Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gyrrwr

gyrrwr

Cafwyd noson i'w chofio a threfnwyd y daith gan Miss Eleri Lloyd Jones a gyrrwr y bws mini oedd y Parchedig Olaf Davies.

Yn y Gaiman yr oedd yr ymarfer hwnnw a elwir yn u turn neu dro pedol gennym ni yn un hynod boblogaidd - ac annisgwyl - gyda gyrwyr eraill yn dibynnu mwy ar delepathi na goleuadau fflachio i wybod beth mae gyrrwr o'i flaen yn mynd i'w wneud nesaf.

Rhag ofn, wrth gwrs, fod pwyntiau cosb eisoes wedi eu marcio ar y drwydded, a bod y gyrrwr, o'r herwydd, ar dir i'w cholli.

Glaniodd y teithwyr, gan adael y gyrrwr a'r dyn tân ar y trên.

Pan gyrhaeddodd y Fishguard Express funudau wedi deg o'r gloch, er enghraifft, dringodd rhai picedwyr lwyfan troed y peiriant i ddadlau â'r gyrrwr ac i annerch y dyrfa.

Neidiodd y cerddwyr o'r ffordd i ben y palmant wrth i'r gyrrwr gwelw frwydro i geisio cadw'r lori ar y ffordd.

Un tro, tra'n teithio mewn bws o Luimneach i Tra/ Li, safodd y bws mewn tref fechan, a dyma'r gyrrwr yn sefyll yn y blaen a chyhoeddi wrth y teithwyr "There will be a short wait of about twenty minutes to wait for a connection", ac allan â fo o'r bws.

Cyn dyddiau'r teledu, roedd y gyrrwr hefyd yn credu ei bod yn anlwcus cael tynnu ei lun neu arwyddo llyfr llofnod cyn i ras ddechrau.

Syfrdanwyd y gyrrwr unwaith eto, gan fod y ddynes hon yn siŵr o fod dros ei saithdeg mlwydd oed, a'r ferch ifanc yn y llun heb fod yn hn nag un ar bymtheg!

Am y tro cyntaf yn ei fywyd, collodd ei ben, rhoddodd bunt i'r gyrrwr a dweud wrtho am gadw'r newid.

Canolbwyntiodd Night Moves, cyfres o bedair drama radio a ysgrifennwyd gan Rob Gittins (sydd wedi ysgrifennu straeon ar gyfer EastEnders), ar fywydaur heddwas, y fadam, y bownser ar gyrrwr tacsi.

Gofynnodd y gyrrwr y cyfeiriad iddo eilwaith gan edrych yn amheus arno.

Ym mis Tachwedd gollyngwyd bloc o goncrid o bont ar ben tacsi a gludai'r rhai a oedd yn torri'r streic i'w gwaith, a lladdwyd y gyrrwr.

Yna fe dynnodd y bws i mewn i le bwyta ar y draffordd a chyhoeddodd y gyrrwr fod yn rhaid i ni fynd oddi ar y bws am ein bod yn gwneud gormod o sŵn.

Yr adeg hyn aeth pont yr Hendre i lawr o dan wagen a llwyth o had alffalffa, a bu i'r gyrrwr a'r ceffylau farw yn y ddamwain; o'r herwydd 'roedd rhaid i Mrs Freeman fynd mewn cerbyd at yr afon, croesi ar y bont droed gyda'r basgedi menyn, a chael menthyg cerbyd Thomas Pugh i fynd at Drelew.

Syfrdanwyd y gyrrwr - ond gan gofio'r cyfeiriad a roes y ferch iddo, gyrrodd at y t, rhag ofn fod y ferch wedi rhedeg o'r car yn sydyn rhywsut.

gwerthwr, athro, gyrrwr lori neu blismones.

Mae'r gyrrwr yn tosturio drosti ar y fath noson ac yn cynnig pas iddi - hithau'n derbyn gan eistedd yn y sedd ôl a dweud dim ond cyfeiriad pen ei thaith.

Ymhen hanner awr daeth y gyrrwr yn ôl, heb yr heddlu.

Y Car Concrid 'Un dydd mae gyrrwr lori cario concrid yn gyrru heibio ei gartref gyda llwyth pan sylwa ar gar crand - "sports car" yn y dreif.

Wedyn mae'r plismon yn nodi'r drosedd honedig ar ffurflen, ac yn ei rhoi i'r gyrrwr.

