Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

goleuni

goleuni

Mae'r fflamau anferth yn cynhyrchu goleuni sy'n teithio trwy wagleoedd eang y gofod eithaf yn drybeilig o gyflym.

Laserau tiwnadwy Un o'r datblygiadau mwyaf cynhyrfus ym myd y laser yn y blynyddoedd diwethaf yw'r laser tiwnadwy - laser lle gellir amrywio tonfedd y goleuni a ddaw ohono.

Eleni cynhaliwyd Seiat pryd y cafwyd myfyrdodau bendithiol iawn ar y geiriau "Myfi yw y ffordd"; "y bugail da%; "bara'r bywyd;" "yr Atgyfodiad a'r bywyd" a "goleuni'r byd" yng nghwmni'r Parchedigion Emrys Thomas, S.

Adlewyrchiad o'r haul rywfodd ar y dwr a hwnnw'n creu goleuni ar ol i chi ddygymod a'r lle.

Ond i mi, os oes hafal y goleuni glasfelyn sy'n ffrydio trwy'r Engadin o'r gorllewin ddiwedd prynhawn dros aber a moryd Afon Mawddach y daw hwnnw.

Cafwyd goleuni newydd ar rai o ddamhegion yr Arglwydd Iesu, hynny'n dod â'r aelodau'n nes at ddeall natur Teyrnas Dduw a'i dylanwad ar y rhai hynny sy'n amcanu at fod yn aelodau ohoni.

Tyf llawer ohonynt ar goed yn y trofannau, nid yn isel ar y goeden mewn tywyllwch llaith fel y dychmygwn, ond yn agos i'r brig mewn goleuni da ag awyr iach.

Credir mai canlyniad ffotosynthesis (sef ffurfio carbohydrad trwy gyfrwng goleuni) yw'r ocsigen o fewn amgylchedd y Ddaear.

Mae goleuni'n tasgu'n ol o'r drych ac yn mynd drwy'r gannwyll.

Beth mae goleuni'r haul yn ei wneud, ar wahan i'n cynorthwyo ni i weld ac i deimlo'n gynnes?

Bydd atom neu folyn yn amsugno goleuni os yw'r donfedd yn cyferbynnu'n union â'r gwahaniaeth egni rhwng dwy lefel (gw.

Un llyfr sydd, un ffynnon, un dysgawdwr, un goleuni, ac ymadroddion fel 'llyfr y bywyd, ffynnon dwfr y bywyd, ni a wyddom mai dysgawdwr wyt Ti wedi dyfod oddi wrth Dduw, Goleuni y byd ydwyf i' yn dod i'r cof.

Darganfu seryddwyr, wrth ddefnyddio telesgopau grymus, mai'r seren ddis- glair agosaf wedi'r haul yw Alffa Centawrws, a bod y goleuni oddi ar ei hwyneb yn cymryd dros bedair blynedd i gyrraedd atom.

Maent yn defnyddio goleuni'r haul i wneud eu bwyd ffoto- synthesis yw'r enw ar y broses hon a thyfu tuag at yr haul y mae planhigion, fel y gallant gael cymaint o oleuni ag sydd modd.

Mae yna bedwar lliw yn y gwyrdd, dau liw gwyrdd - y chlorophyll a a b, sy'n gyfrifol am sugno ynni goleuni'r haul ac yn ei osod yn ddiogel yng nghyfansoddiad y siwgr a'r starch.

Yn ôl ei eiriau ef yr oedd fel pe bai'n symud o'r tywyllwch i'r goleuni.

Mae'r drych cyntaf, yr un sy'n casglu'r goleuni, yn gallu bod ar waelod y telesgop ac felly'n haws ei gynnal o'r cefn.

Mae'r lens ar flaen y telesgop (y lens sy'n casglu'r goleuni) yn ddeugain modfedd ar draws, y lens mwyaf yn y byd.

Ac yn sydyn, popeth yn sefydlogi ac yn caledu, a'r goleuni rhyfedd yn llithro i ffwrdd.

A Duw a ddywedodd, 'Bydded goleuni'.

Pan fydd goleuni'r haul neu oleuni artiffisial yn disgleirio ar ddefnydd didraidd megis y dudalen hon yr ydych chwi'n ei darllen, adlewyrchir y cyfan, bron, o'r goleuni yn ol i'r awyr, sy'n golygu y medrwn ni ei weld.

Mae'n rhaid, wrth gwrs, cofnodi'r goleuni sy'n cwympo ar ddrych y telesgopau hyn.

Yng nghân Simeon cyplysir yr ymwared â gogoniant Israel ac estyniad y goleuni i'r cenhedloedd.

Ac wrth ddynesu at fro'r goleuni gwelsom olygfa brydferth annisgwyliedig.

