Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ichwi

ichwi

gweithred o drosedd yw pob rhyfel, gan gynnwys rhyfel amddiffynnol, a phan eir i ryfel, meddai, ystyriwch hyn am funud : yn ôl pa safon neu wrth pa fesur yr ydych am reoli eich dialedd fel na fydd yn gallu bod yn fwy na'r union daliad sy'n ddyledus ichwi am yr hasliau a dreisiwyd neu'r anrhydedd a sarhawyd ?

Cadw eich Gwaith Fe ddylech gadw eich gwaith yn fynych, mae hyn yn lleihau'r posibilrwydd ichwi golli eich campwaith am byth.

Defnyddiwch y saeth dewis i lusgo ar draws y diagram i gyd (o'r top chwith i'r gwaelod dde) fe gewch linell fylchog grynedig o gwmpas y diagram, wrth ichwi adael i fotwm y llygoden godi bydd pob gwrthrych yn cael ei ddewis fel yn y diagram ar y dde isod.

Dyna ichwi un o'r llyfrau gwersi gorau fu erioed ar gyfer plant.

Sesiynau Labordy Agored Yn ogystal â mynd i'r darlithoedd a'r sesiynau labordy sydd ar yr amserlen, bydd angen ichwi dreulio rhagor o amser yn gweithio yn y labordai; er enghraifft, yn rhoi prawf ar arbrofion neu yn defnyddio cyfrifiaduron.

Wel dyna fi wedi rhoi rhyw fraslun o'r amodau a'r tirwedd ar y mynyddoedd yna ichwi.

Disgwylir ichwi gadw ffeil Gwaith Cwrs yn ystod y flwyddyn.

Nid oedd yn gocysen bwysig mewn unrhyw gynllun; nid oedd yn 'ddylanwadol' mewn llywodraeth leol nac unrhyw bwyllgor penodiadau; nid oedd gwpwrdd ffeil o wybodaethau hwylus; nid oedd yn ddyn busnes nac yn gyfryngwr rhyngoch a phwerau y talai ichwi eu hastudio a gwrhau iddynt.

Ond daeth neb i'r Hafod yn ei le, felly dyna ichwi'r nawfed lle i fynd yn wag mewn cyfnod o bymtheng mlynedd.

I gadw unrhyw newidiadau pellach y cwbl sydd rhaid ichwi ei wneud yw dewis Save o'r ddewislen File.

Diolch i rai aelodau am adael imi wybod am eu gweithgareddau, rhaid ichwi fodloni ar fy ngwybodaeth i fy hun am y lleill.

a gâf awgrymu ichwi y gellir amau'n gryf ddilysrwydd egwyddor tebyg i'r un yr ydych chwi sydd o blaid rhyfel amddiffynnol yn sefyll wrthi, ac na ellir ei gweithredu heb ei bod yn arwain o raid, fel canlyniad i hynny ac mor anochel â ffawd, i holl gamwedd ac erchylltra yr holl drefn ?

(Fe ofynnir ichwi os oes arnoch eisiau cadw unrhyw newidiadau a wnaed ers ichwi 'gadw' ddiwetha'.) Os byddwch yn dewis Close yna bydd y ddogfen yn cael ei chau ond bydd y cymhwysiad (ClarisWorks) yn dal ar agor.

Cyfrannu'n Ariannol Disgwylir ichwi gyfrannu rhyw gymaint yn ystod y flwyddyn, e.e.

Defnyddiwch Copy a Paste i wneud copi o'ch diagram - hwyrach y bydd y copi yn union uwchben y gwreiddiol felly ni fyddwch yn ei weld nes ichwi ei symud.

Edrychodd arnaf dros 'i sbectol a dechrau holi, 'Beth wnaeth ichwi feddwl am fynd i'r weinidogaeth?

Addasu'r Testun Wrth ichwi symud y saeth yn agos at y testun yr ydych wedi ei deipio bydd yn newid yn gyrchwr-I

Wrth ichwi ddechrau teipio bydd y llythrennau yn ymddangos lle mae'r cyrchwr yn fflachio.

Cau eich Dogfen Ar ôl ichwi orffen gweithio gyda'r ddogfen ewch at y ddewislen File a dewiswch Close.

Fel arfer ni fydd y cyfrifiadur yn caniat‡u ichwi wneud dim arall, a bydd icon eich disg hyblyg yn ymddangos ar y blwch dewis a theitl eich disg yn ymddangos fel teitl y cyfeiriadur.

