Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwella

gwella

wnewch chi ddeud wrth Mr Rowlands y bydd yna siec yn y post cyn gynted ag y bydd Mrs Evans ein trysorydd ni wedi gwella o'r ffliw?'

Nid yw'r anaf i'w ben-glîn wedi gwella'n iawn ond mae e'n disgwyl bod 'nôl yn y tîm ar gyfer y gêm gynta yn y Cynghrair Un-dydd ddydd Sul - yn erbyn Sir Darbi.

Mae pethau'n gwella yna hefyd ac ry'n ni wedi cael rhyw fath o drefn ar ddysgu yn y rhan fwyaf o'r dosbarthiadau.

Yr oedd Mrs Eluned Jones yn ôl yn y clwb ac yr oedd pawb yn falch o glywed bod ei phriod Mr Trefor Jones yn gwella.

Y mae'r wybodaeth a gesglir trwy'r cyfryngau hyn yn anhepgorol i'r perchennog neu'r rheolwr, er mwyn iddo osgoi camgymeriadau'r gorffennol a gwella perfformiad y busnes.

Gyda dulliau mwy cywrain, gellir gwella eto ar fedr yr algorithm genetig.

Ni roddwyd unrhyw arian marchnata ychwanegol i'r orsaf i'w chyflwyno i bobl nad ydynt yn gwrando, ac oni ellir gwella ei darllediadau ar FM mewn ardaloedd o gynulleidfaoedd allweddol, yn arbennig Cymoedd De Cymru, ni fydd ansawdd y profiad gwrando yn gallu cystadlu âr gwasanaethau masnachol newydd sydd i gael eu targedu tuag at graidd BBC Radio Wales.

Roedd pawb am ei weld yn gwella, yn cryfhau digon i gymryd ei le yn nathliadau hanner canmlwyddiant y capel bach.

Cynigir canhwyllau, arian a botymau i ddelw'r santes tra bo'r anabl a'r claf yn cael eu gwella'n wyrthiol wrth ymdrochi yn y ffynnon.

Mae ymchwil yn cael ei wneud i geisio gwella dulliau rhewi semem hyrddod i ddatblygu'r defnydd o semenu artiffisial mewn defaid.

Yn ôl Gibbs, fydd yr anaf ddim wedi gwella'n llawn tan ddiwedd mis Mai.

Gellir gwella'r blas trwy gymysgu stribedi mân o fetys efo sôs hufen neu mayonnaise ac ychwanegu lovage, teim a hadau carddwy.

'Mae'r tîm yn gwella.

Does dim amheuaeth fod statws merched wedi gwella o dan Gadaffi.

Ond mae'n braf gweld fod pethau wedi gwella rywfaint yn ddiweddar, gyda thrafodaethau yn Gymraeg ar weithiau R.

Pan oedd hi'n ddeg oed roedd Taid wedi'i gyrru i ysgol breswyl yng Nghymru, er mwyn gwella'i Chymraeg, ac roedd hi'n falch o gael mynd.

Yr oeddynt i weld Dad, ac yr oedd yn gwella'n iawn, a byddai'n ôl yn y Cwmwd yn fuan.

Ond eto, roedd modd gwella gydag amser ar y Cloc Blodau cynta hwn yng Nghaeredin.

Mae'r Tseineaid wedi credu erioed fod ginseng yn arbennig o fendithiol i'r hen, ei fod yn peri i ddyn fyw yn hŷn ac yn gwella ansawdd ei fywyd.

c) mai bwriad ymchwil addysgol yw gwella'r hyn sydd yn digwydd yn y dosbarth.

mae'r ffilm yn cychwyn gyda Cruella wedi ei gwella gan seiciatrydd o'r enw Dr Pavlov (! dyma safon y jôcs) o'i hatgasedd tuag at gwn.

GWELLA: Da gennym fel ardalwyr ddeall fod Mr a Mrs Land, Caerhos yn gwella'n

Mae llawer o infrastructure y wlad - fel y system drafnidiaeth - wedi cwmpo yn ystod y ddwy neu dair blynedd ddwetha a dwin siwr y bydde dod ar gystadleuaeth i'r wlad yn sicrhau bod ni'n cal bysus newydd, y ffyrdd yn cal eu atgyweirio ar rheilffyrdd yn cal eu gwella.

