Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwallt

gwallt

Ffuretwr ydw i." "Ffu..ffu..." Taflodd ei phen yn ôl yn flin, a disgleiriai lliw cyfoethog ei gwallt yng ngolau pŵl braidd y cyntedd mawr.

Er mai edrych ymlaen at arddangos trin gwallt yr oedd yr aelodau, cawsom gystal gwledd a llond gwlad o ddifyrrwch.

"Wyddost ti be?" Plygodd ymlaen i wthio'i gwallt oddi ar ei thalcen.

Bydd gweld gwraig â gwallt coch, ar y llaw arall, yn hynod lwcus, yn enwedig os gellir ei pherswadio i roi pin gwallt iddo.

Dw i wedi gweld y ddau fachgen yma o'r blaen yn rhywle!' Dechreuodd grafu'r gwallt hir seimllyd ar ei ben.

Gwallt du fel creigiau'n gwreichioni'n yr haul, dyna ddywedai Iestyn wrthi, a'i dannedd fel cregyn bach gwynion a lynai wrthynt yn cuddio tu ôl iddo.

Nid oedd flewyn o'i le ar ei gwallt hyd yn oed wrth iddi droi a throsi.

Fitamin C yn rhoi dolur rhydd ichi a fitamin A yn gwneud ichi gollich gwallt.

"Dydyn ni byth yn cael dim i'w yfed, dim ond cael te yn ein llygaid, te yn ein gwallt, te yn ein trwynau, a the ar ein crysau." A dyma'r dyn trwsio sosbenni yn cau un llygad ac yn meddwl yn galed.

Yn y set ol, tynnodd Willie ei het a'i gosod ar ei lin; tynnodd ei law'n ofalus dros y gwallt tenau uwch ei glustiau.

Dros blwc o amser câi Gwenhwyfar bleser o'r ymyrraeth nes iddo gyrraedd hyd at fôn ei gwallt.

Rhannu Gwallt y Proffwyd Tithau, fab dyn, cymer iti gleddyf llym a'i ddefnyddio fel ellyn barbwr i eillio dy ben a'th farf, ac yna cymer gloriannau a rhannu'r gwallt.

Mae'n rhaid imi'ch llongyfarch, Marged, am feddwl chwim yn gwneud esgus dros fod yn ei dŷ, ond roeddwn i wedi eich clywed yn blaen yn son am y sachaid bwyd, ac yn gwybod mai wedi dod yno i chwilio roeddech chi." Gwridodd Marged at fon ei gwallt.

'Mae'n ddigon hawdd gweld y gwahaniaeth,' meddai yntau'n fyfyrgar, gan syllu ar ei gwallt, ar ei llygaid mawr agored, ei gwefusau llawn addewid.

Roedden nhw eisiau i mi ddysgu steiliau newydd a thechnegau modern Prydeinig i'w prif drinwyr gwallt yn Cape Town.

Ond ei llygaid, ac nid ei gwallt, a wreichionai heno.

Roedd gan Mop wyneb gwritgoch a gwallt fel gwrych heb ei docio, ac roedd gwallt Jaco'n llyfn fel petai can o olew wedi ei dywallt arno.

ymweliad a'r siop drin gwallt, tocyn record neu dusw o flodau.

Hedfannai ei gwallt yn gudynnau brith o gylch ei phen, fel petai newydd gael sioc drydan, ac roedd ei chap nos lês wedi ei luchio'n ôl yn gam ar gefn ei phen gan y mwng gwyllt.

Yn ôl teithwyr ac anturiaethwyr sydd wedi eu clywed nhw, mae eu sgrechfeydd yn ddigon i godi gwallt pen y dyn dewraf.

Beth oeddech chi'n feddwl ei wneud Nia, gwneud cwrs ysgrifenyddiaeth am flwyddyn yntê?" "Ie, neu gwrs trin gwallt, dydw i ddim yn siwr iawn eto.

yn datgan ei barn i'r cyw cog hwn oedd yn mynd i nythu yn ei hardal ac ymyrryd a'i pharadwys!yn groenlan, a hardd ei dalcen, a'r gwallt crychfelyn yn pluo pant ei wegil fel shafins coed yn cyrflio ar foncyff cam.

