Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

help

help

Maen nhw'n gobeithio y bydd pobol ifanc yn gofyn am help drwy yrru neges i jo@samaritans.org cyn y bydd hi'n rhy hwyr.

Er hynny, daeth cri am help oddi wrth Emma yng nghanol 1999 gan ei bod wedi ei harestio gan yr heddlu yn Amsterdam ar amheuaeth o achosi marwolaeth ei ffrind, Liz.

Doedden nhw ddim i wybod bod help mor agos a brawychwyd nhw gan y sefyllfa annisgwyl hon.

Daeth ataf a rhoi ei law ar fy ysgwydd yn ei ddull cu a thadol (a bu ei gyffyrddiad grasol yn help nid bychan i mi ddeall ystyr seicolegol 'tadolaeth Duw', reit siwr).

Wrth gwrs, dyw e ddim help bod chwech o'r tîm chwaraeodd ddydd Sadwrn yn chwaraeu hail gêm mewn pedwar diwrnod.

Yn ffodus i'r ffermwyr hyn, mae eira trwm Sweden yn y gaeaf wedi bod o ryw help iddyn nhw i ddod o hyd i'r baeddod, ac felly yn rhoi cyfle iddyn nhw i'w dal neu eu lladd nhw.

Rydw i'n teimlo fy mod wedi dysgu llawer yn y dosbarthiadau yma, ac mi rydw i'n gobeithio y cofia' i rai, o leiaf, o'r pethau yma ac y byddant mewn rhyw ffordd yn help i mi ymhellach ymlaen mewn bywyd.

Teimlais wedi darllen The Ascent of Everest y gallasai'r cyfeiriadau at fwyd yn hwnnw fod yn help i ddyn gwan ei stumog i adfeddiannu ei archwaeth.

Nid oedd yn dod yn ôl, meddai, am wythnos eto, os byddant yn gallu gwneud hebddi, gan fod eu modryb Dilys yn falch o gael ei chwmni a'i help.

Gallasai o leiaf fod wedi bod o gryn help wrth fwrw golwg dros waith William Morgan.

Roedd bod adre'r bore 'ma 'di bod o help gan i Shirley fod adre hefyd, efo pwl o gaethdra ar 'i megin.

Mae sylweddoli mai dyma'r cefndir yn help i werthfawrogi pam y mae symudiad ychydig o bobl ddi-Gymraeg i ardaloedd Cymraeg yn creu argyfwng.

Help!" gwaeddodd, gan obeithio y byddai rhai o'r criw a gysgai yn rhan ôl y llong yn deffro wrth ei glywed.

Os penderfynir cyhoeddi, yr wyf yn gobeithio na bydd y sylwadau uchod yn dramgwyddus ac y byddant yn help i'r awdur.

Trwy drugaredd ddaeth gŵr heibio i roi llaw o help.

Wnaiff siarad ddim ei helpu hi nawr." "Ond fe allai siarad am y peth ein helpu ni." "I beth mae eisiau help arnom ni?

Mae'n help i wasgu ychydig rhagor ar y llyw mewn llefydd felly.

Un yno i geisio dal peth o gynnwrf digwyddiadau diweddar mewn ychydig dudalennau o brint, y llall yn gobeithio dysgu a chynnig help.

Where appropriate children can play the games on their own but adults/teachers will need to be at hand to help with reading information on the screen and with reading the story.

Gallai aros gartre i ddarllen llyfr neu roi help llaw i halio cratiau cwrw.

Dydi trafod pam y mae eich tad wedi cysgu efo cariad eich chwaer neu eich mam wedi rhedeg i ffwrdd efo cariad gwraig y dyn drws nesaf yn cyfrannu yr un iod at ansawdd bywyd neb nac yn help o gwbwl i leddfu arteithiau gwirioneddol ymwneud personol rhai pobl ai gilydd.

'Help!

Fe gâi help Cen os byddai angen, ond roedd o am wneud y rhan fwyaf o'r gwaith os gallai heb gymorth neb.

Ar ol gorffen, yr wyf yn cofio fod Anti yn disgyn o'r llwyfan gyda help y Parch Tudur Evans.

Go brin fod Vaughan wedi rhoi unrhyw help iddo gyda'r cyfieithu fel y cyfryw.

'Yr hyn yr oeddem ei eisiau oedd help i goncro Saddam.' Maent yn teimlo eu bod wedi cael eu bradychu.

Mae pobol yn dweud nad oes gynnyn nhw ddim help pan maen nhw'n tisian, ond dwi ddim yn 'u credu nhw.' Roedd Modryb yn ailddrechrau mynd i hwyliau pregethu eto, ac wedi anghofio am y tro am y sŵn crafu o'r llofft chwarae.

