Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gormod

gormod

Taith bleserus, heb orfod dringo gormod na dychwelyd yr un ffordd, yw'r un i fyny Llwybr y Mwynwyr at Lyn Glaslyn ac yna i lawr Llwybr y Pyg.

Dim gormod o bwysau arnyn nhw ddoe wrth guro Luton 3 - 1 ar y Cae Râs.

Yn debyg i hogie Cwmaman, mae'r geiriaun adlewyrchu bywyd clostroffobig mewn tref fach - merched yn yfed gormod er mwyn canu karaoke, a Jonny Pritch yn meddwi, cael ffeit yn y siop kebab ac yn cael crasfa gan y Mrs am fynd adre efo lovebites.

Mae'n gwybod gormod,' Edrychodd Mwsi yn gas ar y bachgen.

Bron nad yw hi'n atgoffa rhywun o arddull Gwerinos neu Jac-y-Do ond, er hynny, mae llais Rhodri Vine fymryn yn aneglur ar y trac hwn ac efallai mai gormod o gerddoriaeth gefndirol sydd yn gyfrifol am hynny.

Erbyn hyn y mae'r tybio hwn yn peri i mi ymwaradwyddo, ond, o'i drin yn fanylach fe welid gormod o'm diffygion i.

Gormod o bnethau...o ffeithiau, yn troi yn y meddwl.

Mae Cymru, felly, trwodd i'r wyth ola ond gynta bydd rhaid wynebu Seland Newydd yn Stadiwm y Mileniwm a fydd y Crysau Duon ddim yn poeni gormod ar ôl gweld perfformiad simpil y Cymry neithiwr.

Cymysgedd yr ydw i'n dechra amau y byddai o ddirfawr les i Gruff acw wrthi - achos mai fo ydy'r unig ddyn yng Nghymru, synnwn i ddim, sy'n cwyno ei fod o wedi blino gormod a bod ganddo fo gur yn 'i ben ar yr un pryd.

Cawn Kate Roberts, yn ei beirniadaeth, yn eu rhybuddio i gofio y gallai gormod ohonynt dagu'r arddull a rhwystro'r darllenydd rhag

Nid gormod o beth fyddai iddynt rwbio ei drwyn yn y pridd a rhoi chwip din iddo bob tro y daliant ef yn yr ardd.

Gormod o ddiddordeb, efallai...

Fe ddaeth rhyw gyfnither o bant i gadw cmwni i Luned, a chan 'i bod hi mor ddi-ddweud, doedd neb am ymyrryd gormod.

'Mae'n bwysig fod y chwaraewyr ddim yn chwarae gormod o gemau.

Gormod o dorheulo'n aml sydd yn gyfrifol am y cynnydd mewn achosion o ganser y croen.

"Ma' hi'n edrych i fi fel pe bai rhai pobol ffordd hyn yn cymryd gormod yn ganiataol,' meddai Bethan.

Cawsom enghreifftiau'n ddiweddar o rieni'n mynd i drafferth a chost i sicrhau na fyddai eu plant hyd yn oed yn clywed Cymraeg ac yn eu symud o ysgolion lle'r oedd "gormod o Gymraeg".

Ond 'roedd gan y 'Sgotyn bwynt: mae llawer gormod o rym gan y Boldew Barfog bellach greda' i.

Roedd y ddau wedi ymgolli gormod yn chwarae'r plant i gymryd yr un sylw o ddim arall o'u cwmpas.

Yna fe dynnodd y bws i mewn i le bwyta ar y draffordd a chyhoeddodd y gyrrwr fod yn rhaid i ni fynd oddi ar y bws am ein bod yn gwneud gormod o sŵn.

Mae'n bosibl, wrth gwrs, i ni ddarllen gormod i mewn i'w eiriau, ond heb os mae o'n gymeriad arbennig iawn ac wedi gweithio dros achos Heddwch yn Iwerddon ers ei drychineb ddychrynllyd.

Tybed a ddylem ni fel cynulleidfa beidio â dibynnu gormod ar ragfarnau pobl eraill a mynd i'r theatr i weld ac i farnu drosom ein hunain?

"Peidiwch â siarad gormod.

Heb fanylu gormod, 'roedd wedi ymddwyn mewn ffordd anwadal iawn tuag at yr Aifft, a'r gwledydd hynny a oedd â diddordeb arbennig ganddynt yng Nghamlas Suez, yn ystod y pedwar mis cyn yr argyfwng.

Fe honnodd rhai i newyddiadurwyr roi gormod o wybodaeth i'w darllenwyr, eu gwrandawyr a'u gwylwyr.

