Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwerthuso

gwerthuso

Ymysg yr hyfforddiant allanol cafwyd cyrsiau ar ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol, gwerthuso, cynllunio gofal cymdeithasol, codi arian, cadw llyfrau ac ar oblygiadau'r Ddeddf Plant.

Bydd y tîm meithrin yn defnyddio'r wybodaeth yma wrth arsylwi, gwerthuso a monitro cynnydd y plant.

GWERTHUSO: Tuedda buddiannau adennill tir i or-bwyso'n erbyn y costau, yn amodol ar gorffori materion yr amgylchedd yn ystod y cyfnod o ddylunio a chynllunio, yn hytrach na meddwl amdanynt fel elfen atodol i'w chyplysu ar y diwedd, ac yn amodol hefyd ar werthuso effaith yr holl waith arfaethedig ar yr amgylchedd, a phwyso honno'n erbyn y defnydd terfynol arfaethedig cyn cychwyn, neu hyd yn oed gynllunio, unrhyw waith.

Mae'r meini prawf gwerthuso a nodir ym mhob adran o'r Fframwaith yn berthnasol i bob disgybl, gan gynnwys y rhai gydag AAA.

Gwerthuso

Gellid ymgymryd ag ymchwil dosbarth, treialu a gwerthuso deunydd/sefyllfaoedd penodol a.y.y.b.

* gwerthuso'r lleoliad.

Mae'r drefn weithredu a ganlyn yn strwythur awgrymedig i hybu a chefnogi eich meddwl, i ddatblygu eich cynllun, i fonitro ei weithrediad a gwerthuso ei lwyddiant.

Er mwyn sicrhau y bydd modd gwerthuso'r ceisiadau'n deg, disgwylir i'r cyfarwyddwr nodi seiliau'r costau canolog.

A oes peirianweithiau i sicrhau bod y polisi%au hyn yn cael eu gweithredu, eu monitro a'u gwerthuso?

Dylid cael peirianwaith sy'n caniata/ u i uwch-reolwyr yr ysgol a'r corff llywodraethu fonitro a gwerthuso'r modd y dyrennir adnoddau, yn bobl ac yn ddeunyddiau, i gwrdd ag AAA.

Yn ychwanegol at hynny, gan ddefnyddio'r meini prawf gwerthuso perthnasol a nodir yn y Fframwaith, dylid barnu rheolaeth pob un o'r pum ffactor a ganlyn ac i ba raddau y mae rheolaeth briodol yn galluogi pob ffactor i gyfrannu at safonau ac ansawdd:

A ydynt yn gallu ac yn fodlon gwerthuso ansawdd eu gwaith?

A ydynt yn ymwneud â monitro a gwerthuso darpariaeth?

GWERTHUSO: Fodd bynnag, nid llwyr negyddol yw effaith cloddio mwynau ar yr amgylchedd.

A oes trefniadau ar gyfer monitro a gwerthuso hyn?

Dylai gwerthuso safonau cyrhaeddiad disgyblion mewn Cymraeg a Saesneg gael ei seilio ar dystiolaeth: