Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwleidyddion

gwleidyddion

Gydag amser daeth gwleidyddion a haneswyr i'r arfer o alw Prydain yn genedl er na bu erioed yn gymundod cenedlaethol.

Ni fydde gwleidyddion ond yn gwneud pethau'n waeth, yn ei dyb ef, a'u lle nhw oedd cadw'r gem gydwladol i fynd ymhell oddi wrth lefel gwir anghenion y bobl.

Er mwyn hwylustod y dosberthir y defnyddiau gwaith: (a) Gwleidyddion ymarferol.

Ond os oes yna bobol o gwbwl a ddylai feddwl cyn siarad, gwleidyddion yw'r rheini.

Yn wir, cyfunwch nhw efo gwleidyddion ac maen nhw'n beryg bywyd.

Gwahoddwyd fi i Strasbourg i weld gwleidyddion ar waith.

Dibynnu ar eich siniciaeth, ond a bod yn glên am change, mae'r gwleidyddion yn mynnu oherwydd eu rhwystredigaeth gyda'u hanallu i newid y sefyllfa, mae'r Quangos yn mynnu er mwyn diogelu a chynyddu eu safle eu hunain.

Roedd yn anodd credu fod y rhai oedd yn gyfrifol, nid yn unig wedi osgoi cael eu cosbi, ond nawr yn cael eu cydnabod gan fwyafrif llywodraethau'r byd fel gwleidyddion cyfreithlon.

Diddorol gweld y gwleidyddion yn ymosod mor chwyrn ar Ken Livingstone am dorri ei air ac yntau wedi addo na fyddai yn sefyll yn etholiad mae'r Llundain.

Mae gwleidyddion Prydeinig wedi arfer â chael 'Hansard' y diwrnod ar ôl y drafodaeth.

Gosodir y cyfrifoldeb am benderfyniadau o'r fath ar ein gwleidyddion etholedig, sydd wedi dewis gwario cyfran helaeth o'r cyllid sydd ar gael ar ddatblygiadau yn ymwneud ag arfau, tra yr un pryd yn cwtogi ar yr arian sydd ar gael ar gyfer ymchwil wyddonol bur.

Roedd yr aelwyd honno wedi'i mynych gydnabod yn bwerdy daioni'r genedl ers hir amser gan grefyddwyr, gwleidyddion, llywyddion eisteddfodau, areithwyr Dygwyl Dewi, dirwestwyr, beirdd, stori%wyr, cerddorion, artistiaid a llu o amryfal gyfranwyr a fwydai bapurau a chylchgronau Oes Victoria.

Ar y cyfan, byddwn fel gwleidyddion, sylwebyddion a hyd yn oed newyddiadurwyr yn rhy barod i gyfyngu ein hunain i drefn y llwydd y byddwn yn perthyn iddo.

Efallai bod rhai gwleidyddion, gohebwyr, gwylwyr a gwrandawyr wedi diflasu ar etholiadau'n gyffredinnol eleni, ond roedd ansawdd yr apêl agoriadol yn yr ornest Ewropeaidd yn druenus.

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn defnyddio'r cyfarfod fel cyfle i lansio yn swyddogol ei hymgyrch dros Ddeddf Iaith ac i holi'r gwleidyddion am ddatblygiad polisïau yn ymwneud â'r iaith Gymraeg yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Gall diwinyddion a gwleidyddion da godi eu llygaid tu hwnt i ofynion caeth enwad neu blaid.

Cais llawer o'r gwleidyddion ymarferol seiliau syniadol i'w gwaith.

Nid dibristod o'r sylfeini syniadol sy'n peri bod gwleidyddion yr argyfwng yn sôn mor ychydig am eu hathroniaeth.

Nhw oedd y rhai a oedd ychydig is na'r gwleidyddion ond yn llawer mwy pwerus; yn cyrraedd meysydd brwydro ychydig wedi'r milwyr ac, weithiau, ychydig o'u blaen.

