Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwesty

gwesty

Mae gwesty yng ngogledd Cymru wedi gwyrdroi polisi dadleuol o wrthod caniatau i'w staff siarad Cymraeg.

Mae wedi cael sawl swydd - bu'n was ffarm i Stan Bevan yn Llwynderi Fawr, bu'n borthor mewn ysbyty, bu'n ofalwr ym Mrynawelon, bu'n gweithio gyda'i ffrind gorau, Dic Deryn a bu'n borthor mewn gwesty yn Cheltenham.

Dywedais eisoes, fod bwyd y gwesty'n sal - felly, rhaid oedd cynllunio ymgyrch fwyta am wedill yr wythnos.

Disgyn o flaen gwesty mawr y Black Lion, a lle pwysig i gerbydau teithio o bob math, gallwn feddwl.

Dyma'r tro cyntaf i Hector aros mewn gwesty, ond yr oedd yn benderfynol o fod yn hyderus ac yn siŵr o'i bethau.

Gwerthodd hefyd y tai a feddiannodd megis Pembrey House, Gwesty'r Ashburnham, tafarndy'r Ship Aground a gwiath glo Cwm Capel gan wneud elw da bob tro.

Bu'n rhaid iddo yntau gysgu noson yn llofft stabl y gwesty cyn troi'n ôl.

Stopiodd y Doctor y car o flaen tafarn y 'Gloch', sef y gwesty mwyaf (o ddau) yn y pentre.

Dyn busnes o Donegal, yng Ngweriniaeth Iwerddon, a chyn-aelod o'r Dail yw perchennog y gwesty, James White.

Cynhaliwyd protest y tu allan i'r gwesty dros y Sul, ar ol i'r gwaharddiad gael ei ddatgelu gan raglen faterion cyfoes BBC Cymru, "Taro Naw".

A minnau yn ymyl talcen gwesty bychan, daeth cerbyd â'i lond o Americaniaid heibio a chynnig fy nghludo hyd ben pellaf y ffordd.

Cychwynnodd y pedwar eu ffordd i fyny'r traeth am y gwesty.

Roedden ni'n aros mewn gwesty diseren yng nghanol y dre.

Roedd yna deimlad gyda ni yn y gwesty cyn y gêm fod yna hyder yn y bechgyn.

'Roedd pwll nofio'n barod amdanom yn y gwesty i esmwytha/ u'r cyhyrau ysig ac ailddeffro'n cyrff at asbri'r hwyr.

Bob tro yr agorem ddrws ein gwesty yn Siem Reap fe'n cipiwyd i fyny ar amrantiad i ganol haid o feicwyr ieuainc stwrllyd a chanddynt foduron ar eu beiciau a cherbyd bach ynghlwm wrth bob beic i gludo teithwyr oddi amgylch.

Mae rheolwr cyffredinol gwesty'r Celtic Royal yng Nghaernarfon wedi sicrhau ymgyrchwyr iaith na fydd y gweithwyr yn cael eu gwahardd rhag siarad eu mamiaith o hyn ymlaen.

Ar ddiwedd y diwrnod roedd hi'n braf iawn cael sythu'r coesau a cherdded yn ol i'r gwesty yn hytrach na rhewi wrth aros ugain munud am y bws.

Y noson honno, roedd y cinio'n y gwesty yn ofnadwy a gan nad oedd yr apres sgio yn rhyw ysbrydoledig iawn - gwely'n gynnar amdani i drio gwneud i fyny am ddiffyg cwsg y noson gynt.

Wrth fynd i ddefnyddio cyfleusterau'r gwesty, diflannodd nifer o arwyddion o'r lle.

Y ffordd orau yw i'r gohebydd a'r cyfarwyddwr neu'r newyddiadurwr gael mynediad fel twristiaid a chysylltu â'r criw lleol ar ôl cyrraedd y gwesty.

Roeddem yn falch o weld Mrs Marjorie Davies, Gwesty'r Douglas, wedi dod atom ac yn edrych mor dda.

meddai Mr Edward Windsor, perchennog y gwesty, wrth i ni gyrraedd.

'No tienen nada,' meddai gweithiwr gwesty y deuthum i'w adnabod yn dda, wrth sôn am gyflwr pobl Cuba.

Bu'n rhaid cael hyd i gyfleusterau mewn gwesty yn fuan ar ôl gadael Bangor.

Yr oedd yn Arberth, o flaen Gwesty'r Angel, gyda Linda ei wraig.

Er ei bod yn hwyr iawn fe Iwyddodd i gael llety mewn gwesty digon tlawd yn y pentre.

Pwy arall fuasai wedi meiddio torri naw o ffenestri cefn gwesty'r Westminster, a gwenu wedyn yng ngheg y llys?

Roedd e wedi trefnu cyn gadael Llundain y bydden nhw i gyd yn aros yn y gwesty yma nes byddai eu dodrefn wedi dod ar lori o'u hen gartref yn y Brifddinas.

Ar hyn o bryd dim ond pedwar gwesty pum seren sydd yma sy'n cymharu'n sâl iawn â Dubai.

Roedd digonedd o dai bwyta ar gael yno ond dim gwesty felly roedd rhaid i fi ddod lawr gyda'r hwyr.

Hefyd roedd nifer o fasgedi yn cynnwys cig iâr a sglodion ar fwrdd yn y gwesty, yn barod i'w dosbarthu a neb yn cadw llygad arnynt.