Mae ein hadnoddau Cyfathrebu Symudol wedi gwella gyda Cherbyd Lloeren Digidol a'n cyfleusterau Ol-gynhyrchu Clywedol wedi eu huwchraddio i gynnwys Stereo Dolby llawn.

(ii) Adroddiad y Dirprwy Brif Swyddog Cynllunio bod y Cyngor, mewn cydweithrediad gyda'r Cyngor Sir a'r cynghorau cymuned, wedi gwneud arolwg llawn o holl lwybrau cyhoeddus y Dosbarth gyda'r bwriad o resymoli'r rhwydwaith a gwella'r ddarpariaeth ar gyfer cerddwyr.

Rwyn gweld y probleme ond rwyn credu y byddwn ni'n gallu gwella nhw.

'Mae Glyn Ewy wedi gwella i rywle ers y tro dwetha wharion ni nhw,' meddai Allan.

Roedd yn anodd gan y bardd hwn ollwng ei afael ar gerdd heb geisio ei gwella, dro ar ôl tro.

Mae unrhyw welliant y gellir ei gyflawni, meddai, yn fonws, ac yn gwella'r greadigaeth gyfan.

Cymwysterau rheoli mewn gwaith sy'n gwella effeithiolrwydd rheolwyr a gweithwyr.

Roedd yr onnen hefyd yn goeden sanctaidd, yn garedig wrth bobl, yn eu gwella a'u gwarchod rhag rhaib gwrachod, os cedwid peth o'r pren a'r dail yn y tŷ.

Mae yna sawl un sydd o'r farn fod hogia Bangor wedi gwella'n aruthrol yn ystod y misoedd diwethaf ac felly mi edrychwn ni ymlaen rwan at gael clywed eu sesiwn ar raglenni Gang Bangor yn y dyfodol agos gan mai dyna oedd y wobr yr oedd grwpiau colegau Cymru yn cystadlu amdani.

Yn ôl yr adroddiad cafwyd sicrwydd na fyddai gostyngiad yn lefelau cynnal a chadw y rheilffordd ond ni chafwyd sicrwydd gan y Rheilffyrdd Prydeinig ynglŷn â chodi dynodiad y rheilffordd o felyn (a oedd yn golygu na fyddai'r trac newydd yn cael ei osod ond na fyddai gostyngiad yn ansawdd y gwasanaeth yn ystod y cyfnod yn arwain at breifateiddio os oedd hynny'n digwydd) i reilffordd werdd (a olygai ychydig o adnewyddu trac newydd ac y byddai hyn yn gwella amseroedd siwrniau).

Magwyd ef yn y cyfnod braf gynt, cyn y Rhyfel Byd Cyntaf, pan feddylid fod popeth yn gwella wrth ei bwysau, a'r unig beth y disgwylid i bawb o'i gyfnod ei wneuthur oedd cadw'u dwylo ar yr olwyn.

Yr ydym felly, yn ogystal â darparu rhaglen lawn o weithgareddau i hybu'r Gymraeg yn y gymuned, mewn cydweithrediad ag awdurdodau ac asianteithiau eraill, yn weithgar ym meysydd datblygu'r economi, gwella'r amgylchfyd a thai a chynllunio.

Oherwydd hyn, y mae pobl yn ein plith sy'n galw am newid y ddeddf a'i gwneud yn bosibl i feddyg derfynu bywyd dioddefwyr nad oes gwella arnynt.

iv) roi gwybod ar unwaith i'r Cyfarwyddwr neu Uwch Swyddog os yw Arolygydd Iechyd a Diogelwch yn rhoi Gorchymyn Gwahardd neu Orchymyn Gwella;

Mae Lloegr yn gwella ond tybed a oes digon o ddawn ganddyn nhw yn y garfan?

Mae pethau yn gwella lle mae Gwyl Dewi Sant mewn golwg.

Ddechreuon ni ddim yn rhy dda ond ni wedi gwella fel mae'r tymor yn mynd yn ei flaen.