Gwenodd ar Leusa Parry, a oedd wrth ei phleser yn llnau'r brasus: llawenydd ei bywyd hi oedd y sglein ar yr allor: Talai o'i phoced ei hun am y Brasso ar ôl i Undeb y Mamau gwyno ei bod yn defnyddio gormod ohono; ond ni ddychwelodd Leusa Parry ei gwên, ac roedd hynny'n brifo o gofio fel y bu hi'n ddadlau drosti.

'Diolch byth 'mod i wedi yfed gormod o de i frecwast bore 'ma, neu fyddwn i ddim wedi dod 'ma .

Neu eiriau tebyg i gyfleu fod y gwerthwr yn gofyn llawer gormod.

Bydd mor wreiddiol ag syn bosib, a phaid cymryd gormod o sylw o be mae pobol eraill yn ddweud yr wythnos hon.

Os byddai myfyriwr yn gweiddi gormod neu'n siarad yn rhy ddistaw, fyddai dim llawer o obaith am gyhoeddiad i hwnnw.

Gorau oll os gallwn wneud hynny dan bwysedd i achub amser a rhag defnyddio gormod o ddŵr.

"Wedi cael gormod o haul mae of iti," meddai hithau.

Ni ddylid rhoi gormod o goel ar bob traddodiad ynglŷn ag adeiladu'r eglwys gyntaf oherwydd chwedlau yw llawer ohonynt, rhai a dyfodd yng nghwrs y canrifoedd.

Teimlai'n sicr fod cael ci bach yn eiddo iddo fo'i hun yn llawer gwell na diodde'r ddannodd oherwydd iddo fwyta gormod o fferins.

Wyddost ti, mae deugian y cant o blant ysgol y pentra 'cw yn Saeson ū gormod o lawar i neb fedru'u troi nhw'n Gymry byth." "Ac mae hynny'n dylanwadu ar iaith y plant lleol ac ar u harferion nhw." "siŵr iawn.

Os oedd gormod o flaenwyr a dim digon o gefnwyr, ymgeiswyr yn chwarae fel cefnwyr fyddai'n cael blaenoriaeth.

'Roedd ymyl dalennau Beibl Genefa yn llawn o nodiadau esboniadol, Calfinaidd eu diwinyddiaeth a gwrthglerigol eu naws, ac fe fuont yn gryn dramgwydd i'r awdurdodau eglwysig pan geisiwyd ym mlynyddoedd cynnar Elisabeth I sefydlu trefn eglwysig Brotestannaidd y gallai Pabydd ei derbyn heb dreisio gormod ar ei gydwybod.

Buasai hynny wedi codi gormod ar ei obeithion.

Teimlwn mai'r peth gorau i mi oedd ymgolli mewn sgwrs, heb dalu gormod o sylw i'r lwyfan.

Felly paid cwyno gormod.

Ond mae awgrym fod y chwaraewyr yn cael gormod o faldod.

Mae gormod o amser i chi fod ar ych traed dan amser ysgol." Aeth hithau ati i glirio'r bwrdd ac i lanhau'r esgidiau.

Yn gyffredinol peidiwch a chymysgu gormod o ffontiau a chedwch y glir o'r rhai mwy blodeuog.

Yn anffodus, os oes pellter rhy faith rhwng y trawsyrrydd a'r derbynnydd yn y rhwydwaith ffôn collir gormod o oleuni ar hyd y ffibr ac aiff y neges ar goll.

Yr oedd nifer o'r rhain o'r farn fod gormod o ymdrech yn mynd i ymladd etholiadau a'r iaith ar drai trwy Gymru.

Yn hytrach na rhoi trefn ar bethau ar y cae mae gormod o lawer o chwaraewyr yn achwyn yn rhy hwyr.

Gŵr Mrs Dixon yn ein cludo'n ôl, dyn clên ond mae wedi twchu gormod - ei fol bron yn cyffwrdd â'r olwyn ddreifio.

"Doedden nhw ddim yn barod i ddatgelu'r cyfan o'u tystiolaeth a chawson nhw ddim o'u gorfodi i wneud hynny," meddai Michael Fisher, "Roedd thaid i'r rheithgor ymddiried ynddyn nhw - mae hynny'n rhoi grym anferth iddyn nhw, llawer gormod o rym."

Athro o adran arall yn galw hefo'i ferch, ond Kate a minnau wedi blino gormod i gael sgwrs.

Wyddoch chi beth, gyfeillion, tydwi ddim hyd yn oed yn ei feio fo chwaith - wel, toeddwn i heb arfer hefo lladron yr adeg honno, yn nago'n, yn enwedig lladron yn codi o fôn llwyn drain i ymosod arnaf ac yn fy mraw mi wnes i gadw braidd gormod o sūn.

Er bod ei nain ar goll, doedd o ddim yn poeni gormod amdani.

