Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwahardd

gwahardd

De Affrica yn gwahardd y bleidlais i bobl 'liw'. Lansio Ymgyrch Senedd i Gymru yng Nghaernarfon.

O ganlyniad, fe fyddai'r awdurdodau yn medru gwahardd y Gymdeithas, a gwneud yr holl aelodau yn derfysgwyr dros nos, tra eich bod yn cysgu'n braf yn eich gwely.

Yr oedd tôn ei feirniadaeth yn ddigon gelyniaethus i'w hatal rhag cylchredeg hyd yn oed os na theimlai'r prelad y gallai eu gwahardd yn llwyr.

Byddai'n golygu fod yr egwyddor foesol sy'n gwahardd lladd yn cael ei thanseilio.

Mae ceir wedi'u gwahardd o'r canol erbyn hyn gan adfer rhywfaint o awyrgylch canol oesol y dre farchnad - cyn teyrnasiad y brenin glo a dyfodiad diwydiannau alcam, olew a dur i waelod Cwm Nedd.

Er bod yr harbwr yn llawn o longau masnach yn chwifio baneri morthwyl-a-chryman yr Undeb Sofietaidd, roedd America yn gwahardd unrhyw fasnach rhyngddi a Chuba, ac roedd yna brinder pob math o bethau.

Gan fod y lon wedi ei gwahardd i drafnidiaeth anamaethyddol, ychydig o ymwelwyr sy'n treiddio i Val da Camp ar ochr ddeheuol Bwlch Bernina.

iv) roi gwybod ar unwaith i'r Cyfarwyddwr neu Uwch Swyddog os yw Arolygydd Iechyd a Diogelwch yn rhoi Gorchymyn Gwahardd neu Orchymyn Gwella;

Mo gafodd y llywodraeth ei chondemnio am y modd y cafodd y dipiau OP eu gwahardd flwyddyn yn ôl.

"Ond dyw e ddim yn erbyn y gyfraith i'n gwahardd ni." Geiriau o'r galon gan un o "leiafrifoedd" mwyaf niferus Gwledydd Prydain.

Mae rheolwr cyffredinol gwesty'r Celtic Royal yng Nghaernarfon wedi sicrhau ymgyrchwyr iaith na fydd y gweithwyr yn cael eu gwahardd rhag siarad eu mamiaith o hyn ymlaen.

Mae'n debyg nad oes gan y Cynulliad mo'r grym i'w gwahardd.

Roedd gwahardd y defnydd o hormonau hybu tyfiant yn benderfyniad i'w groesawu gan y diwydiant amaeth yn gyffredinol.

Meddyliodd yn ddifrifol ynghylch gwahardd pob math ar hap-chwarae.

Mae Saddam, hefyd, wedi gwahardd ffermio mewn rhai ardaloedd...

Ffrainc yn gwahardd mewnforio cig eidion o Brydain, a bu 'rhyfel ^wyn' rhwng Ffrainc a Phrydain.

De Affrica yn gwahardd y bleidlais i bobl 'liw'.

Yr wythnos hon bydd Alison yn derbyn llythyr yn datgelu bod Elin wedi cael ei gwahardd o'r ysgol am smocio canabis.

Oherwydd problemau p^wer ac olew, y Llywodraeth yn gwahardd ceir rhag gyrru'n gyflymach na 50m yr awr, ac yn gorfodi sianeli teledu i ddiweddu eu gwasanaeth am 10.30 pm.

15 o gricedwyr a aeth ar daith i Dde Affrica yn cael eu gwahardd am dair blynedd.

Mae pryder cynyddol ynghylch y nifer cynyddol o blant sydd yn cael eu gwahardd o'r ysgolion ac na fydd darpariaeth ar eu cyfer nhw.

Os nad oedd yn argyhoeddi, medrent gael eu gwahardd o'u swydd.

Roedd rhai o weithwyr a chyn-weithwyr y gwesty wedi dweud wrth "Taro Naw" eu bod wedi eu gwahardd rhag siarad Cymraeg yng ngwydd cwsmeriaid nad oedd yn medru'r iaith.

I'r gwrthwyneb, eu gwahardd a'u llesteirio a wnaent fel arfer.

Bid hynny fel y bo - ond maen ymddangos i mi mai y ffordd gall a chyfiawn o drin materion fel hyn fyddai; gwahardd y chwaraewr euog am o leiaf yr un faint o amser ag y bydd y chwaraewr arall yn methu â chwarae oherwydd yr anaf a gafodd.

Fe allai'r pump gael eu gwahardd am oes os bydd yr ymchwiliad yn eu cael nhw'n euog.

24 o daleithiau'r UDA yn gwahardd gwerthu alcohol.

Dyna'r rheswm, mae'n debyg, paham na fu awdurdodau'r Eglwys yn yr Almaen a'r Eidal fel petaent yn dymuno gwahardd neu rwystro'r cyfieithiadau hyn rhag cael eu dosbarthu ymysg y boblogaeth yn y ddwy wlad.

Lle byddai ambell i awdur yn gwahardd cwestiynau ar ôl-strwythuraeth, neu un arall efallai'n cau'r drws yn glep ar grefydd, mae'n gwbl nodweddiadol o Wil Sam i fwrw iddi yn syth trwy sôn am beth yn hytrach na haniaeth.

A phasiwyd deddf yr un pryd yn gwahardd pobl Iwerddon rhag defnyddio Gwyddeleg a gwisgo gwisgoedd Gwyddelig.