Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

isio

isio

Mae pawb yn sownd wrth 'i set deledu y dyddia yma a neb isio gweld pobl yn galw.

Dim ond fy ngherdyn i ydw i isio - cerdyn banc.' Dydw i ddim wedi deall.

'Isio chwipio'r diawlad sy.

Does arna i ddim isio mynd yn ôl i ganol Saeson eto." "Mae arna i ofn dy fod ti braidd yn hwyr yn meddwl am beth felly, 'ngwas i.

'Efo'r trysor yr oedd o isio bod, ac efo'r trysor y caiff o fod!' Suddodd calon Siân wrth iddo glywed sŵn drws y fen yn cael ei gloi ar ei ôl.

Wnes i ddim meddwl pam yr oedd arna'i isio'i beintio fo.

'Wel, be wyt ti isio tro'ma, Llong?

Dach chi ddim isio brifo teimlad neb,' medda fo.

Os bydda ganddo fo stori newydd, mi fydda ar y ffôn - "Glywaist ti hon?" neu, "Dwi isio mynd i lle ar lle heno, sgin ti rwbath i mi?" Mae llawer yn gwybod iddo deimlo i'r byw na chafodd arwain y 'Steddfod Genedlaethol.

Dydi rhywun ddim isio codi cnecs yn barhaus ar yr aelwyd; rhwbath am heddwch ydi hi fel rheol, yntê?

I be' sy' isio coler gron?

'Be ti isio!' neidiodd Ifor gan rythu ar Malcym mewn cymysgadd o ddychryn a blindar.

Mae o'n gallu dweud mewn englyn neu gywydd byr yr union beth mae o isio'i ddweud.

'Dwi isio diod, Mam,' meddai Owain.

Am y gorau bob gafael isio marchogaeth yr awyr ar ei gefn.

Ond mae o wedi bod yn glên iawn wrtha i 'does gen i ddim isio bod yn anniolchgar.

Does dim isio i chi roi dim byd.

Ddim isio troi'r lle 'cw'n syrcas medda fo.

Pobol ffordd hyn isio bod yr un fath, mynd am face lifts a hair transplants, llosgi'u birth certificates fel roedd merchaid yn llosgi brâs.

be oedd isio peth felly?

'Vatilan,' meddai Nel un bore gwyn a hithau'n codi ar flaenau'i thraed ger y muriau mawr, 'dwi isio siarad hefo chdi.'

Dydy'r pry-genwair 'ma ddim isio stîd heddiw.

Os ydi cynhyrchydd yn dweud 'Dwi isio cadair yn fama', rydach chi'n deud 'Pam?' Mae o neu hi'n deud wrthoch chi; iawn, dyma'r fath o gadair wnawn ni'i rhoi - oherwydd mae hi o fewn yr iaith weledol o'n i'n sôn amdani gynnau...

Mi af allan drwy'r cefn i'w osgoi o." "Does arna' inna' ddim isio'i weld o 'chwaith," meddai Snowt.

Os wyt ti isio g-gneud rhwbath g-gwerth chweil, helpa fi i g-godi'r Albert druan 'ma'n ôl ar ei draed.'

'Doedd gen i ddim syniad be i'w ddisgwyl, i ddeud y gwir, ond doedd hynny ddim problem wedi i mi benderfynu fy mod i isio mynd.

Dwi'm isio mynd am dro.

Isio rhoi clec i hwnna sydd.

'Felly toedd Vatilan ddim isio dy ladd di, nagoedd, Gemp,' meddai Nel yn sgipio tuag ato fo ac yn rhoi ei braich am ei ysgwydd esgyrnog.

Mae gen i bwyllgor pwysig am chwech o'r gloch, ac isio mynd i swyddfa'r Gwyliwr ar fusnes pwysig iawn cynd mynd i'r pwyllgor.

'Wedyn, mi wnaethon ni esbonio be oeddan ni isio iddyn nhw neud, a'u rhybuddio y byddan nhw'n cael eu gosod mewn rhwymau i newynu, tasan nhw'n gwrthod, a'r benywod yn cael eu lladd.

"Pwy sydd isio rhyw sloban o hen fuwch fel Emli Preis?" "Ydw i'n ych nabod chi?" gofynnodd Emli Preis wedi cyrraedd ataf.

'Dwi'n deud wrtha chi rwan, isio'u ffrog- martsio nhw i gyd i'r ffrynt lein sy, i'r Jyrmans gal practis saethu.'

"Dwi isio iddyn nhw gynnig pethau sy'n bwysig iddyn nhw, i'w hoedran nhw a'u hardal nhw." Dyna pam ei bod wedi mynd i ysgolion mewn ardaloedd tra gwahanol o'r wlad i chwilio am bobl ifainc i gymryd rhan yn y gyfres - Yr Wyddgrug, Llanfyllin, Llanfair Caereinion, Llanelli, Caernarfon, Blaenau Ffestiniog, Pontypridd a Chwmbran.

Dwi'n dallt pam nad ydach chi isio 'nghynnwys i yn eich tŷ, yndw'n iawn, ond pam cosbi Ifan druan a fynta heb wneud dim byd o'i le?

"O ydan," medda hi, ac mi estynnodd bacad i mi o ryw gongol "Does arna id ddim isio pacad cyfa," medda fi, "dim ond un." "Un!" medda hi fel 'na, a gwneud rhyw lygadau.

