Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

goes

goes

Roedd o wedi sylwi nad oedd ei ffrind wrth y bwrdd brecwast, a phenderfynodd fynd i dynnu ei goes am y peth.

gofynnodd Llinos mewn llais bach maldodus gan dynnu ei goes.

Am y coed hyn sydd wedi ffrwytho'n sâl oherwydd tyfiant cryf y pren, gellir dirisglo'r goes.

Bydd Mark Jones yn chwaraei ail gêm ar yr asgell a Duncan Jones ei ail ar y pen tynn ar ôl i Chris Anthony anafui goes.

"Dyma'r goes fetel," gwaeddodd un o'r gelyn wrth edrych drwy ddarnau o'r Spitfire ar ôl iddi gwympo.

Yr hyn a gawsom i swper y noson gyntaf oedd tafellau o goes porc wedi eu rhostio, gyda thatws, pys a chawlifflwr, i ddewis y lleiaf lletchwith o'r tair ymdrech yn y Geiriadur Termau.

Dyma un o'r bechgyn o Lanfair yn rhoi un dda yn ôl imi trwy ddweud: 'Petaech chi'n troi hogia' Pen â'u pennau i lawr, fasa'r un geiniog yn syrthio o bocedi'u Oxford bags nhw!' Dyna'r fath le oedd y chwarel; os oeddech chi'n tynnu un goes roeddech chi'n siwr o gael y llall yn ôl.

Cynorthwywyd ef i ddod allan o'r ffos gan Ernest a'r bonheddwr ieuanc, ac wedi iddo ddod ato'i hun cafodd fod ei geffyl gwerthfawr wedi torri ei goes, ac ebe Ernest: `Wel, wel, mae'r cwbl drosodd efo fo; gadewch i ni ei roi allan o'i boen,' a chan dynnu ei gyllell allan, torrodd y brif wythi%en yn ei wddf, a gwaedodd yr anifail yn fuan i farwolaeth.

Dyna oedd yn egluro pam yr oedd o wedi bod yn cysgu yn ei ddillad ers wsos ag un goes allan o'r gwely!

Fydd Ryan Giggs ddim yn mynd i Armenia ar ôl anafu'i goes.

Ymwthiai pen-glin y goes arall o dan ei glogyn, oblegid roedd eisoes wedi codi un droed yn barod i'w chicio drwy'r drws.

Ni fydd mewnwr Llanelli, Guy Easterby, yn gallu chwarae am o leia chwe wythnos ar ôl torri ei goes yn erbyn Castell Nedd ar Y Strade echdoe.

"Edrych arni'n cicio'i choesa'." "Gobeithio na wnaiff y pier 'ma ddim dechra cicio'i goes', 'te," meddai Joni.

Bydd Mark Jones yn chwarae'i ail gêm ar yr asgell a Duncan Jones ei ail ar y pen tynn ar ôl i Chris Anthony anafu'i goes.

Aem drwy'r astudiaethau manwl hyn hefyd ar y goes gan dreulio tri mis gyda'r aelod hwnnw ac felly am bob rhan o'r corff: rhannau fel y benglog a'r ymennydd neu'r bol, a cheid arholiadau bob rhyw fis neu chwech wythnos ar yr astudiaethau hyn.

'Wyddai Odo ddim am y bataliwn o forgrug a oedd, yr eiliad honno, yn cynnal mabolgampau y tu fewn i goes ei drowsus.

Gorwedda'r ddau pollinium sy'n llawn paill ar ffurf pedol uwchben, ac mae'r ddisg ludiog ym môn y goes denau sy'n cynnal y pollinium yn glynu'n dyn yn llygaid mawr y gloyn.

They make you wonder what goes on between them.

"Y peth cynta weles i oedd cysgod dwy goes yn hongian mor llonydd â phendil cloc wedi stopo.

Mae wedi diodde o anaf i'w goes yn ddiweddar.

Cofiais i ni dynnu ei goes ar fws yr ysgol.

Dylid trin dail betys yn debyg i'r modd y trinnir spinaits; ond gwell torri ffwrdd y rhan isaf o'r goes sy'n tueddu i fod yn wydn.

Mae Silvinho wedi aros gartre oherwydd anaf i'w goes.

Mae wedi tynnu cyhyr yn ei goes.

Gwthiodd ei hun ymlaen ar ei ben-lin a'i benelin dde am ychydig, gan lusgo'i fraich a'i goes chwith yn boenus ar ei ôl.

Dewiswyd Rhys Williams yn safle'r cefnwr - er iddo ddiodde anaf i'w goes yn gêm Caerdydd ag Abertawe ddydd Sadwrn.

Unwaith neu ddwy meddyliodd am gymryd y goes oddi yno ond wedi syllu ar goesau hirion Mwsi gwyddai nad oedd obaith iddo fedru dianc.

Wedi treio'r platform a gweld ei fod yn saff, maent yn eu gwneud eu hunain yn ddiogel trwy gloi'r rhaff am un goes a rhoi un tro arall iddo rownd eu canol.

Tyf y blodau pedair petal bob yn ail ar y goes sydd a deilios main fel pinnau arni a chylch oi ddail ar y gwaelod.

'Be wyt ti wedi'i weld, 'rhen goes?' gofynnodd y broga'n ffroenuchel, gan deimlo fel brenin ar ôl y fath dderbyniad.

Roedd hi'n wyrth ei fod e'n medru cerdded o gwbl oherwydd pan oedd e'n dri deg naw mlwydd oed collodd Mr Croucher ei ddwy goes mewn damwain ar y rheilffordd.

