Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gofynnais

gofynnais

"Ydach chi'n dwad yr un ffordd â mi?" gofynnais.

Gofynnais i wraig y llythyrdy beidio â'u hanfon tan ddydd Sadwrn er mwyn imi fod adref yng Nghroesor i'w derbyn - rhag dychryn Nel gyda'r fath faich o lyfrau.

Ac er mwyn y bachgen a'i peintiodd o y gofynnais ichi sgwennu erthygl am yr arddangosfa i'r Gwyliwr.

Yna gofynnais i un neu ddau arall sut beth oedd y cytundeb, a oedd yn un hir neu'n ddyrys i'w ddarllen.

Gofynnais iddo tybed a fuasai yn medru cael lle imi, a dywedodd y gyrrai air i Mr Owen, y met, i ofyn.Addawodd hefyd ddod i gael gair efo 'Nhad a Mam.

Gofynnais iddo i ba gyfeiriad yr oedd yr orsaf, ond cefais ateb anniswyl iawn.

Cyn mynd yno gofynnais i'r bancwr a gawn dipyn o "overdraft".

Yn grynedig iawn gofynnais a gawswn i, os gwelent yn dda, ryw hanner gair â'r Prifathro.

gofynnais.

Daeth y meddyg, syllodd yn drist arni a daeth ataf i ystafell arall gan ddweud: Mae'n ofnadwy o ddrwg gennyf am hyn ond peidiwch â disgwyl medru cadw'r beth fach lawer yn hwy." "Fedrwch chi ddim rhoi rhywbeth bach i godi ei stumog?" gofynnais ymhen ysbaid.

Gofynnais iddo pa allweddau oedd y gorau at eu diben.

Ymesgusodais mewn geiriau blêr a gofynnais iddi a oedd popeth yn iawn.

'Sut hwyl gest ti?' gofynnais iddo pan ddaeth yn ôl ddydd Llun.

'Am beth?' gofynnais.

Wnaeth hi ddim petruso o gwbl ac am fod ganddi gar gofynnais iddi alw am Mrs West a Mrs Dixon hefyd Ffonio Mrs Dixon i adael iddi wybod am y trefniadau a hithau; chwarae teg iddi, yn ymddiheuro am y tro anffodus wythnos i heddiw.

Gofynnais i'r swyddogion am gael mynd i'r geudy, a gadawsant i mi fynd, gan fy nilyn gyda'u cleddyfau yn noethion at y drws (ond ni chawswn fynd pe gwybuasent pa beth oeddwn yn ei wneud yno).

"Un cwestiwn arall," gofynnais.

'Fedrwch chi ddim gadael iddi hi farw fel hyn.' 'Ble mae hi?' gofynnais.

Gofynnais i feddyg eiddil o dan fwrn ei ddiferion chwys - mewn oerni unig ynglŷn â chyflwr claf arall - am ganiatâd i roi chwistrelliad o gyffur cry' i arbed poen i'r bachgen deunaw oed a oedd yn cynhyrfu am fod ei lygad de yn hongian allan o'i ffynnon goch ac yn gorffwyso'n flêr ar ei rudd lwyd; ac yn disgleirio yn las tuag ataf .

'Ond Nain, beth sy'n bod?' gofynnais wedyn.

'Sut gwyddoch chi hynny?' gofynnais gan ryw hanner chwerthin.

'I beth?' gofynnais, gan geisio ei annog ryw fymryn.

'Cymro ydych chi?' gofynnais.

Holai'n dyner amdanaf, a dweud fel yr oedd wedi mwynhau cwmni Gwyn pan gyfarfu'r ddau gyntaf Gofynnais yn gynnil beth oedd ei adwaith i'r pasiant ar ôl bod ar y llwyfan, ac yr oedd yn ddigon moesgar i beidio â dangos gwyn ei lygaid a chodi ei ysgwyddau, fel yr arferai Illtud ei wneud i ddangos fod rhywbeth y tu hwnt i eiriau.

'Pan fydd y plant yn tyfu lan, sut mae disgwyl iddyn nhw weithredu'r egwyddorion sy'n cael eu dysgu fan hyn?' gofynnais.

Gofynnais droeon iddo ganiatau i mi roi'r cyfan ar dâp.

Ffwrdd â ni am yr awyren, a chyn cyrraedd Karachi, euthum at Bholu a chyda gwên gofynnais iddo beth oedd pwysigrwydd y sach.

'Rwyt ti'n fachgen da iawn,' meddai, 'wedi gwneud popeth y gofynnais iti ei wneud.

'Nain?' gofynnais wedi dychryn.

"Ydach chi wedi trafod hyn efo Breiddyn?" gofynnais, braidd yn ofnus yn frysiog.

Gofynnais iddo ganiata/ u i ferch mor ddawnus â Miss Derwent gael mynychu Cynhadledd y Cilgwyn, Castellnewydd Emlyn, a oedd wedi ei threfnu ar gyfer y penwythnos olaf ym mis Medi.

Gofynnais wrthi faint o ferched oedd wedi addo ffarwelio â'u pwysau digroeso?