Nid ydym wedi cael un Binney i'n dysgu i blygu yn wylaidd syn yn yr olwg ar y 'Goleuni Tragwyddol', nac un Alford i'n galw gyda 'Forward be our watchword' i adael ofn y diffydd, a gweled goreu Duw a dyn yn y dyfodol; ac ni chawsom un Newman i weddio gyda ni am arweiniad yr 'hawddgar oleuni'.

Mae gwres a goleuni o'r haul yn goleuo and yn twymo eangderau mawr o dir a mor bob dydd, gan roi hanfodion bywyd iddynt.

Ar ben y grisiau hongiai un lamp drydan wan o'r nenfwd gan daflu goleuni melyn ar y paent a godai'n swigod gwlyb ymhob man.

Mae gan Shelley frawddeg yn defnyddio trosiad i ddisrgifio'r meddwl creadigol, ac fe all ei bod yn taflu goleuni ar feddwl creadigol Waldo : "The mind in creation is a fading coal, which some invisible influence like an inconstant wind, awakens to transitory brightness."(A Defence Poetry).

Pan fydd ein llygaid ar agor, gwelwn bethau oherwydd eu bod yn adlewyrchu goleuni, a'r goleuni adlewyrch sy'n dod i mewn i'n llygaid.

Gall goleuni deithio'n rhwydd o un pen i'r llall o'r ffibr, ond ni all ddianc drwy'r ochrau oherwydd fod adlewyrchiad mewnol ar y ffin rhwng y craidd a'r gorchudd.

Fe gewch o fewn cloriau'r rhifyn hwn o'r Bont rhyw arwydd bychan o'r goleuni a'r llwyddiant hwn.

yn ei hystad berffaith Wele ei phlu a'i hadenydd claer Yn llumanau'r Goleuni

Serch hynny, gellir cynhyrchu goleuni gwyrdd o'r laser hwn drwy yrru'r goleuni is-goch drwy grisialau arbennig sy'n medru haneru'r donfedd.

'Cyfeillach,' yn arbennig ddechrau'r gerdd : Ni thycia eu deddfau a'u dur I rannu'r hen deulu am byth, Cans saetha'r goleuni pur O lygad i lygad yn syth.

Gan fod y laser mor llachar, a'r goleuni ond ar un donfedd, gellir mesur y gwahaniaeth egni rhwng lefelau â chywirdeb manwl dros ben.

Ffurf ar ynni yw goleuni, ac y mae ganddo rym anferthol.

Ond, ac yntau'n un o dras amaethyddol ac, o ran anian, yn gredwr mewn datblygiad a chynnydd, mae ei adroddiadau hefyd yn taflu goleuni ar America'r wlad fawr, flaengar, gyda'i diwydiannau cotwm ac olew, ei ffatri%oedd caws a'i bwydydd anghyfarwydd; roedd hefyd yn anelu at roi gwybod i'r Cymry gartre' am fywyd eu cyd-wladwyr a ymfudodd tros yr Iwerydd.

Wedi i Tom Ellis a f'ewyrth Emrys, sicrhau fod y weiars yn y tŷ yn ddiogel, fe osodwyd yr injan yn ei lle, fe roddwyd tro, a chafwyd goleuni, ac yn fwy na hynny, mi ddaeth llun ar y teli.

Yn ei goleuni egwan gwelai ei fod mewn ystafell eang.

Eisoes mae rhai galaethau mor bell fel bod y goleuni a ddaw atom ni oddi wrthynt wedi cychwyn ar ei daith drwy'r gofod rai biliynau o flynyddoedd yn ol.

Mae goleuni yn teithio mor gyflym o'r haul fel na fyddai modd i ni ei amseru ag atalwats.

Oherwydd cyfyngu'r goleuni o fewn craidd y ffibr mae'r atgyfnerthiad yn anferth.

Rydyn ni'n dysgu trwy gasglu'r negeseuon gwan, nid dim ond negeseuon y goleuni y gallwn ei weld, ond hefyd allyriadau eraill megis uwchfioled, pelydrau-X, golau isgoch a thonnau radio.

Nid yw'r rhan fwyaf o ddefnyddiau yn gadael goleuni trwodd o gwbl, a defnyddiau di- draidd yw'r rhain.

Rhaid imi groniclo profiad dieithr a ddaeth i'm rhan wedi inni gamu eto i'r goleuni a'r heulwen.

Lledai'r goleuni nes llenwi'r cwm i gyd.

Pan ddôi'r bore, yr oedd yn llawen ganddo weled y goleuni cyntaf yn treiddio trwy farrau'r ffenestr gan yrru ar ffo yr holl ysbrydion dialgar a gosod y muriau yn ôl yn eu lle.

Mewn meddygaeth, gellir trin staen 'gwin port' ar y croen drwy diwnio laser alexandrite fel bod y staen yn amsugno'r goleuni ac felly'n cael ei ddifrodi.

Oddi yma gallant ddisgyn i'r lefel wreiddiol drwy ollwng goleuni.

Mae'r rhan fwyaf o bethau a welwch yn adlewyrchu goleuni o'r haul neu o fwlb gwydr a dwr.

