Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gennych

gennych

Os oes gennych ddawn cynllunio beth am roi cynnig arni.

Mae gennych chi le i ddiolch nad ydw i ddim yn cysgu mor esmwyth ag y bu+m i, neu fyddech chi ddim yma'n mwynhau brecwast yn yr haul ond yn yr ysbyty yn ymladd yn erbyn niwmonia.

Does gennych chi ddim diddordeb yn y fferm Mr Jenkins, dim ond fel lle i wneud arian ohono.

Ond beth os nad oes gennych chi gyfrif banc?

Cliciwch unwaith tu allan i'r Wali Tomos - mae hyn yn dad-ddethol y testun - ac fe ddylai fod gennych:

Dim ond at ddibenion addysgol y mae hawl gennych eu recordio.

Os oes gennych unrhyw syniadau, awgrymiadau, cwynion, sylwadau, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda -- byddem yn falch o glywed oddi wrthych.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer safle'r wythnos danfonwch nhw atom.

Os oes gennych blanhigyn fel hyn gartref, trowch ef y ffordd arall, ac edrych arno eto ymhen rhai ddyddiau.

-Casgliadau - yr hyn a ddarganfuwyd gennych.

Fe ddylai fod gennych ddisg hyblyg eich hun sydd wedi ei fformatio.

Os oes gennych efnogwyr hael, a'ch bod wedi colli ston o leiaf, yna gallech obeithio cael persawr, 'after-shave'.

Os oes gennych chi 5 ac eisiau rhywbeth diddorol, efallai na chewch chi newid, ond mynnwch gopi o'r Cd, 5 Heb Newid.

a mwy amryw ar ymadroddion nag sydd gennych yn arferedig wrth siarad beunydd yn prynu a gwerthu a bwyta ac yfed'.

* a oes gennych chi unrhyw syniadau ynghylch y math o sefydliad yr hoffech fynd iddo ar leoliad?

r : deallaf fod gennych gyfrol o stori%au, saith pechod marwol, ar fin ymddangos, a'ch bod yn awyddus hefyd i sgwennu nofel hir.

Gyda cheir yn hongian wrth ei gilydd gerfydd y tyllau lle'r arferai rhwd fod dydy'r heddlu ddim yn debyg o'ch stopio chi i ofyn oes gennych chi yr hyn sy'n cyfateb i MOT.

Fel ficer gyda'r Eglwys, oes gennych chi gydymdeimlad gyda hwy?

Fyddai gennych chi fawr ddim ar ôl." Yn ddiweddar beirniadwyd y llywodraeth yn hallt am geisio mygu mesur oedd wedi ei gyflwyno i'r senedd fyddai'n rhoi mwy o hawliau i bobol anabl.

Os oes gennych ddiddordeb, ond fod y dyddiad yn anghyfleus, cysyllywch a mi, neu a Mr D.

Ac os oes gennych chi stori i'w dweud y mae'r posibilrwydd o'i dweud yn gymaint mwy - ond y cwestiwn ydi a oes gennych chi rywbeth gwerth i'w ddweud.

"Nawr ewch i'r gwely ac aros yno," meddai'n chwyrn, "os cai ychwaneg o drafferth gyda chi heno, fe fydd yn edifar gennych chi." Y bore wedyn, fe'i dihunwyd gan sŵn llestri yn cael eu gosod ar fwrdd y feranda.

Rhaid bod Flash 4 Player Macromedia gennych i chwarae'r gêmau hyn.

Oes, os oes gennych chi system lloeren digidol.

Ond, fe gredaf i fod stôr enfawr o straeon gwerin cyfoes i'w cael yma yng Nghymru, ac fe hoffwn eu clywed gennych chi felly, talwch sylw manwl i'r stori nesaf fydd yn crwydro eich ardal chi, efallai yn sôn am alsatians yn rhewgell y bwyty Sineaidd, neu effaith y pwerdy niwcliar ar y tywydd, neu hwyrach am anifail mawr rheibus yn lladd defaid.

Oes gennych chi newyddion i Gang Bangor.

"Mae Stiwart wedi'n gwadd i gael cinio gydag e a Meri fory, os nad oes gennych chi wrthwynebiad," meddai Tom, cyn paratoi at fynd i'w wely - neu 'n hytrach, ei soffa.

Bydd gennych wedyn fwy o bwysau i'w golli wedi geni'r babi.

Golygfa arall yn y ddrama yw gwneud osgo gadael - ar ôl dangos i'r gwerthwr fod gennych arian sychion yn eich waled.

Llongyfarchiadau i Caban ar eu halbwm gynta ac os oes gennych chi bunten neu ddwy cofiwch ei phrynu.

