Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

grant

grant

ac mae Proffesor Dalton wedi awgrymu y gallech chi a'ch teulu gael y tŷ 'ma nawr - gan fod tai'n brin iawn yn y pentre 'ma, ac fe fydd rhaid i chi gael rhywle ..." "Fe fyddwn i'n falch iawn o gael y tŷ os yw e'n wag, Cyrnol Grant.

Mae'r amrywiaeth yn y cyfartaleddau uchod yn codi yn bennaf oherwydd gwahaniaethau yn yr amodau o fewn y canolfannau y dyrennir y grant iddynt.

Dylai'r Awdurdod barhau i bwyso am i amodau rhoi Grant Awdurdod Datblygu Cymru at Adennill Tir Diffaith fod, ynddynt eu hunain, yn fwy sensitif i'r amgylchedd.

Wrth i'r grant gynyddu dros y blynyddoedd diweddar, mae nifer o broblemau wedi codi yn sgîl y dulliau hyn o ariannu.

Mae CAA, CAI, CGAG a MEU yn gwerthu eu cynnyrch ac felly yn derbyn incwm sy'n lleihau cyfraniad y grant.

Mae'n Llyfrgell Genedlaethol ni yn cael grant cyn lleied ag ambell Lyfrgell Brifysgol yn Lloegr am fod y Saeson yn ein gweld ni fel Cenedl israddol.

Ac wedyn bydd yn lluchio grant yn awr ac yn y man (tan y penderfynith o beidio - a mae ganddo bob hawl i wneud hynny) i gadw'r defaid i droi gwellt yn wlân a chachu, a chadw gwên ar wyneb y gwladwr hawddgar.

ond byddai'r Cyngor yn debygol o gefnogi cais y perchennog pe byddai grant ar gael.

Ac eto, o ddewis yr aeth yn ôl yno cael grant teithio gan Gyngor y Celfyddydau.

Ariannu: Derbyn grant gan y Swyddfa Gymreig.

(b) Derbyn y drefn a nodir yn yr adroddiad i ymdrin â cheisiadau gan lanlordiaid am archwiliad o eiddo i ddibenion eu ceisiadau am grant adnewyddu.

Y rheswm tu ôl i hyn, yn ôl y Cyngor, oedd gan fod yna lai na 100 o blant yn yr ysgol a dydy eu grant ddim yn ddigon mawr i fedru talu am yr athrawes ychwanegol.

Ganed Grant Llewellyn ym 1960 yn Ninbych-y-pysgod, yn Ne Cymru.

* awdurdodau addysg lleol sy'n darparu lleoedd mewn ysgolion a gynhelir trwy'r grant bloc gan y Trysorlys ac mewn canolfannau addysg ieuenctid;

(Chaplin), Sam Neill (Jurassic Park), Hugh Grant, David Thewliss (Naked) ac lan McKellen.

Yn ôl Mr Morgan gellid ond rhoi grant os buasai'r cwmni'n gallu profi ei fod yn hanfodol i greu neu ddiogelu swyddi.

Mae Cyrnol Grant yn 'y nisgwl i." meddai wrth y milwyr arfog.

Anthony Hopkins, Richard Gere, Sean Connery, Meg Ryan, Hugh Grant- maen nhw i gyd yn dod i Gymru yr ha' yma i wneud ffilmiau mawr drud.

Testun pryder arall i GiF yw'r posibilrwydd y newidir y dull o gyllido i gontract yn hytrach na grant, ac yr ydym yn paratoi grwpiau ar gyfer y posibilrwydd hwn lle mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn rhan o'r cynllun.

Yng nghanol mwynder Maldwyn, mae pentrefwyr Llanrhaeadr ym-Mochnantyn mwynhau'r sylw sydd wedi dod i'r ardal yn sgîl The Englishman Who Went up a Hill and Came Down a Mountain, ffilm newydd Hugh Grant a ddaeth yn seren dros nos ar ôl Four Weddings and a Funeral.

Bu'r cwmni'n trafod âr Awdurdod Datblygu cyn penderfynu symud i dde Cymru a bydd yn derbyn grant oddi wrth y Cynulliad.

Ar ôl mynd mewn i'r adeiladau, oedd yn glwstwr gyda'i gilydd y pen draw i'r iard, curodd y Sarjiant ar ddrws a'r enw "Cyrnol Grant" arno.

Gwrthodwyd y cais am grant y flwyddyn hon oherwydd bod costau grant ar gyfer pob fflat yn rhy uchel.

(b) Bod y Cyngor yn ddiweddarach wedi cadarnhau nad oedd grant ar gael ac o'r herwydd ni ellid datblygu gyda'r cyfamod gan na fyddai'r datblygiad yn hyfyw.

Dylai'r Gweinidogion gydnabod bod y dull o gynhyrchu adnoddau drwy ddefnyddio'r canolfannau adnoddau yn gost effeithiol iawn gan iddo elwa ar gyfraniad y sefydliadau addysgol sy'n cynnal y canolfannau i leihau y grant.

Nid oedd hynny yn ei wneud yn gymwys am grant ac ni chai'r perchennog osod y tŷ.

Daeth unig sgôr America ychydig cyn yr egwyl - y maswr Grant Wells yn llwyddo âi drydydd ymgais at y pyst.

Cyn bo hir daeth yn ôl a dweud, "Mae Cyrnol Grant yn barod i'ch gweld chi nawr, syr." "A!

