Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ie

ie

HEULWEN: O, ie.

Digwydd bod yn eu hadnabod dyna i gyd." "Ie, digwydd bod yn eu hadnabod!

Ie, pysgota penhwyaid a physgota'r lasgangen sydd yn y parsel yma, nid eu bachu'n ddamweiniol achlysurol ym misoedd yr haf pan ar ôl prae arall - ond yn fwriadol systematig pan y maent yn anterth eu nerth.

Ie!

"Ie, dyna ti.

"Ble'r aeth eira llynedd?" fydd Mam yn ei ddweud pan fydd y gacen siocled wedi diflannu i gyd a neb yn gwybod i ble!' 'Ie,' torrodd Delwyn ar fy nhraws a "Caws o fola ci% fydd hi'n ei ddweud pan ofynna i iddi am arian i brynu hufen iâ, ac addo'i thalu'n ôl yr wythnos wedyn.'

Ac os na fydd rhywun yn dod mi awn ni adre.' 'Ie,' cytunodd Gareth.

Gyda llawer ebychiad o 'Ie, ie, rwy'n cofio Nhad yn dweud,' a 'Dyna oedd y stori glywes i gyda Mam, druan,' gwrandawyd arno'n rhestru gweithredoedd y tadau.

O ie, dylwn ddweud mai nôl gwerth dimai o laeth enwyn o Bryn Mair y diwrnod cynt oedd fy rhan i yn nefod a seremoni'r dydd Mawrth neilltuol hwn.

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i Drefnu Cyfres o Raliau 'Her i'r Cynulliad - Ie i'r Gymraeg' Dros y...

Casglodd ysgub frigog wedi ei chynnull yn dwt, cwbl nodweddiadol o'r awdur." DATHLU PENBLWYDD MEWN YSBYTY: Ie, yn naw deg oed, a'i fwynhau.

Ie'n wir, bydd gan ddyn ddigon i fyfyrio arno'n ddiddig nes dychwelyd at iet y clos.

Ie yr ymddangosodd y gân gyntaf?

'Ie, ti sy'n iawn,' cyfaddefodd Bleddyn yn siomedig.

Gwyddom, os tynnir i lawr y babell ddaearol hon yr ydym yn byw ynddi, fod gennym adeilad oddi wrth Dduw, tŷ nad yw o waith llaw, sydd yn dragwyddol yn y nefoedd.' Ie, diddorol yntê?

Ie, cyfyng oedd adeiladau'r gof a'r ffenestri ar ben hynny mor gyfyng yn ogystal.

Nid oedd gennyf ronyn o chwaeth at fasnach, ie yr oedd ynof wrthwynebiad mawr iddi; a theimlwn nad arnaf fi yr oedd y bai fy meistr Abel oedd wedi fy arwain i hyn, ac wedi creu ynof ddiflastod at fusnes a chyfeirio fy nhueddiadau at bethau eraill.

Euog, ie, - ond yr oedd y cosbau ysgafnach a ddyfarnai'r llysoedd mewn achosion fel hyn yn adlewyrchu'r teimlad fod yr euog o dan bwysau teimladol anghyffredin.

mae'r llyfr yn dilyn stori Catatonia o'r cyfarfyddiad cyntaf rhwng Cerys a Mark yn gig Rhyw Ddydd ym Mhontrhydfendigaid (ie, myth yw'r stori am gyfarfod wrth byscio yng Nghaerdydd), trwy ddyfynnu erthyglau ac adolygiadau o bob math o gyhoeddiadau ar hyd a lled Cymru ar byd - canmoliaeth o bob cyfeiriad.

Ie, teml gymdeithasol oedd y Stiwt a gall fod eto.

'Ie,' meddai Iestyn.

A thra byddai un yn gweddio ar ei liniau, yr oedd pawb yn gweddio a'r lle yn llawn o 'Amen' ac 'Ie, ie!', yr hyn oedd yn swnio yn hynod o ryfedd i ni ar ôl cyfnod mor fawr o ddistawrwydd a chysgadrwydd gydag achos lesu Grist.

Ar Ddydd San Steffan 1998 fe drefnodd Kontseilua raliau enfawr 'Bai Euskarari' (Ie i'r Basgeg) gyda 100,000 o bobl yn cymryd rhan.

