Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gi

gi

Neu a fydd hi'n gystadleuaeth ffyrnig rhyngddo ef a John Redwood - fel dau gi sgyrnygus yn ymladd am asgwrn y gwrthbleidiau.

Ambell waith gwahoddai Miss un ohonyn nhw i ddod o flaen y dosbarth i siarad am ei gi.

Byddai fy ewythr Wncwl Jack yn rhoddi ffyrling wedi ei lapio mewn menyn i'w gi pan y byddai llyngyr amo.

Pan deimlodd yr ysfa i gael ci am y tro cyntaf, gofynnodd i Mam a Dad a gâi o gi bach fel anrheg pen-blwydd neu anrheg Nadolig, ond er crefu a chrefu, yr un oedd yr ateb bob tro.

'Dwn i ddim pwy rôi i gi yno, heb sôn am blentyn." "Ia, 'ntê, a'r cyflogau'n fychan." "Bychan, i%a; meddyliwch chi rŵan am John yma, yn cael dim ond pymtheg swllt yn yr wythnos ar ôl gweithio blynyddoedd am ddim, a sefyll tu ôl i'r cownter o fore gwyn tan nos, a'r hen ddyn hwnnw'n cerdded o gwmpas y siop, efo'i hen lygada ym mhob man.

Pan ddechreuodd Vera John lanhau i Edward Morgan gyntaf, nid oedd yn hoffi'r syniad o weithio mewn tŷ lle'r oedd yna ddau gi.

Doedd dim hyd yn oed gi neu anifail yn crwydro'n ddiamcan rhwng y tai.

Roedd yr hen gi bach fel petai'n synhwyro hyn, yn enwedig heno.

Yr hyn hoffwn i ei wneud yn awr yw gwahodd yr enillydd a'i gi drosodd yma i gymryd rhan mewn rasus cwn defaid.

Gallai ystyried, o ddifri, sut gi fyddai orau ganddo fo i'w gael yn gyfaill ac yn gwmni iddo.

Gorchuddiwyd y bwrdd ar y llwyfan gan Jac yr Undeb a chyhoeddodd Price yn ei lais godidog mai testun yr anerchiad coffa fyddai, "I lawr ag ef mal rhyw gi%!

Belka, Chernysh - arhoswch chi fan hyn!' Edrychai'r ddau gi yn anfoddog wrth i'w meistr gychwyn i ganol y storm eira.

Pan branciodd i ffwrdd y trydydd tro, rhedodd Louis a'r ddau gi arall ar ei ôl.

Am nad oedd o wedi penderfynu'n derfynol ar y math o gi roedd am ei gael, doedd o ddim wedi dewis enw.

Aeth cyn belled â dweud ei fod o'n reit hoff o gi oedd wedi'i ddisgyblu'n dda.

Ar brydiau 'roedd yn gwneud sŵn tebyg i gi yn udo.

Ar gael ci yr oedd ei fryd; am gi y breuddwydiai ac er mwyn prynu ci roedd o'n cynilo pob ceiniog a gâi.

`Rydyn ni mewn trafferth gyfeillion,' gwaeddodd Ivan ar ei ddau gi, Belka a Chernysh.

Deallodd y ddau hen gi mai Rex oedd y gorau ohonyn nhw o ddigon.

Gwnaeth yr hen gi ffyddlon sŵn crio yn ei wddf.

Rŵan wrth imi edrych yn ôl fel hyn, ni allaf lai nag ystyried y sgarmes gi%aidd yna fel trobwynt mawr yn fy adnabyddiaeth o Talfan.

Roedd cŵn bach, pŵdls a chorgwn, yn iawn, ond nid dau gi defaid mawr.

Fel arfer, cymysg hefyd yw'r sioeau mwy arbenigol sy'n ymwneud ag anifeiliaid fel cŵn, cathod, adar neu gwningod, er ambell waith bydd cymdeithasau fel y Welsh Terrier Association neu'r Springer Spaniel Club of South Wales yn trefnu sioeau yn arbennig ar gyfer math arbennig o gi.

Llyncai Rhys bob gair a glywai gan ei fod o am ddysgu'n iawn sut i ofalu am gi.

Edrychai Rhys ymlaen at yr amser pan gâi o ymuno yn sgwrs y bechgyn, gan frolio campau ei gi o.

Rhaid, felly, o y bleiddgi'n ddewr ac yn gryf a dyna'r math o gi y bu'n ystyried ei ddewis am gyfnod.

Ond doedd dim ots ganddo yn y bôn sut gi a gâi, er y byddai'n well ganddo beidio â chael chihuahua gan ei fod o'n amau ai ci go iawn oedd hwnnw, ynteu lygoden o fath arbennig.

'Ches i rioed gi gan Miriam, er i mi grefu arni am un.

Nid yr un math o gi chwaith!~ Weithiau, fe dynnau lun ci defaid, dro arall chow, a nawr ac yn y man bulldog, ond llun o derier bach a dynnai gan amlaf - rhywbeth yn debyg i ddisgrifiad Seimon o Cli%o.

Mae o'n perthyn yn agos i gi sy'n codi'i goes ar geir, ar lampau ac ar goed er mwyn dangos mai ei batch bach o ydi'r tir hwnnw.

Gellir anfon ci ymhell iawn oddi wrthych a gweld beth oedd yn digwydd "yn y cwm pell", megis, heb fod yna redyn tal na grug trwchus rhwng dyn a'i gi.

Ac am ei amharodrwydd i adael Sam, ei gi.

Mae gan Darren gi o'r enw Snot.

Nodiadau: Mae'n amlwg o eiriau'r dau gi o'r Quango Iaith eu bod am ddiogelu eu sefyllfa hwy eu hunain yn unig, ac yn mynd dros ben llestri wrth geisio ddarbwyllo eraill i ymmdiried yn y Bwrdd.

Collodd ei galon guriad wrth weld bod ganddo gi wrth dennyn.

Ar wahan i Close - ar parot syn meddwl ei fod yn gi! - difywyd yw'r actio ar y cyfan gyda Ioan Gruffudd wedi etifeddu rhan syn golygu nad oes cyfle iddo ond mynd drwyr mosiwns.

Ymysg yr enillwyr o Benmynydd oedd Dilwyn Owen a Dylan Jones am Baratoi Oen at gylch sioe; Arwel Jones a Medwyn Roberts am wneud crempog (a'i thaflu!!); Paul Parry ac Ann Williams am addurno drwm olew, Arwel Jones ac Aled Pennant am wneud cenel i gi, ac unwaith eto eleni, eu tim dawnsio gwerin.

Ac mi welais innau enghraifft arall o ddiflaniad sifalri wrth i ddau gi fynd i yddfai gilydd ar un o feysydd hyfryd Caerdydd y bore o'r blaen.

Mae o mor ffyddlon ac ufudd ag unrhyw gi defaid,' pryfociodd Cathy.

Treuliodd oriau difyr yn ystyried rhinweddau'r naill gi a'r llall.

Roedd o am wybod sut i ddysgu campau i gi.

"Paid ti â chymryd sylw ohonyn nhw," meddai'r dyn wrth wyro i roi mwythau i ben Rex, "mi rydw i'n gymaint o ffrindiau hefo ti â'r ddau arall." Llyfodd Rex ei law a sboncio ymlaen i'r nos ar ôl y ddau gi arall.

Wnâi o ddim caniata/ u i'w gi o fynd yn rhy dew, sicrhâi ddigon o redeg iddo...

Agorodd y drws a gweld safnau gwaedlyd y ddau gi.