Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gofynnwyd

gofynnwyd

Gofynnwyd drannoeth i feddyg y teulu i alw ac fe welodd hwnnw arwyddion o'r Eryrod ar fy nghefn.

Soniaf yn awr am y modd y gofynnwyd imi gan wraig glaf am roi iddi gyffyrddiad y Crist byw.

Gofynnwyd hefyd am awgrymiadau am le i gynnal yr Wyl.

Gofynnwyd i Crile weld y claf ymhen blwyddyn.

Mewn pwyllgor diweddar o Ranbarth Arfon o Ferched y Wawr, gofynnwyd i mi anfon atoch i fynegi ein gwrthwynebiad â'r rhyfel yn y Culfor.

Pan oeddwn yng Nghymru ychydig wythnosau yn ôl, gofynnwyd i mi a fyddwn yn fodlon sgrifennu am fy argraffiadau o fywyd yn yr Almaen heddiw.

Yn Bouncing Back, gofynnwyd iddynt sut y buont yn ymdopi unwaith i'r straeon ddiflannu o'r penawdau.

Doedd gan deulu'r llofrudd ddim digon o arian, felly gofynnwyd i'r EPRDF gadeirio cyfarfod rhwng y ddau deulu.

'Gofynnwyd i'r beirdd rodio Afallon yng nghanol Armagedon y Rhyfel.

Gofynnwyd am awdl 'mewn cynghanedd gyflawn' yn hytrach nag ar y mesurau traddodiadol arferol.

Ar ei ddychweliad i Fangor gofynnwyd i'r darlithydd newydd draethu ar amryw bynciau, gan gynnwys Gramadeg Hanesyddol, y chwedlau canoloesol a pheth o lenyddiaeth Oes Victoria.

Ar ddiwedd arholiadau'r haf gofynnwyd i mi ddechrau cymryd fy nhro ar organ Capel Seion, ond teimlwn y byddai'n fuddiol i mi gael practis go iawn arni'n gyntaf.

Pan fu farw yr oedd newydd lunio darlith y gofynnwyd iddo ei thraddodi yn Nenmarc.

Yr hyn y gofynnwyd i mi ei wneud oedd llunio taith i'r de o Krako/ w i Zakopane ym mynyddoedd y Tatra, dewis cerddoriaeth addas a holi nifer o gyfansoddwyr blaenllaw a blaengar yr Academi Gerdd lle bu+m yn fyfyriwr, yn eu plith Penderecki, Stachowski, Buijarski, Nazar, Go/ recki a Meyer.

Gofynnwyd i'r Pwyllgor Celf a Chrefft drefnu blodau ar gyfer Neuadd JP.

Ni dderbyniais ateb nac eglurhad ac mewn pwyllgor diweddar o Ranbarth Arfon, gofynnwyd imi anfon atoch eto.

Cynigiwyd saith enw a gofynnwyd i Gyngor yr Undeb ddewis tri ohonynt fel rhestr fer.

Gofynnwyd iddo ysgrifennu ei enw a'i gyfeiriad mewn Beibl o lyfr.

Yn sgîl y trafodaethau a ddigwyddodd rhwng Y Swyddfa Gymreig, PDAG a'r asiantau cynhyrchu cenedlaethol yn ystod y ddwy flynedd aeth heibio, gofynnwyd i PDAG geisio cysoni'r system o gyflenwi adnoddau er mwyn sicrhau fod grantiau cyhoeddi deunyddiau addysgiadol yn cael eu dyrannu ar seiliau tebyg i bawb ac yn gyson â threfniadaeth y Cyngor Llyfrau Cymraeg.

Gofynnwyd i Dafydd Iwan, sydd nid yn unig yn un o gantorion ysgafn mwyaf blaenlalaw Cymru ond hefyd wedi bod yn flaenllaw yn y frwydr genedlaethol, ganu yn y cyngerdd yn y Bae ond ni allai dderbyn oherwydd iddo gytuno i ganu mewn noson Gymraeg yng Nghaerfyrddin.

Gofynnwyd iddo lawer gwaith, 'Pam mae'n rhaid i chi gael rhegi bob yn ail gair, Francis?' a'i ateb pendant fyddai, 'Fydda i byrh yn rhegi, tydi'r ddau air rydw' i'n eu hiwsio yn ddim ond gĻiriau llanw, tydy' nhw'n golygu dim, ac mae'r ddau i'w cael ble mynnoch chi yn y Beibl.'

Yn y diwedd, gofynnwyd barn un o gyfarwyddwyr Cymreig y cwmni y gweithiwn iddo bryd hynny.

Gofynnwyd am arian i'r Cyngor Ysgolion i ymgymryd â'r gwaith a sefydlwyd prosiect ymchwil bychan i weld a oedd yna newid agwedd tuag at ddysgu iaith dramor ymysg disgyblion a oedd yn dilyn cyrsiau nodau graddedig.

Gofynnwyd hefyd inni roi rhestr o lyfrau yr oeddem ni wedi'u darllen.

Yn ystod y rhaglen gofynnwyd be oedd y prif symbyliad dros yr albym ac ateb Gai oedd fideo o'r diddanwr Billy Connoly yn Neuadd Albert.

Wel, dewch i mewn i gyd." Cawsant wahoddiad i aros yn y cartref hwnnw a gofynnwyd i Pamela ofalu ar ôl y ferch, gan nad oedd yn mwynhau'r iechyd gorau.

Gofynnwyd am fwy o fanylion a chaed ail adroddiad mwy manwl gan J.

Gofynnwyd am awgrymiadau yngl^yn a lle i gadw'r baneri ac yn y blaen, a phenderfynwyd y dylai'r swyddogion wneud ymholiadau yng Nglynllifon ac Ysgol Dyffryn Nantlle.

Yn ail gofynnwyd iddo hybu cysylltiadau gwell rhwng yr Eisteddfod a'r Gymdeithas Ddrama a'r cwmni%au, boed amatur neu broffesiynol, oedd yn gweithio yn y Gymraeg, Ac, yn olaf, ei gyfrifoldeb ef fyddai cydlynu a datblygu gweithgareddau drama yn yr ardaloedd hynny oedd yn gwahodd yr Eisteddfod.

Gofynnwyd am bleidlais gofrestredig a phleidleisiwyd fel a ganlyn:-

At hynny, gofynnwyd yn benodol iddynt '...'

(ii) Adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio y gofynnwyd am sylwadau'r aelodau lleol ar y mater.