Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gweler

gweler

gweler adroddiad Carol Sorahan

Gweler atodiad) Ar gyfer pob un o'r pedair ffram yn y model, y mae rhestr gyffredinol yn dilyn o brojectau ymchwil y dylid rhoi ystyriaeth fanwl iddynt.

Y Fari Lwyd oedd ein ceffyl ni, - digon dychrynllyd i gael gwared ag unrhyw ysbryd aflan (Gweler The Hobby Horse and other Animal Masks - Violet Alford.) Dawns y Glocsen wrth gwrs yw'r unig draddodiad dawnsio di-dor sydd gennym yng Nghymru.

Mae'r wefan a'r pecyn adnoddau (gweler isod) yn dilyn strwythur maes llafur NVQ Lefel 4.

(Gweler ymatebion a datblygiad y gwasanaeth).

(Gweler adroddiad y Gweithgor Cyhoeddusrwydd).

Gweler hefyd 'Ymateb Cymdeithas yr Iaith i ddogfen Bwrdd yr Iaith - Strategaeth Addysg a Hyfforddiant Cymraeg a Dwyieithog'.

Gweler y llythyr amgaeedig.

Cyngor Iechyd Cymdeithas: gweler adroddiad amgaeedig.

(Gweler Glendid a Chlefydau Trosglwyddadwy).

CYFARPAR DIOGELWCH (gweler Diogelwch Safle)

Ym Mhrydain gwnaed camau ymlaen ond ar raddfa lai (gweler gwaith megis yr hyn a wnaeth McKee, Martin a Wignal) ond tueddent i adlewyrchu y problemau a godai yn nyfroedd Prydain sydd fel arfer yn oer eu tymheredd ac yn anodd gweld ynddynt.

Cyngor Iechyd - gweler adroddiad amgaeedig.

Gweler Datganiad Byd-Eang Hawliau Ieithyddol, Barcelona 1996.

Cred y Gymdeithas y gall pob damwain yn y gwaith gael ei hosgoi a bydd amgylchiadau unrhyw ddamwain, boed honno yn un a arweiniodd at niwed neu beidio, yn cael eu harchwilio a lle bo modd, cymerir camau gan y rheolwyr i leihau'r posibilrwydd o ddamwain debyg yn ailddigwydd, (a gweler Trefniadau Argyfwng).

Lledaeniad y Pincod Mae gan ddwsin o'r Pincod gysylltiad â Chymru (gweler y rhestr).

Amserlen Gynhyrchu - gweler tudalen(nau) atodedig.

Gweler Agenda i'r Cynulliad Cenedlaethol, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Awst 1998.

Rhydd Tegla gopi o'r gwreiddiol a'r cyfieithiad ochr yn ochr yn Y Llenor (gweler ~r Atodiad).

Cyllideb a Dylif Ariannol - gweler tudalen (nau) atodedig.

Prosiect Bryn y Neuadd: gweler yr adroddiad amgaeedig.

Caiff y Cynhyrchydd wneud Rhaglen Gyfansawdd o Raglen neu Raglenni a ddarlledwyd eisoes a phe defnyddir pwt o berfformiad yr Artist mewn Rhaglen Gyfansawdd o'r fath bydd gan yr Artist hawl i daliad ychwanegol nid llai na'r isafswm tal (gweler Atodlen A) a negydiad rhwng y Cynhyrchydd a'r Artist fydd yn cymryd i ystyriaeth hyd y Rhaglen Gyfansawdd a nifer a hyd y pytiau.

Dolur a achosir gan fath arall o gariad sy'n gwneud i Lewis Glyn Cothi alw ar Ddwynwen cariad tad tuag at fab a fu farw'n ifanc (gweler erthygl Dr Dafydd Johnston yn y rhifyn hwn - Gol.):

Gweler y Cofnod Swyddogol, 28 Mehefin 2000 a 4 Gorffennaf 2000.

Gweler Dwyieithrwydd Gweithredol, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Hydref 1999.

