Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gyfaill

gyfaill

Fe fydd Wmffra wrth 'i fodd, ac mi wnei gyfaill calon yn y swyddfa 'ma ar unwaith.

"Digon symol, gyfaill, digon symol," atebodd y llall.

Ond fe gollir popeth a fu'n werthfawr erioed gennym yng Nghymru os â Hitler ymlaen i ychwanegu eto at y galanastra a wnaed ganddo'n barod; ni buasai'n bosibl i mi nac i tithau, gyfaill, a fagwyd yn nhraddodiadau rhyddfrydig a dyngarol Cymru, fyw o gwbl mewn unrhyw wlad a orchfygwyd ganddo ef na chan Mussolini lwfr na chan Franco grefyddus.

Yr oeddwn wedi rhoi fy mhin ysgrifennu iddo yn anrheg ac yn arwydd o'm gwerthfawrogiad, a chyfrifwn ef yn gyfaill.

'Bydd yn ddistaw, gyfaill, wnei di?' meddai Ffredi'n ddifalais.

Mae ei gyfaill yn cadw llygad barcut ar dy gydgarcharorion sydd wedi eu gorfodi i sefyll yn erbyn y wal ar ochr bella'r gell.

Gofynnodd i gyfaill iddo ei godi i sedd y peilot yn un o'r awyrennau bach araf.

Mae'n wybyddus i lawer sut y bu i William ymadael â'r Methodistiaid yn Llansannan yn sgil penderfyniad yr henaduriaid i ddiarddel ei gyfaill Joseph Davies am ei fod wedi cerdded adref ar fore Sul i ymweld â'i wraig ar ei gwely angau, fel y tybiai ef ar y pryd.

Ceir y ddau berl wedi eu cyplysu ym mhennill cyntaf y deyrnged i Idwal Jones, 'Gyfaill, mi'th gofiaf,' (sylwer ar y nodyn : 'Diwedd y pennill cyntaf, Malachi Jones.

Bellach mae'r rhywogaeth newydd yn gyfaill i'w ychwanegu at yr hen rai sydd eisoes yn rhan o'm profiad.

Dros yr wythnosau diwethaf bul fy ffrind CySill yn hen gyfaill digon cywir.

Dyna fy hen gyfaill y diweddar J. W. Jones, Tanygrisiau, a ysgrifenai'r "Fainc Sglodion" i'r "Cymro% erstalwm, yn un; gūr a chanddo lygad am lyfrau prin, llyfrbryf wrth natur - ac un caredig iawn at hynny.

Mae'n rhaid i Bwyll ddysgu sut i feddwl cyn gweithredu, rhaid iddo fod yn ofalus, a bod yn ddigon gostyngedig i ofyn yn lle gorchymyn; ond, er hynny, mae'n ddyn da, mae'n gyfaill ac yn briod ffyddlon, gŵr cyfiawn na ellir ei siglo gan farn ei foneddigion.

Gallai ystyried, o ddifri, sut gi fyddai orau ganddo fo i'w gael yn gyfaill ac yn gwmni iddo.

A oedd e'n mynd i ddod o'r car i helpu ei gyfaill?

Pan ddoi i Glan Gors chwilia am Athel, hen gyfaill i mi sy'n hanesydd lleol a chanddo gryn ddiddordeb yn y Carael.

Trodd un o'r bechgyn a gweiddi arni, 'Ble ma' dy ysgub di?' a chwarddodd ei gyfaill.

Doedd Gruffydd Hughes yn fawr o longwr a doedd fy nhad yn fawr o chef; ond ei fod yn ddigon ffodus i fedru gwneud tipyn o beef tea i'w gyfaill, oedd yn ei wely yr holl ffordd o New York i Lerpwl!

Gūr arall y bu'n fraint imi gael bod yn gyfaill iddo oedd Ioan Brothen.

Yn aml wrth weld hen gyfaill gofynnai iddo ddod am dro gydag e.

Yna brysiodd i'r howld ac i stafell y peiriannau, ond doedd dim golwg o'i gyfaill yn unlle.

