Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

goll

goll

Ond roedd un peth ar goll.

Yn y bore, mae'n debyg y symudid y ddwy garafan hefyd ac wedyn ni fyddai dim ar ôl i ddangos i hofrennydd fynd ar goll wrth chwilio am y dringwyr.

Pan fydde'r bechgyn ifenc yn galw heibio, doedd y croeso ddim mor gynnes a chynt, y gusan ddim mor agored, a'r miri ar goll, ac roedd rhai'n mynd mor bell a gweud fod rhan o fantell dieithrwch Madog wedi disgyn ar 'i sgwydde hi.

Mae dycnwch meddyliol cyn bwysiced â chaledi corfforol ac mae'r elfen hon fel pe ar goll yng nghyfansoddiad rhai on chwaraewyr presennol.

Ond fydd neb yn poeni nad ydw i wrth y bwrdd bwyd gan fod llawer ohonom yn aros yn hwyrach yn y bync ar fore Sul am fod llai o waith i'w wneud." Gobeithiai y byddai'r capten yn sylweddoli'n weddol fuan ei fod ar goll.

At hyn i gyd, trosiad hyfryd y cynaeafu a thrylwyredd y cywain i ysguboriau yn y pennill olaf; nid yn unig bodloni ar fedi diwyd ond mynnu lloffa'n ymroddgar hefyd fel nad oes ronyn o weld a chlywed yn mynd ar goll.

Ac fe aethon nhw ar goll yn yng nghanol y bobol cyn imi gael gwybod rhagor.

Ond efallai iddo fod yn anlwcus oherwydd ei enw, Go-dam, ac mai dyna sut yr aeth ar goll yng ngwlad yr Addewid!

Mi fyddant i gyd o'r capel 'rŵan, ac mi fydd pawb yn Nhraethcoch yn gwybod fy mod i ar goll,' meddyliodd.

Wrth iddi ddilyn y map arbennig mae'n dod ar draws trysor arbennig iawn - crwban môr sydd ar goll ac angen ei achub - a dyna'n union mae Megan a'i thaid yn ei wneud drwy fynd a fo i'r Sw Môr er mwyn iddyn nhw ei anfon adre i Ganolbarth America.

Serch hynny, gan fod llawer o wybodaeth amdano wedi mynd ar goll gyda threigl amser, nid oes modd bod yn hollol sicr ynglyn â rhai o ffeithiau ei fywyd.

A bydd eisiau iddo egluro llawer iawn o bethe, y cwch a phopeth." Ni welai'r plant bod dim byd ar goll.

Ni fedrai Mrs Parker ddweud wrth ei merch bod ei thad wedi bod ar goll mor hir bellach nes ei bod hi bron â bod yn sicr ei fod e wedi marw.

Yr elfennau hynny sydd ar goll gan nifer o'r timau undeb ar hyn o bryd.

Un o bleserau bywyd i mi yw crwydro o gwmpas y wlad yn edrych am rhyw gornel fach goll sy'n llawn o ryfeddodau daearegol.

Yn ôl rhai archaeolegwyr, dyma safle dinas goll Atlantis, i'r gogledd o ynys Creta.

Yr oedd hi'n hawdd i hofrennydd fynd ar goll yn y niwl ar y gors, ac yr oedd hynny'n bwysig.

Dychmygwch fy syndod, rai oriau yn ddiweddarach, o sylwi imi fod ar goll yn y nofel ers oriau.

Y mae un o elfennau hanfodol "gwybodaeth" ar goll - sef y deunydd crai y mae'r meddwl yn eu moldio a throi'r synwyriadau'n wybodaeth.

Roedd o ar goll heb ei helm a'i lyfryn, yn y gors, yng nghanol nunlle heb fap.

Yn anffodus, os oes pellter rhy faith rhwng y trawsyrrydd a'r derbynnydd yn y rhwydwaith ffôn collir gormod o oleuni ar hyd y ffibr ac aiff y neges ar goll.

Mid fyddi dithe ar goll 'r un fath ag y bu+m i cyn i Rick a fi gyfarfod.

Mi o'n i wedi meddwl cael mynd am dro i weld y dre, ond mae hi wedi deud na cha i ddim mynd os na fydd hi ne' rhywun arall hefo fi, rhag on i mi fynd ar goll.

Er bod ei nain ar goll, doedd o ddim yn poeni gormod amdani.

Ar Goll yn y Coed gan Ian Beck - addasiad gan Helen Emanuel Davies. Gwasg Gomer.

Y stori yw, y tro cyntaf i hynny ddigwydd, iddo fod ar goll am dridiau.

