Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hyfforddi

hyfforddi

Yn un peth, y mae'r hyfforddi plant mewn canu a nodweddai ein heglwysi gynt bron wedi diflannu.

Yn yr academi hon y cafodd gwarchodwyr personol Gadaffi eu hyfforddi.

Ef oedd awdur rhaglen ymarfer, Building the Classic Physique the Natural Way a bun hyfforddi llanciau ifanc yn y grefft gan gredu y byddain fodd i'w helpu wrthsefyll temtasiwn cyffuriau.

Fe ymatebodd - - drwy ddweud fod TAC wedi rhoi cyfrifoldeb hyfforddi i Cyfle ac ei bod hi'n teimlo fod y cyfeiriad yn gywir, y deialog yn gyson ac ail hyfforddi ar gyfer technoleg newydd yn ran o'r polisi hefyd.

Roedd Marged wedi gweithio yn yr Eglwys Newydd efo'r sâl eu meddwl am gyfnod, wrth gael ei hyfforddi, ac roedd hynny'n waeth ganddi hi.

Cyfrifoldeb yr athrawon pwnc eu hunain yw hyfforddi'r mathau o sgiliau darllen sydd eu hangen yn eu maes hwy a hynny gan ddefnyddio deunydd pwnc-benodol, (yn hytrach na dibynnu ar allu cyffredinol plentyn i ddarllen neu ar athrawon iaith).

Ardderchog hogia' a diolchir i Mr Glyn Jones am eich hyfforddi.

Chwaraeir y gêm brawf gynta rhwng Lloegr a Phacistan ddydd Iau, ac y mae pryder ynglyn â ffitrwydd Craig White Fe gollodd e seswn hyfforddi ddoe gydag anaf i'w gefn.

Y Bwrdd Hyfforddi sy'n gweinyddu'r profion bellach a Choleg Meirionnydd gyda Llewelyn Evans a Dewi W.

Bu Ruddock yn hyfforddi Leinster ers tair blynedd.

Ond y colegau enwadol a gyfrannodd fwyaf o ddigon at hyfforddi'r athrawon.

Croesdoriad yn cynrychioli nifer o asiantau oedd yno: awdurdodau addysg, adrannau gwasanaethau cymdeithasol, colegau addysg bellach, colegau hyfforddi, y cyfryngau, maes Cymraeg i Oedolion, y sector wirfoddol, cymdeithasau rhieni.

Caiff y merched hyn eu hyfforddi i wneud bron bopeth y mae dynion yn ei wneud yn y fyddin, gan gynnwys trafod kalashnikovs, hedfan awyrennau a thanio taflegrau.

Ffurfiwyd amserlen drom o hyfforddi, a'r dewiswyr yn eu doethineb yn rhoi saib i'r prif chwaraewyr bob hyn a hyn yn ystod yr wythnose ola cyn y gêm, er mwyn sicrhau brwdfrydedd pob aelod o'r garfan.

Mae Antur Waunfawr wedi sefydlu eu hunain fel cwmni arloesol sydd nid yn unig yn hyfforddi ac intigreiddio pobl gyda anhawsterau dysgu, ond hefyd yn chwarae rhan allweddol i ysgogi y gymuned leol i adfywio'r gymuned ac adfer eu hamgylchedd yn unol â gofynion Agenda 21.

Dyna fy nghred ac y mae'n gywir dweud mai mewn gwasanaethu'r Efengyl trwy bregethu a hyfforddi myfyrwyr y cefais y boddhad dyfnaf.

* Cynnig cyngor a chefnogaeth i hybu hunan-ymwybyddiaeth; hyrwyddo cynghori gan gyfoedion drwy'r grwpiau Hunan-Eiriolaeth a Hyfforddi Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb Anabledd.

Yn ystod y tymor fodd bynnag fe aeth amryw o'r clybiau ati i drefnu cystadlaethau ymhlith ei gilydd a thrwy hynny cafodd nifer o'r aelodau gyfle i ymarfer gyda'r gwaith dan anogaeth arbenigwyr fel HR Jones a Twynog Davies i enwi ond dau a fu'n hyfforddi aelodau yn dawel bach.