Ar y noson dangoswyd dwy allan o'r dros 400 o raglenni a wnaed gan Gwyn Erfyl yn ystod ei gyfnod gyda HTV, un yn darlunio ei gyfaill mynwesol, yr arlunydd Pietro Annigoni wrth ei waith yn Fflorens, yr Eidal, a'r llall, Ewscadi, yn darlunio bywyd yng Ngwlad y Basg ar y ffin a Ffrainc yng ngogledd Sbaen.

Yn 1995 daeth i aros gyda'i gyfaill Denzil a bu'n cysidro cael perthynas gyda Gina.

Un felly oedd Henry Rowlands, gŵr na fu ymhellach bron na Chonwy ac na sangodd ei droed ar ddaear Lloegr odid erioed, yn ol ei gyfaill Edward Lhwyd.

Nid oes unrhyw dystiolaeth ysgrifenedig o hynny er i'w gyfaill, J.

Gwyddys bellach mai ymgymryd â'r cyfrifoldeb o ddwyn allan argraffiad diwygiedig o'r Beibl a wnaeth yr Esgob Parry, a chael gan ei gyfaill ysgolheigaidd a galluog, person Mallwyd, wneud y rhan fwyaf o'r gwaith.

Meddyliai o hyd am ei gyfaill mewn gwallgofgell.

Yn ffodus iawn, fel y digwyddodd, yr oedd Davies yn gyfaill agos i Matthew Parker, archesgob Caergaint, a hefyd yn bur adnabyddus â William Cecil, prif gynghorwr y Frenhines.

Y cyfeillgarwch rhyngddo a Jakez Riou a sbardunodd Drezen i gyfansoddi Nozvezh Arkus e Beg an Inizi (Gwylnos Arkus ym Mhig yr Ynysoedd), ar ôl marwolaeth Riou, ac i ysgrifennu cofiant ei gyfaill, sef E Koun Jakez Riou (Er cof am Jakez Riou).

Evan Roberts, Wreaam, ei gyfaill mawr.

Dydd Sadwrn oedd hi, a'r pryd hwnnw yr oedd Saunders Lewis, hen hen gyfaill a chydnabod i Kate Roberts, yn adolygu llyfrau i'r Western Mail, yn Saesneg.

Dro arall, âi at hen gyfaill a rhoi ei law'n hollol naturiol ar ei ysgwydd.

Unwaith inni weld sut un ydyw a'r math o anawsterau y mae'n eu hwynebu yn feunyddiol wrth geisio crafu bywoliaeth yna daw yn gyfaill inni, neu o leiaf yn rhywun sydd oherwydd ei ymdrech i gael dau ben llinyn ynghyd yn haeddu ein cydymdeimlad a'n cymorth.

Yna, pan welodd ei gyfaill yn chwerthin yn braf am ei ben, gollyngodd ei wn i'r llawr a dechreuodd daflu eira at y plant.

Stori briodasol fach dda yr ydw i yn ei hoffi yw honno am gyfaill yn gofyn i henwr dros ei bedwar ugain oed pam yr arhosodd cyhyd cyn priodi.

Amheuaf ai Miles oedd yr enw arall, ond gwn fod cerdyn coffa am hen gyfaill iddi yn hongian ar y mur ar bwys y lle tan yn yr ystafell flaen ac mai enw ei chyfaill ymadawedig oedd Mary Miles Minter a gwn fod y cyfenwau Miles a Minter i'w cael yn weddol aml yn Ne Penfro.

Caled yw hi, caled yw hi." "Digon symol, gyfaill, digon symol," atebodd y llall.

Roedd yn gyfaill i Gruffydd ap Cynan a Rhys ap Tewdwr.

Dysgwn hefyd ei fod yntau, fel ei fam, wedi cael ysgol breifat, ac yn sgil hynny, sylwn fod ei gyfaill mynwesol, Gwdig 'wedi'i fagu mor gyffredin.

