Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lleoliad

lleoliad

Adran Pedwar - Adolygu eich lleoliad

Phillips ohono yn iawn: y mae'r seler yn cyfateb i Uffern yn Saer Doliau; y mae lleoliad Y Ffin mewn cwt sy'n gallu gweld yr eglwys yn arwydd o bellter y bobl o'r ysbrydol; y mae'r Tŵr yn dangos gwacter ystyr a ddaw i bobl sydd wedi eu gwahanu'n llwyr o'r ysbrydol.

yn ystod y lleoliad:

Drwy gyfrwng pelydrau X, y microsgop electron eu'r microsgopion, mae'n eithaf hawdd canfod lleoliad yr atomau mewn solidau syml.

Nod polisi rhent yw lleihau'n raddol y gwahaniaeth rhwng rhenti a godir ar eiddo sy'n debyg o ran math, lleoliad a gwerth mwynderau.

* pa mor bell ydych chi'n fodlon teithio i'ch lleoliad?

Mewn pedwar llun siarcol mae'r artist yn portreadu pedwar cwt mewn pedwar lleoliad gwahanol.

* Gofalwch fod athrawon sy'n ymwneud ag addysg gyrfaoedd wedi eu briffio'n llawn am eich lleoliad

* trefnwch gyfarfod adolygu gyda'ch person cyswllt ar ddiwedd y lleoliad.

Cyfarfod cyn-leoli gyda'r sefydliad croesawu yw'r elfen hanfodol i sicrhau lleoliad llwyddiannus.

Cojimar oedd lleoliad ei glasur The Old Man and the Sea.

Nod Terfynol Lleoliad

Mae rheowr lleoliad y ffilm, Roy Jackson, wedi bod yn yr ardal drwy'r wythnos hon yn chwilio am lefydd hunan-ddarpar a gwely a breacwast i'r criw.

A ydynt yn pwysleisio'r hyn y byddwch yn ei wneud ar y lleoliad, e.e.,

Y nod yn fras fyddai gwneud dadansoddiad o anghenion menywod a phlant sy'n ymadael â llochesi ar sail o ran lleoliad daearyddol, nifer ac ansawdd y cartrefi fydd eu hangen.

Cadwch gofnod wrth i chi fynd ymlaen drwy'r lleoliad gan nodi unrhyw bwyntiau y dymunwch ymchwilio ymhellach iddynt.

Efallai y dymunwch ennill achrediad ar gyfer eich lleoliad a gweithredu'r cynllun gweithredu hwn.

Cwblhewch ffurflen gais ar gyfer lleoliad a'i rhoi i'ch trefnydd lleoliadau athrawon.

* gwerthuso'r lleoliad.

Gall y samplau roi gwybodaeth i ni ar faint a lleoliad y llygredd dynol sydd wedi ei greu, er enghraifft, ym Mae Lerpwl (ble mae llygredd wedi ei greu gan fetalau trwm, e.e.

Dylai staff ymgyfarwyddo â'r allanfa dân nesaf at eu swyddfa ac â lleoliad y cyfarpar diffodd tân a'r modd y mae'n gweithio.

cynllun gweithredu yn dilyn eich lleoliad

Erbyn hyn gallai murddun Y Llain ei hun fod yn lleoliad dilys i'r digwyddiadau.

Bydd eu cefnogaeth yn hynod bwysig pan fyddwch yn dychwelyd o'ch lleoliad.

* cwblhau astudiaeth achos/ffurflen talfyriad lleoliad.

* arenwi sefydliad croesawu addas ar gyfer y lleoliad.

"Llanelwy fydd lleoliad ein prif swyddfa yng Ngogledd Cymru, ond mae cynnig i bawb sydd yn gweithio ym Mangor drio am swydd yno," meddai.

Nid oherwydd ei bod yn haws crafu'r pridd sydd eisoes wedi'i droi neu ei balu y dewisir lleoliad o'r fath ond oherwydd nad oes drywydd ar bridd felly ac na all gelyn sy'n dibynnu ar ei ffroen ddilyn trywydd o'r ganolfan i'r llecyn magu.

Mae eich trefnydd lleoliadau athrawon yn darparu gwasanaeth cyflawn sydd wedi'i gynllunio i hyrwyddo hyd yr eithaf holl fanteision y lleoliad, ac mae hynny'n cynnwys darparu amrediad o ddeunyddiau i gefnogi'r lleoliad a manylion am opsiynau ar gyfer achredu.

Lleoliad yn addas iawn.

Pwrpas y safle yw i rhoi arolwg o'r marina, ei lleoliad, cyfleusterau a prisiau angorfa.

tri Bydd eich trefnydd lleoliadau athrawon yn eich cynorthwyo drwy bob cam o'ch lleoliad gan ddarparu amrediad o ddeunyddiau ychwanegol.

Funudau'n ddiweddaach, wedi ymlâdd ac yn foddfa o chwys, roedd y fforiwr allan o'r ogof - ac yn paratoi i nodi ei lleoliad ar ei fap.