Ond, mae'n bwysig iddo gael y dos cywir o cortison; os rhoddir gormod, mae'r claf yn debyg o fynd i gyflwr o orfoledd lle y mae'n oroptimistaidd, yn orhyderus, yn rhwyfus ac yn orsiaradus.

Mi ddywedwn i mai go brin y mae unrhyw reswm i beidio â bwyta pryd fel hyn o dro i dro ond peidio â'i wneud yn arferiad dyddiol a pheidio â bwyta gormod ar y tro.

Gormod neu ddim ydi hi'n dueddol o fod, a chwarae teg i'r gynulleidfa, mae gormod o unrhyw beth yn gallu tagu.

Roedd gormod yn cale ei ddweud yma - dyn yn methu wynebu'r gwir, twyll yn difetha bywyd, a bod rhai pethau mewn bywyd nad oes modd i'w hesbonio - hyn i gyd mewn rhyw ugain munud.

'Dydyn ni ddim yn poeni gormod am hyn'na.

Roedd o wedi riportio'r mater i Telecom, rhag ofn ei bod hi wedi ymgolli gormod yn ei sgwennu i sylwi.

Steve Buscemi (Adolpho Rollo yn y ffilm hon; Mr Pink yn Reservoir Dogs) yn ddelwedd ynddo'i hun - ei wyneb; llygaid pysgodyn, dannedd ymwthiol a gormod ohonynt, gwallt tenau yn cilio o'i dalcen - wyneb hyll yn y bôn ond un nad oes modd tynnu'ch llygaid oddi arno.

Fe wahaniaethir rhwng y teip yma - y damweiniol - a'r teip patholegol a achosir gan nifer o ddoluriau, fel coma oherwydd is thyroidedd, trawiad enbyd o'r galon, gostyngiad yn lefel y siwgr ar ôl i berson newynog yfed gormod o alcohol, sioc, a gostyngiad ym mhwysedd y gwaed o ganlyniad i ddamwain neu ddolur heintus fel Newmonia, ac yn bennaf mewn person sy'n wael iawn oherwydd gwenwyniad gwaed.

Efallai mai'r hen Nan Elias oedd wedi dwndran gormod arno; y hi'n iâr un cyw ac yntau'n hen lanc, heb ddangos unrhyw awydd i adael y nyth.

Gall gormod o hyder arwain i gamgymeriadau weithiau.

Credai Kate Roberts iddi roi gormod o bwyslais ar y diweddglo yn ei stori%au cynnar ac mae'n cyfaddef iddi roi'r 'gorau i dreio bod yn glyfar' a chwilio am ddiwedd trawiadol yn null O'Henry a'i debyg ar ôl darllen ysgrif Saunders Lewis yn Y Faner.

Mae Henry yn poeni fod chwaraewyr yn gorfod chwarae gormod o gemau mewn tymor.

Yn aml iawn fe fydd y prentis 'ymosodol' yn ei gael ei hun mewn sefyllfa lle mae wedi aberthu gormod, a'i fyddin bellach yn rhy wan i wrthsefyll gwrth-ymosodiad y gelyn pan ddaw.

Ond fe'i hachubir rhag poeni gormod ar y pwynt hwn o gofio y gall ei feistr tir godi'r rhent ar gyfer rhai mathau o welliannau.

Gall gormod o deledu eu gwneud yn anllythrennog.

Efallai ein bod ni'n rhoi gormod o bwys ar yr isymwybod.

Yr ydym fel cenedl wedi rhoi, ac yn parhau i roi, gormod o urddas ar feirdd ar draul awduron .

Y mae gormod o lyfrau, gormod o ddysgawdwyr, a'r ffynhonnau a'r goleuadau bellach yn gwneud dim ond chwyddo a dallu dyn.

Ond gall ymdrin â chymdeithas tai fod yn broses hirfaith, gymhleth, a bydd yn fynych yn golygu bod gofyn i staff mewn llochesau ddatblygu gwybodaeth arbenigol mewn maes arall eto, a hwythau eisoes â gormod o waith a rhy ychydig o arian.

Daethom i'r casgliad mai cymryd pethau'n hamddenol yr oedd, a'i fod o bosibl yn clertian y tu cefn i un o'r tomennydd coed, ei ben bron hollti ar ôl yfed gormod o sake (gwin-reis y Siapaneaid) y noson cynt.

'Stedda yn y canol.' 'Paid â siglo gormod.'

Y mae hefyd yn bwnc lle gall ennyn brwdfrydedd y myfyrwyr fod yn waith hynod o anodd oherwydd y reddf sydd yn hanfod pob un ohonom i amddiffyn ein hunain rhag gofidio gormod am boenau pobl eraill.

