Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gystadleuaeth

gystadleuaeth

Roedd en dechraur gystadleuaeth gyda thipyn o record ar ôl helpu ei wlad i ennill Cwpan y Byd a wnaeth ddim byd i dynnu oddi ar ei berfformiad bryd hynny - nar ddawn ar gallu sy gandd fe.

Neu a fydd hi'n gystadleuaeth ffyrnig rhyngddo ef a John Redwood - fel dau gi sgyrnygus yn ymladd am asgwrn y gwrthbleidiau.

Marchwiel, Mochdre a Rhuthun Gystadleuaeth Gogledd Cymru i ymuno a Chynghrair Gogledd Cymru.

Mae nhw allan o gystadleuaeth eleni ar ôl colli yn erbyn Bayern Munich yn rownd yr wyth ola.

Manteisiodd rhai o'r cystadleuwyr ar ofynion penagored y gystadleuaeth ac anfon cerddi vers libre cynganeddol i'r gystadleuaeth, gan gynnwys y bardd buddugol.

Roedd yna ddisgwyl rhywbeth wrthyn nhw cyn y gystadleuaeth ond roedd y perfformiad yma yn un gwych.

Mae nifer o'r rhaglenni hyn yn adlewyrchu cryfder BBC Cymru o ran newyddiaduraeth materion cyfoes, ac roedd hyn yn amlwg trwy gydol y flwyddyn gyda chyfraniadau i ddarllediadau ar radio a theledu o ddigwyddiadau megis yr Uwch-gynhadledd Ewropeaidd yng Nghaerdydd, a phrif raglenni dogfen ar y teledu megis Place of Safety, am yr ymchwiliad i gam-drin plant yng Ngogledd Cymru, ac In The Red Corner, a ddilynodd gystadleuaeth arweinyddiaeth y Blaid Lafur yng Nghymru.

dd) Trefnu rhai o gyfarfodydd lleol y Gystadleuaeth Gwis Genedlaethol.

Yr ail am y Gadair yn y gystadleuaeth drychinebus hon oedd J. Machreth Rees, sef Prifarddbuddugol y Gadair ym 1904.

Felly pob dymuniad da iddynt yn y gystadleuaeth.

Mae stori drist yn gysylltiedig â'r gystadleuaeth.

Yr oedd y stori%au a anfonodd hi i'r gystadleuaeth ar waelod yr ail ddosbarth.

Er na enillodd neb o Gymru y brif gystadleuaeth, enillwyd yr ail wobr Lieder gan Gymro arall - Neal Davies - yn 1991.

Cerddi eraill: W. D. Williams oedd yr ail, ac 'roedd dau o brifeirdd y dyfodol hefyd yn y gystadleuaeth, Mathonwy Hughes ac E. Llwyd Williams.

'Roedd awdl gan Ben Bowen yn y gystadleuaeth, ond ni chafodd feirniadaeth ffafriol gan John Morris-Jones.

'Doedd dim llawer o arwydd fod y Rhyfel Mawr wedi digwydd yn nwy brif gystadleuaeth lenyddol y 'Steddfod hon.

Mae Abertawe, felly, trwodd fel yr ail dîm yn Grwp C y tu ôl i'r Barri a TNS trwodd fel y trydydd tîm gyda'r record orau yn y gystadleuaeth.

Fydd y prop, David Whittle, ddim yn chwarae eto yn y gystadleuaeth ar ôl cael anaf i'w wddf yn ystod y gêm yn erbyn Seland Newydd.

Mae Lazio, y ffefrynnau cyn cychwyn cystadleuaeth Pencampwyr Ewrop, felly, heb yr un pwynt wedi dwy gêm yn ail ran y gystadleuaeth.

Fe gafodd Aranwen Jones (Cadeirydd), Buddug Jones a Derfel Roberts fuddugoliaeth nodedig tra'n trafod y testun 'Fod yn rhaid i'r Eglwysi newid ffurf eu gwasanaeth os am ddenu'r cynulleidfaoedd yn ôl.' Dyfarnwyd araith Buddug Jones, Dolgellau yr orau yn y gystadleuaeth.

Waldo oedd bardd mwyaf y gystadleuaeth yn ôl y beirniaid.

Anfoddhaol iawn oedd yr ymateb i'r gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus yn y Sioe Sir mis Medi diwethaf.

Yr oedd gan Caradog Prichard ac Euros Bowen awdlau afrwydd iawn yn y gystadleuaeth.

Roedd y gwaith i'r gystadleuaeth i fod i mewn ganol yr wythnos.

Cerddi eraill: Gosodwyd pryddest John Llewelyn Roberts yn uchel yn y gystadleuaeth.

Roedd canmoliaeth i'r gystadleuaeth, a dim cwynion wrth y chwaraewyr.

Bu Cynan yn ffodus na chafodd ei 'awdl' ei diarddel o'r gystadleuaeth.

Mae'r arbenigwyr yn gytun mai dyma'r gystadleuaeth orau yn hanes y Cwpan Byd, a hyd heddiw, dwi'n dal i gofio'r effaith gafodd y gystadleuaeth arna i.

Bydd pawb yn ôl ymhen deuddeg mis a dyna wir lwyddiant y gystadleuaeth.

Cawsom gynnwrf rowndiau cyn-derfynol a therfynol y gystadleuaeth Choir of the Year yn ystod penwythnos yr Wyl.

Tîm rygbi Cymru yn dod yn drydydd yn y gystadleuaeth Cwpan y Byd gyntaf.

Mae llawer o infrastructure y wlad - fel y system drafnidiaeth - wedi cwmpo yn ystod y ddwy neu dair blynedd ddwetha a dwin siwr y bydde dod ar gystadleuaeth i'r wlad yn sicrhau bod ni'n cal bysus newydd, y ffyrdd yn cal eu atgyweirio ar rheilffyrdd yn cal eu gwella.

Ond os daw hi'n frathu ewinedd heddiw, profodd David Park, gyda rownd o 65 ar ei ymddangosiad cynta yn y gystadleuaeth fod ganddo fo'r gêm i gario Cymru dros y llinell derfyn.

Mae tîm Cymru nôl yn y Cwpan Dunhill ar ôl cyfnod hir allan o'r gystadleuaeth.

Dymau tro cynta nhw yn y gystadleuaeth, a maen nhw'n ddisgybledig.

Cerddi eraill: Y pum bardd gorau yn y gystadleuaeth oedd L. Haydn Lewis, G. J. Roberts, T. R. Jones, John Roderick Rees a Rhydwen Williams.

Mae Wrecsam bob amser yn dewis tîm cryf i'r gystadleuaeth yma.

Dilynodd Away At Home hyfforddwr Cymru Graham Henry ai wraig Raewyn ar eu gwyliau yn ôl i Seland Newydd cyn cychwyn y gystadleuaeth.

Er ei fod yn y rheng ôl yn y sgrym, safai Gareth Llywelyn wrth ymyl Anthony Copsey yng nghanol y lein, ond y Sais a enillodd y gystadleuaeth honno o ryw ychydig.

Mae rheolwr Y Barri, Peter Nicholas, wedi gofyn i swyddogion y gystadleuaeth am ganiatad i Digby chwarae ond maen nhw wedi gwrthod.

Tra bod Kevin Keegan a Mark Hughes yn ail-asesu tactegau yn dilyn y gystadleuaeth, y wers i'w dysgu yn ôl cymdeithasau pêl-droed y gwledydd Celtaidd yw mai y ffordd ymlaen yw rhannu baich y trefnu.

Yn ail gymal y rownd gyn-derfynol, curodd Bayern enillwyr y gystadleuaeth llynedd, Real Madrid, 2 - 1, sef 3 - 1 ar gyfanswm goliau.

Prif symbylydd clwb Maesywaen yn y gystadleuaeth nodedig yma yw Maureen Jones gyda chymorth, nid bychan, Gwynedd y gŵr.

Honnir mai digwyddiad Canwr y Byd Caerdydd yw'r gystadleuaeth gerddorol glasurol sy'n cael ei gwylio fwyaf yn y byd.

Mae na hen edrych ymlaen am y gystadleuaeth i grwpiau yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd, ddiwedd y mis yma.

Ond cafwyd perfformiad arbennig gan Gymro yn y gystadleuaeth.

"Rwy'n ei gwybod hi - bob gair," meddai yn y derbyniad ar ôl y gystadleuaeth.

Cerddi eraill: Yr oedd gan Caradog Prichard ac Euros Bowen awdlau afrwydd iawn yn y gystadleuaeth.

Apeliwyd am gystadleuwyr o'r rhanbarth ar gyfer y gystadleuaeth trefnu blodau, y thema yw 'O Dan y Mor a'i Donnau'.

Aeth y rhaglen gerbron y dawnswyr a phenderfynwyd mynd mewn egwyddor er i Eirlys Britton ein harweinydd bwysleisio fod yn gyntaf angen mwy o fanylion ynglŷn â'r gystadleuaeth a'i chefndir.

Mae'n debyg ein bod ni wedi gweld y gystadleuaeth am y tro olaf ar y ffurf yma.

Bydd Belarus, Croatia, Macedonia, Philippines a Slovakia i gyd yn y gystadleuaeth am y tro cyntaf.

Cywaith rhwng dau fardd oedd y cerddi buddugol, ac ni chaniateir cywaith yn y gystadleuaeth.

'Roedd Dafydd Rowlands wedi anfon dwy bryddest i'r gystadleuaeth.

Yn ystod y gystadleuaeth am gwpan rygbi tri ar ddeg y byd cefais air gydag hyfforddwr Awstralia, Chris Anderson.

Aberthai rhieni lawer cysur er mwyn cymhwyso eu plant gogyfer â'r gystadleuaeth lem am ddyrchafiad, ac aberthent y genedl Gymreig a'i hiaith er mwyn chwyddo nerth a gogoniant yr Ymerodraeth fawr yr oedd Cymru'n rhan ddinod ohoni.

'Mae holl sefyllfa y gystadleuaeth yn gymhleth.

Fe yw'r Cymro cyntaf i ennill y gystadleuaeth – un o brif gystadlaethau'r byd sboncen.

Bydd y gystadleuaeth yn cychwyn yn Neuadd Dewi Sant nos Sul a'r canwr cyntaf ar y llwyfan fydd y baritôn o Canada, Nigel Smith.

Tim rygbi Cymru yn cael eu trechu'n ddrwg gan Lloegr a Ffrainc a chwestiynau yn cael eu gofyn am barhad y gystadleuaeth pum gwlad a dyfodol y timau Celtaidd.

Mae'r teirw yn ceisio gwthio'i gilydd wysg eu pennau o amgylch y cylch ond dim ond am rhyw ddau funud neu dri mae'r gystadleuaeth yn para - nes y bydd un tarw ar ei liniau neu pan yw'r gwr efo'r corn siarad yn rhoi diwedd ar bethau a dau darw arall yn cael eu tywys i'r cylch a'r holl beth yn dechrau eto.

Aranwen Jones, Buddug Jones a Gareth Edwards ar y testun 'Gwyn eu byd plant y dyfodol.' Dyfarnodd hefyd araith Nia Parry ar y testun 'Deg ar hugain yw'r oed delfrydol i ddyn briodi' yr orau yn y gystadleuaeth.

Dyw e ddim yn rhad ond maen ffordd o ddiogelu y bydd Cwpan Lloegr yn dod i Gaerdydd a bydde colli'r gystadleuaeth honno yn ddrutach o lawer.

Diolch yn fawr am un ateb cywir yn y gystadleuaeth olaf.

Cerddi eraill: D. J. Davies, Prifardd y Gadair 1932, oedd yr ail, ac 'roedd awdl gan Dewi Emrys yn uchel yn y gystadleuaeth hefyd.

Mae Abertawe yn addo na fydd yna dan-gyflawni yn y gystadleuaeth eleni.

Mae'n ormod o demtasiwn i mi beidio a chyfeirio at y gystadleuaeth gyntaf am lyfr cyflawn.

Fe fethon nhw ag ennill un gêm yn rowndiau agoriadol y gystadleuaeth am y tro cynta ers 1986.

Cefnogwyd y gystadleuaeth yn dda gan ddisgyblion Ysgol Cynradd Llanfairpwll, a hwy gafodd Darian y Buddugwyr.

Yn y Cwpan Cenedlaethol heno bydd Y Barri a Wrecsam yn chwarae cymal cynta'u gêm nhw yn rownd gyn-derfynol y gystadleuaeth.

Pan ddaeth Kitchener Davies yn gynta' yn y gystadleuaeth sgrifennu drama drigain mlynedd yn ôl, fe wrthododd y beirniaid roi'r wobr iddo.

Honnir mai digwyddiad Canwr y Byd Caerdydd yw'r gystadleuaeth gerddorol glasurol syn cael ei gwylio fwyaf yn y byd.

Yn wir mae'r Cymry wedi gwneud yn dda yn y gystadleuaeth.

Ar Barc Jenner, bydd Y Barri gurodd Abertawe yn eu hunig gêm erbyn hyn, yn croesawu Cei Connah sydd heb bwynt yn y gystadleuaeth.

Ond fe gymerodd yr ERC drueni dros Castres - maen nhw wedi rhoi pwynt nôl i'r Ffrancwyr ar ôl tynnu dau bwynt oddi arnyn nhw am dorri rheolau Cwpan Heineken drwy gynnwys Norm Berryman pan nad oedd o'n gymwys i chwarae yn y gystadleuaeth.

Yna mae dau darw yn cael eu tywys i'r cylch a'r gystadleuaeth yn dechrau.

Donald Evans oedd yr ail, a byddai wedi cael ei gadeirio pe na bai Dic Jones yn y gystadleuaeth.

