Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hapus

hapus

'Mae 'na rhyw berthynas agos rhwng y cast a'r gynulleidfa, ac mi rydach chi'n sylweddoli'n fuan iawn os nad ydy'r gynulleidfa yn hapus.

`Gyda phleser,' ebe Harri, `ond i chwi fod yn gyfrifol i mi am ganpunt os digwyddiff rhwbeth iddo.' `Dim peryg,' ebe'r Yswain, ac ychwanegodd, `ond tyrd dy hun efo ni, mi fydd yn dda gen i dy weld yn y cwmni.' Diolchodd Harri iddo, a theimlai yn hynod o hapus fod ei feistr tir wedi ei wahodd i ymuno â'r boneddigion oedd yn myned ar ôl y cŵn ddydd Llun, ac ni wnaeth efe ddim arall bron hyd y dydd penodedig ond ei daclu ei hun a'i geffyl ar gyfer yr amgylchiad.

fel aelod o'r Is-bwyllgor Gweinyddiaeth a Rheolaeth ac yn hapus i gynorthwyo gydag unrhyw ymholiad y bydd gan CCPC.

Atgofion hapus sydd gan Olwen Davies am ei chyfnod yng Nghilieni.

"Sut mae Owen?" "Reid dda; mi ges lythyr y bore yma, yn licio i le'n iawn." "Da iawn bod rhywun yn hapus." "Ond cofiwch, 'dydi i gyflog yntau ddim hanner digon, a chysidro'r gost sy wedi bod efo fo." "Nag ydi, mae'n siŵr." "Mae o'n talu chweugian yn yr wsnos am lodging ac yn prynu i fwyd i hun." "Gwared y gwirion!" "Ydi, a mae'r criadur bach yn tri%o anfon rhyw 'chydig adre bob mis." "Chwarae teg iddo fo.

Felly, dyma droi am yr harbwr yn bedwar digon hapus.

Gobeithio y bydd Mrs Alun Williams a Mr Andrew Angel yn hapus dros eu cyfnod ymarfer dysgu.

Byddai'n braf petaent yn cael eu hannog i gyd-weithio a chyd-gyfrannu, a hynny mewn ysgol hapus ag adnoddau digonol.

Tra mae o'n chwarae mae o'n hapus a mi wnaeth o gadw i fynd.

Paradwys pysgotwr fyddai afonydd clir a llynnau llawnion, a meddyliwch mor hapus fyddai ar ddarllenwr eang o gael byw mewn llyfrgell yn llawn o lyfrau o bob math.

'Mae'n naturiol i beidio bod yn hapus.

Pan benderfynes i fod yn wyddonydd rown i'n meddwl mai dyfeisio pethe i neud yr hen fyd 'ma'n fwy hapus ac yn well lle i fyw ynddo fe, fydde 'ngwaith i.

Cefais ddeng mlynedd hapus ar y staff, blwyddyn i ddechrau gydag Aneirin Talfan Davies yn Abertawe a'r naw mlynedd arall gyda Sam Jones ym Mangor.

Roedd yn amlwg nad oedd hi ddim yn briodas hapus.

Doedd tad Carol ddim yn hapus gyda'r berthynas o gwbl felly symudodd Carol i fyw at Dic a dyweddïodd y ddau.

Anwylai fy mam yr ybaid cynnar hapus a gawsai yn yr ardal honno cyn cael ei symud yn wyth oed i gymoedd diwydiannol Morgannwg; a diau fod swyn iddi yn yr enw 'Merlin'.

Doedd cyn-reolwr y Llewod, Clive Rowlands, ddim mor hapus ynglyn âr penodiad.

'Roeddent yn rhad fel baw, deunaw oedd y sach a'r llyfrau!' Ond ni fedrai yr un o'r pâr hapus air ar lyfr Cymraeg, heb sôn am lyfr Sanscrit.

Doedd Darren ddim yn hapus o gwbl pan ddaeth ar draws Meic Pierce, ond mae gan Meic gyfrinach - ef yw tad Darren.

Yn wahanol iawn i atgofion sur Syr Anthony Meyer yn ei lyfr sbeitlyd 'Stand Up And Be Counted' mae fy atgofion i am yr ymweliad hwn yn un hapus iawn.

'Rwyn hapus bo fi wedi cael wiced a gobeithio daw un neu ddwy arall bore 'fory.

Roedd rhaid i mi fod yn hapus â mi fy hun os oeddwn i'n gwneud y peth iawn ai peidio.

Roedd yn hapus â'r pethau hyn ac fel yr oedd yn cerdded nôl i'w dž, ystyriodd ble y gallai eu dodi nhw a pha mor neis y bydden nhw'n edrych.

