Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gyfrannodd

gyfrannodd

Llongyfarchiadau i bawb a gyfrannodd i gyngerdd oedd yn wledd i'r llygad, i'r glust ac i'r galon.

Taith droellog iawn oedd hi a chredai llawer un a gyfrannodd at y drafodaeth ei fod yn ffyddlon i'r argyhoeddiadau Cristionogol.

Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd.

Ond y colegau enwadol a gyfrannodd fwyaf o ddigon at hyfforddi'r athrawon.

Cafodd y gwesteion a'r aelodau dipyn o swper cyn mynd adref - diolch i bawb a gyfrannodd tuag at y bwyd.

Ar ddiwedd fy nghyfnod fel Cyfarwyddwr PDAG hoffwn fynegi fy ngwerthfawrogiad diffuant i'r Cadeirydd, i aelodau'r hen bwyllgor a'r newydd, i aelodau'r amrywiol weithgorau, i'm cydweithwyr yn y swyddfa ac i bawb a gyfrannodd i waith y pwyllgor o'i ddechreuad ansicr dair blynedd yn ôl.

Bachgen ifanc iawn oeddwn i pan gyfrannodd y bobl hyn eu pytiau yn y llyfr (oddieithr y mwy diweddar ohonynt) ac arwynebol iawn, ar y gorau, oedd f'adnabyddiaeth i o gymeriad neb y pryd hynny.

Rhoddai'r argraff fod popeth a wnâi ac a ddywedai cyn bwysiced â dim a gyfrannodd erioed, a'i fod yn anrhydedd o'r mwyaf iddo gael ei roi ac i arall gael ei dderbyn.

Mae cyfraniad Harvinder Sangha - a gyfrannodd hefyd i Hen Wlad Fy Mamau rai blynyddoedd yn ôl - yn un pwysig i lif y gân gyda'r bît ethnig yn amlwg ac yn sicr yn un o uchelbwyntiau'r albwm sy'n dangos yn eglur faint o feistri ar eu crefft ydy Llwybr Llaethog, yn gosod y llais mewn mannau allweddol yn y cyfoeth o gerddoriaeth.

Ar derfyn y tymor hoffen ddiolch i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y cyfarfodydd, ac edrychwn ymlaen at y tymor nesaf.

Dywedodd Mrs Ann Morgan, Porthaethwy, Cadeirydd Cyfeillion y Samariaid yng Ngwynedd ei bod yn ddiolchgar tu hwnt i bawb a gyfrannodd i wneud y diwrnod yn un mor llwyddiannus, yn arbennig i bobl Bangor a fu mor barod i sefyll ar y stryd ac yn Kwiks i fynd ar ofyn y cyhoedd.

Yr oedd Christmas Evans yn un o'r dynion a gyfrannodd at wneud y Bedyddwyr yn rym yn y wlad, ac nid y Bedyddwyr yn unig.

Hoffwn ar ran PDAG ddiolch i bawb a dderbyniodd ein gwahoddiad i ymuno yn y seminar ac a gyfrannodd ymhob ffordd at lwyddiant y diwrnod.

Y mae ganddo bortreadau byrion medrus, a gogleisiol ambell dro, o'r bobl a gyfrannodd at y mudiad.

Diolch i bawb a ddaeth i'r capel a diolch hefyd i'r rhai hynny a gyfrannodd at Gronfa Llais Ogwan Ar Lafar.

Yr ydym yn ddiolchgar i'r rheini a gyfrannodd i'r sesiynau hynny, yn cynnwys aelodau o'r Gwasanaethau Cymdeithasol yr NSPCC, a'r Gwasanaeth Cyfarwyddo Plant a Theuluoedd.

Yr athronydd o Gymro a fyfyriodd ddwysaf ac a gyfrannodd fwyaf i seiliau syniadol cenedlaetholdeb yw J.