Maent yn croesawu'r datblygiad hwn a chredant na all hyn ond gwella yn sgîl y gwaith sydd ar y gweill erbyn hyn i ddatblygu cynlluniau tymor hir PDAG".

Rhoes hithau heibio'r cynllun i'w boddi ei hun a'i phlant gan fod ei hamgylchiadau wedi gwella'n sydyn.

Credai rhai pobl y gellid gwella plant oedd yn dioddef o dorgest (rupture) a'r llechau (rickets), drwy ddefnyddio coeden onnen ifanc.

Wrth i ni ymarfer mae'r eirfa'n gwella o hyd a daw geiriau annisgwyl iawn gerbron, geiriau sy wedi bod yng nghefn y cof am flynyddoedd efallai ond heb gael eu harfer.

'Byddwn yn parhau i edrych a oes modd gwella'r gwasanaeth hwn yn y dyfodol ond ni allwn wneud unrhyw ymrwymiadau pendant ar hyn o bryd.

Mae gwir angen am fynd ati ar unwaith i geisio gwella safonau'r iaith lafar.

Ac meddai Cadeirydd Is-bwyllgor Cymru, Dilwen Phillips, 'Rydym yn gobeithio y bydd yr ymgyrch yn helpu i wella ffyrdd o fyw a gwella arferion bwyta ein haelodau ac y bydd rhai arferion da yn cael eu trosglwyddo i deuluoedd a ffrindiau'.

Wrth estyn y gwahoddiad, amlinellodd brif elfennau ei swyddogaeth: bod yn fforwm a fyddai'n gallu cynghori llywodraeth ganol a lleol ar bolisi iaith; gwella cydlynu ymhlith asiantaethau sy'n cyfrannu at addysg yn yr iaith Gymraeg; dynodi anghenion datblygiad, a blaenoriaethau oddi mewn i'r anghenion hynny, ac i fod yn gyfrwng i'w hateb; dosbarthu gwybodaeth; dynodi anghenion ymchwil.

(c) Mesuriadau Rheoli Trafnidiaeth, Beddgelert CYFLWYNWYD adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio ar lythyr a dderbyniwyd gan Gyfarwyddwr Priffyrdd y Cyngor Sir yn rhoddi manylion am fwriad y Cyngor Sir i gyflwyno gorchymyn traffig er gwella'r tagfeydd a rhwystrau a oedd yn bodoli ar rai strydoedd yn y pentref ac yn gofyn am sylwadau'r Cyngor hwn.

Fe fyddai grantiau ar gael ar gyfer gwella edrychiad adeiladau masnachol.

adeiladau ac ystafelloedd - y defnydd a wneir o'r adeiladau a'r ystafelloedd presennol, effeithiolrwydd rheolaeth unrhyw arian sydd ar gael ar gyfer eu gwella fel amgylchedd dysgu a pha mor briodol ydynt yn gyffredinol ar gyfer y cwricwlwm y mae'r ysgol am ei gynnig.

Yn draddodiadol, mae'r ffermwr wedi arfer gwella'i anifeiliad trwy ddeewis rhai gorau'r fferm, neu rai o safon uchel wedi eu pryni o ffermydd eraill, a defnyddio'r rhain ar gyfer magu.

Siawns nad 'Dim ond gwella all pethau', chwedl Llafur Newydd.

Roedd Rheinallt Dafy dd prif was ei fam wedi ymuno a hi a gallai Richard glywed y ddau 'n siarad am y cynlluniau ynglyn a'r tir a gwella'r ty ond er ei fod mor agos atynt ni chymerodd yr un o'r ddau sylw ohono na cheisio ei gael i ymuno yn y drafodaeth.

Un o ser mwyaf disglair byd y teledu ar hyn o bryd yw'r gŵr dwys, pryd tywyll sy'n honni ei fod yn meddu ar allu goruwchnaturiol i ddefnyddio'r cyfrwng er gwella afiechydon ac anhwylderau o bob math.

'Roedd Rhyfel Fietnam wedi dod i ben, ac 'roedd hawliau sifil y duon yn America wedi gwella.