Yr heddwas John Gordon, a gollodd un goes pan ffrwydrodd bom y tu allan i siop Harrods, Llundain, y llynedd, wedi colli'i goes arall yn dilyn llawdriniaeth.

Teimlai fel brenhines a'i chefn yn syth a'i dwy goes yn dynn yn erbyn un ochr i'r cyfrwy yn ôl yr arfer i ferched.

"Bydd yn rhaid torri ei goes dde i ffwrdd uwchben y ben- lin," ebe un.

Ond roedd ei goes dde yn sownd, fel asgwrn yng ngheg ci.

Dime arall am gosi'r goes dde.'

Popeth yn disgleirio, popeth yn gweitho fel cloc, a dim plant obiti i neud nyth llygoden o'r lle!' 'Na - tynnu dy goes wen i wedyn.

Mae gennyf gof am ddyn tal yn hoblian rhedeg am y promenâd, deifar un goes o'r enw Dolphin, ac achubwyd un llanc.

"Rydych chi'n edrych ar oroesiad di- fflach iawn bywyd digon lliwgar, cripil â'i ddwy goes wedi eu parlysu a dim ond hanner ei goluddion ganddo.

Drycha ar y goes o lamb na Nellie, meddai un.

Yr oedd yn sefyll ar un goes, sylwodd, fel iâr.

Gallai deimlo ei braich yn erbyn ei fraich ef, ei chlun yn erbyn ei goes.

Ond mi ddywedaf hyn, Mr Ernest, mai y sbort mwya' gawsoch chi heddiw oedd gweld fy ngheffyl yn torri ei goes, a minnau yn cael fy nhywlu i'r ffos.'

Yn fynych, bydd y person wedi cwympo ganol nos yn y toiled ac wedi torri asgwrn ei goes neu ei fraich.

'Dad yn dweud, "Dim problem, 'rhen goes.

Mae o'n perthyn yn agos i gi sy'n codi'i goes ar geir, ar lampau ac ar goed er mwyn dangos mai ei batch bach o ydi'r tir hwnnw.

Dim ond i led o hanner modfedd y dylid tynnu'r rhisgl, hyd at y pren caled ac ni ddylid ei dynnu oddi amgylch yr holl goes neu fe leddir y pren.

Yma hefyd, y mae dau bollinium, pob un â'i goes fain a'i blat ludiog.

Ar ôl un plwc sydyn arall, syrthiodd darn metel ei goes dde i ffwrdd a disgyn i waelod y cocpit.

Ymhen ychydig, bu'n rhaid iddyn nhw dorri ei goes chwith i ffwrdd yn ogystal, dipyn yn is na'r ben-lin.

Ond roedd y llanciau mewn poen enbyd, yn enwedig yr un dorrodd ei goes.

Bydd mewnwr rhyngwladol Llanelli, Simon Easterby, yn cael triniaeth i'w goes y bore yma.

Bydd ymosodwr Wrecsam, Lee Trundle, yn gweld arbenigwr heddiw i wybod a oes angen triniaeth ar ei goes.

Mae hyfforddwr Lloegr, Kevin Keegan, wedi cadarnhau bod chwaraewr canol cae Lerpwl, Steven Gerrard, wedi gwella o anaf i'w goes.

'Dwi ddim yn meddwl y g-galla i fynd i lawr fan'na, Ffredi!' 'Paid â phoeni, 'rhen goes,' meddai'r broga'n gysurlon wrth i ddwy chwilen wydn symud tuag atynt.

Roedd braidd yn anodd byw yn un o'r ychydig rai o fewn y gymdeithas a oedd yn gweld mai dim ond Cariad oedd yn bwysig pan oedd pawb, hyd yn oed y rhai heb ddwy goes i'w cario, yn heidio i ymuno â'r Home Guard.

Wedi rhannu'r da-da a dweud hanes y baban Moses neu Joseph a'r siaced fraith (ac ychwanegu troeon i'r stori nas dychmygwyd erioed gan yr hen Rabbiniaid) codi ei choesau tew ar y fainc o'i blaen a dweud: 'Rŵan 'te, Dime am gosi'r goes chwith.

Nid oes dim o'i le mewn dirisglo'r brif goes.

Mae eu prif sgoriwr Giovane Elber wedi gwella o'r anaf i'w goes a disgwylir y bydd yn chwarae.

'Doedd dim annormal i'w weld ar y goes na dim tynerwch wrth wasgu.

Ond er yr holl boen, daeth Douglas yn well a dysgodd gerdded ar ddwy goes fetel.

Y newyddion diweddaraf am y timau yw na fydd Scott Gibbs, canolwr Abertawe, yn chwarae oherwydd iddo gael anaf i'w goes.

Gwylltiodd Morfudd wrth y mudandod, felly rhoddodd glustan arall iddo, nes ei fod yn rhoncian ar ei un goes.

A waeth heb a malu awyr am brydferthwch cwysi union gwŷdd main yn sgleinio yn yr haul, a siffrwd y gyllell drwy'r dywarchen, a rhugl y cwlltwr drwy'r pridd wrth i wedd o geffylau porthiannus ei dynnu, a'r certmon rhwng y cyrn yn ei ddal ag un troed yn y rhych ac un goes yn fwy na'r llall drwy'r dydd.

Roedd y rhan gyntaf a'r fwyaf ar ffurf saith ochr, gydag un o'i muriau pellaf â phlyg tebyg i goes gefn milgi.

Cymerais innau fendith dros ŵr oedrannus iawn a ddioddefai gan boenau dirdynnol yn ei goes.

Credai Hussain fod y bêl wedi taro'r bat cyn taro'i goes.