Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gweledigaeth

gweledigaeth

A nodiwyd pen yn ddwys wrth gofio am ymdrech a gweledigaeth, am ddygnwch a dyfalbarhad.

Mae Meini Gwagedd yn gampwaith, lle mae'r awdur wedi dod o hyd i gyfrwng hollol addas i fynegi gweledigaeth gymhleth o sefyllfa dyn.

Sonia RT Jenkins yn y darn uchod am 'ysblander gweledigaeth proffwyd'.

Fe dderbyniwn mai "gweledigaeth" y bardd yw hyn.

Mae'n demtasiwn fawr i adolygu gweledigaeth yr Athro Glanmor Williams trwy synnu at yr enwau, y digwyddiadau a'r sefydliadau nad yw'n gweld yn dda eu crybwyll.

Pan yw'n gwneud gosodiadau cyffredinol am lenyddiaeth, ei duedd yw pwysleisio elfennau fel crefft a deall, ond wrth drafod llenorion unigol, y maent yn aml yn ei gario ar donnau angerdd nes ei fod yn traethu ar ddwyster eu gweledigaeth o fywyd.

Ymddengys iddo weld gweledigaeth ar y ffordd ger Bryn'refail, yn ei gymell i fynd i'r Garn a darllen.

Gwendid arall oedd diffyg gweledigaeth ynglŷn â chyfrwng dysgu yn adran y plant bach, sef plant rhwng pedair a saith oed.

Bu wrthi ers degawdau yn dyrchafu gweledigaeth ei blaid.

Trwy hynny caent rannu gweledigaeth, a dysgu oddi wrth eu gilydd.

Geisio sefydlu Fforwm Addysg i Gymru i ddwyn pwysau ar y Llywodraeth i ddarparu adnoddau digonol Mewn cyfnod pan fo'r Cynghorau newydd yn gyffredinol yn cael eu llesteirio gan fanylion ad-drefnu, mae cynghorwyr Ceredigion yn haeddu clod am geisio gweledigaeth o drefn addysg deg ar gyfer y dyfodol.

PRAGMATIAETH A GWELEDIGAETH - Holi Eryl Ellis

Yr oedd dau ddehongliad y gallwn ei roi i'm gweledigaeth.

Petai gofod yn caniata/ u, ymarferiad dadlennol fyddai cymharu gweledigaeth Glanmor Williams ag un Charles Edwards, neu O. M. Edwards, neu Syr J. E. Lloyd neu Dr Gwynfor Evans neu Dr John Davies.

Y tu ôl i'r ymdriniaeth â sefyllfa deuluol y Gŵr a'i ferched y mae gweledigaeth dreiddgar debyg i'r hyn a welid yn gweithio yn nofelau Zola, neu'r brodyr Goncourt.

Rhwng rwan a hynny bydd y grwp yn paratoi â'r gwaith o baratoi dogfen esblygol fydd yn gosod ein gweledigaeth ni o sut mae grym yn treiddio o'r gwaelod i'r canol ac yna i'r Senedd Gymreig fydd yn goron ar hyn.

ategu'r ddamcaniaeth mai mewn gwres mawr y dechreuodd y greadigaeth, ac os cefais fendith yn y gwaith tun, y fendith honno oedd cael gweledigaeth o ystyr a phwrpas bywyd.

weledigaeth eglur ar y pwnc, na gweledigaeth ynglŷn â'r dyfodol .

Bu llawer o'r datblygu yn ystod y cyfnod hwn oherwydd brwdfrydedd heintus a gweledigaeth y diweddar Alun R.

Gweledigaeth y Cynulliad Cenedlaethol yw gweithio fel 'bydd y Gymru yr ydym yn ei chreu nawr yn wlad well i fyw a gweithio ynddi yn y dyfodol.'

Un o'r gweledigaethau rhyfeddol oedd gweledigaeth y pedwar ceffyl.

'Rwy'n gwybod ei bod yn golygu llawer iddo fo Roedd o wedi gweithio'n galed arni, ac wedi cael gweledigaeth, os caf i ddeud hynny.

Y rhan o'r Beibl sy'n ei gynnig ei hun fel un addas wrth weddi%o tros ein heglwysi heddiw yw Gweledigaeth Dyffryn yr Esgyrn Sychion.

Er mai derbyn gweledigaeth hanes yr Iddewon fel egwyddor universal a ddarfu'r Eglwys Fore, ymhen y rhawg dechreuodd rhai haneswyr gymhwyso'r gweld (a'r dweud) a geir yn yr Ysgrythur at hanes eu gwledydd eu hunain.

Yn naturiol, roedd yna wylofain a rhincian dannedd ymysg ffyddloniaid y blaid wrth i'w harweinydd ddadfeilio gweledigaeth eu sylfaenydd.

Ond nid oedd gan Keble yr ehangder gweledigaeth na'r grym personoliaeth, meddai Owen Chadwick, i fod yn arweinydd mudiad a syrthiodd ar ddyddiau blin.

Un o weledigaethau mwyaf ysblennydd a phell-gyrhaeddol y proffwydi yw eu gweledigaeth hanes.

Teimla Justine Merritt yr un argyhoeddiad ynglŷn â'i gweledigaeth ddiweddaraf.

Y mae angen gweledigaeth newydd o ogoniant yr Arglwydd Iesu Grist.

Ro'n i'n dioddef yn arw o'r clefyd, nes imi gael gweledigaeth.

Dywedodd y prifathro, Ernesto Pena, fod hyn yn gymorth i greu person cyflawn a'i fod yn unol â gweledigaeth Jose Marti o gario pin ysgrifennu mewn un llaw a chaib yn y llall.

Felly'r bobl a adawodd y r Eglwys ac y sy'n honni medru sylweddoli gweledigaeth yr Eglwys o'r tu allan iddi--yng ngrym y gallu a drowyd ymaith, ond sydd heb orffen ei ddylanwad, y llwyddant hwythau.

Ai diffyg gweledigaeth, ynteu diogi oedd hynny?

Ni all y Mail gychwyn drachefn i sylweddoli gweledigaeth y Time Table heb y grym a drefnwyd ar ei gyfer.

Y mae'r awdur yn siarad o argyhoeddiad personol gydag awdurdod dwyfol gweledigaeth.

Bydd yn rhyfedd iawn os na chewch rywbeth yn yr agoriad: hiraeth melys rhyw salm; callineb bydol bachog rhyw ddihareb; ysblander gweledigaeth proffwyd neu ddifinydd; stori brydferth swynol neu bryd arall stori erwin frawychus; brathiad cleddyf neu foesegwr di- dderbyn-wyneb a yrr eich hunangyfianwder ar ffo; murmuron tawel a leinw eich enaid a hedd.