Cerddi eraill: Donald Evans oedd yr ail, a byddai wedi cael ei gadeirio pe na bai Dic Jones yn y gystadleuaeth.

Ni chynhelir cystadleuaeth yn rhanbarthol y flwyddyn nesaf gan fod yna gystadleuaeth genedlaethol fel rhan o ddathliadau'r Mudiad.

Nid ydym wedi cadw at y rheol yn rhanbarthol, er mwyn cael mwy o gystadlu, ond os bydd cangen yn mynd i Fachynlleth - mewn un gystadleuaeth yn unig y gall gystadlu.

Datblygodd y gystadleuaeth gyda'r blynyddoedd gan ofyn i'r clybiau gyflwyno a thrafod llyfr rhagor na dysgu ffeithiau moel am y gyfrol.

Pryddest rymus Caradog Prichard ar hunanladdiad oedd y gerdd orau yn y gystadleuaeth, ond barnwyd ei bod yn annhestunol, a gwrthodwyd ei choroni o'r herwydd.

Yn Cardiff Singer Masterclass: An American in Cardiff rhoddwyd cyngor gwerthfawr i bump o'r darpar sêr opera gan Joan Sutherland, Carlo Bergonzi, a Sherril Milnes, tri o gantorion goraur byd a oedd hefyd yn feirniaid yn y gystadleuaeth.

Dyna hanes cystadleuaeth a chydnabyddir bellach fel prif gystadleuaeth lleisiol y byd.

Canmolwyd safon y gystadleuaeth gan y beirniaid er mai dim ond chwe awdl a dderbyniwyd.

Wyneba radio'r BBC yng Nghymru gystadleuaeth gynyddol, ond mae gwasanaethau radio y BBC yn perfformio'n llawer gwell na chyfartaledd y DG, gyda BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru yn ychwanegu'n sylweddol at nifer gwrandawyr radio'r BBC. Gyda'i gilydd, mae 18 y cant o'r boblogaeth yn gwrando ar BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru bob wythnos.

Fel y mae'n digwydd, dim ond ychydig yn llai nodedig fu 1998/99: ymweliad Cyngor Gweinidogion Ewrop â Chaerdydd, ymddiswyddiad Ron Davies AS o'r cabinet, y gystadleuaeth am arweinyddiaeth ei blaid, penderfyniad y BBC i wneud buddsoddiad enfawr ym maes newyddion a materion cyfoes yng Nghymru mewn ymateb i'r Cynulliad Cenedlaethol newydd, BBC Cymru yn lansio ei wasanaeth digidol cyntaf - BBC CHOICE Wales - y gwasanaeth cyntaf gan BBC Cymru i fod ar gael drwy'r DG.

Cychwynnwyd y gystadleuaeth yn swynol gan y baritôn Nigel Smith o Canada.

Davies, Prifardd y Gadair 1932, oedd yr ail, ac 'roedd awdl gan Dewi Emrys yn uchel yn y gystadleuaeth hefyd.

Chwaraewr y gystadleuaeth oedd Zinedine Zidane.

Mae'r cyfrifiaduron yn cael eu cynnig yn wobr am y ddwy wefan orau fydd yn cael eu hanfon i'r gystadleuaeth.

Rwyn credu bod siawns fawr da ni i ennill y gystadleuaeth yma, meddai Robert Croft, troellwr Morgannwg.

Bydd swyddogion Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn cyfarfod heddiw i drafod sut i gwblhau'r gystadleuaeth.

Dyma 'Eisteddfod y Sgandal'. Credai W. J. Gruffydd mai Bobi Jones oedd Efnisien yn y gystadleuaeth, ac ni fynnai roi'r Goron iddo.

Mae tair gôl Welton yn golygu, felly, ei fod yn dechrau llygadu y wobr o 30,000 i brif sgoriwr y gystadleuaeth.

Llawenydd o'r mwyaf oedd ennill y gystadleuaeth, ac i goroni'r cyfan cyflwynwyd cwpan iddynt gan Ddug Norfolk.

Mae Lyn Jones hefyd yn ymwybodol o'r gystadleuaeth rhyngddo fe ac Allan Lewis - ond bydd e'n ceisio rhoi hynny i'r neilltu ddydd Sul.

Mae disgwyl y bydd cytundeb ynglyn â chyfansoddiad y gystadleuaeth erbyn diwedd yr wythnos nesaf.

Yn y gêm arall yn y grwp, gwnaeth Yr Eidal barhauu record gant y cant yn y gystadleuaeth drwy guro Sweden 2 - 1 efo gôl hwyr gan Alessandro Del Piero yn Eindhoven.

Y flwyddyn ddilynol fe fentrwyd cynnal y gystadleuaeth yn y Sioe Sir.