Mae o'n crio isio cael dŵad i'r tŷ, clywch ar ei lais o'n cwyno.

'Ddowch chi allan am funud, Huws Parsli, plîs, mae PC Llong isio gair hefo chi.'

A bydd Lloegr ddim isio fydd i hynny ddigwydd.

Ga' i 'i adael o yma, ar y silff 'ma, tan ddydd Llun?' 'Dwyt ti ddim isio'r gyfrol ysbrydoledig?' 'Wel ...

'Dad ddeudodd wrtha i am ofyn i rywun os oeddwn i isio.

Eleni dwi isio diolch i Golwg am gymryd un o gynigion y Cyf Cyff, ffonio pobl i ffeindio gwrthwynebiad, ac yna creu 'rhwyg' yng Nghymdeithas yr Iaith ar dudalennau hardd eu cylchgrawn nhw.

Mi fydd yn powlio crio 'gei di weld.' 'Dwi inna isio crio, ond 'mod i yn methu 'te.' Rhyfel Annibyniaeth America ac ymyrraeth y Ffrancwyr a alwodd y Capten Timothy Edwards yn ôl i'r môr, a hynny wedi tair blynedd ar ddeg o fod yn llongwr tir sych.

'I be ar y ddaear oedd arnat ti isio gwisgo sgidia fel 'na i ddwad i le fel yma?' gofynnodd Merêd yn dechrau colli amynedd.

'Isio bod yn ffarmwr, ia?' gwaeddodd Ifor.

'Be 'dach chi isio yna?' holodd William yn galed.

'Mae'n siŵr fod na adegau pan nad oeddwn i isio dysgu rhyw adnod ne'i gilydd, fel pob plentyn, ond ar y cyfan doedd 'na ddim cicio a strancio ar fy rhan i,' meddai.

Isio cletj neu rwbath?

"Does dim ond isio i ti edrach ar Groeslon y King," medda fo, "i sylweddoli beth maen nhw'n neud yn y fan honno er dy fwyn di." "Gwrandwch," medda finna.

'Dw i isio practeisio'r organ.'

''Neno'r gogoniant, i be ma' isio i chi drampio'r wlad, gefn berfadd nos, yn malu ffenestri pobol onast?' ''Ddrwg gin i, Miss Willias.

Mi lwga i - dyna 'dach chi isio, mi wn i'n iawn.' Dyma fi'n croesi'r ffordd a dechrau llusgo cerdded wrth ei ochr.

Isio stîd, ia?'

I ble aflwydd 'da chi isio mynd i fanno?

~ iolen stopiodd i herio'r hen gyfeillion a orweddai yno trwy weiddi 'Dowch allan rwan os ydach chi isio paffio efo fi fel roeddach chi'n gneud erstalwm!

'I be oedd arnat ti isio fy llusgo i i'r fath le?'

Deud wrtho fo am fynd yn ôl i'w nyth yn y gogledd lle mae wyau'r glaw yn deor fel ffynhonnau gwynion, tydan ni ddim isio'i fath o ffordd hyn.

Cofiwch, y cyfan sy isio ydi deud y gwir.

Does neb sy'n edrych arno'i hun fel bod yn gorfforol annibynnol isio dibynnu ar bethau fel cadeiriau olwyn, calipr, fframiau Zimmer, baglau neu ffyn cerdded, felly fe allen nhw benderfynu eu defnyddio gyn lleied a phosibl neu eu gwrthod yn llwyr.

Mae yntau'n fan hyn yn crio isio cael dwad i'r tŷ.

'Un peth doeddan nhw ddim isio'i wneud oedd ildio gôl yn y munudau cynta - sef yr union beth wnaethon nhw.

'Mae pob cleient isio teimlo bod 'i gyfreithiwr gant y cant dros ei achos.

Does arna i ddim isio bod yn unben a 'does arna i ddim isio gweld neb arall yn un chwaith, felly mi gadwa i hynny o wleidyddiaeth sy' gen i i fi fy hun.

Cymryd stoc o'r dillad gwely oedd isio i ddechra a newid gwlâu gwlyb Tony a Jason.

Rwan, Ifan, a dim ond os wyt ti'n gaddo bod yn law da, tyd i mewn am hoe bach ond dwi ddim isio gweld chdi'n chwarae'n wirion, cofia, neu allan ar dy ben fyddi di, wyt ti'n dallt?

A pheth arall i be mae isio darnio'r holl dir yna yr ochr bella?

'Pa floda ydach chi isio?' 'Fasa well i mi ddod allan i weld?'

'Be mae hwn isio eto?' grwgnachodd, 'Mae gen i gwsmer yn siop.

Ar y llaw arall mae 'na bobol wedi mynd i Brifysgolion yn Lloegr a allai fod wedi cynnig am swyddi yng Nghymru pe bae nhw isio.

I be' sy' isio fo wisgo du?

'Ti isio bwyd?' 'Jest te.' 'Mi gei di jips a ffish hefyd rhag ofn i chdi udo'n bod ni wedi dy lwgu di.' Daeth y sglodion a'r sgodyn yn fôr o saim mewn papur newydd.

Does dim isio i bawb gal gwybod sut buodd hi.'