Yn lle bod tro confensiynol (yn null arferol Mihangel Morgan) i'w gael yn unig yn y stori, fe geir hefyd, yn y chwedl anacronistig, Sionyn â'r Ddraig, yr awdur, ie, yr awdur, yn ddigon annisgwyl, yn siarad â'r darllenydd.

"Ie." "O?" "'Dŷch chi ddim yn swnio'n falch iawn, Beti!" "Wel..." "Castell Dracula," meddai Dic.

Ie, unwaith et, neb arall o'r plant yno yn siarad Cymraeg.

'Nhw yw'r Llywodraeth?' 'Ie, nhw yw ein meistri,' atebodd Jonathan yn lluddedig.

'Ie, rwy'n cyfadde hynny,' meddai'r wraig yn ystrywgar, 'ond wyddwn i ddim am y cawr bryd hynny.

'Ie, ie,' meddai'r llew'n gyhuddgar, 'fe fuest ti'n annoeth iawn.

Beth oeddech chi'n feddwl ei wneud Nia, gwneud cwrs ysgrifenyddiaeth am flwyddyn yntê?" "Ie, neu gwrs trin gwallt, dydw i ddim yn siwr iawn eto.

Rhaid inni wthio ymlaen dros Drefn Addysg i Gymru, Deddf Eiddo, ac ie, Deddf Iaith Gyflawn Gref.

O ie, y gosb am ein twyllo, fe ddylen ni sôn am hynny' 'Cosb am dwyllo?' 'Ie, os byddi di'n cymryd arnat dy fod wedi cyflawni tasg, ond heb neud hynny, mi fydd yna gosb.' 'A be fydd honno?' 'Sypreis, was.

Ie; roedd y rhyddfrydwyr diwinyddol yma yn mynd i'w gilydd pan gyfodid cwestiynau gwirioneddol radicalaidd a bygythiol i sylfeini'r Ffydd.

Ie.

A pheidiwch a bod yn ddierth, da chi!' 'Ie, cofiwch nawr - galwch bob tro fyddwch chi'n pasio heibio i'r Llety!

LIWSI: Ddweda i, ie?

Ie, rhyw hen fusnes gwirion oedd y cyfan.

(Ie, yn y cyfnod cynnar, peth rannol Seisnig, peth a gyfryngwyd drwy Loegr, 'mediated through England', chwedl RT, yw hyd yn oed ein cenedlaetholdeb diwylliadol!

"Y mae yn hawdd iawn gan gapteniaid roddi cant ac ychwaneg o'r gath naw gynffonnog ar gefn troseddwyr, ond pan yr anturiai un ei fywyd yng nghanol y Ue mwyaf arswydus am sharks yn y byd, ie, ac i achub y Uong a'r dwylo, ni chaiff ond un bunt.

Ie, mor anghyfferdd y cysuron prin, ac mor dila'r ddolen a rwymodd greadur yma dros dro.

Fe suddan nhw drwy'r sidan ac yfed y medd." "Ie ..." "Beth mae medd yn wneud?" "Gwneud i bobl feddwi?" "Yn union!

Ie, teithiwr garw oedd fy nhad.

"Wel ie'n wir," meddai Mam.

Beti George Llwyddodd Beti George ac Euron Griffith i gadwr cyfrwng sgwrsio yn fyw ac yn iach gydau priod slotiau Beti ai Phobl ac Ie Ie, gyda'r ddwy gyfres yn llawn bywyd gyda gwesteion diddorol ac amrywiol.

"Rhai garw ydach chi, ie wir, yn cael hyd i mi fel hyn." Gwasgodd y plant o i gwmpas.

O ie, a thrampolîn.

Amser, ie, amser.

Eto, y mae treulio llawer o amser, ie, y rhan fwyaf o'ch amser tra yn yr Athrofa, i droi a throsi Geiriaduron, ac i chwilio a dysgu Gramadegau, weithiau yn peri difaterwch yn meddwl dyn yng nghylch amaethu crefydd ysbrydol yn yr enaid, a dal cymundeb a Duw.

GARI: (Wedi dod i waelod y grisiau) Ie?