Y cam nesaf oedd i'r gyrrwr ein cyhuddo o fwyta sglodion tatws ar y bws oherwydd dychmygai fod arogl sglodion yn yr awyr.

Yn anffodus, nid oedd y gyrrwr yn hoff o'n cerddoriaeth ni.

O dro i dro, byddem yn cael trafferth gyda'r gyrrwr bws a digwyddodd hyn ar y ffordd i Leeds un tro.

Wrth symud y trên o'r orsaf, hawliai rhai pobl wedyn roedd yr awdurdodau wedi torri cytundeb â'r pwyllgor Taflwyd y dyn tân i'r ddaear tra crynai'r gyrrwr yng nghornel y cerbyd tanwydd o dan gawod o dalpau glo, gan waedu o'i ben.

Mae'r heddlu'n awyddus i siarad â gyrrwr Mercedes âr llythyren gorfrestru M welwyd yn yr ardal ar y pryd.

Codais beint o'r du, a phwy welwn yn eistedd ar stôl yng nghornel y bar ond gyrrwr y bws.

Dywedir bod gyrrwr yr Irish Mail yn troi'r ager ymaith dair milltir cyn cyrraedd Caergybi, a gallem feddwl am rywun o fewn y tair milltir hynny, wrth ei weld yn mynd heibio'n urddasol, yn ddi-ager a di-stwr, yn ymfalchio ynddo o'i gymharu â'r trenau bach a byffia heibio, heb wybod mai sefyll o anghenraid fydd ei hanes cyn bo hir, mai yn~ n~m y ~allu a drowyd ymaith yr â hyd yn oed

Gollyngodd y gyrrwr lw arall, un cryfach y tro hwn, ac edrychodd o'i gwmpas i weld a ddeuai gwaredigaeth o rywle.

Ar awr, perswadiwyd y gyrrwr i ymadael â'r trên a diffoddwyd tân y peiriant.

Y mae rhywun yn dod i ddygymod yn fuan iawn a'r ffaith fod pob un yn meddwl ei fod yn cymryd rhan mewn rali ond cymerodd ychydig mwy o amser imi sylweddoli mai osgoi rhyw dwll neu bant yn y ffordd y mae y gyrrwr o'ch blaen wrth gymryd tro cwbl annisgwyl a dirybudd ar ffordd agored.

Gyrrwr da, ond diolch bod y brakes gystal onid gwell nag ef.

Tybiai fod y gyrrwr wedi mynd i gadw'r modur yn un o'r siediau.

Talodd am ei hur ac ychwanegu cildwrn bach crintach i'r gyrrwr siomedig, gan gofio'i addewid iddo'i hun nad afradai mo'i arian hyd nes sicrhau bod ganddo ddigon o foddion i ddychwelyd adref yn ddiargyfwng.

Wrth lwc, mae llwybr y gyrrwr yn mynd heibio'r stryd arbennig hon ac yn bwrw 'mlaen â'r daith.

Sef peidio â gosod dirwy, os nad yw'r drosedd yn un ddifrifol iawn, a rhoi rhybudd yn unig i'r gyrrwr.

A myfi a sylwais y modd y byddai gyrrwr y trên hwnnw wrth esgyn yn defnyddio grym trydan oedd yn llifo mewn gwifren uwchben i gynorthwyo'r trên ar ei daith.

O'r dechrau roedd yn amlwg nad oedd llawer o hwyl ar y gyrrwr.

Felly mae angen i'r gyrrwr ddewis, a hynny bron ar amrant.

Dim ond pan fydd yna gymaint o graciau nes ei bod yn amhosib gweld i lle'r ydych yn mynd y mae gyrrwr yn prynu ffenest newydd.

`Neidia i mewn!' gwaeddodd y gyrrwr.

Slipiodd William Huws hanner owns o faco'r Brython i law ddisgwylgar gyrrwr y bus a chafodd yr ateb a ddymunai.

Nid y ni oedd yr unig rai i gael trafferth â'r gyrrwr yma.

Ac er ei bod hi'n ddigon hawdd cael gafael mewn tacsi, chewch chi ddim teithio ynddo os nad yw'ch cyrchfan chi wrth fodd y gyrrwr.

'Ond William Huws bach mae 'ma hogan yn hwylio i gal babi.' Fel y camai William Huws dros gamfa i gae, a'r hwch hanner o dan ei gesail, gwaeddodd y gyrrwr eilwaith.

