Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gofynnodd

gofynnodd

'Ydi hi'n bell i dŷ Nain?' gofynnodd Owain wrth iddi blygu drosto i'w gau'n ddiogel yn ei sedd, a pharodd hynny i'w fam wneud un arall o'i phenderfyniadau sydyn.

Un diwrnod, gofynnodd i un o'r plant: 'Pam wyt ti'n rhoi mynydd i mewn ym mhob darlun 'rwyt ti'n wneud?

Oes raid iti neud bob blwyddyn?' gofynnodd Robin, ei wrychyn yn codi wrth weld rhai o'i oriau hamdden prin yn cael eu dwyn oddi wrtho eto.

gofynnodd Llinos mewn llais bach maldodus gan dynnu ei goes.

Fedrwn i wneud dim i fod o gymorth i Rex." "Ddaru Rageur a Royal mo'i helpu felly?" gofynnodd ei fab wrtho.

'Damwain?' gofynnodd y Ddynas.

Yna, gofynnodd Mary iddo fynd â'r allwedd yn ôl at Fred Bird.

'Shwt ych chi, Mr Huws?' gofynnodd y ddynas ganol oed, o ran ffurfioldab yn hytrach na chwrteisi, wrth roi ei welintons am ei thraed.

Ychydig ddyddiau wedi hynny gofynnodd perchennog y llety lle roedd Pamela'n byw, "Ydych chi wedi gweld y bobol sy wedi dod i'r Poplar?

"Do fe wir, John?" gofynnodd ei wraig.

'Beth arall?' gofynnodd Andrews yn lluddedig.

'Be ydi hwn, d'wed?' gofynnodd Alun.

"Pwy?" gofynnodd Sandra.

Wedi holi eu henwau ac ychydig am eu cefndir gofynnodd Mr Puw iddynt sut y gallai eu helpu.

gofynnodd Mr Windsor.

'Heb frifo, 'naddo?' gofynnodd y perchennog yn dawel.

gofynnodd Mathew.

'Wel?' gofynnodd hithau.

Chaiff Cadi Pierce byth roi ei throed i lawr yn Nhyddyn Bach.' Wrth iddi adael, pan ddaeth Catherine Pierce i gymryd ei lle, gofynnodd John iddi a fyddai hi'n fodlon bod yn dyst petai rhywbeth yn digwydd iddo.

"Mam," gofynnodd, "ydych chi'n meddwl bod rhinoserosys yn lecio rhinoserosys?" "Mae'n rhaid 'u bod nhw, 'ngwas i," oedd yr ateb, "neu fyddai 'na ddim rhinoserosys bach, yn na fyddai?" A dyna Sandra a Hubert wedyn.

Pan deimlodd yr ysfa i gael ci am y tro cyntaf, gofynnodd i Mam a Dad a gâi o gi bach fel anrheg pen-blwydd neu anrheg Nadolig, ond er crefu a chrefu, yr un oedd yr ateb bob tro.

Galwodd ar y ddau ffariar a gofynnodd iddynt a allent wneud rhywbeth dros dro.

Gofynnodd am fil o bunnau y flwyddyn o gyflog.

'Wel?' gofynnodd Hywel Greulon eto.

Ble ma' nhw?' gofynnodd yn bwysig.

'Pa fath o adeilad?' gofynnodd Dik.

Gofynnodd i gyfaill iddo ei godi i sedd y peilot yn un o'r awyrennau bach araf.

"Ddaru o dy frifo di?" gofynnodd un o'i gyfeillion.

"Be'wyt ti'n 'i freuddwydio, rŵan?" gofynnodd Sandra iddo'n sydyn.

"Fedrwch chi ddychmygu rhywun yn mynd o'i fodd i weithio i ffatri yng nghanol Lloegr ar ael ei fagu yma?" gofynnodd hi un diwrnod.

gofynnodd Dic.

Ar ôl ystyried yr ymateb i hysbyseb yn y wasg gofynnodd y pwyllgor penodi i Harri Gwyrln a fuasai'n barod i adael iddynt ychwanegu ei enw at y rhestr o ymgeiswyr am y swydd.

Beth bynnag, ar ôl i Miss M. Rhys farw, gofynnodd ei chwaer, Miss Olwen Rhys, am gael y llyfr cofnodion cyntaf yn ôl o'r Llyfrgell Genedlaethol, a rhoes ef ynghyd â'r ail lyfr cofnodion i Syr Goronwy Edwards i'w cyflwyno ar ran y teulu i Lyfrgell Bodley lle cedwid y llyfrau cofnodion eraill a oedd ar glawr.

Gofynnodd y gyrrwr y cyfeiriad iddo eilwaith gan edrych yn amheus arno.