Yn anffodus, fodd bynnag, er bod dulliau rhagolygu tymor byr wedi gwella gryn dipyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, y mae elfen o ansicrwydd yn perthyn i unrhyw ragolwg economaidd.

Ar ben hyn, roedd ennill y cwpan yn ddechre ar rediad o gwpane, llwyddiant na fydd gwella amo, mae'n siwr am flynyddoedd hir.

Bu i ni weithio gyda nifer o grwpiau mewn pentrefi i astudio gwella adnoddau yno a chyda un pentref ddymunai gyhoeddi llyfr yn dilyn ymdrech o fewn y gymuned i drefnu arddangosfa o hen luniau.

Mae angen datblygu'r ddarpariaeth ymhellach er mwyn sicrhau fod darpariaeth ar gael ar gyfer unrhyw un yng Nghymru sy'n dymuno ennill sgiliau ieithyddol neu eu gwella.

Yna clymid dau hanner y goeden yn ôl yn dynn ac fel y tyfai'r goeden yn un unwaith eto byddai'r plentyn yn gwella.

Mae Wrecsam wedi gwella ychydig bach ers y gêm honno, meddai Dai Davies.

Ac y mae'r cyfleusterau wedi gwella a chynhyddun aruthrol ers fy nyddiau i.

Gobeithiaf a chredaf, serch hynny, bod safon moesau yn y cyswllt hwn yn gwella.

Mae'r adroddiad yn cydnabod gwerth a nerth cyfraniad y mudiadau gwirfoddol ac asiantaethau eraill i'r maes ac mae ynddo gynigion cadarn ar gyfer datblygu a gwella'r ddarpariaeth drwyddi.

Mae ein dealltwriaeth o'r Bydysawd wedi gwella wrth inni edrych yn bellach o'r Ddaear.

Estynnwn yr un croeso i Mrs Laura Lewis, Y Wern adref o Ysbyty Gwynedd gan obeithio y bydd pob un ohonynt yn gwella yn drylwyr.

Mae tymor cricedwyr Morgannwg wedi gwella'n rhyfeddol dros y dyddiau diwetha.

Roedd sgript Dafydd Huws yn plethu sawl elfen yn gywrain: nid yn unig yr oedd yn ddiwrnod cyntaf i Carys ond roedd yn ddiwrnod cyhoeddi grantiau gwella tai.

'Mae'u gêm nhw'n gwella - run peth a ni.

Dengys adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Hydref gan Hybu Iechyd Cymru fod angen gwella deiet pobl ifanc yng Nghymru.

Ond er mawr ofid a thristwch i ni cawsom y ddedfryd ofnadwy nad oedd gwella iddi.

Mewn un rhan, sy'n cynnwys chwe mil o bobl, mae Oxfam yn cynnal arbrawf i geisio gwella bywydau'r trigolion.

Dydy'r anaf i'w bigwrn ddim yn gwella er gwaetha'r driniaeth.

'Roedd y gweithwyr yn dechrau hawlio gwell amodau gwaith, ac 'roedd y gyfundrefn addysg yn gwella.

Does dim amheuaeth felly fod dehongliad Gadaffi o'r Koran wedi gwella statws merched yn Libya.

Yn ôl adroddiadau'r wasg, roedd hi'n ymddangos fod y sefyllfa wedi gwella'n sylweddol a bod y Kurdiaid, am y tro, yn cael byw mewn heddwch.

oedd un o'r prif achosion - a 'doedd dim gwella i hwnnw.

Er enghraifft, os gwelir bod yr incwm oddi wrth werthiannau wedi codi, a ydyw hyn wedi digwydd am fod y gwerthwyr yn fwy effeithiol, neu am fod ansawdd y cynnyrch wedi gwella, neu am fod cyflwr y farchnad yn fwy ffafriol?

Mae prawf meddygol gafodd Van Nistelrooy ym Manceinion dros y Sul wedi profi ei fod wedi gwella'n llwyr o'r anaf i'w benglîn a'i rhwystrodd rhag ymuno â Manchester United am 18.5 miliwn y llynedd.

