Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwen

gwen

Fel amryw o ferched Methodistaidd Daniel Owen, mae Gwen yn medru ei rhoi hi i'r sawl sy'n gwrthwynebu crefydd brofiadol y seiat.

Gresynu oedd Ms Clwyd, ar ran 'miloedd o Eisteddfodwyr', ein bod wedi ymosod ar Mr Hague, 'blondyn bach del efo gwên ddigon o ryfeddod', rhinweddau gwleidyddol sylfaenol yn yr oes sydd ohoni -- well spotted Hefina.

(Mae'r un peth yn wir am y dyfalu a fu ynghylch agwedd Gwen at John Phillips, y pregethwr a fu'n gyfrwng ei hargyhoeddi.

Wedi cyrraedd y Wernddu taflodd ei hun i gadair freichiau, ac adroddodd, mewn cyn lleied o eiriau ag a allai, hanes yr ymgyrch wrth ei chwaer Gwen.

Dangosodd Cymdeithas yr Iaith fod modd gwneud hyn gyda gwên, ac yn aml iawn, mae ymgyrchu'r Gymdeithas yn ymgyrchu llawen.

Dim ond dau odolyn sy'n cael mentro'n agos ato, sef CARYS HUW ac un actor wythnosol o blith JEREMY COCKRAM, JUDITH HUMPHREYS, GWEN LASARUS a DANNY GREHAN.

Beth bynnag, mae'r giard yn amlwg yn amddiffyn fy ngwely i, oherwydd mae'n rhoi ei law arno, yn ysgwyd ei ben yn filain, ac yna'n troi ataf gyda gwen nefolaidd...

Dwynwen ni ludd odineb, Diwair iawn, dioer i neb; Aeth i Landdwyn at Ddwynwen Lawer gūr o alar Gwen.

Tynnodd Gwen y caead cardbord am y degfed tro.

Pump o weithwyr yr Antur - Michael, Gwen, Gwenda, Eira a Bridget, a Tanwen sydd yn Waunfawr ar brofiad gwaith - sy'n cynhyrchu'r nwyddau blodau sychion, bagiau pot pourri ac ati a werthir yn y siop.

Buom yn blasu'r dafodiaith yng nghwmni Dr Gwen Aubrey a'r Parchg Caradoc Evans Fe ddaeth y Prifardd Meirion Evans, Y Prifardd Robert Powell a'r Athro Hywel Teifi Edwards ynghyd â Grwp Offerynnol Ysgol Ystalyfera i gyflwyno'r Celfyddydau inni.

Ond doedd Gwen ddim yn credu rhywsut, y byddai Niclas yn barod i ganu clodydd cwlffyn melyn, crofenllyd ar ei blat.

Yr oedd i'w glywed ym mhobman, mewn tŷ a siop, ar fynydd ac ar draeth, nes o'r diwedd i fasnachwyr llygadog weld cyfle i farchnata'r setiau bach i'w rhoi mewn poced a'u gwifrau'n cysylltu i gyrn ysbwng am y clustiau nes bod y gwrandawyr yn edrych fel pe baen nhw yn rhan o ryw 'dyrfa lonydd lan' a hanner gwen ar eu hwynebau a golau byd arall yn eu llygaid.

A Gwen, fe fydda i'n falch o gael eich barn fel merch ar y newidiade i gyd -' Hi!

Mi fedrwn ni gymeradwyo hon, ond medrwn, Gwen?' 'Wel .

Edrychodd Gwen ar gynnwys y bocs.

Yn dawel bach, fe fyddai wedi bod yn well gan Gwen dderbyn rhyw fwletin dyddiol llai uchel-ael, mwy lleol.

Yr oedd Gwen eisoes wedi yfed yn helaeth o ysbryd y Methodistiaid, ac anogodd ef yn daer i roi heibio'r meddwl am fynd ar ôl y cŵn, ond dadleuai Harri y buasai felly yn amharchu ei feistr tir a Mr Jones y Person, a hwythau wedi ei wahodd.

Mi roddais i sawl gwên ar sawl wyneb, medda hi wedyn.

Hyd yn oed wedi pedair awr o ymarfer caled yn y gwres 'na fe ddaeth pawb oddi yno gyda gwên ar eu hwyneb.

Gad ti i Mami edrych ar dy ôl di a sychu dy din di,' ebe Gary eto a gwen faleisus ar ei wefusau .

'Popeth yn iawn Gwen?'

Beth pe bai ei mam wedi cael byw, cysidrodd Gwen, i wneud sylw ar y fath ffasiwn?

Ymhen rhyw ugain munud, eisteddai wrth fwrdd llwythog gydag Emrys a'i fam a'i chwaer Gwen, athrawes a oedd newydd gyrraedd adref o ysgol gerllaw.

Mae'n diolch i Glyndwr a Gwen yn fawr, am eiriau, am weithredoedd a chyfraniadau cyfoethog.

Yn naturiol, felly, ‘roedd derbyn copi o EP gyntaf Teflon Monkey yn ddigon i roi gwên ar ein wynebau, gan mai pedair cân acwstig sydd ar Farming in Space mewn gwirionedd.

Daeth draw ataf a'i gwen hawddgar arferol yn gwneud plygiadau yn ei hwyneb.

Bu yn Gynghorydd lleol am flynyddoedd,a mawr a fyddai ei ymdrech dros rai achosion agos at ei galon, a safai yn ddewr heb ddisgwyl gwen nac ofni gwg.

