Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

isod

isod

Wrth drafod ymateb y cydlynwyr ysgol a'r penaethiaid adran, derbynir isod fod y cydlynwyr sirol yn rhan o'r tîm cenedlaethol.

Cliciwch ar un o'r lluniau isod i weld cerdyn maint llawn.

Defnyddiwch y saeth dewis i lusgo ar draws y diagram i gyd (o'r top chwith i'r gwaelod dde) fe gewch linell fylchog grynedig o gwmpas y diagram, wrth ichwi adael i fotwm y llygoden godi bydd pob gwrthrych yn cael ei ddewis fel yn y diagram ar y dde isod.

Nodir isod y prif ganlyniadau:

Mae'r wefan a'r pecyn adnoddau (gweler isod) yn dilyn strwythur maes llafur NVQ Lefel 4.

Rhowch eich enw isod i alw ar Oftel i fynu gwasanaeth Cymraeg gan y cwmnïau ffôn, ac i alw am Ddeddf Iaith Newydd i'r Ganrif Newydd.

Fersiwn o Gaerdydd ar stori sydd i'w chlywed ym mhob rhan o Gymru sydd isod.

(ch)Pob gwaith arolwg a ffurfio polisi%au ar gynlluniau statudol ac anstatudol megis y cynlluniau lleol a'r Cynllun Fframwaith cyn belled ag y mae angen gwneud hynny i baratoi'r cynlluniau neu'r polisi%au neu sylwadau drafft mewn ffurf derfynol i'w mabwysiadu gan y Pwyllgor er mwyn eu hargymell i'r Cyngor yn unol â (d) isod.

Tua chanol nos, a'r gelyn yn cysgu'n drwm yn y dyffryn isod, rhoes Gideon arwydd a thorrodd pob gŵr ei biser a dechrau chwifio'r ffagl dân a bloeddio pob un ei utgorn nes i'r dyffryn grynu.

Os am ddarganfod rhagor am yr ysgol, cliciwch isod.

Dangosir y data perthnasol yn y tabl isod.

Yn Adrannau 5-8 isod, delir yn fanwl â'r pedair prif her, gan nodi'r prif feysydd y dylid eu targedu.

Isod crynhoir gwybodaeth am nifer a natur y projectau hynny sydd heb eu cwblhau:

Dengys y siart isod bod menywod yn ffurfio mwyafrif bach ymhlith y rhai a ddychwelodd yr holiadur, ond mae'r rhaniad yma yn adlewyrchiad eithaf cywir o'r Cymry Cymraeg.

Yn y tabl isod nodir gwybodaeth am yr ystyriaethau ychwanegol hyn.

Gallech weld y goreuon isod.

Bydd pob un o'r safleoedd a restrir isod hefyd yn derbyn pecyn o fatiau llygoden Cymru'r Byd.

Yr ydym ni yng Nghymdeithas yr Iaith yn gofyn i chi ail ystyried y sefyllfa a rhoi ystyriaeth i'r pwyntiau isod.

(Gweler y Nodiadau isod) ii) Os yw'r ddamwain yn fwy difrifol ac os nad oes modd ymdrin â hi yn y gwaith yna fe/ ddylai'r aelod o'r staff fynd ar unwaith i Adran Ddamweiniau yr ysbyty agosaf.

Isod gwelir faint o arwyddion sydd wedi eu hardduno hyd yma, fesul rhanbarth.

Yn y tabl isod dosberthir cynnyrch Cymraeg y ddwy flynedd yn ôl eu prif nodwedd - Print, Fideo, Sain, Meddalwedd

Dengys yr ystadegau isod sefyllfa diweithdra gwrywod a benywod mewn ardaloedd teithio i waith o fewn y pedair ardal weithredu.

Crynhoir y wybodaeth hwn isod:

newyddion@bbc.co.uk neu ysgrifennwch atom neu ffoniwch i gyfeiriadau BBC Cymru yng Nghaerdydd neu Bangor, gweler isod.

Mae'n bosibl gweld Andromeda yn ystod yr hydref a'r gaeaf, ac mae'r diagram isod yn dangos ble i edrych amdani yn yr awyr.

Gwrandewch hefyd ar sesiynau Gang Bangor trwy glicio isod.

Dengys y tabl isod y deg cylchgrawn Saesneg mwyaf poblogaidd yn ôl y sampl : Gwelir mai cylchgronau i ferched yw'r rhai mwyaf poblogaidd o bell ffordd a nifer helaeth o'r rheini yn rhai wythnosol.

Os nad ydych yn siwr sut i ddewis y cymeriant o galoriau cywir i chi, yna gallai'r canllaw isod eich helpu.

Mae datganiad y Swyddfa Gymreig i'w groesawu, ond mae'r dystiolaeth isod yn awgrymu bod cryn ffordd eto i fynd cyn cyrraedd y nod o safbwynt y ddarpariaeth mewn nifer o bynciau.

Byddai'n dda gan y Pwyllgor gael cyfle i gyfarfod â'r Gweinidog Gwladol, gyntaf posibl, i drafod oblygiadau'r sylwadau isod.

Cliciwch ar yr erfyn petryal a gwnewch betryal fel sydd i'w weld isod trwy lusgo ar draws y sgrîn i gynhyrchu'r petryal.

Ac isod gwelir pa ganran o'r fitamin C gwreiddiol sydd yn y tatws ar ôl gwahanol ddulliau o goginio:

Rhoddir canlyniadau eu profion isod.

Cliciwch isod a gwrandewch yn ofalus cyn ffonio 029 20 5 i gystadlu.

Neu ysgrifennwch atom neu ein ffonio yng nghyfeiriadau BBC Cymru yng Nghaerdydd neu Bangor, gweler isod.

Nodir isod enghreifftiau a rydd flas ar rai o'r cwynion yn erbyn awdurdodau cynllunio y cafwyd eu bod yn ddilys yn ystod y flwyddyn -