Cyrhaeddodd y gwesty ar ben y clogwyni ymhen hanner awr.

Roedd pennaeth y meindars yn gwrthod gadael i ni ffilmio unrhyw beth y tu allan i'r gwesty, a bu'n rhaid i ni fodloni ar ambell lun o harddwch y brifddinas drwy ffenestr yr ystafell fwyta ar y llawr uchaf.

Yr oeddwn wedi mynd i lawr yn hamddenol braf y prynhawn dydd Gwener, ac ar ôl bwcio fewn i'r gwesty yn siarad gyda ffrindiau cyn cinio ym mar y Belle View Royal Hotel ar y nos Wener heb ofal yn y byd.

Ni waeth beth oedd camgymeriadau Hector ar ei wyliau bu'n ddigon doeth i deithio'n ysgafn, gyda'r canlyniad iddo ymwadu a thacsi, a cherdded yn heini o'r orsaf, a'i fag yn ei law, i'r gwesty.

Mi fydda'n well gen i fod wedi cal mynd i wlad boeth ac aros mewn gwesty mawr.

Roedd rhai o weithwyr a chyn-weithwyr y gwesty wedi dweud wrth "Taro Naw" eu bod wedi eu gwahardd rhag siarad Cymraeg yng ngwydd cwsmeriaid nad oedd yn medru'r iaith.

Yno mae gwesty o radd uchel yn ei aros.

Cyn pen hir a hwyr ac ar ôl cael cynnig pob math o driniaeth ddrud cafodd Kate y ddos gyntaf o acupuncture mewn ystafell oedd digon tebyg i ystafell gwesty.

Yn ffodus, roedd pennaeth y meindars yn dal i fod yn ei 'swyddfa' yn y gwesty.

Gorau po gyntaf iddo gael mynd trwy ddrws y gwesty.

Roedd y gwesty yn un deg llawr ac ar ben grisiau pob llawr roedd yna lolfa.

Wedi cyrraedd Galway anelwyd am yr American Hotel, gwesty bach lle treuliwyd eu mis mêl ddeuddeng mlynedd cyn hynny.

Ffoniodd Glyn Ebwy y gwesty lle roeddan nhw'n aros i wneud trefniadau prydau bwyd.

Does dim siopau yma i'w cymharu â gwleddoedd Dubai ond mae'r ardal yn dod yn fwy a mwy poblogaidd gyda phum gwesty pedair a phump seren ar y gweill dros y flwyddyn nesa.

Un o ganolbwyntiau'r marina yw gwesty o'r enw El Viejo y el Mar, sef cyfieithiad o deitl clasur Hemingway.

'Mae'r gwesty'n iawn, 'sdim problem o ran hynny, maen nhw'n ddigon cyffyrddus.

Bod Denzil wedi gweithio mewn gwesty.

Ond gan fod y gwesty hefyd yn fan cynhadledd Foslemaidd bwysig am gyfran o'r wythnos, trefnwyd i'r cyflenwad gael ei droi 'mlaen er cysur y mullahs a'u gwragedd a'u cynrychiolwyr.

Mi roedd siopau'n agor yno ac mi roedd pobl yn mynd i barti%on, yn priodi; mi roedd yna briodas yn ein gwesty ni ac mi roedden nhw'n dal i wisgo fyny, hyd yn oed yn y llwch ofnadwy.

Gwerthodd hefyd y tai a feddiannodd megis Pembrey House, Gwesty'r Ashburnham, tafarndy'r Ship Aground a gwaith glo Cwm Capel gan wneud elw da bob tro.

'Wyddon ni ddim sut le ydy'r wlad na dim am y gwesty lle rydan ni'n aros.

Doedd ganddynt ddim dewis ond gadael y car mewn man ddiarffordd a threulio'r nos mewn gwesty.

Roedd Y Ddraig Goch i'w gweld yn chwifio ochor yn ochor â baner America y tu allan i'r gwesty cyn y briodas a hynny i gynrychioli gwledydd genedigol y ddau.

Ymhlith ein cyd-letywyr roedd Sean Connery (a oedd heb glywed am Y Byd ar Bedwar!), a Phrif Weinidog China; ac, am resymau perthnasol iawn i'r stori, fel y cawn weld maes o law, yr oedd yr Arlywydd Carlos Menem ei hun yn treulio noson yn y gwesty.

Cyrhaeddwyd y gwesty ond cyn i neb eistedd i lawr pwy gerddodd trwy'r drws ond Gruffydd Blaen Cae.

Roedd gan y ddau drwydded yrru, a mi aethon i lawr yn y diwedd i Andalusia, i Granada rwy'n meddwl, ac aros yno mewn gwesty bychan.

Dyna pryd mae'n debyg yr hysbyswyd Gwesty'r Hand yn Llangollen o'r union nifer a fyddai angen cinio yno.

Gafaelodd yn dynn yn fy mraich a'm harwain i fyny grisiau y gwesty ac ar hyd coridor hir.

Ar ôl cyrraedd Gwesty'r Maes Awyr yn Karachi, dyma'r ddau i mewn i'n stafell ni a dywedodd Bholu wrth Akram am agor ceg y sach.

Os felly cymryd stafell mewn gwesty a throi'n ôl drannoeth.