Grant()

Dafydd a Branwen a phob ddi-smygwr arall sydd wedi bod yn agos at swyddfa'r Gymdeithas am ddioddef fy mwg; Owain am y sylwadau hollol diwerth; Grant am deutha fi sut i gyhoeddi blincin' peth i ddechrau; pawb sy 'di cyfrannu a chefnogi; pawb sy 'di rhoi cysylltiadau i'r Tafod Trydanaidd ar eu tudalennau Gwe nhw; pawb sy 'di ymweld â'r Wefan hon; pawb sy 'di cynorthwyo a chefnogi Cymdeithas yr Iaith rhywsut rhywbryd -- diolch am eich ysbrydoliaeth a'ch gwaith. Cas-berson y Mis

Defnyddiwyd y grant i addasu deunyddiau Saesneg (neu iaith arall) i'r Gymraeg, i gynhyrchu teitlau Cymraeg gwreiddiol ac i gynhyrchu fersiynau Saesneg o ddeunydd gwreiddiol.

* Y Swyddfa Gymreig (Cyngor Cyllido Ysgolion) sy'n darparu lleoedd mewn ysgolion a gynhelir â grant uniongyrchol (GG);

Mi fedrwch gael grant gan y Cyngor Addysg i yrru Aled i'r coleg.

Nid yw maint y grant a roddir ar gyfer pob cyhoeddiad yn adlewyrchu'n llawn yr holl gostau sydd ynglwm wrth gynhyrchu'r adnawdd.

Ydy'r grant yn ddigon i dalu'r cwbwl o'r costau, e?" "Wel, nid y cwbwl efalla', ond..." "A pheth arall!

Drwy gymorth Grant yr Iaith Gymraeg, dan nawdd y Swyddfa Gymreig, sicrhawyd cyflenwad cynyddol o werslyfrau mewn amrywiaeth o feysydd i leddfu rhywfaint ar anghenion addysg Gymraeg.

neu oes rhywun wedi gadael?" Edrychodd Cyrnol Grant yn graff arno am foment.

'Roedd y perchennog erbyn hyn wedi paratoi costau a oedd yn dangos grant yr uned llawer mwy rhesymol ac y gellid ei gefnogi drwy gais i'r Swyddfa Gymreig.

Rydan ni wedi byw efo cysyniad o oes pan oedd papurau Cymraeg yn ddylanwad torfol, oes y Faner ddi-grant, ac oes pan oedd newyddiadurwyr a golygyddion Cymraeg yn baglu ar draws ei gilydd ar Faes Caernarfon.

Os bydd BAe yn cydymffurfio âr meini prawf, yna mi gawn nhw'r grant.

* Gall ysgol sy'n gwneud cais am statws ysgol a gynhelir a grant gynnig newid sylweddol yn ei chymeriad neu ei maint...

Roedd amodau y grant hwn yn caniatau cynhyrchu deunydd dwyieithog gyda chyllid y grant.

Cysylltwyd â'r Prif Swyddog Technegol ac 'roedd o'r farn bod cais o'r fath am gymorth grant yn disgyn mewn categori arbennig "Top Slice% lle rhoddid arian grant o'r neilltu a gwahodd ceisiadau gan ddatblygwyr.

Mae cyfraniad y grant tuag at staffio'r canolfannau yn amrywio.

Ac yn fuan iawn mae 'mi Mym an mi Dad' yn gweld eu gwyn ar hen adfail o fwthyn ac yn cael grant adnewyddu i'w wneud yn fynglo.

Cost llawn projectau = cymorth grant + cyfraniad - incwm y ganolfan

Cynllun Grant Ffermydd a Chadwraeth).

CYFLWYNWYD adroddiad y Prif Swyddog Iechyd Amgylchedd ar eiddo a archwiliwyd yn Abererch dros yr hwn yr oedd cais am grant wedi ei gyflwyno.

Yn y gorffennol, cyllidid cynlluniau Anghenion Arbennig i raddau gan y Grant Colled Hostel.

Yn ychwanegol at hynny fe ddaeth cynrychiolwyr at ei gilydd o nifer o ganghennau ym mis Hydref i gyd- drafod y ffordd ymlaen ym mhob ardal ac ystyried yr angen am Swyddog Cyswllt cyn gwneud cais am grant i'r Swyddfa Gymreig.

grant arall a byddwn yn ceisio dod i gytundeb gyda'r Awdurdodau

Byddai'n rhesymol, felly, i'r Bwrdd ddisgwyl i'r cynghorau cyllido a'r awdurdodau addysg lleol - neu'r Swyddfa Gymreig yn achos ysgolion a gynhelir dan grant - fod yn gyfrifol am gyfryngu polisi%au iaith y sefydliadau y maen nhw'n gyfrifol am eu hariannu a monitro gweithredu'r polisi%au hynny.

Er nad oedd yn anghytuno â hyn, adroddodd y Prif Weithredwr bod angen cadw llawer o'r gwybodaeth yn gyfrinachol rhag amharu ar y cais grant y Cwmni i'r Swyddfa Gymreig.

Mae'r Gymdeithas yn ymgyrchu i newid yr amodau grant i'w galluogi i ail-afael mewn rhaglen adnewyddu o bwys.

Derbyniwyd grant gan y Swyddfa Gymreig i brynu safle yn y pentref a oedd yn cynnwys hen siop a chasgliad o dai oedd bellach yn adfeilion.

"Cyrnol Grant," meddai, gan godi'r teclyn at ei glust a'i geg ar unwaith.

Effaith net y cynllun adnoddau felly yw cynnyddu'r cymorth grant/cyhoeddiad, tra hefyd yn cynyddu'r nifer o gopi%au sydd yn nwylo'r awdurdodau.