Wedyn, byddai pawb yn hapus.

Byddem fel cymdeithas am ychwanegu hefyd bod mwyafrif llethol y cystadleuwyr a'u hyfforddwyr yn hapus iawn efo'r trefniadau.

Er gwaethaf yr atgasedd o'u cwmpas, rhaid oedd derbyn realiti a cheisio byw fywyd teuluol hapus a llawn.

Pob bendith a dyfodol iach a hapus i Siwan a'i rhieni.

Rwyn cofio teimlon hynod o hapus y bore da hwnnw yng Nghymru pan gyhoeddwyd canlyniad y refferendwm datganoli.

Rhedai'r cŵn yn ôl ac ymlaen yn hapus a rhydd yn y caeau ar ôl bod yn y tŷ am hir.

Ni ymddangosai neb yn hapus ac eithrio fe ei hunan wrth gwrs.

Doedd neb yn hollol hapus gydag e, yn bennaf oherwydd yr osgo.

Rwan, mae'n bosib, medden nhw, i'r Cynulliad wrthod unrhyw gais i blannu hadau GM yng Nghymru os nad ydyn nhw'n berffaith hapus nad ydy hyn yn mynd i achosi difrod i'r amgylchedd.

Duwcs mi fyddwch mor hapus â dwn i ddim be, unwaith y byddwch chi wedi setlo.

Rwyn siŵr y byddwn ni'n hapus iawn yn Craig-y-don.

Yng Nghymru er enghraifft, mae'n bosibl y byddai rhai yn teimlo'n llawer mwy cyfforddus yn gwerthu yswiriant neu drafod gwleidyddiaeth yn Saesneg tra'n hapus iawn i sôn am y tywydd neu'r teulu yn Gymraeg.

Hiwmanist oedd Herder, un o'r Ewropeaid cyntaf i amddiffyn diwylliant yr Indiaid Cochion; ysbrydolwyd ef yn ifanc gan ganeuon gwerin y Latfiaid; a phroffwydai y byddai'r Slafiaid 'gynt mor hapus a diwyd ..

Y mae hanesion eraill am wragedd ar fwrdd llongau hwyliau ond nid yw pob un yn hanes hapus o bell ffordd.

Os gall Pontypridd gadw o fewn ugain pwynt i Gaerlyr falle byddan nhw'n ddigon hapus.

Wrth iddi gyrraedd y ddesg, a oedd gerllaw'r drws, agorodd y drysau a daeth corff mawr, blêr ond hapus i'r golwg.

Gwasgodd Cadi fraich Huw, "Diolch i chi, Huw, am ddwad â ni yma." Rhoddodd Huw ei ben i lawr yn swil a gwrido, ond gwenodd yn hapus.

Ac eto, onid oedd Emyr, fel Carol, wedi gweld yn ddiweddar fel y gallai'r person mwyaf cariadus a ffyddlon droi ei gefn ar briodas hapus yn sydyn ac anesboniadwy?

Codai'r milwyr eu breichiau yn hapus wrth weld awyrennau o Brydain yn hedfan uwch eu pennau yn Dunkirk.

Roedd y gwynt yn llenwi ei ffrag hi ac oni bai am y boen yn ei glustiau tybiai y gallasai fod yn hapus yno.

Llwyddais beth bynnag - a dawnsiwn yn hapus ar fy ffordd adref.

'Rhywbeth na fedra i ddim gwneud mynydd mawr ohono, gobeithio,' meddai Rhian yn hapus, wrth dywallt gweddill y siampên i'r gwydrau.

Rwy'n ddigon hapus heno fy mod yn medru adrodd peth o'r hen Gyffes sanctaidd gyda mam - "I believe in God the Father, God the Son and God the Holy Ghost," ond wyddwn i ddim byd beth a ddwedwn i!

Ar ôl sbel cafodd fynd yn ôl at Teg a bu'n gefn mawr iddo gan nad oedd yn hapus gydag ymddygiad Cassie.

'Roedd ychydig bach o siarad falla bydda fo'n mynd i adael - ond y tymor dwetha pan gawson nhw ddyrchafiad roedd pawb yn hapus yn Abertawe.

Hawdd yw teimlo ei fod mewn cariad â hi; minnau'n hapus o dan lewyrch ei deimlad.

Dyw'r ham ddim yn edrych yn hapus iawn ''chwaith, atebodd Nellie.

Mae'n wastad yn fy synnu sut mae plant yn hapus i ddarllen yr un hanesion cyfarwydd dro ar ôl tro mewn diwyg a geiriau gwahanol.

i gadw pawb yn hapus tan yr oriau mân.

