu gyda'r bwriad o gael gwell mynedfa i'r cae at ddefnydd y bobol fyddai am fynd i'r ganolfan siopa.

Unwaith fe ddaliodd leidr oedd am dorri i mewn i garej y tŷ drwy gau'i safn am ei fraich a dal ei afael nes i dad Rolant ddod i ryddhau'r dyn.

Yn y cyfamser, roedd y galwadau'n cynyddu o du cymdeithasau a chwmni%au drama lleol, a'r sgrifennu'n cael ei wneud yn oriau mân y bore ar ôl gorffen gwaith y dydd yn y garej.

Cymerodd bedwar diwrnod i garej ddod o hyd i'r creadur ym mherfeddion y cerbyd ac yn ystod y pedwar diwrnod hwnnw tynnwyd y Myrc yn ddarnau ond i ddim pwrpas.

Rydw i'n estyn y pethau o'r cefn efo un law a'u rhoi ar lin Bigw tra'n llywio'r car o'r garej yn ôl i lif y traffig.

Y tu draw i'r garej roedd rhai coed addurnol wedi eu trimio mor ofalus â chŵn rhech.

"Mewn garej ydy ni, Bigw.' Pan af at y cownter, dywed y dyn nad siec sydd ei angen ond y cerdyn.