Ond rydych chi'n anghofio, gyfaill, ei bod hi wedi costio'n ddrud ddychrynllyd iddo Fo i'ch codi chi o bwll pechod ac anobaith.

Yn yr un rhifyn, aeth yr Athro Kevin Morgan, sy'n hen gyfaill i Rhodri Morgan, ati i nodi rhai o'r gwendidau.

Ymhen dim daeth Fred yn gyfaill i'r teulu, a galwai yn y tŷ yn gyson.

Roedd yn gweiddi mewn poen wrth geisio symud, ond gan fod ei gyfaill mewn cyflwr gwell, fe lwyddodd hwnnw i lusgo'i hun yn ôl at geg y ffordd.

Ond nid oedd wedi torri pob cysylltiad a'i hen gynefin: roedd ganddo ryw gyfaill neu'i gilydd ymysg is-olygyddion y rhan fwyaf o'r papurau cenedlaethol, a phan ffroenai stori leol y gellid ymestyn rhyw gymaint ar ei diddordeb, ai ar y teliffon i'w hysbysu, a chael punt neu ddwy am ei drafferth.

Cawn gryn dipyn o hanes yr hen Snowt gan ei gyfaill a'i gydymaith Sam Ai Ai, a oedd yn aelod o'm staff ar y Y Gwyliwr.

Rhoddodd nerth corff ac enaid yn ei waith, ac fel hen gyfaill i mi roedd yn dda gen i weithio gydag ef dan enw Beca.

Denver flino disgwyl i'w gyfaill, Joseph Nelson, symud ei gar o'i ddreif fel y tipiodd lond y car o goncrid.

Yn fwy na dim, yr oedd yn gymwynaswr parod; yn wr a'i galon yn fwy hyd yn oed na'i gorff, ac yn gyfaill ffyddlon a theyrngar.

Y tro cyntaf cawsom gopi o agenda'r cwrdd gan gyfaill Gwyddelig o gynghorwr a chael gwybod trwy hynny pa bryd y codai cwestiwn Tryweryn, er mwyn inni gael codi yr un pryd.

Dadleuwyd fod gan y troseddwr gysylltiadau teledol a'i fod yn gyfaill i lawer ohonom.

Ac yn gyfaill iddo.

Ni wnâi Brenin Lloegr wrando ar ei gwyn am ei fod yn gyfaill i Grey.

'Gyfaill, pwy wyt ti?' sibrydodd.

Pan ar ei wyliau yn ei hen gartre hoffai fynd draw i'r sgwâr i ymweld â hen gyfaill.

Yn y gêm arall bu Joe Swail yn llonyddu ei gyfaill bore oes, Patrick Wallace, o 13 ffrâm i 11.

O reidrwydd, hefyd, bydd gofyn sôn cryn dipyn am ei gyfaill a'i gyd-weithiwr, William Salesbury.

deallodd drannoeth fod y gweithiwr telegraff yn lyons dan orchymyn i ddaearu'r wifren hanner ffordd trwy'r arbrawf, i ddangos i'r comisiwn nad oedd twyll yn bod ; byddai i'r negesau fod wedi parhau yn ddidor ddangos mai ffug oedd y cwbl, ac fod gan hughes gyfaill cyfagos yn cymeryd arno fod yn delegraffydd yn lyons bell.

Cynhwysodd yn ei lyfr ddetholiad o'r ohebiaeth a fu rhyngddo a Lhwyd a'i holai'n fynych ynghylch ystyr a tharddiad enwau priod Cymraeg, ond rhaid cyfaddef, er bod Rowlands yn hyddysg yn namcaniaethau ieithyddol ei ddydd a'i fod yn rhannu holl ddiddordebau eang Lhwyd na ddeallasai ef arwyddocad dull gwyddonol ei gyfaill o weithio.

Pan oedd oddeutu ugain oed, fe gynhyrchodd John Eilian JT Jones, bryd hyny, a'i gyfaill, Prosser Rhys, gyfrol o farddoniaeth ar y cyd o dan y teitl Gwaed Ifanc.