DANGOSYDDION PERFFORMIAD A AWGRYMIR AR YR AMGYLCHEDD: yn ystod y cylch tair blynedd nesaf, bydd yr Uned yn cyfrannu at gysylltu â'r sector anstatudol i'w hysbysu ynglŷn â'r posibiliadau o ran gwella'r amgylchedd drwy adennill tir diffaith, yn gwneud mwy o waith adennill tir at ddiben gwella'r amgylchedd ac yn llunio adroddiad blynyddol, yn amlinellu'r nod, yr amcanion a'r hyn a gyflawnwyd o ran yr amgylchedd, ac yn cynnwys dadansoddiad o'r gwariant.

Hefyd, mae eisiau gwella'r broses o ledaenu canlyniadau'r arolygu hwn i'r sector anstatudol, mynd ati'n drefnus i adeiladu ar y cyswllt â'r sector anstatudol, a hynny'n arbennig drwy Fforwm Amgylchedd Gwynedd - fforwm lle gall y cyrff statudol ac anstatudol sydd â diddordeb yn yr amgylchedd gyfnewid syniadau a gwybodaeth.

Er mwyn gwella clustiau oedd yn crawni berwid hadau'r onnen yn nŵr y claf ac iro'r clustiau â'r gymysgedd.

Ar hyn o bryd, mae gwella'r amgylchedd yn isel iawn ar restr y rhesymau cydnabyddedig dros adennill.

A oes gan y disgyblion agwedd bositif tuag at waith; a yw eu presenoldeb yn foddhaol; ydyn nhw'n cadw at y dasg; a yw eu gallu i gadw at y dasg yn gwella; a ydynt yn cymryd rhan lawn yn y wers?

Ac er fod petha wedi gwella yng Nghymru fel ym mhobman, dydi tlodi ddim mor ddiarth i blant Cymru.

Mae pethau wedi gwella.

Agorodd pob un o glwyfau'r hen sgarmes, er eu bod wedi gwella mor llwyr ddeugain mlynedd yn ôl.

Rhoddodd Duw ddiod felys iddi er mwyn gwella'r boen a achoswyd gan ei chariad a pharodd i Faelon droi yn dalpyn o iâ.

Erbyn hyn mae wedi dychwelyd adref, wedi gwella yn rhyfeddol ac mor siriol ag erioed ar ddechrau'r ddegawd olaf o'r ganrif.

GWELLA: Mae'n dda gennym ddeall fod Dr A.

Roedd gorfod dioddef ei merch yn ei thendio am y cyfnod hwnnw wedi bod yn dân ar ei chroen, ac yn waeth na hynny, gwrthododd Edith a'i gŵr ddod â hi adref nes ei bod wedi gwella'n llwyr.

Mae'r ffaith fod Catt yno'n gwella gêm Johnny Wilkinson ar y funud.

Pair friwiau anodd, os nad amhosibl, eu gwella ar wahanol rannau o'r croen.

Fel disgrifiad o falchder ymffrostgar Cymry'r unfed ganrif ar bymtheg yn eu hanes a'u tras, prin y gellir gwella ar eiriau'r Esgob Richard Davies: 'Ni wna vi son am vrddas, parch, ac anrhydedd bydol yr hen Brytaniait: tewi a wnaf am y gwrolaeth, dewrder, buddugolaythay, ac anturiaythae y Cymru gynt, mi a ollynga heibio y amryw gylfyddyday hwynt, synwyr, dysc, doythineb, ar athrylith ragorawl.

iii sylw i loywi a gwella'r defnydd o'r iaith Gymraeg a chywirdeb ynddi.

Mae hyfforddwr Lloegr, Kevin Keegan, wedi cadarnhau bod chwaraewr canol cae Lerpwl, Steven Gerrard, wedi gwella o anaf i'w goes.

Mae'n anodd amgyffred faint ddioddefodd pobl Kampuchea yn ystod cyfnod Pol Pot, ond roedd hi'n amlwg fod y creithiau'n dal heb eu gwella.

Yn gyffredinol, gwella oedd arwynebedd y trac wrth ein bod yn mynd rhagom.

Er mwyn gwella'r galon cymysgid hadau'r onnen, llin a gellygen, eu curo'n dda mewn gwin gwyn a'i roi i yfed i'r claf pan fo'n glaear.