Roedd golwg wyllt arni, ei gwallt yn flêr a'i llygaid yn gochion ac ôl crio mawr ar ei hwyneb.

Taflodd e dros ei phen a dechrau rhwbio'i gwallt i'w sychu.

Cyn Nadolig derbyniais wahoddiad oddi wrth un o'r cwmni%au trin gwallt rhyngwladol i fynd i Dde Affrig drostyn nhw.

Dyna olwg wirion oedd arni mewn gymslip gyda gwallt cwta cwta a sbectol hen ffash' ar ei thrwyn!

Ond yr oedd hi'n gwisgo'n dwtiach rwan, ac yn mynd at Betsan i gael trin ei gwallt.

Gwallt melyn, yn donne dros i gwar hi, llyged glas tywyll yn llawn chwerthin, a gwefuse...

Diwedd y stori hon yw i'r papur wythnosol lleol y 'North Wales Weekly News' gario stori y dydd Iau canlynol yn sôn am Brian Bates yn mynd i Westy'r George i drin gwallt Mrs Thatcher.

Ni allai ei gweld yn codi ei phac fel rhai gwragedd a mynd i hwylio gyda'i gŵr yn hytrach na byw hebddo, a gadael i'r gwynt chwythu ei gwallt a hithau i bob cyfeiriad.

Pan ddaeth ati ei hun gwelai belen wen gwallt ac wyneb pryderus ei thad yn plygu drosti ac yn dal ei phen yn ei ddwylo a chlywai ei lais o bell: 'Fy seren, o fy seren!

Yn ogystal â thrin gwallt rydw i'n hyfforddwr sboncen, felly, os oes unrhyw un eisiau gwersi maen nhw ar gael yn rhad ac am ddim.

Gwallt hawdd ei drin ydoedd.

Cymraes ddi-Gymraeg o Bort Talbot oedd y Chwaer Jean Ryan - menyw dal, ei gwallt golau'n britho ac yn pipian drwy ei phenwisg a'i llygaid glas yn cwato y tu ôl i sbectol a oedd yn tywyllu gyda'r haul.

Chwerthin a chwerthin ddaru ni, a finnau'n mwynhau edrych ar Bigw yn hapus, ei gwallt newydd yn siglo yn ôl a blaen fel pendil, a'i dannedd gwyn yn y golwg.

Roedd ei gwallt yn ôl y tro yma, wedi ei glymu y tu ôl i'w phen.

Y gwir yw bod Zulema'n ei gweld ei hun fel ail Evita; dyna pam y lliwiodd ei gwallt du yn olau.

Steve Buscemi (Adolpho Rollo yn y ffilm hon; Mr Pink yn Reservoir Dogs) yn ddelwedd ynddo'i hun - ei wyneb; llygaid pysgodyn, dannedd ymwthiol a gormod ohonynt, gwallt tenau yn cilio o'i dalcen - wyneb hyll yn y bôn ond un nad oes modd tynnu'ch llygaid oddi arno.

Caewyd un salon er mwyn i fi gael lle i ddysgu ac am dair wythnos dysgais y grwp cyntaf o'r prif drinwyr gwallt.

Mae o faint hwylus ar gyfer poced a bag llaw er, efallai, y byddai rhai yn hoffi hefyd gyhoeddiad mwy cylchgronol gyda lluniau o wisgoedd, steils gwallt ac yn y blaen.

Byseddodd Llio y cynfasau, y gobennydd, ei gwallt, ei llygaid, ei thrwyn a'i cheg.

Roedd hi'n un ar bymtheg oed as wedi tyfu'n ferch ifanc dal, osgeiddig; y gwallt cyrliog melyn a fu ganddi pan oedd yn blentyn wedi tywyllu'n frown golau cochlyd.

