Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwahoddiad

gwahoddiad

Mae gwahoddiad cynnes i ddisgyblion Cymraeg Ail Iaith Cyfnod Allweddol gwrdd â Rapscaliwns - dwy garfan o ffrindiau, y naill yn byw yn y De a'r llall yn y Gogledd.

Gwyddwn, cyn y gallwn dderbyn y gwahoddiad, bod yn rhaid i mi ddelio â'r cymhellion yn fy nghalon.

Ac i ble'r wyt ti'n mynd rwan?' 'Yr ydw i wedi cael gwahoddiad i dy Emrys i de.' 'Gad imi roi un gair o gyngor iti cyn iti fynd yno.' Edrychai'r Golygydd yn ddifrifol iawn.

Y ddyfais i wneud hynny oedd gosod y ddrama gerdd mewn ysgol lle mae'r plant wedi cael gwahoddiad i berfformio drama gerdd ar gyter yr Eisteddfod Genedlaethol.

Felly ar ôl i fi drafod y mater â'm gwraig a thri o blant bach, penderfynais dderbyn y gwahoddiad.

Gwrthododd yn gadarn eu gwahoddiad i ymuno â hwy gan fod un o'i ddengair deddf yn cyhoeddi'n ddigyfaddawd mai'r pricia oedd yn teyrnasu ar nos Sadwrn.

Trwy'r llyfr ardderchog hwn y mae Dr Gwynfor Evans wedi rhoi ysbrydiaeth newydd i heddychwyr yn ogystal â gwahoddiad i'r rhai nad ydynt heddychwyr ail-ystyried eu hegwyddorion.

Fe ddaeth y radd i'm rhan trwy gael gwahoddiad i weld seremoni wobrwyo yno, lle mae merched yn cael eu hyfforddi i wneud popeth o drafod kalashnikovs a hedfan awyrennau i danio taflegrau.

'Doedd Yang ddim yn brofiadol o bell ffordd, ond hi gipiodd wobr fu'n gychwyn gyrfa ddiglaer a gwahoddiad i astudio yn y Juilliard School yn Efrog Newydd.

Cael gwahoddiad i dy un o'r athrawon bnawn Sadwrn.

Felly pan ddaeth y gwahoddiad i ymweld â brodyr a chwiorydd o Gristnogion yn Tsiecoslofacia, mae'n rhaid dweud i rhyw fflam o ysbryd anturus godi yn fy nghalon.

Eglurodd Cyng Helen Gwyn, cyn-Faer Caernarfon, ei bod wedi gwrthod y gwahoddiad am nad yw'n cytuno â dathlu'r Arwisgo.

Fe deimlwn yn reddfol rywsut, nad oedd hi'n cydweld a'r gwahoddiad.

Roedd gwahoddiad i chwech ohonom i'w sosial, ac aethom mewn hen Austin oedd gan Dic Tyddyn Bach, pedwar ohonom fel sardines yn y tu ôl ac yn chwys diferol.

Wrth estyn y gwahoddiad, amlinellodd brif elfennau ei swyddogaeth: bod yn fforwm a fyddai'n gallu cynghori llywodraeth ganol a lleol ar bolisi iaith; gwella cydlynu ymhlith asiantaethau sy'n cyfrannu at addysg yn yr iaith Gymraeg; dynodi anghenion datblygiad, a blaenoriaethau oddi mewn i'r anghenion hynny, ac i fod yn gyfrwng i'w hateb; dosbarthu gwybodaeth; dynodi anghenion ymchwil.

O'r tri siaradwr a wahoddwyd yno, ni fedrai Saunders Lewis fod yn bresennol, ni dderbyniodd Ben Bowen Thomas y gwahoddiad tan ar ôl y cyfarfod, ac felly dyna lle'r oedd DJ Williams, Abergwaun - yr unig siaradwr, ac er mor ddiymhongar ydoedd fe hoffai fedru brolio'n ddistaw mai ef fu'r siaradwr cyhoeddus cyntaf dros Blaid Cymru yn Ne a Gogledd Cymru.