Wrth roi help llaw i ddadlwytho un o'r hofrenyddion a oedd yn cludo cymorth i'r mynyddoedd, cefais deimlad annifyr mai dyna o bosib' fyddai fy nghyfraniad mwya' gwerthfawr i dynged y Cwrdiaid.

Wedi eu cyflwyno fel 'dwy ferch fach o'r ysgol eisiau help efo prosiect', dychwelodd y wraig at ei gwaith.

Dafydd Hughes, am eu help a'u harweiniad i ni.

Ynghanol yr helynt hon y cyflawnodd Morgan waith mawr ei fywyd, sef cyfieithu'r Hen Destament (ac eithrio'r Salmau) a'r Apocryffa o'r newydd i'r Gymraeg, a diwygio cyfieithiadau William Salesbury o'r Salmau a'r Testament Newydd - fel y clywsoch yn gynharach fore heddiw, fe gafodd Salesbury beth help gyda'r Testament Newydd gan Richard Davies a Thomas Huet.

"Help i ddad-bacio'r car 'ngwas i.

Yn hytrach, yn ogystal â mân swyddi y tu allan i'r tū, byddaf hefyd yn rhoi help llaw i gadw'r lle yn dwt o'r tu mewn, megis dilyn hwfar fel dilyn ci gwyllt, polishio'r darnau pres a rhoi sglein sbesial ar fwrdd a chadair a chwpwrdd.

Bydd sefydlu CANOLFAN GWYBODAETH/CYFNEWID GWYNEDD ym Mangor yn help mawr i hwyluso'r gwaith hwn.

Cofiaf am un wers pan oedd Anti yn dweud wrth ei dosbarth am weddio mewn anawsterau, neu er mwyn cael help i ddysgu eu gwersi yn iawn.

Teimlent eu bod wedi tarfu digon ar no erbyn hyn ac yntau'n amlwg yn ddyn prysur felly dechreuodd Llio gasglu ei phethau at ei gilydd a diolch iddo am ei help.

Dynoda'r pastwn ein bod mewn lle peryglus ac fe wnâi'r chwisl ein hatgoffa y byddai arnom, o bryd i'w gilydd, angen help," meddai yn gynnar yn y gyfrol.

Wedi chwarter canrif o brofiad gwelwn mai gwaith cyson y Swyddfa Gymreig - ar wahan i'w chyfrifoldeb am y Gymraeg - yw (a) gweinyddu gyda help y cyrff annemocrataidd sydd dan ei rheolaeth, bolisiau craidd Adrannau nerthol Whitehall, boed y polisiau yn gyson â'n dyheadau yng Nghymru a'i peidio, a (b) cymryd cyfrifoldebau iddi ei hun a ddylai fod yn nwylo cynrychiolwyr etholedig y bobl.

Yr oedd tlodi'r wlad yn ei gwneud yn amhosibl i filoedd hepgor yr amser i'w plant gael addysg am flynyddoedd; yr oedd pob ceiniog a enillai'r plant wrth weithio ar y ffermydd ac yn y gweithfeydd yn help i ysgafnhau cyni'r teulu.

Fel y dywed Hywel Evans, 'Rydan ni'n rhoi cyfle a cefnogaeth iddyn nhw - help llaw, nid y cotton wool a'r gofal...

Nid oes gwybodaeth fanwl pryd y gosodwyd i lawr derfynau'r plwyfi ond yn ddiamau fe fu nodweddion ffisegol y wlad fel afon a bryn, toriad y dŵr ynghyd â hen lwybrau dyn ac anifail gwyllt a dof yn help i benderfynu'r ffin.

Hwyrach fod y botel ddwr sydd ganddo o'i flaen i lenwi ei wydr yn help.

ddim oll i gynnig unrhyw help iddo; a chafodd Waldo siom enbyd, a theimlodd ddigalondid dybryd.

Cafodd 'nhad strôc neithiwr!" gwaeddodd y mab i'r ffôn wrth of yn am help.

"Ydach chi'n meddwl y medra i gael ych help chi i symud y car 'ma o'r mwd?

Mi fyddent yn dod yn aml efo rhyw esgus, ond mi pedd Dada, yn gallu eu cadw yn eu lle, a felly 'roedd ef yn cael ei barchu ac yn cael eu help pan fyddai yn adeg brysur.

Mae hyn a hefyd ol eu traed nhw wedi bod o gryn help i ffermwyr Sweden i ddifetha nifer da ohonyn nhw.

Yna, gyda rhediad amser ganwyd tri o blant iddynt ond cyfansoddiad gwan oedd ganddi a dadfeiliodd yr iechyd yn enbyd a gorfu i'r gŵr, yn erbyn ei ewyllys, erfyn am help i gael arbenigwr i'w gweld.