Gwenodd ar y gyrrwr ac wedyn ymlwybrodd yn drafferthus i chwilio am sedd.

Ond cyn iddo gael sbec iawn arnynt, roedd y car wedi sefyll a'i gyrrwr wedi neidio allan ohono.

Doedd ein gyrrwr, gwr o Addis, ddim yn hapus; ni thynnodd ei droed oddi ar yr ysbardun nes i ni gyrraedd diogelwch y llety.

Gweld urddas a balchder rhai o'r cenedlaetholwyr yn wyneb caledi ail-enedigaeth gwlad; sylwi ar siacedi lledr a bysedd modrwyog cyfoethogion y farchnad ddu; clywed recordiau Americanaidd yn dôn gron ddiddiwedd ar radio gyrrwr ein car.

Dechreuodd yr hogiau dynnu ar y gyrrwr a hwnnw'n amlwg yn gwylltio'n gacwn.

Er nad oedd y lle ond ychydig gannoedd o lathenni allan o'i ffordd, roedd y gyrrwr yn dymuno mwy o arian gennym.

Ni ddywed y ferch ifanc ddim, ac fe sylwai'r gyrrwr natur welw iawn y ferch, yn llwydaidd a blinedig.

Ni lwyddodd y gyrrwr i'w hatal rhag datgloi gêr a diffodd tan y peiriant - ac yntau'n feddw gaib yn ôl y Prif Gwnstabl a thystion eraill.

Roedden ni'n ffilmio yn ei chysgod hi ar y traeth pan waeddodd ein gyrrwr arnon ni i symud yn gyflym.

Prynu basgedi bambw mawr ar gyfer y ty, felly rhaid oedd dal tacsi yn ôl i'r coleg a bargeinio efo'r gyrrwr.

Cael eglurhad brysiog gan Paul, cynrychiolydd y Gronfa, fod eu gyrrwr nhw yn gefnogol i'r garfan sy'n rheoli hanner gogleddol y ddinas, a'r gyrrwr fyddai'n dderbyniol gan garfan y de yn hwyr yn cyrraedd y ffin i'n cyfarfod.

Gan ddefnyddio ei holl fedr fel gyrrwr llywiodd y lori fawr o'r naill ochr i'r llall.

Roedd gan y gyrrwr bachgenaidd yr olwg gar sedan mawr du cromiwm allan erbyn hyn ac roedd yn tynnu llwch oddiar hwnnw.

Cafwyd yr wybodaeth mai gŵr o'r enw Arthur Gage oedd gyrrwr y Jaguar a ddefnyddiwyd yn y lladrad: lladdwyd hwnnw mewn damwain car o fewn wythnos ar ôl yr ymosodiad ar siop Hogan.

Porter, gyrrwr lori i'r Centennial Concrete Co.

Erbyn hyn roedd yr hogiau wedi dechrau blino ar y lol yma ac fe daflwyd amheuon ar gyfreithlondeb priodas rhieni'r gyrrwr, ymysg rhegfeydd eraill.

Nos dawch.' Gwaeddodd y Paraffîn o sedd y gyrrwr â'i lais yn eco yn y gwyll.

Ar sedd y gyrrwr fodd bynnag roedd amlen ac agorodd y gr ef.

Anhygoel, meddai'r gyrrwr doedd o ddim yn gallu cofio'r gloch yn canu erioed o'r blaen.

Canolbwyntiodd Night Moves, cyfres o bedair drama radio a ysgrifennwyd gan Rob Gittins (sydd wedi ysgrifennu straeon ar gyfer EastEnders), ar fywydau'r heddwas, y fadam, y bownser a'r gyrrwr tacsi.

O'r diwedd dyma gyrraedd pen stryd y ferch, ac ar ôl stopio, dyma'r gyrrwr yn troi i ddymuno noswaith dda iddi - ond, roedd y sedd yn wag!

Wrth gwrs, os dymuna'r gyrrwr ddadlau'r mater, caiff beidio â thalu yn y fan a'r lle a dewis ymladd yr achos mewn llys barn hawl sy'n bodoli eisoes, fel y gwyddys.

Ar ôl munud neu ddau, fe welwn fod y gyrrwr, o'r enw Sean, yn ŵr diddorol iawn, yn chwaraewr pibau Gwyddelig - ond yn alltud yn Birmingham ac adref am dro i weld ei deulu.