Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gweithgor

gweithgor

Yn ei gynigion, mae'r Ysgrifennydd Gwladol yn derbyn awgrym y gweithgor y dylid gweithredu eu hargymhellion mewn dau fodd :

credai'r gweithgor fod yma ddeunyddiau rhagorol i'w defnyddio mewn ysgolion yn y dyfodol fel adnodd yn enghreifftio a safoni'r cwricwlwm cenedlaethol.

argymhellodd y gweithgor y dull hwn o weithredu fyddai yn tanlinellu gwerth thema gyffredin.

credai'r gweithgor fod y llyfryn enghreifftiol o waith disgyblion o'r ysgolion fu'n cyn- dreialu'r gweithgareddau yn werthfawr fel canllaw pellach ar gyfer asesu ac ar gyfer safoni.

(Gweler adroddiad y Gweithgor Cyhoeddusrwydd).

roedd y gweithgor yn argymell parhau gyda'r canllawiau asesu, gyda rhybudd i athrawon eu dehongli yn ôl eu barn broffesiynol.

Disgwyliwn gyfarfodydd gweithgor yn ogystal â chyfarfodydd grŵp cyflawn.

Mae gweithgor wedi ei sefydlu ar y cyd rhwng y tri awdurdod yn barod ond hyd yma nid oedd y Cyngor Sir wedi ymuno yn y trafodaethau, er bod Pwyllgor Polisi'r Cyngor Sir yr wythnos hon wedi argymell iddynt ddechrau cydweithredu.

Y cam nesaf oedd, cynnal cyfarfod cyffredinol i sefydlu gweithgor.

Credai'r Gweithgor y gallai'r Athrawon Bro gynnig arweiniad i'r athrawon ail iaith yn y dosbarth.

I'r perwyl hyn penderfynwyd ffurfio gweithgor i unioni'r diffygion hyn.

Yn y tymor byr, byddai pwyslais gwaith y swyddog ar blant a oedd a phroblemau caffael iaith, am amrywiol resymau; f) bod yr Uned Iaith yn casglu gwybodaeth am yr adnoddau sydd ar gael, er mwyn canfod sut yr oedd awgrymiadau'r Gweithgor Cynradd yn cydlynu â chynlluniau'r Uned Iaith; ff) bod angen datblygu gwaith yr Athrawon Bro yn y maes dysgu ail iaith; Pwysleisiwyd rôl yr Athrawon Bro droeon.

Croesawyd yn arbennig y cyfle i drafod yn helaeth ddau adroddiad sy'n allweddol i ddyfodol addysg Gymraeg, sef adroddiad gweithgor yr Ysgrifennydd Gwladol a'r gorchmynion drafft ar y Gymraeg ac adroddiad interim y gweithgor Hanes dros Gymru.

Cadeirydd gweithgor y brifysgol newydd ydy Dr David Roberts.

Aelodaeth Gweithgor Ad-drefnu Llywodraeth Leol

rhoddodd y gweithgor sylw manwl i'r targedau cyrhaeddiad unigol, a'r materion a godwyd can caay.

'Rydym wedi pwyso ar yr Weinyddiaeth Drafnidiaeth ac 'rydym ar ddeall eu bod nawr wedi sefydlu gweithgor i edrych ar y sefyllfa.

Y mae'r Gweithgor Ymchwil wedi manylu ym mhob categori ar y projectau y dylid rhoi'r brif flaenoriaeth iddynt yn y tymor byr, (gan gydnabod fod oblygiadau tymor byr a hir ynghlwm mewn rhai ohonynt).

Y dulliau mwyaf effeithiol o drosglwyddo gwerth addysg Gymraeg i rieni ifanc sy'n Gymry Cymraeg neu'n ddi- Gymraeg (Mae adroddiad y Gweithgor Cyhoeddusrwydd yn manylu ar hyn).

Herbert Hughes, Aberhonddu (gynt o Seilo Nantyffyllon) sydd yn aelod o'r gweithgor yng Nghymru.

Mae gweithgor wedi gwneud adroddiad i'r Gweinidog, ac 'rydym nawr yn disgwyl i dderbyn ei ymateb.

ARGYMHELLWYD ychwanegu cadeirydd y Pwyllgor Polisi at aelodaeth y Gweithgor.

roedd y gweithgor felly'n hollol fodlon bod cynnwys y llyfryn cofnod yn gyflawn ac yn gywir ac yn adlewyrchiad o asesu dilys.

ar ran yr asiantaeth scya ) cyflwynwyd achos fod y tasau a'r profion yn asesu o leiaf hanner y datganiadau y gellid eu hasesu yn y modd hwn mewn amser rhesymol, a mynegodd y gweithgor fod hon yn egwyddor dderbyniol, o gofio mor gynhwysfawr y mae llawer o'r dogau.

deallwyd mai gofynion y profion darllen a'r angen i sicrhau ystod priodol o ddeunyddiau darllen a barodd i'r asiantaeth gynllunio ar sail pedair haen, ond wedi rhoi ystyriaeth ddyfnach i'r deunyddiau ochr yn ochr â'r haenau, barn y gweithgor oedd y dylid ystyried eto a ellir asesu darllen mewn tair haen.

Roedd y Gweithgor o'r farn bod safon iaith Cynllun y Porth yn anodd i ddysgwyr.

awgrymai'r gweithgor y dylid sicrhau deunydd cyffelyb yn y blynyddoedd i ddod.

ystyriai'r gweithgor fod pob haen wedi'i'i'n ofalus yn unol â gofynion gwahaniaethol y lefelau.

Cynigiwyd ac eiliwyd derbyn awgrymiad y Gweithgor i lynu at y cynllun y cytunwyd arno eisoes gan y Cyngor a llwyddodd y cynnig.

wedi i'r gweithgor gyfarfod lluniwyd dadansoddiad pellach o'r datganiadau o a aseswyd gweler yr atodiad i'r adroddiad hwn ) sy'n cadarnhau'r gosodiad uchod ac yn egluro pam fod rhai lefelau fel pe baent yn brin o'r nod.

Os oes gan unrhyw rai ddiddordeb mewn ymuno â'r gweithgor gellid gadael neges i mi yn y swyddfa yn Aberystwyth.

barn y gweithgor oedd fod canllawiau asesu yn fwy priodol na'r pennawd cynllun marcio, gan fod asesu datganiad yn wahanol i gynllun marcio traddodiadol.