Rheolau i'w torri yw'r rhain, on torrwch nhw oherwydd fod gennych reswm dros wneud hynny.

Os mai hyn ydi'ch syniad chi o rywbeth del, rhyw syniad go od o estheteg ac o werthfawrogi harddwch sydd gennych chi.

Nid yn unig yr yda ni'n awyddus i newid y dyddiad ond hefyd newid ei fformat - os oes gennych syniadau plis peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.

Os oes gennych chi ddiddordeb, PC 486SX 33 efo 8Mb o gof ydi Caradog.

Er enghraifft, yn yr adran Chwaraewch' ar BBC CYMRU'R BYD, efallai y gwelwch yr icon yma os nad oes gennych estyniad Shockwave.

Rhaid i chi beidio ag aberthu yr un darn - hyd yn oed un gwerinwr bach - yn yr agoriad heb fod gennych sicrwydd y byddai 'aberth' felly yn rhoi mantais glir i chi.

Waeth pa mor elyniaethus ac anodd yw'r amgylchedd allanol, cyn belled a bod gennych reolaeth a dewis dros eich systemau

'Oes, wrth gwrs.' 'Be sy gennych chi yn digwydd bod heb 'i lenwi?' 'Unrhyw un sy'n hwylus ichi.' 'O!

Os nad ydych chi'n awyddus i gysylltu â ni drwy'r post neu dros y ffôn mae gennych opsiwn arall erbyn hyn, sef defnydio'r E-Bost a'r We.

Anghofiwch pob atgof sydd gennych o rynnu mewn canolfannau preswyl di-liw a di-raen yn ystod dyddiau ysgol.

Oes gennych chi rywbeth heb 'i lenwi?' 'Oes.

nid acen madrid sy gennych chi, " meddai debra.

Dilynais chi i'r llyfrgell y diwrnod wedyn yn fwriadol i geisio dod i'ch adnabod a chael mwy o wybodaeth gennych, ac fe gefais hefyd!

Trwy wneud hyn mae'r golau o'r gwrthrych yn taro ar y 'rhodenni' ac felly os yw'n wrthrych tywyll mae gennych well gobaith o'i weld.

'Tybed oes gennych chi Sul allwch chi 'i roi i ni yn Maenan 'ma'r flwyddyn nesaf?' Llamodd fy nghalon a thynnais fy llyfr bach allan.

Bydd gennych gwy o gymhelliant i beidio a throi yn ol os yw'ch cytundeb gennych i'ch atgoffa.

Serch hynny mae'n wir bod ffontiau sans-seriff megis Helvetica neu Geneva yn haws i'w gweld ar sgrîn y cyfrifiadur, felly mae'n syniad sgrifennu'r testun yn Helvetica neu Geneva ar y sgrîn, ac yna, os oes gennych lawer o destun, ei newid i rywbeth fel Times ar y diwedd.

Ac yn ôl y ffordd y buoch chi'n ymddwyn, rydw i'n siŵr mai'r trefniant hwn sy orau gennych chi." Gwelodd ei gorff yn tynhau.

Er enghraifft, yn yr adran ‘Chwaraewch' ar BBC CYMRU'R BYD, efallai y gwelwch yr icon yma os nad oes gennych estyniad Shockwave.

"Os na fydd gwahaniaeth gennych chi," meddai Huw, "mi drof yn f'ôl ar f'union wedi'ch rhoi chi ar y cei rhag ofn i'r nos fy nal." "Popeth yn iawn, Huw, mi fyddwn yn iawn ond cael ein traed ar yr ynys, a diolch i chi eto." "Os daw'ch Mam unrhyw bryd, fe ŵyr ble i gael gafael arna i, ac fe ddôf â hi draw ar unwaith." Diolch eto, a chwifio llaw ar Huw.

Ond 'tasa gennych chi enw gwerth 'i gyhoeddi, mi fyddai pawb yn siwr o wrando.' Wedyn, dyna fo'n dechrau arni i gynllunio fy holl yrfa.

-Canlyniadau - y wybodaeth a gasglwyd gennych;

Mewn ymgais i guddio'i theimlad, meddai, "Eto i gyd, roeddech chi braidd yn rhy arw...neithiwr...doedd dim angen...doedd gennych chi ddim hawl..." "Wnes i mo'ch brifo chi," meddai, a'i lygaid yn tywyllu.

Pan fyddwch yn cadw dogfen am y tro cyntaf fe ddylech roi teitl iddi neu bydd gennych nifer o ddogfennau i gyd o'r enw Untitled.