Gofynnodd - - pa mor effeithiol oedd Cyfle.

'Rydw i wedi newid fy meddwl.' 'Beth yw eich dymuniad pe byddai rhywbeth yn digwydd i Ceri cyn i chi gael amser i wneud trefniadau eraill?' gofynnodd, er mawr syndod i mi.

Wedi mynd i ben uchaf y pentref heb i neb ddweud gair gofynnodd tad Ifan, 'A be sy'n eich pigo chi'ch dau 'te?' 'Gary Jones wedi bod yn plagio Dilwyn,' oedd ateb Ifan.

"Wyt ti'n clywed rhywbeth?" "Nac ydw i." "Na finna' chwaith." "Sandra, pam rwyt ti'n sibrwd?" gofynnodd Joni, gan ddal i wneud hynny ei hun.

'Rhian Mai, ble mae dy dad?' gofynnodd wedi cynhyrfu'n lân.

Gofynnodd i ni ddychwelyd yno, ynghyd â'r camera a'r tâpiau.

Gofynnodd i Gorfforaeth Galway, yr awdurdod lleol, am le i fyw.

Gofynnodd am gael cyflwyno'i achos o'u blaen; ac ymhen hir a hwyr fe gafodd ganiatâd i wneud hynny.

'Roedd y gŵyn yn ymwneud â methiant y Cyngor i baratoi cyfieithiad o rai o'r dogfennau perthnasol y gofynnodd yr achwynydd amdanynt yn ogystal â honiad bod aelod o'r Cyngor wedi torri'r côd ymddygiad wrth ymdrin â'r cais cynllunio.

Ydi hi wedi mynd ers meitin?" gofynnodd Sandra.

Gofynnodd am gael gweld Thomas Parry, ac mi geisiodd ddweud rhywbeth wrtho, ond ni fedrai ei ddeall.

Gofynnodd ei thad a yw pawb ym Mhrydain yn gwrthod bwyta cig moch gan feddwl mai gwlad Fwslwmaidd yw hi.

gofynnodd Del yn gyffrous.

'Pam fi?' gofynnodd.

Rhys farw, gofynnodd ei chwaer, Miss Olwen Rhys, am gael y llyfr cofnodion cyntaf yn ôl o'r Llyfrgell Genedlaethol, a rhoes ef ynghyd â'r ail lyfr cofnodion i Syr Goronwy Edwards i'w cyflwyno ar ran y teulu i Lyfrgell Bodley lle cedwid y llyfrau cofnodion eraill a oedd ar glawr.

Wedi siarad am y peth yma a'r peth arall, gofynnodd Dafydd i mi yn y man pa beth a fwriadwn ei wneud; a oeddwn yn ystyried mai doeth ynof o dan yr amgylchiadau oedd mynd i'r coleg.

'Sut 'dach chi'n teimlo heddiw?' gofynnodd Rhian.

gofynnodd Mam-gu i fi.

Gofynnodd am gefnogaeth y Cyngor i gadw'r swyddfa yn agored.

Gofynnodd am Ceri yn syth, a rhois ei llythyrau iddo Bu'n darllen ac ailddarllen tra oeddwn i'n paratoi'r cinio.

'Fe fydd y gwasanaeth arbennig yn cael ei gynnal yn syth ar ôl y plygain bore 'fory.' 'Yn yr eglwys, syr?' gofynnodd Seimon.

'Oes rhywbeth rhyfedd wedi digwydd yma, o gwbl?' gofynnodd.

Gofynnodd i mi a fuaswn yn fodlon dod yn ôl bore trannoeth i fynd dros y frawddeg gyda hi jest cyn iddi fynd i'r neuadd.

Gofynnodd hwnnw sut y medrai Iesu Grist adael i'r Iddewon fod yn euog o'i hunan-laddiad megis.

Faint o bysgod ydych chi wedi eu dwyn o'r afon 'ma?' gofynnodd yn sarrug.

Yr oedd un neu ddau o gynghorwyr lleol pur brofiadol yn bresennol, a gofynnodd un ohonynt am ganiatâd i gyflwyno'r cynllun i'w gyngor ef, yn gynllun a awgrymwyd iddo gan arbenigwr, ond heb enwi'r Blaid; yr oedd e'n ffyddiog y byddai ei gyngor yn ei dderbyn ac y byddai'r aelodau'n barod i'w gymeradwyo i gynghorau eraill.

`Beth mae hyn yn ei olygu?' gofynnodd un o aelodau'r eglwys wrth weld y gweinidog yn darllen y llythyr.

gofynnodd.