Dal i ymateb i'r ornest a wneir yn y penodau sy'n dilyn, yn gyntaf trwy'r ymddiddan digrif rhwng yr Yswain a'r Person - er na chuddir pechodau y naill na'r llall, cyflwynir portreadau digon cydymdeimladol o'r ddau hyn - yna yn yr ymryson bywiog pan yw Gwen yn ceisio dysgu pader i'r Person.

Ond ta waeth am hynny, roedd gwen ei chroeso i mi yn jam a fyddai'n werth ei fotlio.A Gres Owan, Tyddyn Waun fyddai'n arfer dweud, 'Nid yw ein gweithredoedd da yn ddim ond yr hyn y mae'n cydwybod yn ei orfodi arnom i guddio'n gweithredoedd drwg.

Hwyrach y coleddai Harri syniadau rhy uchel am Gwen ymhob ystyr' a phrotest Gwen 'Harri, wyt ti wedi blino arna' i?' Y mae E.

Ac yr oedd wynebu ei chwaer Gwen, wedi iddo ddiystyru ei chyngor, yn beth poenus iawn iddo.

Nid oedd gwên ar yr un o'r wynebau yna.

Yn ddarlun, yn wir, syn mynd i dynnu gwên i wyneb y rhan fwyaf ohonom ni.

Edrychodd Gwen arno'n cyrcydu'n esmwyth ar y carped hirflew, a golau fflam ffug y ta yn chwarae ar ei wyneb.

LLONGYFARCHIADAU cynnes iawn i Mrs Josie Pickering sydd yn aelod o Sefydliad Y Merched, Llanedwen ar ennill y "Gwen Brock cup" y hi gafodd fwyaf o bwyntiau mewn cystadleuthau unigol yn yr "Anglesey Federation Annual Comp" a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Llangefni.

Gwelodd Gwen ei ddirfawr helbul, ac nid edliwiodd air iddo.

Difyr yw ceisio dadansoddi'r pethau bychain sy'n ennyn gwen, fel yr hen gerbyd treuliedig hwnnw'n rhoncian ymlaen yn boenus o araf gyda cherdyn ar ei du ol; RUNNING OUT!

Mae'n disgrifio'r ymweliadau hyn yn ei atgofion mewn geiriau sy'n ei ddangoS 'ar ei elfedeiddiaf', a defnyddio ymadrodd Tegla: Ym mis Mawrth yr oedd cuwch ar Foel Famau heb nemor wen haul: ond gwen oedd ar y moelydd a dyffryn Alun fis Mai.

A dweud y gwir, byddai gweld Diffiniad a Disco Dawn ar CD yn dod â gwên enfawr i'r wyneb.

Cafodd Delyth Rowlands o Glwb Llangoed gyntaf am osod blodau ar y thema 'Cwpan y Byd' a daeth Gwen Peters o'r un clwb yn drydydd am addurno wy.

Cân ola'r albwm sy'n eich gadael, unwaith eto, efo gwên ar eich wyneb.

Pan aeth efe i'r t ni fedrai ymatal heb ddweud wrth Gwen am y gwahoddiad, oblegid yr oedd yn llawen iawn ei ysbryd.

Ni theimlai Harri awydd o gwbl am fynd, ac anogai Gwen ef i beidio â mynd ar un cyfrif.

Bu amryw o bobl ragorol, fel Miss Annie Evans, Mrs R H Lloyd, Mrs Gwen Davies, Elwy Owen a W.

Tydi cael 'ffafrgarwyr llariaidd eu gwên yn lle gwr' ddim wedi gweithio i ni hyd yma a weithith o ddim byth.

Roedd hon yn fuddugoliaeth i roi gwên ar wynebau cefnogwyr Aberystwyth.

Drylliwyd delweddau ystrydebol o'r Cymoedd gan y ddrama angerddol Belonging, gydag Owen Teale a Gwen Taylor.

Dihoeni oedd ei hanes yn ystod ei flynyddoedd olaf, cyfnod cyfansoddi Gwen Tomos a 'Nodion Ned Huws'.

Buan iawn y sylweddolodd Denzil a Maureen eu bod wedi priodi am y rheswm anghywir, sef i roi cartre i Gwen, merch Gina, a gadawyd Denzil ar ei ben ei hun unwaith eto ym mis Gorffennaf 1999 pan adawodd Maureen ef.

Dod i ddeall fod pobl yn newid gyda threigl amser a wnawn trwy gyfrwng y ddau gymeriad yn y stori, Gwen a Jane Clecs.

Gallai sgwario wrth fynd allan o'r ystafell a rhoi gwen dadol yma ac acw ar amryw a edrychai i'w gyfeiriad.

Ni fwriedir codi ofn ar ddarpar ddysgwyr ond yn hytrach bod yn realistig ac osgoi siom a rhwystredigaeth sydd yn eu tro yn arwain at adael y dosbarth.GWEN TOMOS - Robert Rhys

Iach am ei bod yn tynnu gwen i wynebu gwylwyr gan bortreadu pobl yn herio'n hamgylchiadau yn lle caniatau iddynt eu llethu'n llwyr.

Fe fydd chwith garw heb ei chroeso a'i gwen garedig.

Yr unig beth negyddol a ddwedwn i am y gyfrol yw fod rhan rhy helaeth ohoni yn yr adran "Amrywiadau", gyda nifer fawr o gerddi wedi eu seilio ar y pennill "Bachgen Bach o Felin y Wig" ond wedi dweud hynny, mae unrhyw un sydd yn gallu gwneud cywydd neu awdl ar y fath bwnc, a chodi gwen ar yr un pryd, yn haeddu canmoliaeth fawr.