Rydw i'n gobeithio'n fawr," meddai wrthyf innau, "y bydd eich ysgrif chwi yn Y Gwyliwr yn help i'w ddarbwyllo fo." "Byth!" meddai Sam, yn bendant.

"Gyda'n help ni mae'r cwmniau yma wedi dewis yr ardaloedd hyn fel lleoliad i'r ffilmio," meddai Mr Edwin yr wythnos hon.

Mae'n sicr fod cryn waith twtio ar y defnyddiau hyn cyn eu cyhoeddi ond yr oedd hynny hefyd yn help i'r sawl oedd yn awyddus i lenydda.

Ni wyddai Hector druan hyn, ac onibai am archeb anferth Mrs Paton Jones a'i llythyr at y goruchwyliwr yn canmol yn frwd chwaeth a help gwerthfawr 'eich Mr Pennant' ni byddai'r stori hon gennyf i'w chroniclo, gan na chafodd Hector glywed gair am y llythyr.

Maen nhw wedi gofyn am help yr actor o fri oherwydd ei fod yn hysbysebu'r banc ar y teledu.

"Wyt ti eisiau help llaw i godi ar dy draed?

Roedd golau gwan y lleuad yn help iddynt weld ei amlinell fel y safai am ennyd yn y fynedfa cyn camu i mewn rhwng y muriau.

A fyddai Cymdeithas Rieni ac Athrawon yr ysgol neu'r ysgol gyfun leol yn fodlon estyn help-llaw i chi wneud cuddfan bwrpasol er mwyn gwylio adar?

Fe fu ambell filwr yn help ymarferol mawr yn benthyg lifrai i ddau ohonom gael teithio gyda nhw ac yn ein cuddio yng nghefn eu cerbydau ambell dro.

Maen nhw'n dweud y bydd y gyfundrefn newydd 'ma yn help i'r heddlu ac i'r llysoedd.

Yr oedd cloch electric o ystafell Anti i'n tŷ ni, er mwyn iddi alw am help os byddai angen.

'Os na ddaw rhywbeth o rywle - achos mae'r clwb wedi cael lot o gefnogaeth wrth noddwyr fel BT a'r Cyngor - bydd yn rhaid agor y drws i weld a oes rhywun mâs yna sy'n gallu cynnig help.

Cysylltais a rhai o'm dynion ar unwaith, i fod yn barod rhag ofn y byddai angen help arna i.

Cofiaf un bore, a ninnau ar barêd yn cael ein harolygu gan ddau swyddog Siapaneaidd, i un ohonynt sefyll o fy mlaen i a gofyn, gyda help y cyfieithydd, "Beth dybiwch chi fydd eich tynged yn y diwedd?

All neb help fod ganddo fe ben moel fel pelen lard - a hwnnw'n codi'n bigyn tua'r corun.

'Doedd 'na ddim son yr oes honno am rai'n cysgu trwy'r dydd a ddim yn deffro nes ei bod yn amser mynd adra, a doedd 'na neb i roi help i rai na wnai neb arall eu helpu.

"Doedd gin i ddim mymryn o help, mi oedd hwnna wedi dwyn ein lle ni." Wnaeth Sam ddim troi ar 'i fab.

Fe orfodwyd y cynghreiriaid a ryddhaodd frenhiniaeth ffiwdal Kuwait i roi help llaw am y tro i genedl hynafol na chafodd fyth gydnabyddiaeth deilwng gan y byd rhyngwladol.

Yr oedd gennyf gymaint o feddwl o Ioan Brothen fel gūr diwylliedig nes imi ddweud ar ddarlith i fyfyrwyr Bangor un tro : "O ran ei ddiwylliant mi dynnwn fy het i Ioan Brothen na chafodd ond chwech wythnos o ysgol o flaen eich hanner chi% Ym myd hynafiaethau bu Ioan Brothen yn fwy o help imi na neb.

O'r Western Mail ar Chwefror y 29ain -- mae'r Blaid Geidwadol mor desprêt am bres gyda brwydr etholiad cyffredinol ar y gorwel fel eu bod wedi hed-hyntio Trysorydd y Gymdeithas, Lyndon Jones, i gynnig help...

Yn ystod Eisteddfod yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol bydd eisiau llawer o help ar stondinau'r Gymdeithas i gasglu'r enwau ar y ddeiseb.

'Eisiau help efo prosiect ysgol rydan ni,' meddai Mair, 'ac mi awgrymodd rhywun y gallai Mr Puw ein helpu.'

Dychmygais fod rhywun yn ddifrifol wael yno, a hwyrach ei fod ar ei ben ei hun hefyd, ac yn methu symud oddi yno i of yn am help.