Cael llais, ie - ond cael rhywbeth i'w ddweud efo'r llais," meddai.

Ond - ie ond - ys dywaid A.

'Ie?'

"Ffermio?" "Ie, ffermio Maes y Carneddau." "O Alun," meddai Nia.

'Ie,' meddai Gwyn wedi iddo ddiflannu, 'Ond safodd o ddim wrth Lety Plu.

Mi fyddai'n well i ni ei roi yn ôl a mynd i ddweud wrth Sarjant Evans ar unwaith.' 'Ie, ti sy'n iawn fel arfer,' cytunodd Bleddyn.

Ie, dyna chi, siocled yw'r testun mae Meira yn myfyrio drosto y mis hwn...

Bydd yn rhaid i'r darllenwr edrych yn fanwl arnynt, ac os, ie OS bydd un o'r rhain yr un peth â rhif y cerdyn, peidied gwastraffu eiliad, oherwydd ma'n rhaidd ffonio swyddfa'r papur newydd cyn deuddeg o'r gloch, ganol dydd.

Un fach oet ti..." "Tair ar ddeg oed, Rachel..." "Ie wir!

"Ie'n sicr.

...ie brawddegau wrth gofio Hiraethog y cynefin unigryw sydd er ei foelni ymddangosiadol mor gyfoethog ei gefndir.

Sef fyddai hynny: gweiddi'n uchel: "Ie wir",ie wir".

Beti George Llwyddodd Beti George ac Euron Griffith i gadw'r cyfrwng sgwrsio yn fyw ac yn iach gyda'u priod slotiau Beti a'i Phobl ac Ie Ie, gyda'r ddwy gyfres yn llawn bywyd gyda gwesteion diddorol ac amrywiol.

"Ie ond fe gymerodd lawer o amser i mi sylweddoli mai dyna oedd o'n ei wneud.

"Wel ie," meddwn innau, "ble gall ef fod ?" ac ymunais ag ef i chwilio'r lle yn ofalus.

Almaenwr yntefe?" "Ie.

Bellach dyma'r un actor yn cofnodi machlud y diwydiant - ie'r diwylliant ffilm hwnnw.

wasanaeth gwiw i ardal y Rhos; ein hyder yw y bydd NENE yn y byd newydd - o'i SAFBWYNT ei hun ac yn ei FFORDD ei hun - "llefaru eto% wrth ein pobl a'n plant, canys y mae yr angen a'r cyfle yn gymaint, ie yn FWY heddiw nag erioed.

'O ie, fi'n gwbod.' cytunodd y Ddynas yn ddoeth gan ddal ei phen ar sgiw bwysig.

Ie, wylwch ddagrau gwaed, wylwch eich llygaid allan tros yr adyn hwn, y truanaf o'r holl ddynion, yr hwn sydd yn waradwydd ac yn ddihareb, yn watwargerdd ac yn felltith ym mhob man.

'Ie'n wir,' meddai Iestyn, 'mi fyddai'n helynt i hynny ddrysu popeth heno eto.

Pa fedal fyddai fyth yn ddigon cymwys ac addas i hongian o gylch ei gwddf fel teyrnged i'w dewrder yn sefyll yn yr adwy i'n hatal ni y gw ie, y rhai cryfaf, i fod rhag llwyr golli ffydd a mynd ar ddisberod gyda'r genfaint foch?

Byddai hynny'n gwneud pethau'n llawer haws i ni." "Ie," atebodd yr asyn, "ond mae angen llawer o arian i brynu mwy o anifeiliaid.

Ie, fel yna y cerddai i mewn i'r ystafell-fwyta.

'Ie'n wir,' meddai ei frawd.

'Ych diwrnod cynta, sarj?' 'Ie.' "Croeso.' Edrychodd Gareth arni.

Ie, ie, dewis ei ffeithiau, dewis ei lluniau, dewis ei phrofiadau y mae hi fel pob llenor ni fynnir ac ni ellir gwadu hynny Ond yr oedd hi heb os yn llenor gwyddonaidd iawn, yn llenor a gadwai at galendr o ddigwyddiadau y gallem, pe mynnem, eu gwirio'n hanesyddol.