Roedd Cyng Huw Edwards wedi gwrthod y gwahoddiad am y bydd ar ei wyliau, meddai.

Braf cael gwahoddiad gan fod nifer o athrawon tramor mewn colegau eraill yn cael eu hanwybyddu.

Ar ôl te derbyn galwad ffôn gan Mabel a gwahoddiad i fynd i ddawnsio gyda hi a'i ffrindiau.

Cael gwahoddiad i gartref Apple rhywdro.

Mae aelodau'n derbyn cylchlythyr ddwywaith y flwyddyn ac mae gwahoddiad iddyn nhw ddod i'r cyngherddau a'r cyflwyniadau sy'n deillio o weithgarwch gyda chymunedau lleol.

Fe welwn ar ei gwep sur hi nad oedd y gwahoddiad ddim yn plesio.

Mae hwn yn gyfarfod arbennig gan fod Inaki Irzabalbeita o Wlad y Basg wedi derbyn gwahoddiad i'w annerch.

Hoffwn ar ran PDAG ddiolch i bawb a dderbyniodd ein gwahoddiad i ymuno yn y seminar ac a gyfrannodd ymhob ffordd at lwyddiant y diwrnod.

Gadewch i ni dderbyn gwahoddiad yr Iesu ac ystyried degawdau'n gerrig milltir ar y ffordd i'r Gogoniant.

Rhoed gwahoddiad

Mae aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg sy'n cerdded o'r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd i'r Senedd yn Llundain wedi derbyn gwahoddiad oddi wrth Vodafone i alw heibio i'w gweld yn Newbury dydd Mercher 20/09/00.

Pwniai llifeiriant gwyllt o gofion am helyntion y noson cynt ei hymennydd, a nawr wele lythyr Hannah Dim gwahoddiad i Fryste!

Doedd Cyng Ann Hopcyn ddim yn meddwl y bydd yn mynd , a dydi hi ddim yn cofio os ydi hi wedi ateb y gwahoddiad ai peidio.

Pan aeth efe i'r t ni fedrai ymatal heb ddweud wrth Gwen am y gwahoddiad, oblegid yr oedd yn llawen iawn ei ysbryd.

Gwahoddwyd yr awdur i roi sgwrs ar Genedlaetholdeb Cymru ar y radio, ond ddeuddydd cyn y darllediad fe dynnodd penaethiaid y BBC y gwahoddiad yn ôl.

Rowlands ddod i'r cyfarfod hwn ond derbyniodd y gwahoddiad i annerch y cyfarfod ym mis Mawrth.

Mae'r tâp newydd ddechrau troi, a'r gwahoddiad-orchymyn hwn ar ddechrau'r cyfweliad yn rhagymadrodd i stori fach am y modd y cymerodd Wil Sam yn erbyn nionod unwaith ac am byth yn hogyn bach, pan stwffiodd ei frawd - yr arlunydd a'r hanesydd celf erbyn hyn, Elis Gwyn - slotsyn i'w geg.

Ond ni allai Harri ddygymod â'r meddwl o wrthod gwahoddiad ei feistr tir.

Hyfrydwch arbennig i mi fu cael ufuddhau i gais o'r fath, a mawr werthfawrogaf y gwahoddiad.

Mae llawer ohonynt wedi arwyddo llythyr agored at swyddogion y Llyfrgell yn gofyn iddyn dynnu'r gwahoddiad yn ôl a chynnig yr anrhydedd i rhywun mwy cymwys.

Derbyniais y gwahoddiad yn rhinwedd fy swydd fel archifydd gwleidyddol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Roedd e'n ifanc ac yn ddigon penwan i feddwl bod yn rhaid iddo dderbyn pob gwahoddiad.