Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ichi

ichi

Y cyfan sydd raid ichi ei wneud yw enwi'r llyfr y tybiwch chi a ddylai gael ei anrhydeddu yn llyfr y flwyddyn.

Fitamin C yn rhoi dolur rhydd ichi a fitamin A yn gwneud ichi gollich gwallt.

Maen wers seml, os ydych chi'n gwahodd ci ffyrnig ich ty rhaid ichi ddisgwyl cael eich brathu ganddo hefyd mae gen i ofn.

Roedd un yn gwneud ichi grebachu, ac edrych fel corrach, ac un arall yn eich gwneud yn hir a main fel coes brws.

Ac er mwyn y bachgen a'i peintiodd o y gofynnais ichi sgwennu erthygl am yr arddangosfa i'r Gwyliwr.

Ym - o oes, mae'r iaith yn hwylus i'w ddarllen … a does dim peryg ichi ddatblygu DVT drwy ymgolli'n llwyr ynddo.

Pe bai pobl yn dweud na fedrent ddarllen, byddai ateb parod ganddo, "Gofynnwch i wraig y llety ei ddarllen ichi.

Rydach chi'n deall y teimladau sy'n mynd trwyddyn nhw ond does yna ddim byd sy'n ddealladwy ichi o ran yr iaith.

"Mae o wedi gofyn cwestiwn syml ichi, atebwch o wnewch chi?" "Rwy'n gobeithio nad ydych chi'n cael eich dylanwadu gan benboethiaid anaeddfed fel y ferch yma Alun," meddai'r twrnai.

Ond does wiw ichi holi beth yn union y mae'r lluniau yn ei olygu, oherwydd ni chlywodd y gofalwyr erioed am y Drindod, y Forwyn Fair, y Geni Gwyrthiol, y Swper Olaf ac yn y blaen.

fel y dywedodd yr arglwydd acton, i fod yn gristion rhaid ichi wneud cytundeb â llofruddion.

ond cofiwch, os ydych chi mewn unrhyw berygl fe fydd rhaid ichi gysylltu â fi ar unwaith.

Ond nawr, wedi ichi gael ryw hwb bach, does dim dal arnoch chi', chwedl Mona wrth iddo droi'n fwyfwy hyderus.

Pwy sy'n dymuno drwg ichi?

'Mi dalaf fi amdani ichi.

Does yma ddim croeso ichi ar ôl yr helynt hwyr a wnaethoch tro blaen.

"Dyma ichi dair cangen o hen dderwen fawr, a'i gwreiddiau'n ddwfn yn naear Cymru," a thynnodd y lle i lawr.

'Rhywbeth bach gynnon ni i gyd ichi gadw i chi'ch hun, Elfed,' meddai hi gan wthio'r pecyn seimlyd dan ei drwyn.

Ond, ar yr un pryd, mae'n rhaid ichi wneud job o waith sy'n raenus ac yn ffeithiol gywir.

Ond ar Santorini tywod du, folcanig, sydd dan eich traed ar y traethau - ond wrth ichi blymio dan wyneb y dwr, a'ch snorcel a'ch masg am eich pen, mae'r pysgod amryliw i'w gweld yn eglur mewn dwr glân a'i lesni eang yn ymestyn ymhell o'ch blaen.

Mae pobol eisio ichi wnedu rhywbeth i ddal yr headlines yn y pedwar mis cynta' ond y peth anodd yw gwneud y job yn iawn." I raddau, fe greodd y Bwrdd ei broblemau ei hun - yr hyn sy'n drawiadol yw'r gwahaniaeth rhwng yr hyn a ddigwyddodd dros y saith mis diwetha' a rhethreg y Cadeirydd flwyddyn yn ôl yn awgrymu fod byd newydd ar fin gwawrio a fod yr haul hwnnw'n debyg o godi o ran arbennig o anatomi aelodau Bwrdd yr Iaith.

A does dim ond ichi edrach drw'r rhaglenni, wel caneuon digri a phetha felly, ac er fod na chwerthin iach efo nhw chewch chi ddim hyd i'r un gair o'i le.

"Talu eu dyled ichi?

Beth alle'i wneud ichi?

Oes.' 'Beth am y Sul cyntaf o Awst?' 'Iawn.' "Rydw i'n wir ddiolchgar ichi.

Wrth weithio mewn gwlad dros y dŵr, mae'r cae ei hunan yn ddieithr a dim ond wrth ichi gerdded y daw eich llwybr trwyddo'n glir..

Ac mae modd ichi gael golwg ar y siart yn ei chyfanrwydd o bori yn nhudalen Mawredd Mawr ar y we.

Weithiau rydach chi'n teimlo eich bod chi'n torri i mewn ar ddioddefaint pobl ac mae hynny'n gwneud ichi sylweddoli pa mor giaidd y mae newyddion yn gallu bod.