Fe ddrylliwyd y llong, nid gan storm, ond ynghanol gormod o draffig morwrol.

'Cwota' ar laeth a 'chwota' o Weinidogion - am fod gormod o'r naill a phrinder o'r llall.

"Dwi'n gwybod bod 'na lot gormod o siarad am addysg yn yr ysgolion gan bobol Prifysgol sy'n gwybod dim am y peth ond mae gen i gydymdeimlad ag athrawon dosbarth chwech dan drefn newydd pethau.

Byddai hynny'n golygu gwaith mwy anniddorol a chyfyng na chyfieithu, ac yn ein caethiwo gormod.

Gwenai ar bawb wrth basio ac 'roedd yn amlwg 'i fod wedi cael cryn dipyn gormod o Siôn Heiddan.

Ceisiwch osgoi gormod o fraster a siwgr a cheisiwch fwyta mwy o ffrwythau a llysiau, ond peidiwch a cheisio colli pwysau.

Wedi i Emma ddechrau cael gafael ar y gwir, cyfaddefodd Madog ei fod wedi bod yn gwerthu cyffuriau a'i fod yn diodde o effaith hir-dymor cymryd gormod o gyffuriau.

Yn honno, yr agosa' y mae'r rhan fwya' o newyddiadurwyr yn mynd at beryg' personol yw yfed gormod o gin ac mae dyfais a dychymyg lawn mor bwysig â ffeithiau, wrth iddyn nhw ei jolihoetian hi'n garismatig o le i le.

Dadleuai rhai, megis yn arbennig D. J. Davies, Pantybeiliau, fod y Blaid yn gwario gormod o'i hadnoddau ar yr ardaloedd Cymraeg gan esgeuluso'r rhanbarthau poblog Seisnigedig yn y De-ddwyrain.

Roedd o wedi sniffio gormod o liw.

Ar yr un pryd, mae yna bryder y gallai gormod o drefniadau diogelwch wneud yr ysbytai'n oeraidd a di groeso.

Dim gormod o gyfartaledd rhwng y ddwy iaith yn y fan honno, ddywedwn i.

Nid fod Judith yn dioddef gormod o segurdod, er iddi gyfaddef fod y ffaith iddi fyw yn Arfon wledig, mor bell o brysurdeb cyfryngol y brifddinas, yn eithaf llestair.

Yr oedd gormod o gywilydd arnom ein dau i addef y gwirionedd.

Yn wir nid gormod ydi dweud i'r rhan fwya o'r chwaraewyr gael eu synnu gan ei agwedd hollol benderfynol a sicr.

Gormod fyddai hawlio i bob un o awduron plant sir Aberteifi ddechrau ar ei waith oherwydd ysbrydiaeth Plas y Cilgwyn.

Ac wedi iddi fynd i'r hwyl, dyma hi'n deud peth fel hyn: "Os y bydd rhywun yn trio'ch treisio chi, dydy o ddim yn beth doeth i wrthwynebu gormod." Wrth gwrs, mae cyfla yn beth mawr, chwadal nhwtha, ac mi sylwais ar y diwadd, pan oedd pawb yn ei holi hi, na ddarfu neb feddwl gofyn a oedd hi wedi cael y profiad ei hun.

Yn ôl Dafydd Roberts, meddyg yn Ysbyty Singleton, Abertawe: Mae gormod o bobol yn marw o'r afiechyd yma ond ddylai neb farw gan ei fod ar y croen.

Dwi'n meddwl fy mod yn yfed tipyn gormod o sprite felly.

Pe dywedem na buasai gwneud pob ysgrifennydd cyffredinol a fu i'r Brifwyl yn farchog ar ddiwedd wythnos gyntaf Awst yn ddigon o anrhydedd iddo ni buasem yn dweud gormod.'

Gormod, gwaetha'r modd.

Marc-dim gormod o'r teledu 'na cofia!

Dynesodd y corachod o un i un a gorfodi'r milwyr i dynnu ar afwynau'r meirch, ond roedd gormod o elynion o'u cwmpas iddyn nhw feddwl am wneud dim.

Ond i'm tyb i, y mae gormod o nodweddion sy'n gyffredin i'r ddwy ffenomen inni gredu nad oes dim cysylltiad rhyngddynt.

Ar yr un pryd teimlai llawer o'r aelodau newydd o'r de dwyrain, fel finnau, y pryd hynny, fod llawer gormod o sylw yn cael ei roi i'r iaith.

Yr oedd gormod o ysbryd ymladd er mwyn ymladd yn eu plith, meddai ef, ac aberthwyd delfrydau i'r blys hwnnw ar brydiau.

Roedd hi hefyd o'r farn bod gormod o hwysau'n cael ei roi ar yr ysgwyddau ifainc.