Mae Mr Roberts wedi marw ers tro ond mae Mrs Roberts yn byw yn hapus iawn yn Rhos y Nant, Bethesda.

"Dyna bopeth wedi ei setlo Alun," meddai Nia'n hapus gan godi a mynd i eistedd ar ei lin.

Yn hapus iawn - er na allaf ddweud pa mor hapus yn union.

Dymunwn ymddeoliad hapus iddo ef a Gwenda.

Nid nad oedd yn hapus gyda'r Crosville, - yn wir, gallasai fod wedi cael cyfle i wella'i fyd yno.

Fe fyddai'n ddigon hapus yn dod i Forgannwg, yn enwedig ar ôl chwarae gyda'i gapten Waqar Younis, fu'n chwarae i'r sir bedair blynedd yn ôl.

Roedd tripiau'r Rhyl yn bethau arbennig iawn, dyddiau hapus i'w cofio er bod y boced yn weddol dlawd ond roedd hwyl i'w gael gyda bwced a rhaw a the am ddim yn nhŷ bwyta'r 'Summers'.

Bydd Wrecsam wrth eu boddau gyda'r canlyniad ond roedd y rheolwr, Brian Flynn, ymhell o fod yn hapus gyda pherfformiad ei dîm, yn enwedig yn yr hanner cynta.

Nac ydi, meddai'r apostol, a lle mae'r person di-gred yn hapus i barhau gyda'r cyfamod priodas, yna ni ddylai'r Cristion wneud un dim i ymwahanu, na chwaith gredu fod y briodas o lai o werth, neu yn briodas lygredig, oherwydd yr anghredadun.

Wedyn, mi fydd pob un ohonoch chi'n cael digon o le i gysgu." A dyma'r dynion bach od yn edrych ar ei gilydd ac yn chwerthin yn hapus.

Yr oedd yn amlwg nad oedd yn hapus pan gafodd ei ddyfarnu allan coes o flaen yn yr ail fatiad.

Chwerthin a chwerthin ddaru ni, a finnau'n mwynhau edrych ar Bigw yn hapus, ei gwallt newydd yn siglo yn ôl a blaen fel pendil, a'i dannedd gwyn yn y golwg.

Mae hyn yn dechrau achosi ychydig o ddrwg deimlad, gyda rhai o'r ffoaduriaid yn teimlo fod ganddynt hwy fwy o hawl drosom na'r lleill, mae'n anodd iawn ceisio cadw pawb yn hapus.

Ar ôl noson hapus a ddiweddodd drwy i rywun ordro champagne i bawb, a gwely am ryw hanner awr wedi un y bore; yr oeddwn wedi syrthio i gwsg trwm.

Roedd o'n hymian yn hapus, a braidd yn feddw, wrth fynd i'r gwely'r noson honno, ac yn wir doedd dim cymaint o aroglau wynwyn ar ei wraig pan orweddodd yn ei hymyl.

'Doedd Rhian ddim yn rhy hapus ar ôl darganfod fod Reg yn ffrindiau agos gyda Doreen a surodd ei pherthynas hi a'i thad.

Daeth y rheolwr, Alan Cork, mewn i'r stafell newid ar yr hanner a doedd e ddim yn rhy hapus, meddai'r chwaraewr canol cae, Kevin Evans, sgoriodd gôl gynta Caerdydd.

Brysiem adref wedyn am bythefnos o wyliau gan ddawnsio'n hapus, wedi anghofio'n llwyr am Fwgan y Foty, yr oren a'r afal yn flasus iawn a'r melysion wedi diflannu ers meitin.

Doedd y bechgyn ddim yn hollol hapus gyda'r cae.

'Roedd Derek a Karen yn hapus iawn am gyfnod tan i Gina gael ei lladd o ganlyniad i gamgymeriad wnaeth Karen yn y garej.

'Roedd y ddwy yn hapus iawn am sbel nes i Lisa benderfynu cael babi er mwyn gwneud Fiona'n hapus.

'Roedd Denzil yn hapus iawn ym Mhenrhewl ond bu'n rhaid iddo roi'r gorau i ffarmio ar ôl iddo gael damwain ddifrifol ac anafu ei gefn.

Teimlai Nofa'n gyfforddus unwaith eto; pe bai'n unrhywun arall, mae'n ddigon posibl y byddai'n hapus.

Sut bynnag, pan welodd ei hun yn sefyll yno, gwelodd ddyn trwsiadus, balch a hapus.

Nid wyf yn hapus ynglyn â hyn chwaith.