Eisoes y mae'r gair 'troedle' wedi'i 'garnu' ganddo i ddisgrifio ein lleoliad yn y frwydr i barhau mewn bod, ac y mae paragraff olaf yr ysgrif yn rhapsodig: "Eto tra'r erys i ni droedle yn ein tir ni dderfydd gobaith.

Nodau Drafft ar gyfer Lleoliad

Gellir defnyddio'r llyfryn hwn i ddarparu cofnod o'r trafodaethau yn ymwneud â'ch lleoliad.

cynllunio eich lleoliad

"Gyda'n help ni mae'r cwmniau yma wedi dewis yr ardaloedd hyn fel lleoliad i'r ffilmio," meddai Mr Edwin yr wythnos hon.

* ysgrifennu adroddiad am y lleoliad gan gynnwys unrhyw ffotograffau neu ddeunydd arall.

Ystyriwch unrhyw faterion ymarferol a allai gael effaith ar eich lleoliad:

Tystysgrif Lleoliad Athrawon.

A ellid cymryd y stori fach hon fel rhoi diferyn o waed ar sleid, i'w harchwilio yn fy meddwl, fel y medrwn yn y diwedd, drwy weithio arno'n ddigon caled ac yn ddigon hir, weld Deddf y Bydysawd ei hun, a chael cipolwg ar fyd y sêr yn crynu yn eu lleoliad, fel breichledau ar fraich ddidostur Duw ei hun?

ii) Bydd enwau a lleoliad y rhai sydd yn gallu rhoi Cymorth Cyntaf wedi'u harddangos yn glir ar hysbysfyrddau.

Yn raddol, drannoeth, gwawriodd arnom ein bod wedi ein dal yn llwyr gan y Bos, a'i fod ef wedi bod yn tynnu coes yn ddidrugaredd, ond gan fod y manylion tybiedig wedi'u plethu i mewn i r cefndir a'r lleoliad dilys yn gelfydd iawn, hyd yn oed tadogi'r stori ar Mr Merfyn Morgan, y Prif Uwch-Arolygydd â gofal am Adran "D" o Heddlu Dyfed-Powys, roeddem wedi credu'r stori'n llwyr.

* cofio mai dim ond dechrau'r broses yw'r lleoliad.

Dibynna llwyddiant pob lleoliad ar baratoi trwyadl, nodau clir, rhaglen wedi'i negydu a chynllun gweithredu effeithiol.

* trefnu rhaglen sy'n cynnwys amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer y lleoliad.

* Anfonwch yr astudiaeth achos/talfyriaf lleoliad at bawb sy'n gysylltiedig â'ch lleoliad

profiad yn ystod eich lleoliad

Dyddiadau Lleoliad:

Nid ar siawns y dewisir lleoliad y twll ac os bydd cae tro neu ardd yn cael ei thrin yn agos at ganolfan cwningod dyna'r lle y dewis y fam guddio'i hepil.

Mae nodau'n ganolog i'r broses o gynllunio a chwblhau lleoliad llwyddiannus.

Y mae a wnelo'r frawddeg ynghylch lleoliad Gwilym druan, ac yn ei sgil yr holl broses o raddio cwrs, â'r ail gwestiwn.

Fe wyddom fod yr atomau mewn grisialau cywrain fel diemwnt wedi eu lleoli mewn trefn anhygoel bron ac fe wyddom hefyd fod priodweddau'r solid yn dibynnu ar natur yr atomau, eu lleoliad a'r modd y cysylltir hwy a'i gilydd.

Dwy eglwys wahanol sydd yma ond y mae'r ffurfiant yn debyg ac y mae'r lleoliad yn debyg.

adolygu eich lleoliad

Mae rhywun yn amau, yn awr, a fu inni werthfawrogi ar y pryd wir hyd a lled ei gelfyddyd oherwydd ein hanfodlonrwydd cyffredinol ar y pryd gyda phrinder a lleoliad oriau teledu Cymraeg a'r diffyg amrywiaeth.

Bydd lleoliad August i gyd yn Llŷn gyda First Knights ym Meirionnydd am ychydig wythnosau, a'r gweddill wedi ei fflilmio yn stiwdios Pinewood yn Llundain.

Bydd eich lleoliad yn unigryw.

* trafod unrhyw nodau a all fod gan y sefydliad croesawu ar gyfer y lleoliad.

Adran Pump - Cynllun gweithredu yn dilyn eich lleoliad ac achrediad

Adran Tri - Cwblhau eich lleoliad

* pryd y gellwch chi fynd ar y lleoliad?

* Soniwch am eich lleoliad wrth y disgyblion

* penderfynu sut i ledaenu'r wybodaeth am eich lleoliad.

Ni welir Bob a Margaret gyda'i gilydd; ni roir unrhyw fanylion ynglŷn â datblygiad eu perthynas; a chyn y diwedd pan â Margaret i ffwrdd sylwn fod yr adroddwr yn rhannu anwybodaeth y plwyfolion ynghylch ei lleoliad.

talfyriad lleoliad/astudiaeth achos

Nid yw'r lleoliad wedi cael ei benderfynu eto ond bydd y manylion yn cael ei roi ar y we cyn bo hir.