Hyd yn oed yma, mae treulio noson yn yr awyr agored, mewn dillad gwlyb, yn gofyn am drwbwl." "Fyddwn i ddim wedi aros allan drwy'r nos." "Roeddech chi'n cysgu pan gefais i hyd ichi..." Tawodd pan ddaeth y gwas â'r coffi a'r ffrwyth iddi.

Roedden ni'n gorfod arwyddo llyfr ac yna camu'n ôl ac wrth wneud hynny peth naturiol oedd troi rownd ond, wrth ichi droi rownd, roedd yna ddau neu dri o aelodau o'r militia yn eich wynebu chi ac mi oedd gynnon nhw Kalashnikovs a phetaen nhw ddim yn leicio'ch wyneb chi neu ddim yn ymddiried ynoch chi, mi fyddai'n hawdd iawn iddyn nhw eich lladd chi.

Mae'n rhaid ichi siarad hefo minnau eto,' taranodd yr Arolygydd.

Does dim rhaid ichi ddisgwyl wrth y barbariaid.

Nawr dyna ichi joban ddifyr nad oedd neb yn sôn amdani wrth drafod gyrfa pan oeddwn in gadael yr ysgol.

Wel arhoswch chi, gadewch i mi feddwl am chwedl arall ichi..." Tyrrodd y plant o'i gwmpas a thoc dyma'r hen wr yn dechrau traethu - ac o, roedd hi'n hawdd gwrando arno!

Mi wnes i fy ngorau i gael y pris uchaf posibl ichi.

Dyna ichi broblem y Dryswch Hunaniaeth wedyn.

Ac, wrth gwrs, rhaid ichi fod yn hoff o blant.

A yw'r gair gorlofdir yn rhoi unrhyw awgrym ichi?

Clywed fod fitamins yn ddrwg ichi.

Y mae'n bwysig ichi beidio â gollwng y fantais hon o'ch gafael.

Ond cymerwch gysur, canys pe buasai'r cwrs hwn yn agored ichi buasech felly yn cael eich amddifadu o ddarllen llenyddiaeth ddychymyg wychaf y byd disgrifiadau estate agents o'r ffermydd sydd ganddynt i'w gwerthu.

Mi ddarllena' i'r ddrama ichi.

atebwch pan ydw i'n gofyn cwestiwn ichi.

Mae gen i ofn ichi fynd i hel diod hefo nhw.'

Rydw i wedi gweld rhai tebyg ichi o'r blaen, yn llawn delfrydau a syniadau rhamantus, ond wyddoch chi beth, erbyn iddyn nhw gyrraedd y canol oed parchus, y nhw ydi'r bobl fwyaf crintachlyd y gwn i amdanyn nhw, ac mi werthen nhw eu ffermydd i ladron tase'r pris yn iawn." "Ac felly, rhag ofn mai yr un fath y byddaf innau, dyma fi'n gwneud penderfyniad ynglŷn â Maes y Carneddau tra ydw i'n dal yn ifanc.

Mi ro i gyhoeddiad ichi yn y Capel Mawr ar yr amod 'mod i'n cael rhoi Alwyn Hughes Thomas yn y daflen gyhoeddiadau y flwyddyn nesaf.

Cyhoeddwyd adroddiad cyn y râs yn dweud fod cael cyfathrach rywiol y noson cynt yn gwneud ichi redeg yn gynt y diwrnod wedyn.

Neu efallai mai rhyw briodas smart o'r hen ddyddiau a ddaw i gof, neu ryw garwriaeth lechwraidd, neu - mi fyddai'n werth ichi fod wedi clywed Mam wrthi !

Dy na ichi enghraifft o fympwy, os bu un erioed.

Ond, yn wir i chi, yng Nghaerdydd yma doedd y tywydd ddim ffit ichi gamu allan o'r ty.

Ond ma' rhaid ichi ddod nol nawr am dipyn bach at weddill y wyllys, ac fe ges i'r hanes gan y ficer 'i hunan.

'Oes, wrth gwrs.' 'Be sy gennych chi yn digwydd bod heb 'i lenwi?' 'Unrhyw un sy'n hwylus ichi.' 'O!

Doedd Luned ddim yn fodlon dod i'r seremoni, ond roedd pawb yn deall hynny, ac fe gafwyd Sais oedd wedi symud i bentre Blaen-pant i wneud hynny, achos wedi'r cyfan, ma' rhaid ichi gal bobol go iawn i neud pethe fel hyn.

Does dim rhaid ichi ychwaith boeni am na phapur lapio na selotêp na stamp na dosbarthu gan y bydd popeth yn cael ei lapio ichi ai gludo i ben ei daith.

Mae'r busnes newydd mewnforio rhew o Rwsia'n talu ar ei ganfed, felly diolch yn fawr ichi'r un fath ond mi sticia'i at hwnnw os byw ac iach.

