Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gethin

gethin

Yn y graig honno mae ogof Rhys Gethin, un arall o gefnogwyr Glyndwr yn y gymdogaeth.

Gyda dyfodol y Wembley newydd yn y fantol, mae Ysgrifennydd Undeb Rygbi Cymru Dennis Gethin wedi dweud y bydd yr Undeb yn cynnal trafodaethau â'r Gymdeithas Bêl-droed ynglyn â'r posibilrwydd o ddod a mwy o brif gemau pêl-droed Pydain i Gaerdydd.

Nofiodd pry copyn y dr at fynedfa'r palas, ac amneidiodd arweinydd y chwilod ar Ffredi a Gethin i'w ddilyn.

'Nôl ag o at Gethin a'r osgordd, ei hyder yn gwegian.

nid cynt eu bod wedi taflu pob un ei frigyn i 'r dŵr ^ r nag y cipid hwy ymaith o 'u golwg golwg mae eisiau rhai mwy, ebe gethin gethin rhai trymach, mewn dŵr ^ r fel hyn.

Camodd Ffredi ar y gangen drwchus oedd yn cynnal y castell, ac arhosodd i Gethin ddod i lawr.

'Ar dy ôl di, Ffredi,' cilwenodd Gethin.

gwaeddodd gethin a huw gyda 'i gilydd gilydd ble 'r wyt ti, ffred?

I ffwrdd â chi, felly, os hoffech wybod lle bu Lewsyn ap Moelyn ar herw, lle bu Rhys Gethin yn cuddio a lle roedd Gwenno Cwm Elan yn gwerthu cwrw heb drwydded...

rhedodd y tri, gethin yn gyntaf, o amgylch coed a dyfai ar y lan i weld a oedd eu cyfaill yn ddiogel, ond erbyn iddynt ddod i olwg y gangen drachefn nid oedd ffred i 'w weld yn unman unman ffred !

Atyniad arall o fewn y Twr oedd y gwyliwr, Gethin Fychan o dylwyth Gwyn ab Ednywain o Eifionydd.

gofynnodd wil, a sylweddoli ar ôl gweld gethin yn edrych yn hurt arno na fedrai neb nofio mewn dyfroedd fel hyn.

'Hil y Meistri?' gofynnodd Gethin yn chwilfrydig.

Syllodd Ffredi a Gethin yn gegrwth ami.

Roedd hyd yn oed yr aelod ieuenga' o'r criw, Gethin, yn ddim ond 3 mis oed, wrth ei fodd gyda'r lle.

Gethin Clwyd fydd y beirniad eleni.

Mewn ymateb i'w ymdrech i'w fynegi ei hun, bydd y siaradwr aeddfetach yn cynnig adborth iddo, adborth o fath unigryw sy'n ystyr ganolog ac sydd hefyd yn amddifad o unrhyw elfen fygythiol ee Plentyn Ifanc: "pan" ethin Plentyn Hŷn: Ia, cwpan Gethin ydi honna ynte neu Plentyn: "nath fi myn i Wrecsam efo nain fi Dydd Sadwrn" Athro: "Mi es ti i Wrecsam hefo dy nain Dydd Sadwrn.

edrychodd y tri ar ei gilydd mewn penbleth penbleth rhaid inni fynd i ddweud wrth rywun, meddai gethin.

So there!' Dechreuodd Ffredi chwerthin yn ffri ac nid oedd ar hyd yn oed Gethin ofn y chwilen hynod hon.

Yr oedd hi'n ddadl hir, meddai Dennis Gethin, Ysgrifennydd Undeb Rygbi Cymru.

Fe ges fenthyg cyllell gan Nedi Pen-dre Hi naddiff fel nedde o chwith ac o dde Rhaid gwasgu'n bur gethin cyn torro bren crin Ni waeth iddi lawer y cefen na'r min.

Ar drothwy'r grisiau, sylweddolodd Gethin unwaith eto pa mor bell o'r ddaear yr oeddynt, a dechrau siglo'n benysgafn.

ychydig funudau wedi iddynt gyrraedd y bedol cyrhaeddodd llong huw, ac ychydig y tu ôl iddi longau ffred a gethin yn taro 'n ei gilydd wrth agosau, ac un wil yn rhuthro tuag atynt atynt fi sy 'n ennill !

a dechreuodd gethin redeg.

'Ran, Gethin,' sibrydodd Ffredi, 'paid â cholli arnat dy hun.'