(Rhaid ichwi roi eich disg hyblyg i mewn, bydd y cyfrifiadur yn gofyn ichwi wneud hyn os ydych wedi anghofio.) Os ydych yn cadw am y tro cyntaf fe gewch y blwch dewis canlynol:

Gall myfyrwyr fenthyca rhai o'r llyfrau hyn am gyfnodau byr ond gofynnir ichwi ystyried anghenion myfyrwyr eraill a pheidio a dal gafael yn hunanol ar lyfrau.

Dyna ichwi ddeg ohonynt rwan heb denant na theulu, a mwy eto i ddwad wrth gwrs.

Dymunwn bob bendith a llwyddiant ichwi yn eich brwydr ac os credwch y medrwn ni fel Cymdeithas fod o gymorth mewn unrhyw fodd, byddwn yn falch o wneud hynnK unrhyw amser."

Mae yn edrych yn gul ar y copa, ond mae yno lecyn hollol wastad ar y pen; yn wir mi allasech wneud cae pêl- droed yno ond ichwi glirio ychydig o gerrig.

Funtauna (ffynhonnau) ydyw enw'r alp eang, gwastad, a'r hafoty uchaf ichwi ei gyrraedd ar ochr ddeheuol y bwlch.

Rhaid ichwi adael i'ch tiwtor wybod y rheswm am bob absenoldeb; os ydych yn sâl anfonwch neges at eich tiwtor cyn gynted ag y bo modd.

Bydd hyn rhoi testun ichwi ymarfer arno.

Os bydd yn rhywfaint o gymorth ichwi ddyfalu pwy ydynt - mae y ddau yn byw o fewn tafliad carreg i Eglwys St.

CYFLWYNIAD I BROSESU GEIRIAU A DYLUNIO AR Y MAC Amcan y pecyn hwn yw rhoi cyflwyniad ichwi i brosesu geiriau a dylunio; bydd hyn yn eich galluogi i baratoi taflenni gwaith etc.

Sylwch fod y gwrthrych olaf ichwi ei ddylunio gyda 'bachau' o'i gwmpas.

Mae wyau yn hylif ar dymheredd arferol ac wrth ichwi eu twymo trwy eu berwi neu eu ffrio maent yn troi yn solid.

ER MWYN GWELLA EICH RHAGLEN TG (Technoleg Gwybodaeth) RHAID ICHWI BROSESU O LEIAF Y RHAN HON O'R ASEINIAD.

Os byddwch yn sâl yn ystod profiad ysgol rhaid ichwi roi gwybod i'r ysgol cyn gynted ag y bo modd cyn dechrau'r ysgol yn y bore; rhaid ichwi hefyd roi gwybod i'ch arolygwr profiad ysgol cyn gynted ag y bo modd.

Nid oedd Ap Vychan o blaid cael offeryn chwaith ac ar ôl pasio'r penderfyniad i gael un, ei sylw wrth y gynulleidfa oedd, "Hwyrach y byddai gystal ichwi fynd ymlaen i brynu mwnci!" Ond er gwaethaf pryderon y beirniaid, dal i fynd o nerth i nerth yr oedd y canu, gyda'r côr yn cipio'r gwobrau yn yr eisteddfodau.

Edrychwch ychydig bach i'r chwith o Foel Hebog, wrth ichwi redeg eich golwg i lawr o'r Crib, cyn i Mynydd Y Tyddyn ddod i'r golwg a mi welwch, rhwng y ddau grib megis, Mynydd y Brithdir Mawr.

Wrth ichwi ddarllen y Beibl o'i gwr, fe welwch mai'r gorchymyn cyntaf un a roddodd Duw i ddyn oedd "darostyngwch y ddaear".

Wedi mynd trwy'r glyn cul, yr oeddwn yn cerdded trwy goedwig am y tro cyntaf, ond y mae muriau Val Susauna bedair mil o droedfeddi uwch eich pen erbyn ichwi gyrraedd Alp Pignaint, a chreigiau gwylltach eto yn gwarchod mwynder y porfeydd.

Rhai oedd y rhain, waeth ichwi ddweud na pheidio, a oedd yn barod i wneud unrhyw ddrygioni!

Ond ar y llaw arall gallai fod yn llaith ac yn ddrafftiog yn y gaeaf A dyna ichwi dystiolaeth fod gennyf ffydd nid ychydig yn y Wladwriaeth Les a'i darpariaeth dai, a minnau mor beryglus o agos i'm hoedran ymddeol, heb arlliw o fwthyn uncorn o dŷ haf na dim arall i droi iddo pan fydd raid troi o'r annedd steil ar ben stôl y gwelodd yr Eglwys yng Nghymru neu ddamwain hanes imi drigo ynddi nawr'.