Ymysg ei gweithgareddau mae'r Gymdeithas yn trefnu cyrsiau dawns a hyfforddi dawns, cynhyrchu a chyhoeddi dawnsiau a cherddoriaeth ar gyfer dawnswyr a cherddorion, cyhoeddi cylchgrawn blynyddol a rhoi ffocws i ddawnsio gwerin Cymru.

Cyfrannwyd hefyd i drafodaethau pwyllgor llywio cenedlaethol hyfforddiant-mewn- swydd y Gymraeg, paneli pwnc CBAC, gweithgorau llywio data-bâs cenedlaethol NERIS a'r Asiantaeth Hyfforddi, a phrosiect datblygu dwyieithrwydd mewn addysg bellach.

Yn ychwanegol, rhoddwyd deuddeg sesiwn hyfforddi mewn Pencadlys Heddlu gan aelodau o'r grŵp.

Mae Henry, fydd yn hyfforddi'r Llewod ar y daith i Awstralia, wedi dweud na fydd gohirio gemau Iwerddon yn amharu ar obeithion eu chwaraewyr nhw o fynd ar y daith.

Mae ein rhaglen hyfforddi dros y flwyddyn ddiwethaf wedi ei hanelu at ymdrin ag agweddau ar Gamdriniaeth Plant, Cyfathrebu â Phlant, Chwaraeon Grwpiau Chwarae a Deddf y Plant.

Fe ddaeth y radd i'm rhan trwy gael gwahoddiad i weld seremoni wobrwyo yno, lle mae merched yn cael eu hyfforddi i wneud popeth o drafod kalashnikovs a hedfan awyrennau i danio taflegrau.

Bydd cnewyllyn o staff sy'n gweithio mewn swyddfeydd yn cael eu hyfforddi mewn cymorth cyntaf sylfaenol yn ogystal ag Arolygwyr Cynllun a gweithwyr Prosiect a staff eraill sy'n debygol o fod mewn perygl, e.e.

Maent yn ymwybodol o'r angen i hyfforddi yn ôl gofynion y diwydiant.

Addysgu a hyfforddi aelodau'r Blaid yn ei pholisi a'i dulliau o weithredu oedd yn bwysig yn awr Mabwysiadodd y Blaid ddulliau cyfansoddiadol a di-drais o weithredu, ac addysgodd ei haelodau i ddefnyddio'r dulliau hyn i gyflwyno ei pholisi a'i neges i'r etholwyr mewn etholiadau lleol a seneddol.

Mae'n wir fod y weinyddiaeth addysg eisiau i blant gael eu hyfforddi mewn llenyddiaeth glasurol.

Gan chwarae ar y gair Maynooth, sef coleg Gwyddelig ar gyfer hyfforddi offeiriaid Pabyddol, galwodd rhywun Littlemore yn Newmanooth.

Byddai wrth ei fodd yn hyfforddi ieuenctid ardal y Rhos a meithrin doniau newydd.

Brodor o Glyncorrwg oedd Mr Mitchell ac ar ôl gwasanaethu yn y lluoedd arfog yn ystod y rhyfel aeth i goleg hyfforddi athrawon.

Gae'r Gymdeithas yn bwriadu, trwy gynnal arolygon diogelwch, gwell Qweithdrefnau, hyfforddi a rhagweld synhwyrol gan reolwyr a gweithwyr i wneud cyfraniad sylweddol at atal damweiniau.

Bydd Addysg BBC Cymru yn cynnig: cyfleoedd dysgu am oes i bawb yn ogystal â thargedu cynulleidfaoedd allweddol ac anghenion arbennig.rhaglenni ysgolion yng Nghymru - yn ogystal â'r chwe awr ar BBC 2, ar hyn o bryd BBC Cymru yw'r unig ddarparwr rhaglenni addysg Cymraeg ar S4C, gan gynnig tua 30 awr y flwyddyn ynghyd â thua 70 awr y flwyddyn yn y Gymraeg a Saesneg ar Radio Cymru.rhaglenni dychmygus ac ysgogol ynghyd ag adnoddau o'r safon uchaf.ehangu'r ddarpariaeth i gynulleidfaoedd craidd yn yr ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd i gynnwys pob oedran.wynebu'r her gymdeithasol a'r her economaidd yng Nhgymru'r dyfodol.ystod estynedig o wasanaethau i gynulleidfa ehangach trwy'r Coleg Digidol gan ffurfio partneriaeth â S4C, cyrff addysgol a hyfforddi ynghyd â diwydiant.