Edrychwn ymlaen at gyfnod newydd lle bydd cydweithio er mwyn cyd-fyw yn hapus trwy'r iaith Cymraeg yn parhau.

'Dydan ni ddim yn hapus iawn efo'r sefyllfa.

Doedd neb yn hapus iawn gyda charwriaeth Sabrina a Meic Pierce - yn arbennig felly ei brawd Wayne.

Heledd yn chwerthin yn hapus, Heledd yn dywysoges drasiedi ar lwyfan tywyll.

Ychwanegodd iddo gael ei syfrdanu gan yr ymateb i hysbyseb a roddodd mewn papur lleol a'i fod yn hapus iawn gyda faint ddaeth i'r cyfarfod cyntaf yn Ionawr a'r ymateb anhygoel a gafwyd ar gyfer noson Gwyl Dewi.

Digwyddiad hapus oedd dyfod Ceidwad i'r byd.

Bwytâi bopeth a gâi ac yn raddol daeth yn ddigon cref i wynebu ysgol eto ac i chwarae'n hapus â'i brawd.

Buont yn fyw i oedran teg, wedi magu tylwyth o blant, a diolch am y briodas hapus yna.

Ro'n i'n siarad â Lyn Howells ar ôl gêm Toulouse a roedd e'n hapus gyda'r perfformiad.

Dyw e ddim yr un peth â pherfformio o flaen cynulleidfa fyw, chi ddim yn cael yr un ymateb." Er hynny dyw hi ddim yn edifar gadael Bobby Wayne a'r byd cabaret: "Er bod Bonnie yn fyd-enwog, rwy'n eitha' hapus gyda'r gŵr a'r bechgyn a'r tŷ ac rydw i wedi gweld lot o'r byd.

Sioe fawr, lwyddiannus sy'n gyfuniad hapus o amaethyddiaeth a thwristiaeth Môn.

Y 70au Doedd hi ddim yn gyfnod hapus i Cliff a Megan James yn y Deri - 'roedd y ddau yn ffraeo fel ci a chath a Megan yn ama fod Cliff yn cael affêr.

Un golofn yn cynnwys ymadroddion yr oeddwn yn gwbl hapus a'r ffordd y cawsant eu trin; colofn arall o driniaeth dderbyniol ond y gellid fod wedi ychwanegu ati a thrydedd colofn gydag ymadroddion yr oeddwn yn anghydweld a'r driniaeth ohonynt.

Yn hapus ryfeddol cafodd y mudiad ifanc newydd arweinydd a phroffwyd i'w ysbrydoli a'i borthi yn y meddyliwr cymdeithasol praffaf a godwyd yn ein Cymru Gymraeg ni y ganrif hon, sef yr Athro J R Jones.

Yn wir teimlai mor hapus fel na tharfodd llais Elwyn Jones (y cyn-Dôri o Flaenau Ffestiniog oedd yn trafod y papurau newydd y bore hwnnw) ar ei dedwyddwch o gwbl.

Dymunwyd yn dda i Mrs Jones gan obeithio y caiff flynyddoedd lawer iawn o ymddeoliad hapus gyda Mr W H Jones ei phriod a ymddeolodd tua blwyddyn yn ol.

Gwelid ffrwyth darpariaeth drylwyr yn y cydweithrediad hapus a llyfnder y perfformiad drwyddo; yn wir, roedd cydsymud sicr y grwpiau, y cydadrodd a'r llefaru croyw yn y ddwy iaith, a hunan-hyder yr actorion wrth chwarae'n gartrefol ac yn urddasol ar lwyfan eang y Neuadd yn dangos disgyblaeth ryfeddol mewn plant mor ifanc.

Mi fydd yn ôl ar yr ynys ymhen ryw wythnos i chi." Teimlai'r tri yn hapus iawn tra'n eistedd yn ystafell nyrs garedig.

Gan fy mod wedi chwarae i ysgolion gogledd Cymru ac yn un o'r treialon rhyngwladol i fechgyn ysgol, doeddwn i ddim yn hapus gyda'r syniad o chwarae i unrhyw ail dîm.

Gwn iddo fod yn hapus yn ei gartref a chyda'i deulu ac er na chafodd ef ei hun gyfle, gofalodd fod y plant yn cael pob cyfle posibl.

Ac wrth gwrs, mae'r Tafod bob tro yn fwy na hapus i gyhoeddi tystiolaeth o waith diwyd a diflino'r Quango Iaith dros y Gymraeg.

Bu'n hapus dros ben ym Mangor.

Yn aml ceir darlun o deuluoedd hapus, amgylchfyd glân yn ogystal â'r enfys, sy'n symbol o heddwch rhyngwladol.