Yn ddaearyddol, nid yw lleoliad Parc Cenedlaethol Eryri yn un da i fanteisio ar Dwnel y Sianel ac ar y Farchnad Ewropeaidd Unigol.

Mae ongl yr eglwys ychydig yn wahanol ond yr un lliw sydd i'r cerrig ac y mae'r awyr yn y cefndir wedi ei phaentio ond yr un lliw mae'r lleoliad yn debyg.

Awgrymai'r adroddiad felly y dylid ehangu ffurflenni cais ar gyfer caniatâd cynllunio am dai mewn ardaloedd gwledig drwy ychwanegu rhestr o gwestiynau ychwanegol i'r ymgeisydd ynglŷn â dyluniad, lleoliad a.y.

Mae'n syniad buddiol gosod amser penodedig ar gyfer adolygiad o gynnydd hanner ffordd drwy'r lleoliad.

Adran Dau - Cynllunio eich lleoliad

Mae'n naturiol, wrth gwrs, i ambell set hynod aros yn y cof, ond mae'n llawer mwy na lleoliad cyfleus i ddweud llinellau o'i gwahanol rannau, ac i'n darbwyllo ninnau bod digwyddiadau'r ddrama'n 'go iawn'.

Bydd angen negydu a chytuno ar y nodau terfynol ar gyfer y lleoliad gyda'r sefydliad croesawu a bydd hynny'n un o ganlyniadau'r cyfarfod cyn-leoli.

Camau nesaf ar ôl lleoliad

achrediad ar gyfer eich lleoliad

Cyn llunio eich nodau lleoliad yn derfynol, bydd angen i chi eu trafod gyda'ch cyd-weithwyr, y trefnydd lleoliadau athrawon a'r sefydliad croesawu.

Mae United Biscuits yn hynod falch o gael noddi "Rheoli Eich Lleoliad", sy'n cael ei werthfawrogi'n fawr gan athrawon.

Trefnu lleoliad cyfnewid yn yr ysgol.

* egluro sut y gallai eich lleoliad gael ei achredu.

Nid y lleoliad ynddo'i hun sy'n bwysig; prif linyn mesur llwyddiant yw ansawdd cyfleoedd dysgu newydd ac amgenach ar gyfer pobl ifainc yn yr ystafell ddosbarth.

* dweud wrth gyd-weithwyr, y Gwasanaeth Lleoli Athrawon a'r gymuned leol am eich lleoliad.

Pa ganlyniadau rydych chi'n eu gweld i'r lleoliad; deunyddiau, ymweliadau dosbarth, project ar y cyd?

Nodau Lleoliad:

Mae'r lleoliad wedi newid erbyn heddiw a'r genhedlaeth nesa'n cael eu difyrru yn sŵn tonnau Dinas Dinlle, Aberdaron, Aberffraw a Benllech.

Dylid sicrhau bod gwybodaeth ynglŷn â'r lleoliad ar gael i gydweithwyr yn yr ysgol.

Efallai y bydd gan y sefydliad croesawu ei nodau ei hun ar gyfer eich lleoliad, a bydd angen eu cymryd i ystyriaeth wrth gynllunio'r rhaglen.

Nodwch, os gwelwch yn dda, fod gwybodaeth ychwanegol i'w chael mewn pecyn briffio ar wahân ar gyfer y rhai sy'n ystyried lleoliad mewn gwlad Ewropeaidd arall.

* cynnal sesiwn ôl-drafod ynglŷn â'ch lleoliad gyda'ch trefnydd a'ch pennaeth neu gydgysylltydd datblygiad staff.

Gwnaeth Anna nodiadau cyflym yn ei phen ac yn fuan, trwy hynawsedd agored Cathy, roedd yn gwybod cyflymder y cwch, lleoliad popeth o bwys a hyd yn oed pwy fyddai'n arfer criwio i'w thad.

Yr oedd peth ymrafael wedi datblygu yn y Blaid erbyn hyn ynghylch lleoliad ei swyddfa.

Ar ôl iddi hi fynd i mewn i'r siop, edrychodd Pamela o'i chwmpas yn graff gan nodi sut ddefnyddiau oedd yn y lle a lleoliad popeth.

Os yw'r dyddiad neu'r lleoliad yn anghyfleus, cysylltwch â'r swyddfa er mwyn i ni drefnu'r cyfarfod nesaf mewn man neu ar amser mwy cyfleus.

* trafod y nodau terfynol ar gyfer y lleoliad gyda phawb sy'n gysylltiedig ag ef.

Adran Un - arenwi nodau eich lleoliad

Cynlluniwyd y daenlen hon i'ch cynorthwyo chi a'r ysgol i gytuno ar nodau cyffredin ar gyfer y lleoliad.