Fel y gwelwch yn y llun mae'r goeden yn ymddangos yn farw gan ei bod wedi ei dinoethi o ddail - mae'n enghraifft o goeden goll ddail.

Cofiodd am y tro hwnnw yr aeth hi ar goll yn Ffair y Borth.

Mi alla i gydymdeimlo âr dyn yna yr aeth ei hamster ar goll yn ei Fercedes gwerth pedair mil ar hugain o bunnau.

Y mae wedi dy arwain i ganol y goedwig ac rwyt ar goll yn llwyr.

Owen at hynny drwy wrthgyferbynu'n weladwy y gweithdy bler, siafins-ar-lawr, coesau-doliau-ar-goll, efo'r gweithdy glanwaith mecanyddol ar ol dyfodiad y Ferch.

Cafwyd lle i amau ar adegau fod rhywbeth ar goll, un ai o gynnwys bwletin neu ynteu o grebwyll dehonglydd.

Mae'n siwr y bydd yn rhaid mynd i chwilio am y ddau lyfr arall yn y gyfres rwan - Ar Goll yn yr Eira ac Adre cyn Nos.

Fel y gellid disgwyl, mae llawer o'r enwau hyn wedi mynd ar goll eisoes neu ar fin diflannu.

Beth wyddoch chi am y bachgen sy' ar goll?

A'r ddwy aeth ar goll neithiwr ydy Matilda a Parddu." Ochneidiodd Del.

Ond rywsut roedd y weledigaeth wedi mynd ar goll.

Mae'n bwysig nad ydy cleifion yn mynd ar goll yn y sustem," meddai Hefin Francis, rheolwr cyffredinol y grwp.

Atgofion o'r ddeunawfed ganrif wedi mynd ar goll am byth drwy fy esgeulustod.

Ond, mynegodd rhai o drigolion Carneddi eu pryderon ynglŷn a'r cynllun wrth y Llais, gan ddweud eu bod nhw'n poeni y bydd y tai ym Methesda i gyd yn edrych yr un fath yn y dyfodol, ac y bydd nodweddion hanesyddol diddorol, fel ffenestri anghyffredin, wedi mynd ar goll.

Rheswm Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros gredu fod y wraig hon ar goll yw nad yw yn ateb llythyron anfonwyd ati gan y Gymdeithas.

Bellach yr oedd Hector ar goll.

Yr oedd hwn i fod yr un mor safonol a'i Synopsis ar fathemateg, ond yn anffodus bu farw cyn iddo ei orffen ac aeth y llawysgrif ar goll.

Tref lân dros ben - y rhan newydd ohoni, beth bynnag - a'r strydoedd wedi'u cynllunio mor rheolaidd fel nad oedd yn bosibl mynd ar goll.

Yr oedd yn rhaid i'r lle fod o fewn cyrraedd i'r mynydd, oherwydd ar y mynydd y digwyddai damweiniau i'r dringwyr, ac ar y mynydd yr âi dringwyr ar goll.

"Rhaid ei fod wedi mynd ar goll." Ar hyn dyma'r Capten yn gweiddi dros bob man, "Oes rhywun wedi gweld fy ngwely i ?" Ond ni chafodd ateb oherwydd yr oedd pawb yn rhy brysur yn gofalu amdanynt eu hunain.

Yn wir, cyfaddefodd ef y byddai ar goll yn ceisio dygymod a'r dechnoleg fodern.

Wrth i Lili chwarae mae Tedi'n cael ei lusgo i ffwrdd ar gortyn barcud ac yn glanio mewn coedwig - ac yn mynd ar goll.

Prin ei fod yn barod i gydnabod iddo'i hun paham yr oedd mor bryderus ond nid oedd Rowland heb sylwi fod Hywel Vaughan ar goll hefyd.

Petaech ymn mynd ar goll cyn hynny ac yn troi'n ôl am Bontardawe, fe fyddwch yn mynd trwy bentre' Bryncoch, cartre' Lewis Davies, awdur y nofel Work, Sex and Rygbi y llynedd.

Yn ol prifathro presennol ysgol Stebonheath a phennaeth Archifdy Dyfed, mae llyfrau cofrestri'r Ysgol Gynradd hon am y cyfnod y bu Euros ynddi ar goll, ac ni fedraf roi'r union ddyddiau y bu yn ei mynychu.

Mae'r stori'n creu gwahanol emosiynau - o gyffro cael mynd am bicnic i bryder wrth i Tedi fynd ar goll a gorfoledd pan fo'n dychwelyd yn ddiogel.

Bu am awr yn dod drwy'r dref ac ar goll am awr arall.

`Tair ar goll.