'Lle mae hi, Mam?' gofynnodd Owain eto.

gofynnodd wil, a sylweddoli ar ôl gweld gethin yn edrych yn hurt arno na fedrai neb nofio mewn dyfroedd fel hyn.

'Hil y Meistri?' gofynnodd Gethin yn chwilfrydig.

"'Dach chi'n baffiwr o fri?" gofynnodd, pan wnes i ddim.

'Ei di ddim i Bant Llwynog?' gofynnodd Sylvia ar ôl saib.

Gofynnodd y Tywysog Bach iddo: 'Wyddoch chi sut i helpu fy rhosyn truan i, sy'n colli ei liw ac yn gwywo?' Dangosodd y Man Friday ei ddannedd mewn gwên fawr ac ateb: 'Mae'n rhaid i ti ei fwyta e'.

Yn ystod arweinyddiaeth Alun Michael yn y Cynulliad, gofynnodd Dafydd Wigley iddo a oedd yn cytuno gyda'r angen i roi statws swyddogol i'r Gymraeg.

Yn wir, gofynnodd un o'r pwyllgor i Waldo wedyn pam yr oedd wedi ymadael â Chas-mael ar ôl y cwbl yr oeddent hwy wedi'i wneud drosto.

Ymhen ychydig daeth y Capten a gofynnodd: "Popeth yn iawn ?

'Pam ych chi'n dilyn y cwrs hwn?' gofynnodd y ferch yn chwilfrydig.

Gofynnodd March i'r brenin Arthur ddial ar Drystan am y sarhad - er bod March a Thyrstan ill dau yn perthyn i Arthur, yr oedd March yn gefnder i'r brenin, ond nid oedd Trystan ond yn fab i gefnder.

"Faint o ffordd eto?" gofynnodd Iona mewn llais distaw.

Ers faint wyt ti wedi bod 'ma?' gofynnodd iddi.

'Ydach chi'n iawn?' gofynnodd, gan graffu i'r tywyllwch.

Gyda charfan o osodwyr plât yn y blaen, rhuthrodd y picedwyr at yr heddlu a'r milwyr, gan lwyddo i ailfeddiannu'r groesfan Gofynnodd y Capten Burrows i Thomas Jones ddarllen y Ddeddf Derfysg, ond-gwrthododd Jones gan nad oedd y trais yn ddigon i gyfiawnhau gwneud hynny.

'Fyddi di'n iawn, Siân?' gofynnodd ei frawd cyn neidio ar ei feic.

"Pwy sydd isio rhyw sloban o hen fuwch fel Emli Preis?" "Ydw i'n ych nabod chi?" gofynnodd Emli Preis wedi cyrraedd ataf.

Be' ar y ddaear wnawn ni?" gofynnodd Mam.

Beth sydd wedi digwydd i'n Prifysgol?' gofynnodd Mathew.

"Roeddwn i'n mynd i son am hynny." "Welsoch chi nhw hefyd?" gofynnodd Olwen.

Helô, Rhys; a sut wyt ti, pwt?' gofynnodd i Mali a gwenodd Mali lond ei hwyneb.

gofynnodd y dyn ifanc.

'Be?' gofynnodd Seimon gan ddechrau cerdded i fyny'r stryd.

gofynnodd e.

'Be sy?' gofynnodd Meic y tu ôl iddi.

'Wedi bod yn y sickbay?' gofynnodd.

"Ydi Julie Angharad wedi bod yn biwis, Mam?" gofynnodd.

gofynnodd Orig.

''Di brifo'ch coes, Mrs Bowen?' gofynnodd.

'Oedd e'n effro?' gofynnodd y bachgen.

Ond roedd rhaid imi geisio ennill eich ymddiriedaeth yn araf deg, achos roeddwn i'n amau eich bod yn gwybod rhywbeth." "Sut hynny?" gofynnodd Marged.

'Oes gynnoch chi unrhyw gwestiwn eto?' gofynnodd Rhian.

"Hwnna, Idris?" gofynnodd ei wraig.

pan siaradodd hi am gorff susan yn y bath, gofynnodd y dyn : pam nad aethoch chi ar unwaith at yr heddlu?

Ple mae gweddill ei ddillad, a sut y daeth i fod yn ei ôl ar y gwely?" gofynnodd i'r cŵn.

Ma' rhywbeth yn stico mas o'r ddaear!' Ond cyn iddi gael mwydro mwy a mynd yn ôl i astudio'r fangre, gofynnodd Ifor iddi: 'Fasa chi'n licio panad o dê?'

'Be wyt ti wedi'i weld, 'rhen goes?' gofynnodd y broga'n ffroenuchel, gan deimlo fel brenin ar ôl y fath dderbyniad.

"Pam mae o'n gwneud hyn'na, Mam?" gofynnodd Joni.