Roedd e'n gwbl sarrug ynglŷn a gwleidyddion yn gyffredinol - nid Mrs Gahandi yn arbennig, ond gwleidyddion fel brid, gyda'u golwg ar bŵer a'r gem wleidyddol bleidiol.

Roedd ein visas yn dod i ben y diwrnod canlynol, a doedd dim siawns cael estyniad er mwyn medru holi gwleidyddion Iran ar gyfer y rhaglen.

Fedar ein gwleidyddion ni yng Nghymru ddim cael gwybodaeth ynglŷn â'r farchnad arfau rhyfel?

Gyda diolch i lyfrau fel Daniel ac Eseia yn yr Hen Destament, fe aeth ati i fwrw'i lach ar Ddinas Fawr Caethwasiaeth ac ar y cyfoethogion a'r gwleidyddion ar draws y byd a fu'n ei chynnal:

GWLEIDYDDION YMARFEROL Yn fras, dynion yw y rhai hyn a gred, fel Karl Marx, fod llawer iawn o egni wedi bod ar waith i roi seiliau damcaniaethol ac egwyddorol i gred boliticaidd, ond mai eu dyletswydd hwy ydyw gweithredu.

Lledaenu datblygiad dwyieithog plentyn yn sirol ac yn genedlaethol ac oblygiadau polisiau gwleidyddion, addysgwyr a gweinyddwyr addysg i hynny.

Os oedd y gwartheg yn lloerig maen ymddangos fod clwy traed a genau ar y gwleidyddion wrth iddyn nhw roi eu traed yn eu cegau un ar ôl y llall.

Cyhuddiad sy'n cael ei wneud yn aml yn erbyn gwleidyddion yw eu amharodrwydd i ofyn cyngor.

Y mae llygaid y gwleidyddion ar yr ymgyrch ei hun hefyd.

Maen ddigon drwg cael y gwleidyddion yn cnocioch drws; yn ymweld a ller ydych yn gweithio; yn brasgamu ar draws strydoedd i ysgwyd llaw a chi ac yn blagardio ar deledu a radio - heb gael Cherie a Ffion yn hewian arnom drwy ebost ar eich cyfrifiadur.

Llwyddodd hefyd i amlygu elfennau dynol y gwleidyddion gan sgwrsio gydag aelod gwahanol o'r Cynulliad Cenedlaethol bob wythnos.

Roedd wedi bod yn frwd o blaid yr SPD, hyd yn oed i'r graddau iddo ysgrifennu areithiau ar gyfer ei gwleidyddion, ynghyd ag, ymhlith eraill, Gudrun Ensslin a oedd yn ddiweddarach yn un o aelodau mwyaf blaenllaw mudiad treisgar yr RAF (Rote Armee Fraktion/Y Fyddin Goch).

Hynny er bod hyn yn un o rinweddau pennaf gwleidyddion mawr y gorffennol.

Siawns, er hynny, nad yw'r gwleidyddion wedi gweld bod arian yn fodd i sicrhaur cyfle i rai sydd âr ddawn i roi ou gorau.

Yn Lorient y bydd y pencadlys a dydy'r gwleidyddion ddim yn siwr iawn beth fydd hyn yn ei olygu.

Mae rhai gwleidyddion a chefnogwyr y diffynyddion yn dweud bod criminaleiddio lloches i'r Basgiaid yn arwydd o erydu'r hawl i loches wleidyddol.

Yn achos y bîff trodd remote risk yr Arbenigwr yn beef is perfectly safe yng ngenaur gwleidyddion.

Cofiwch am stori'r dderwen a'r brwyn." Roedd y Groegiaid wrth eu boddau yn clywed stori%au ac yn aml iawn roedd stori%au yn darlunio rhyw agwedd ar fywyd yn cael gwell gwrandawiad na phregethau yr offeiriaid ac areithiau'r gwleidyddion.

Y mae rhywbeth ffuantus iawn ynglyn â'r holl siarad am y cytundeb ymhlith gwleidyddion.