Ie'n wir, os ydi'r llenor o Eingl-Gymro'n onest ag ef ei hun, bydd yn rhaid iddo gyfaddef mai mewn iaith estron y mae'n sgrifennu.

Ie - sut?

Ie, dyna Siân ac yna'n ein bwydo a'n hymgeleddu gystal â neb.

LIWSI: Ie.

Nyni y Cymmrodorion a ddatguddiwn i'r byd werthfawrogrwydd yr hen Iaith hon, mewn lliwiau mor brydferth, ag y bydd ei chyfri rhagllaw yn anrhydedd ei siarad ym mhlith Dysgedigion a Dyledogion y Deyrnas, ie, yn llys y Brenin, mal yr arferid gynt.

Ie, efallai, ond ffl dros ei ffydd.

'Cymysg dra', ie, ond nid anwadal nac ansefydlog.

Ie, sarj?'

Fy nefaid a grwydrasant ar hyd yr holl fynyddoedd, ac ar bob bryn uchel: ie, gwasgarwyd fy mhraidd ar hyd holl wyneb y ddaear, ac nid oedd a'u ceisiai, nac a ymofynnai amdanynt' Yng nghefndir yr adnodau hyn y mae deall holl gyfeiriadau'r Iesu at y genedl fel defaid heb fugail ac ato'i hun fel bugail a darewir a Bugail Da.

ie, ond dydy ein llywodraeth ni ddim mor ddiogel â'ch llywodraeth chi.

Defnydiwyd gymysgedd o CorelDraw 3 a 4 a Paint Shop Pro 3 i greu'r graffeg; HTML Notepad yna Windows Notepad (pan sylweddolwyd bod HTML Notepad yn crap) i sgrifennu'r tudalennau HTML; Netscape Navigator 1.1 a 2 (fersiynau 32-bit) i brofi'r tudalennau; Word 6 i sgrifennu'r rhan helaethaf o'r cynnwys; a PageMaker 5 i gysodi a dylunio'r Tafod go iawn; a hyn i gyd yn rhedeg ar Windows 95 (ie, ie, ie, dwi'n sycyr, ond mae o werth o jyst am yr hwyl o allu gael tafod y ddraig fel eich saeth llygoden).

Kirkley?' 'Ie, syr?' 'Wnewch chi gofnodi hyn rhag ofn?

`Wel mae criw o fynyddwyr holliach wedi gofyn imi eu harwain nhw ar daith i'r mynyddoedd mwyaf ohonyn nhw i gyd.' `Yr ...?' `Ie, yr Himalayas.' Roedd y dringwr heb goesau eisoes yn wynebu ei her nesaf.

O, ie, fe ddylwn i egluro wrthych chi am Sara.

Roedd y mor yn atyniad mawr i mi.Cerddwn y traethau a dringwn y creigiau ar fy mhen fy hunan, ie, cyn belled a Llangrannog yn y de ac Aberaeron i'r gogledd ar brydiau.

Bowen, yn afrad o ddihidio, yn taro chwechau i'r dde a chwechau i'r chwith...ie, a gwastraff ar amser fyddai iddi hi gredu y byddai e'n ei derbyn yn ôl unwaith eto, o ie.

Mae ei chyfansoddi yn wreiddiol ac yn bwerus: cyfoes, ie, ond eto'n hen-ffasiwn; neis.

ie, llais rhywun, heb os nac oni bai, o gyfeiriad yr afon, a chlywodd ef ddwywaith, deirgwaith rhwng taranu gwyllt y dyfroedd, o rywle y tu isaf i 'r bont.

Ie ynteu nage.

Ie, yr hardd ei llun Wenda Geufron.

`Ie, wmbreth,' ebe Ernest, ` 'dydw i ddim yn cofio cael mwy o sbort erioed wrth hela, a phiti garw, Harri, i chi fod mor anlwcus.

Ie, y niwl coch oedd yn ei amddiffyn rhag y cysgodion a'r ysbrydion y tu draw, rhag yr ymladd a'r gwaed.

Ie, y cigydd, gan mai ef sydd yno yn torri corff dafad yn ddarnau hwylus i'w gwsmeriaid.

'Ie.'