Mae defnyddiau eraill yn gadael goleuni trwyddynt, ond gwasgerir y goleuni i bob cyfeiriad, fel na wel y llygad ddim ond delwedd niwlog a dryslyd.

Yna, defnyddir drychau i adlewyrchu'r goleuni yn ôl ac ymlaen drwy'r crisial i'w atgyfnerthu ymhellach.

Roedd y goleuni'n lledrithiol.

Awdl ragorol am y ddeuoliaeth ym myd natur, am y frwydr barhaus rhwng goleuni a thywyllwch.

Bydd yr atomau Nd yn gollwng goleuni laser drwy ddisgyn i lefel egni ychydig uwchlaw'r gwreiddiol, yna'n disgyn ar unwaith i'r lefel wreiddiol heb ollwng goleuni.

Peth peryglus fyddai hongian darlun gwerthfawr fel hwn yn wyneb haul, llygad goleuni.

Gellir defnyddio'r ffibr felly fel gwifren i gludo goleuni.

Ac yno, yn sefyll o'u blaenau yn y goleuni hwnnw, fe welson nhw'r peth hyllaf yn y byd i gyd.

Mae hydrogen yn gallu allyrru goleuni gweledol os ydy'n cael ei dwymo gan sêr.

* cael goleuni ar faterion gweinyddol.

Bellach treiddiodd goleuni'r byd i bob cwr o'r ddaear.

Dilynwch eich goleuni, fy machgen i.

Beth sy'n digwydd i'r mwstard a berw'r dwr wrth iddynt dyfu?A fedrwch weld y coesynnau'n plygu ac yn pwyso tuag at y goleuni sy'n dod trwy'r twll?

O ble y daw goleuni?

Cymer drugaredd ar y rheini ymhlith ein pobl ifainc sydd ar ddisberod ac mewn ing ysbryd, rhai yn gaeth i gyffuriau, rhai yng nghrafanc alcoholiaeth, rhai'n distrywio eu bywyd trwy drachwant, rhai'n anobeithio am na allant gael gwaith a rhai'n teimlo fod bywyd yn wag a diystyr am eu bod yn gwrthod goleuni'r Efengyl.

Nid am fod to y twnnel wedi ymollwng y dylifai'r goleuni drwyddo, ond fel yr esboniais, ond am fod yno awyrydd yn ymagor i fro'r goleuni.

Ond, mae eu goleuni wedi teithio am gyfnod mor hir cyn ein cyrraedd fel na allwn fod yn sicr, wrth edrych arnynt, a ydynt yn dal i fodoli ai peidio.

deallwyd mai ymateb i gais athrawon yr oedd yr asiantaeth wrth osod y cynllun marcio ochr yn ochr â'r dogau ac mai ymgais oedd hyn i daflu goleuni pellach ar y dogau.

Rhan gymharol fechan o Gŵr Pen y Bryn sy'n ymwneud a'r Rhyfel Degwm, a hyd yn oed yn y rhan honno ni phortreedir ef mewn goleuni ffafriol.

Arwyddocâd y drafodaeth hon mewn colofn newyddiadurol yw ei bod yn bwrw peth goleuni ar seicoleg y gwaith o greu telyneg, ond nid ymhelaethaf ar hynny yma.

Mae'n byw ac yn rhodio felly yn llewyrch goleuni Duw.

Ond pan lewyrchodd y goleuni i'w chyfeiriad gwyddent eu bod wedi dyfalu yn iawn.

Mae rhywfaint o'r goleuni, fodd bynnag, yn cael ei amsugno gan y dudalen a'i droi'n wres.

'O'n gorffennol y daw goleuni inni.

Nid oedd angen gwneud hynny, am fy mod wedi mynd ag ef i mewn i'm Teyrnas i - Teyrnas goleuni a Pherffeithrwydd - lle nad oes angen corff daearol.

Y mae gwŷr eto'n fyw a eill dystio am y goleuni a dywynnodd arnynt wrth droi at ei ysgrifau a'i lyfrau ef o fwrllwch caddugol ysgrifenwyr "arddullaidd" y cyfnod hwnnw.

Mae camerâu fideo yn defnyddio'r un dyfeisiau electronig i gofnodi'r goleuni, ac yn fuan bydd camerâu arferol yn rhoi'r gorau i ddefnyddio ffilm ac yn dechrau defnyddio'r rhain hefyd.

"Wedi fy nghyffroi i waelod fy mod, aeth y goleuni allanol yn oleuni mewnol.

Rhaid felly cael dyfeisiau i atgyfnerthu'r goleuni bob hyn a hyn ar hyd y ffibr.

Roedd twll y corn simdde'n enfawr a'r tân coed islaw yn taflu goleuni coch mewn cylch bach.

Efallai fod y wybodaeth mewn llyfr, efallai mewn nodau swn, efallai mewn tonnau a phelydrau goleuni ac yn y blaen.