Yn ôl gohebydd pêl-droed Radio Cymru, John Hardy, ar y Post Cyntaf, 'Mae Saunders yn teimlo mai dyma'r adeg i ymddeol o chwarae i Gymru, ond mae'n gobeithio cadw cysylltiad a'r tîm cenedlaethol drwy gynorthwyo ar yr ochr hyfforddi.

Roeddynt heb eu hyfforddi ar gyfer y gwaith.

Wrth ddod ar draws y rhain yn ddiweddar y penderfynais roi yr ychydig eiriau hyn wrth ei gilydd i gofio am y cerddor talentog a fu mor barod i rannu ei ddawn a'i allu gydag eraill - i ddysgu, hyfforddi a rhoi pleser a mwyniant i gymaint o bobl.

Gan gadw anghenion economi lwyddiannus mewn cof, gobaith BBC Cymru yw datblygu menter newydd sbon yn 2000 - Ysgol Busnesau Bach BBC Cymru - y bwriedir iddi ymdrin â gofynion hyfforddi Busnesau Bach yng Nghymru.

Beirniadwyd y tîm hyfforddi am ddewis Stephens yn gapten.

Maen bosib i'r penodiad gael ei herio gan Auckland, a ganiataodd i Henry adael Seland Newydd ar yr amod na fyddain hyfforddi neb ond Cymru.

Mae cyfarwyddwr hyfforddi Clwb Rygbi Casnewydd Allan Lewis, yn cwyno'n enbyd am strwythur y gêm yng Nghymru.

iv) sicrhau bod adnoddau addas ar gael i ddarparu a chynnal ymwybyddiaeth o ddiogelwch trwy hyfforddi, dillad gwarchod a gweithle diogel a gwasanaethau cysylltiol;

Mae'n cael ei hyfforddi i fod yn bwced.

* Beth yw'r goblygiadau hyfforddi?

Cynhaliwyd dau gyfarfod i hyfforddi gwirfoddolwyr, ym Mangor a Dinbych.

Mae Rheolwyr Gofal Cartref yn cael eu hyfforddi i

'Roedd Philti, beth bynnag am Enomeris, wedi cael ei hyfforddi'n fydwraig.

Eu gobaith yw penodi Dean Saunders, ymosodwr Cymru yn chwaraewr/hyfforddi Abertawe, a Leighton James yn aelod o'r tîm rheoli.

Yno y cawsant eu geni a'u magu a'u hyfforddi i'r diben o wasanaethu'r tylwyth a'r llwyth hyd eu marw, a phâr ifanc yn eu dilyn i wneud yr un peth wedyn.

Roedd yr amddiffyn yn dda, cadwon nhwr bêl yn dda a falle dylser tîm fod wedi sgorio mwy o geisiau a dweud y gwir - dau neu dri arall yn yr ail hanner, falle, meddai Geraint John o'r tîm hyfforddi.

Roedd y morwr yn nofiwr da, ac wedi ei hyfforddi i'w gadw'i hun rhag boddi.

Mae'r cwrs hyfforddi'n denu cannoedd o ymgeiswyr, roedd Eryl Ellis yn un o naw a ddewiswyd allan o dri chant y flwyddyn honno.' MAE 'NA DEBOT I FOD'

Doedd dim arwydd bod dulliau hyfforddi Steve Black yn gweithio'n dda iawn neithiwr.

Collir hefyd ffynhonnell bwysig o gyfleoedd hyfforddi i'r bobl ifanc.

Byddai fy mam yn dweud wrthyf fel y pwyswyd ar fy nain i fynd i'r Eidal i gael ei hyfforddi yno, ond nid oedd ei rhieni'n fodlon.

Yr oedd cymal yng nghytundeb Henry pan ymadawodd ag Auckland yn dweud na chaiff o hyfforddi unrhyw dîm ond Cymru.

Cafwyd nawdd gan Awdurdodau Lleol ar gyfer y rhaglen i hyfforddi gwirfoddolwyr a chyhoeddi pecyn o adnoddau a llawlyfr gweithgareddau ar gyfer y canghennau.