Fel ei mam, Huana, yr oedd Gwenhwyfar yn dlws a llywethau'i gwallt du yn disgyn yn drwm dros ei hysgwyddau a'r ddau lygad fel dwy eirinen yn las tywyll uwch dwy foch goch.

Symudodd at y bwrdd gwisgo a dechrau cribo'i gwallt yn araf.

Roedd y gwallt coch oedd ganddo yn gymorth iddo gadw'r goelcerth i losgi.

Dwi'n gwneud lot o bres oddi ar gefn yr lancs a'r 'bobl bach'." Es i siop yn Tra/ Li a gofyn i'r hen wreigan y tu ôl i'r cownter a fuasai'n gwerthu crib gwallt imi.

Rhaid imi gyfaddef, fod y demtasiwn yn gref a bu bron imi wneud rhywbeth eithafol am gwallt cyn bwrw i barti pen-blwydd fy ffrind Sophie yn Llundain dros y penwythnos.

"O mam bach!" mwmialodd Morfudd, a cheisio stwffio'r cudynnau gwallt yn ôl dan y cap.

Gyda nhw yn y car roedd eu dau blentyn, Linda - gwallt coch, deg oed, a Richard (Dic), gwallt du, deuddeg oed.

Wedyn, rwy'n eu plethu'n gadwyn ddel yn ei gwallt nes ei bod yn edrych fel brenhines.

Dywedodd wrthyf fod rhywun wedi rhoi ar wybod iddynt, hynny yw, i Mrs Thatcher, mai fi oedd y person allai roi gwybod iddi a oedd dyn neu ddynes trin gwallt weddol ddibynadwy yn Llandudno.

Gwelwn ar unwaith mai'r un persona sydd gan adroddwr y bryddest a'r bardd ei hun mewn ambell gerdd arall: wrth gyfeirio, er enghraifft, at hen bobl nad ydynt yn awr ddeifiol hon ond gwefusau carpiog yn y gwynt a'r lleill y calonnau aeddfetgoch a'u chwerthin yn deilchion yn y brwyn a'r gwallt ar chwal.

Er enghraifft Carmen Ejojo, seren Loves Labours Lost yn ansicr, medda hi, ai ar ôl opera Bizet y cafodd ei henwi ynteu ar ôl y rolars gwallt, Carmen.

Ymdonnai gwallt Anna, hithau, yn dusw o wenith melyn ar y duwch.

Gyda'i gwallt melyn, trefnus, ei gwisg o siwt las tywyll a'r 'brooch' ac yna ffrog las ysgafnach, y briefcase.

Cnawd du a gwallt gwifrog - Jeannine!

Pan welais Mrs Thatcher y bore wedyn yr oedd ei gwallt yn edrych yn ysblennydd a meddyliais fod yn rhaid fod popeth wedi gweithio allan yn iawn.

Fel hen lanc ar y pryd prin iawn oedd fy adnabyddiaeth na fy ngwybodaeth intimet i o bobol trin gwallt merched!

Byddai Anti yn brwsio ei gwallt yn drwyadl bob nos, cant o weithiau, ac edrychwn innau arni'n barchus.

Mae rhaglen wedi ei threfnu am y tymor yn cynnwys cwrs cymorth cyntaf, crefft, trin gwallt, cwis a helfa drysor i enwi ond ychydig.

Gafaelodd mewn brws a dechrau brwsio'i gwallt yn wyllt.

Ydych chi'n gallu cofio rhyw fân betheuach fel hyn: Mae bwyta crystiau yn gwneud i'ch gwallt gyrlio.

Mae'r pinnau gwallt yma yn bwysig i'r chwaraewr gan fod pob pin yn arwydd o lwyddiant wrth daro'r bêl, y bydd yn bêl dda ac yn galluogi'r chwaraewr i sgorio'n dda.

codi gwallt dy ben di.

Ceisia gysgu - dyna'r unig feddyginiaeth am y tro." Clymodd ei freichiau'n dynn amdani a chusanu ei gwallt.

Y TRINIWR GWALLT TEITHIOL gan Mike Larkin (Dysgwr)