Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwers

gwers

Mae hefyd yn awdur nifer o erthyglau, llyfrau a gwers lyfrau gwyddonol Basgaidd.

Eu theori ddysgu lywodraethol, sef eu syniad o'r hyn y dylai dysgu da fod yn eu pwnc hwy yn hytrach na nod benodol neu gynnwys gwers sydd yn rheoli eu dulliau a'u harddulliau dysgu.

* feithrin, cynnal a chadarnhau gwell perthynas gymdeithasol gydag unigolion o fewn y grwpiau yn ystod y cyfnodau plentyn-ganolog gan eu bod: -yn cael cyfle i'w cynorthwyo'n unigol pan fo angen y cymorth ar y disgybl, -yn dod i'w hadnabod mewn sefyllfa lai ffurfiol ac yn gallu arfer gwahanol fath o ddisgyblaeth ar wahanol gyfnodau yn ystod gwers;

Cofiaf Dr Jamieson unwaith yn rhoi gwers i ni ar y rhannau o'r benglog ac roedd yr astudiaeth ar rannau esgyrniog ohoni yn un bur fanwl.

Cymysgedd sydd yma o gerddi caeth a rhydd gyda rhai ohonynt yn y mesur gwers rydd cynganeddol.

(Yn wir, ceisiwyd cyflawni'r un gamp yn ystod gwers symiau ar fore Llun ambell dro!) Clywsom am ei gampau anhygoel yn nofio afonydd, yn dal llama ac yn marchogaeth merlod y paith.

Pob un eisiau gwybod sut i wneud gwers anniddorol yn ddiddorol.

Wedi blino'n lân ar ôl cael tair gwers gyda phob gwers yn awr a hanner.

Roedd Metron wedi achwyn ar ôl dod o hyd i Hilary yn dodjio gwers biano yn y lle chwech.

Wrth gymharu gwahanol esboniadau ar hanes, hawdd y gellir cydymdeimlo â barn adnabyddus yr hanesydd H. A. L. Fisher pan ddywedodd mai'r unig wers y mae Hanes yn ei ddysgu inni yw nad yw Hanes yn dysgu gwers o gwbl!

Y pnawn hwn roedd gwers neu ddwy eto rhyngddynt a'r gloch pan glywsant swn car yn nesa/ u at fuarth yr ysgol.

Penderfynodd ddysgu gwers iddynt, a dyma bagio'r lori i'r dreif a thywallt saith tunnell o goncrid drwy'r to meddal i'r car crand!

Dyna'r dynged bosib sy'n destun pryder i rai Gwyddyl craff, ac yn eu profiad mae gwers i ninnau hefyd, a gwers y mae llawer ohonom am ei dysgu.

Charles Owen, Cricieth, pan ddaeth ag ef i'r ysgol i roi gwers i'r plant ar y 'Cymorth Cyntaf'; rhagor na hynny hefyd oedd i mi gael edrych i mewn i'r benglog a rhoi fy mysedd yn nhyllau'r llygaid.

Roedd rhaid cael yr enw i anfon demo allan ac roedd hi'n ddiwrnod gwers Bioleg.

Mae'n cyfleu'r digwyddiadau hanesyddol neu chwedlonol heb foesoli na thynnu gwers a heb geisio bod yn symbolaidd.

Wrth raddio, neu adeiladu gwers ar wers ar wers fel y bo'r cwbl yn gydlynol ddatblygol, yn hytrach na gwibio o un pwnc ieithyddol i'r llall, gellir gwneud hynny'n broffesiynol neu weithio'n amaturaidd.

'Chwilio am swyn ar gyfer tyfu cynffon cath yw'ch gwaith chi, wrachod, nid rhoi gwers natur i ni!' 'Begio'ch pardwn, begio'ch pardwn,' murmurpdd y ddwy gan droi'n ôl at eu llyfr swynion.