Bydd chwaraewyr fel John Deveraux, Jonathan Davies, Kevin Ellis a Richard Webster yn hyfforddi yn o yr un pryd.

Fe wnaeth Siôn y pwynt fod Cyfle o flaen y gad ym Mhrydain yn nulliau hyfforddi aseswyr Skillset.

'O'n i'n teimlo bod y gwaith yn y clwb yn dal i gynhyddu a ro'n i'n teimlo braidd yn euog bo fi'n colli shwt gyment o amser o'r clwb yn hyfforddi Cymru.

Rhaid i mi ganmol tactegau Mark Hughes - y pump yn y cefn, pedwar yn y canol a Hartson yn arwain - a'r tîm hyfforddi o gwmpas Hughes.

Methu troi meddiant yn bwyntiau am fod y chwaraewyr yn rhy hunanol oedd cwyn Geraint John o dîm hyfforddi carfan Cymru.

* Cyngor Cyllido Addysg Uwch sy'n darparu cyrsiau mewn athrofeydd, colegau (ac ysgolion) hyfforddi athrawon a phrifysgolion (gan gynnwys adrannau efrydiau allanol);

Noson Hyfforddi: Dywedodd Meira Roberts, y Swyddog Datblygu, ei bod yn siomedig ar y nifer a ddaeth i'r Noson Hyfforddi Swyddogion a gynhaliwyd yn Ysgol Y Felinheli.

Mae Joe yn dal i hyfforddi pobl ifainc - ond yng nghlybiau ieuenctid Wrecsam.

Ond ymrôdd hefyd i wella safon addysgol clerigwyr ei esgobaeth, a rhan o'r ymroi hwnnw oedd ei ymgyrch i sefydlu coleg i hyfforddi darpar offeiriaid yn Llanbedr Pont Steffan.

Mae Ruddock, oedd gynt yn hyfforddi Abertawe wedi bod gyda Leinster ers tri thymor a wedi bod yn rhan o dîm hyfforddi carfan ryngwladol Iwerddon.

Gwir fod y Gymdeithas Genedlaethol a'r Gymdeithas Brydeinig wrthi'n cystadlu'n egniol a'i gilydd i godi ysgolion ac i hyfforddi athrawon.

Hyfforddi cyfres o batrymau yr ydys mewn cyd-destun ymarferol sefyllfaol.

Yn yr orsedd hon eglurodd Iolo Morganwg beth oedd pwrpas Beirdd Ynys Prydain, sef adfer cerdd dafod, y cyfrwng, meddai, a ddiogelodd y Gymraeg rhag llygru, a hyrwyddo'r mesurau rhydd i hyfforddi'r werin.

(ii) Bod y Cyngor newydd yn sefydlu polisi iaith cryf er sicrhau gweinyddiaeth trwy'r Gymraeg ac yn anelu trwy benodi ac hyfforddi bod pob un o'r swyddogion â gwybodaeth o'r iaith Gymraeg.

Cynnal sesiynau am CYD a rôl y dysgwr yn y gymdeithas ar gyrsiau hyfforddi tiwtoriaid yn yr ardal.

ystod estynedig o wasanaethau i gynulleidfa ehangach trwy'r Coleg Digidol gan ffurfio partneriaeth â S4C, cyrff addysgol a hyfforddi ynghyd â diwydiant.

Yn wobr am ei waith campus mae Leigh Jones wedii wahodd i ymuno âr tîm hyfforddi cenedlaethol.

Fe fu yn cael ei hyfforddi yn Milan yn yr Eidal.

Felly, er mwyn ceisio'u paratoi hwythau i allu hyfforddi eu praidd bu raid cyfieithu i'w mamiaith ar eu cyfer lawer o lenyddiaeth grefyddol yr oes a ysgrifenasid yn Lladin yn wreiddiol.

Anghenion hyfforddi - maes allweddol os am ddatblygu'r diwydiant hyd yr eithaf.

oherwydd iddi, yn ystod y flwyddyn olaf, fod ar gwrs hyfforddi athrawon.

Mae'n gyn hyfforddwr y Springboks ac ar hyn o bryd yn hyfforddi tîm 7 bob ochr De Affrica.