Ymhlith yr wynebau adnabyddus fydd yn galw draw i roi help llaw ar y llinellau ffon fydd Wit a Wat a'u ffrindiau, JOHN OGWEN, MAUREEN RHYS, MEDWYN WILLIAMS, MARGED ESLI a DAI JONES.

cerdded hyd ymyl glas y lan ar flaenau ei draed, ni wyddai pam, gan glustfeinio a syllu i bob cyfeiriad cyfeiriad help !

Yna, gyda rhediad amser ganwyd tri o blant iddynt ond cyfansoddiad gwan oedd ganddi a dadfeiliodd yr iechyd yn enbyd a gorfu i'r gwr, yn erbyn ei ewyllys, erfyn am help i gael arbenigwr i'w gweld.

Ar olwg arall, mae'r dieithrwch yn gallu bod o help.

Y mae'n bosibl iddo gael help y Dr John Davies yr adeg honno hefyd.

Dwedodd Malcom Allen, a oedd wedi chwarae droeon gyda Saunders, ei fod wedi cael tipyn o help gan Saunders a'i bod yn fraint bod yn yr un tîm ag e.

Ymateb cyffredinol oedd eu bod o fudd mawr ac wedi hwyluso gwaith trwy'r adran i gyd, sef ar gyfer: - cytuno ar bolisi ysgol: help gyda'r Prifathro ac eraill!

Mae hi'n cofio'n dda yr 'help' pan gafon nhw lwyddiant gyda 'Wild Thing'.

Fe fyddai'n meddwl heddiw, wrth weld cymaint o ysgariadau, y basa dôs go lew o hiwmor yn help i leihau'r tyndra.

Allwn i ddim gofyn i neb am help na moddion, yn sicr doedd y milwyr ddim am helpu.

Dychwelodd Stacey drachefn ym mis Tachwedd 1999 - 'roedd Kath a Dyff angen ei help i achub busnes y Deri.

Byddai'r gost o drosglwyddo galwadau yn ddrud, a byddai angen help hefyd i dalu amdanynt.

Wel, tydy pob dima yn help iddi i fagu Hywal bach.

Fe allai hynny fod o help mawr i Hitler!" "Yn wir.

Nid oedd ei llais ychwaith o help i'w gosod yn rhengoedd yr actoresau llwyfan ffasiynol.

Help.' Aeth y noson rhagddi.

Benthycodd arian gan 'loan shark' ond cafodd help gan Haydn i geisio cael ei hun allan o'r picil.

Wrth gwrs doedd yna ddim creadur byw yn unlle ganol nos, a doedd fawr o bwrpas gweiddi a galw am help." "Pwy ddaeth o hyd iddyn nhw?

Yn weision i'r Llywodraeth newydd, roedden nhw'n eiddgar i fod yn help.

Gyda help Derek achosodd Mrs Mac ddamwain ddifrifol a chafodd ei charcharu.

Yr hyn yr ydw i yn amheus iawn ohono yw'r athrawon hynny sy'n gwrthwynebu'r syniad yn ddiamod achos mae gen i ofn mai cuddio yn y tai bach y byddan nhw pan fyddwch chi'n chwilio am help i symud cratiau Rover.

Sylweddolais ei bod hi wedi gwella trwy help meddygol a chymorth gweddi.

Diwrnod cyntaf Nia yn yr ysgol, ac mae arni angen help i ddod i adnabod y lle.

ii) Os yw damwain yn digwydd i berson arall, naill ai ar eiddo'r Gymdeithas neu yn unrhyw le arall o ganlyniad i'r arferion gwaith a gysylltir â'r busnes, yna dylai staff fod yn barod i gynnig help a chymorth cyntaf.

Gei roi help llaw i mi.

HELP!' Gollyngodd Mam y llwy de ar lawr yn ei dychryn a dechrau rhedeg i gyfeiriad y grisiau.

A phan gafodd yr athro achlysur i longyfarch Hector ar ateb i ryw bwnc bach nid oedd terfynau i lawenydd y disgybl newydd, a phan ofynnodd un o'r merched yn y dosbarth i Hector, wedi'r wers, am help a chyfarwydd ar bwynt a barai anhawster iddi, teimlodd yntau, am y tro cyntaf, efallai, ias o'r pleser a ddaw o awdurdod o oleuni cywir ar y broblem.

Roedd pawb yn weddol siwr y gallai Gary wireddu'i fygythiad, gyda help ei dad.

Dangosa'r fodrwy hon iddo, ac fe fydd yn siŵr o'th gynorthwyo." Mae'n estyn modrwy aur i ti, yna gan estyn ei law i ffarwelio, mae'n dweud, "Gwell i mi ddychwelyd i Godre nawr i roi help llaw i Cedig ddod o hyd i Cadlais.