Pan anwyd fi roedd dad wrthi'n priddo rhesi tatws ac yn rhoi pricia i ddal y pys -- gweler ei ddyddiadur am 7 Mehefin 1968 -- a phan gyrhaeddodd o'r sbyty'r noson honno roedd mam eisoes wedi dechrau 'ngalw i'n Canaveral Jones (CJ i'm ffrindiau yn y ddau gryd bob ochr i mi). Rwan, roedd hi wedi blino ac ar ôl dadlau tipyn bach fe lwyddodd dad i ddal pen rheswm a chael mam i 'ngalw i'n Arwel (ddim yn anhebyg i Canaveral ar ôl saith awr o epidurals). Dychwelodd dad at ei ei datws a'i bys a phan aeth o i nôl y ddau ohona ni adra o'r sbyty ar y 15ed fe ddigwyddodd sylwi ar y tystysgrif geni.

(Gweler y Nodiadau isod) ii) Os yw'r ddamwain yn fwy difrifol ac os nad oes modd ymdrin â hi yn y gwaith yna fe/ ddylai'r aelod o'r staff fynd ar unwaith i Adran Ddamweiniau yr ysbyty agosaf.

Cyngor Iechyd: gweler yr adroddiad amgaeedig.

Pe ymrwymid yr Artist i ymddangos mewn hysbyseb Rhaglen nad yw'n ymddangos ynddi telir y Tal Dyddiol neu Wythnosol a thal ychwanegol am bob darllediad (gweler Atodlen A).

newyddion@bbc.co.uk neu ysgrifennwch atom neu ffoniwch i gyfeiriadau BBC Cymru yng Nghaerdydd neu Bangor, gweler isod.

(Gweler Ymateb y Gwasanaeth)dd.

Marchnadoedd Agored - Gweler hefyd hawliau'r Pwyllgor Gwasanaethau Technegol a Hamdden.

(Gweler erthygl Jane Cartwright yn y rhifyn hwn.) Ar y llaw arall, mae'n ddiddorol fod y bardd yn cyfarch Mair, fel petai'n ymuniaethu â hi yn ei galar am ei mab cyn agor Ei fedd yntau.

Bwriedir cynhyrchu fersiynau Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg yn ogystal a'r Gymraeg (gweler cais IMT.Ff)

Nodwyd yr amrywiol agweddau ar eu gwaith [Gweler Ymateb yr AALl].

Gellir defnyddio Ecstracts o berfformiad yr Artist mewn rhaglenni addysgol, cyfarwyddiadol, beirniadol, cylchgrawn, dogfen neu raglenni tebyg ac mewn rhaglenni cwis, gemau panel a rhaglenni gwobrwyo drwy dalu Tal Ecstract (gweler Atodlen A).

Gweler yr adran Trafod, YSGRIFENNU III lle cynigir syniadau ymarferol ynglyn a rhoi sylw i gamau'r broses ysgrifennu mewn dysgu pynciol.

(Gweler y Rhagarweiniad am y manylion.) Rhan o'ch rol chi fel cydgysylltwr yw ysgogi arbrofi, annog a chefnogi menter mewn dysgu.

Sioe Ffasiynau: gweler Materion Rhanbarthol.

CLEFYDAU TROSGLWYDDADWY (gweler Glendid)

wedi i'r gweithgor gyfarfod lluniwyd dadansoddiad pellach o'r datganiadau o a aseswyd gweler yr atodiad i'r adroddiad hwn ) sy'n cadarnhau'r gosodiad uchod ac yn egluro pam fod rhai lefelau fel pe baent yn brin o'r nod.

Neu ysgrifennwch atom neu ein ffonio yng nghyfeiriadau BBC Cymru yng Nghaerdydd neu Bangor, gweler isod.

Cefnogir comisynu gwaith ar gyfer Rhaglen A, nid i gyflogi swyddog (gweler cais ACEN am rhaglen B)

(Gweler yr Atodiad am fanylion mewn perthynas â Modelau Addysg Ddwyieithog)

Gweler yr adran Trafod (olaf) yr uned YSGRIFENNU III lle'r awgrymir fod aelodau'r adran bellach mewn sefyllfa i fabwysiadu rhai o'r elfennau a dreialwyd yn rhan o'u polisi adrannol.

(Cyn i'r sbaniel gael cam, gweler y bennod 'Nedw' sy'n dilyn.) Gyda'i natur fonheddig a di-stŵr, gwnaeth Doctor Tudor swm mawr o ddaioni, nid yn unig yn ei syrjeri, ond y tu allan iddi'n ogystal.