Os yw'r Sun i'w gredu y mae Lloegr wedi cael yn barod rwdan i hyfforddi y tîm rygbi cenedlaethol.

Mae cyn-seren y gêm rygbi 13, Ellery Hanley, yn ymuno â thîm hyfforddi carfan rygbi undeb Lloegr ar gyfer y paratoadau am y gemau yn erbyn Awstralia, Ariannin a De Affrica.

Fe ddeuair arolygwyr heibio yn flynyddol i fygwth caur lle, meddai Syd Aaron, prif-ddarlithydd addysg gorfforol yr hen goleg hyfforddi pan oeddwn i yno, ddiwedd y pum-degau a dechraur chwe-degau.

Symons hefyd at yr angen i sicrhau sefydliadau i hyfforddi athrawon.

i) sicrhau bod y Polisi Diogelwch yn cael ei ddeall gan staff ar bob lefel, ac yn darparu hyfforddiant rhagarweiniol mewn iechyd a diogelwch i bob aelod newydd o staff, ac yn ei ategu gan hyfforddiant ychwanegol fel rhan o Strategaeth Hyfforddi hanfodol y Gymdeithas;

Doedd e'n golygu dim drwg cofiwch, ond roedd e'n brin o sens, a heb gael ei hyfforddi ym mhen ei ffordd, gallwn i feddwl.

Maen nhw'n hyfforddi cūn i roi gwybod i bobl sy'n methu clywed pan fydd rhywun wrth y drws, neu pan fydd y teliffon yn canu.'

Mae'n eu dysgu hefyd i fod yn gynhyrchwyr yn ogystal â bod yn ddefnyddwyr.' Byddai'r elw o lafur y plant yn cael ei ddefnyddio i adeiladu ysgolion eraill, ac i hyfforddi athrawon.

Maen ymddangos yn debyg y bydd Mike Ruddock yn dychwelyd i Gymru i hyfforddi Glyn Ebwy - a thîm A Cymru, hefyd, o bosib.

Noson i ddathlu hanner canrif o addysg gorfforol ddechreuodd fel Coleg Hyfforddi Dinas Caerdydd - clwstwr o hen gutiaur fyddin ar Barc y Waun.

a gwtogir ar hyfforddi chwaraewyr ieuanc?

Dewin - Gwasanaethau Cyfrifiadurol / Computer Services - Gwasanaethau yn amrywio o ddylunio i ddylunio gwe, i osod rhwydweithiau, a hyfforddi ar feddalwedd a chaledwedd.

Oherwydd mai Cymraeg oedd cyfrwng addysg yn yr ysgolion Sul, yr oedd yn rhaid wrth ategion i hyfforddi'r disgyblion yn nodweddion yr iaith.

Roedd y profion medrusrwydd yn canolbwyntio ar hyfforddi aelod i fod yn feistr ar ei grefft, a dyna oedd un o amcanion gwreiddiol y mudiad yn genedlaethol.

Cynhaliwyd y rali i brotestio yn erbyn gwerthu awyrennau Hawks i Indonesia, a hyfforddi'r peilotiaid yn y Fali - mae Indonesia wedi bod yn defnyddio'r awyrennau i ormesu pobl Dwyrain Timor, ac wedi lladd traean o'r boblogaeth yno ers 1975.

Mae aelodaeth o'r grŵp Heddlu a'r Gyfraith yn agored i bob menyw yn y mudiad sydd am gymryd rhan yn bennaf mewn dwy agwedd ar waith CiF ymgyrchu ar yr naill law, a hyfforddi Heddluoedd Cymru ar y llall, gan geisio hyrwyddo gwell dealltwriaeth o sefyllfa anodd a pheryglus dros ben, menywod a phlant a beryglir gan drais gan yr union berson ddylai fod yn eu hamddiffyn.

Yn ychwanegol at y rhain ceid yr 'ysgolion paratoi', rhai ohonynt yn enwog ac yn dda, yn hyfforddi disgyblion ar gyfer mynd rhagddynt i dderbyn addysg uwchradd mewn coleg.

Mae Clwb pêl-droed Dinas Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd Alan Cork yn hyfforddi a dewis y tîm yn lle Bobby Gould o hyn allan.

Am gyfnod daeth hyfforddi criced yn genhadaeth iddo.