"Mae'n debyg ei fod yn rhyddhad ichi wybod nad oedd gen i ddim byd gwaeth mewn golwg," meddai'n ddirmygus.

Mi ddaw yna jobsys i'r hogia eto i godi caerau ond mae'n rhaid ichi lecio pizzas wrth gwrs (bwyd y Romans) ac mae'r Siopau Chips (Masnachai Ysglodion yn hen iaithUrmyc) yn barod wrthi'n gwerthu rheini.

Dyn cyfrwys oedd Vatilan, fel y dichon ichi amau eisoes, a dyn drwg iawn.

Efallai y cofiwch chi fod gen innau hawliau, hawliau fyddai'n llai dymunol ichi na dim ddigwyddodd neithiwr." "Dydi hynna ddim yn deg," meddai hi.

Mae mam Aled wedi cadw tŷ ichi am ddeng mlynedd yn ddi-dal - wedi cwcio, golchi, glanhau..." "Mae hi'n gripl." "Hi sydd wedi gneud holl waith y tŷ er 'i bod hi'n gripl.

Er mai'r Brenin, ar un olwg, yw'r darn pwysicaf ar y bwrdd - fel darn i ymosod ac amddiffyn mae'n ddiwerth bron, a thra bo'n sefyll rhwng y ddau Gastell yn y rhes gefn, nid yw'n ddim ond rhwystr ichi ddefnyddio eich Cestyll yn effeithiol.

Petaech chi ond yn gwybod cymaint yr wyf wedi ewyllysio ichi ddod yn ôl, yn enwedig wrth imi fynd yn hyn!

Waeth ichi roi'r gorau iddi rwan, ddim, oedd barn cantores o fri, bach, a oedd yn athrawes arnaf yn yr ysgol.

fe ddes i yma i roi'r amlen yn ôl ichi.

Dyma ichi Harri Webb: At hynny, fe ellid ychwanegu dinistrio gwead cymdeithas (ar ol y Rhyfel Mawr), methiant y mudiad heddwch i rai, ac i eraill y lleihad yn nifer y siaradwyr Cymraeg.

Pan ddengys lilith y t ichi, gan bwyntio allan beth mor braf yw bod heb ystafell ymolchi ac mor iachus i ddyn yw ymolchi o dan y pwmp tua chanllath i ffwrdd, peidiwch â'i groesi, llai fyth ei regi.

'Ydi hanner coron yn ddigon i dalu am het pregethwr, deudwch?' Twt lol,' atebais, "does dim eisio ichi dalu dim.

A be syn gwneud Sanata da - wel, rhaid ichi fod yn dew wrth gwrs a chan fod barf Santa yn cuddio y rhan fwyaf o'i wyneb mae bod a llygaid bywiog yn hynod bwysig.

Maen nhw'n dal i'w hysgrifennu hi fel yr oedd ganrifoedd yn ol a rhaid ichi ei sillafu yn iawn a gwneud rhyw dreigliadau ddaeth i fod yn amser y Romans a sgwennu dwy 'n' yn lle un ar yr adegau mwyaf annisgwyl.

Na chewch chewch chi ddim dwad i'r tŷ ar ôl ichi dynnu'r lle ma'n gareiau y tro dwytha.

Dyna ichi gosb ofnadwy ar Frenhinwr pybyr, a gūr a fu'n gweiddi am roi cryman am wddw Cromwell.

Bydd cyfle ichi ennill tocynnau i weld eich hoff fand yn perfformio, felly gwrandewch bob nos a ffoniwch 029 20 xxxxx5 i gystadlu.

Wir ichi, fe fydd yn dda 'da fi weld rhyw enaid byw ar wahan i ddafad yn pasio heibio lan y feidir 'ma to!' Mor harti yr hebryngai'i thad y pwrcaswr at y dwrs, ac fel roedd ei mam yn ei ystlysu ac yn ei eilio bob cam i'r rhiniog!

Pan ddengys lilith ichi mor hyfryd yw'r olygfa o ffenestr y llofft ac fel y mae'r domen dail yn rhoi cydbwysedd artistig iddi, peidiwch â'i alw'n rhagrithiwr melltigedig na'i daro dan glicied ei ên.

"Evans, mae gen i camp bed ichi ­ mi fydd dipyn yn well na chysgu ar y llawr." Diolchais iddo'n wresog, a theimlwn fy mod yn cael braint fawr o gael cysgu mewn gwely iawn amheuthun o beth mewn lle fel Shamshuipo.

Am ryw reswm, mae dwr yn tarddu yno, gan roi inni fyd hollol wahanol ar ei union Yn Oman y gwelais i rasus camelod am y tro cyntaf - a dyna ichi olygfa ydi honno.