Nid yn unig hynny, ond mae llais Gethin yn ysgafnach na'r arfer, gan wneud yr holl gân yn fwy hamddenol.

cafodd griff tomos afael ar seth harris, ei gymydog, i ddod gyda nhw, a chyda gethin ym mlaen y car gyda 'r sarsiant cychwynasant am y ffordd a arweiniai i lawr y dyffryn ymron ochr yn ochr ag afon afon.

ac wrth gethin gethin tyrd di hefo mi i ddangos imi lle 'r oeddech chi 'n chware, a mi awn ni heibio griff tomos iddo ddod hefo ni.

dychwelsant toc gyda 'u darnau coed newydd, a gethin, chwarae teg iddo, wedi dod o hyd i un bron ar ffurf llong a 'i gyflwyno i ffred ffred mae honna fel llong ryfel, ebe wil wil barod?

Enwir hefyd feibion Ieuan Gethin.

'Acts as if he owns the place, don't he, that friend of yours?' ychwanegodd wrth Gethin.

Roedd rhywbeth yn pigo meddwl Gethin: roedd yn sicr y dylai nabod y lle.

Roedd rhywbeth yn achosi penbleth i Gethin hefyd, ond ni chafodd amser i benderfynu beth, oblegid roedd syndod mud y ddau ffrind yn achosi i'w gosgordd golli eu teimladau o barchedig ofn tuag at y brodorion cyntefig.

Adroddwyd fod yr un Llyfr Lloffion a ddaeth i law gan gangen Llanrug wedi mynd at y beirniad, Gethin Clwyd.

Ond cyn iddo fedru ynganu'r un gair arall, lluchiodd Gethin ei hun yn erbyn y lli nes bwrw dr i geg agored ei ffrind.

meddai gethin eto.

Symudodd Gethin oddi wrth ei ffrind.

Penderfyniad Pwyllgor Cyffredinol yr Undeb fydd hwn, a dwin gobeithio byddan nhw'n gwneud penderfyniad o fewn cwpwl o ddiwrnode, meddai Ysgrifennydd yr Undeb, Dennis Gethin, ym mhecyn Chwaraeon y Post Cyntaf y bore yma.

Merch o'r ardal hon a pherthynas I Rys Gethin oedd Angharad, mam y Rhydderch ab Ieuan Llwyd a roddodd ei enw i Lyfr Gwyn Rhydderch, un o brif drysorau'r genedl.

Ond torrodd Gethin ar eu traws yn ffyrnig.

Mae dechrau'r gân yn arbennig yn gwneud i rywun feddwl am stwff cynharaf Cerys a'r criw, ac mae'r modd mae llais Gethin yn symud o un uchelseinydd i'r llall yn effeithiol tu hwnt.

ellis owen yn troi 'r gornel am stryd y capel a 'r mans mans noson seiat, meddai seth harris yn gwta, a thewi pan aeth griff tomos ati i holi gethin ynghylch beth a ddigwyddodd, ble 'r oedden nhw 'n chwarae, beth oedden nhw 'n chwarae, sut fachgen oedd ffred, ai tal ynteu byr, tew yntau tenau, ac ymlaen ac ymlaen tra canolbwyntiai williams ar yrru cyn gyflymed ag y gallai.

Yr oedd rhai o'r bechgyn hynaf wrth eu bodd yn canu rhai o ganeuon y rhyfel a chafodd Gethin Davies gyfle i ymddangos ar y teledu.

'la, mae'n wyrthiol,' meddai Gethin yn ffals, 'Ond fedrach chi ddim codi'r palas eich hun, heb g-gymorth y doctoriaid coch?'

Edrychodd Gethin yn ôl ar balas y chwilod, ac eisoes roedd cynllun yn cyniwair yn ei feddwl am ffordd i ddifetha'i berchenogion.

Symudodd Gethin ymlaen ychydig yn ofnus a chladdu ei ben yn saff dan gesail ei ffrind.

ond roedd ffred yn yr ysgol ac wedi llwyddo i ennill sylw, onid ffafr, gethin.

dechreuodd huw grio 'n ddistaw bach, ond peidiodd pan ddywedodd gethin fod rhaid iddynt redeg bob cam i swyddfa 'r heddlu.

Yna, wrth i Gethin ei lapio'i hun amdano, crawciodd yn boenus, 'He, gofala lle wyt ti'n gosod y blydi sugnydd, wnei di!' 'Ddrwg g-gen i,' sibrydodd y gelen a'i enau wedi'u cloi'n dynn.

Syllodd Ffredi ar y chwilod i wneud yn siŵr nad oeddynt am ymosod arnynt, ac yna aeth draw i helpu Gethin.

Gethin Cunnah, 19, o Brestatyn oedd y llanc gafodd ei ladd mewn damwain ffordd ym Mhrestatyn nos Wener.