Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llew

llew

'Rwy'n croesawu'r datblygiad yma gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg - ond cam cyntaf yw hwn,' meddai Llew ap Gwent, Prifathro Ysgol y Parc ger y Bala.

Cafodd Llew ei ddal ynghanol ffrwgwd mawr a ddatblygodd rhwng Gina a'i gwr, Rod.

Newidiodd Rhys fywyd Hywel a hynny mewn sawl ffordd - dechreuodd Hywel a Llew gwympo mas ac o ganlyniad cafodd Hywel ei saethu.

Llew Jones wedi ei brofi ei hun yn awdur llyfrau plant mwyaf toreithiog a sylweddol.

Llew Jones.

Er mawr siom iddo collodd Llew Rhys, mab Nia, i Hywel.

Ond chwarae gyda chynffon llew oedd hynny wedi bod.

Llew Jones yn cynnig portread rhamantaidd o dir a phobl y gorllewin.

Bleddyn yw enw brawd Llew.

Llew Jones yn un o awduron mwyaf toreithiog Cymru gyda'i gyfraniad yn enfawr ym maes llenyddiaeth plant.

Yna sgrechiodd gan ofn wrth weld bod llew yn gwarchod y tŷ...

Llew wedi dweud fwy nag unwaith fod rhyw blentyn yn llechu ynddo, rhy Peter Pan sy'n gwrthod prifio a thyfu'n hn.

Llew o gael rhyddhad oedd mynd ati i ysgrifennu gweithiau gwreiddiol a hefyd addasu chwedlau gwerin a ffeithiau hanesyddol, gan beri bod storm ym mynwes sawl plentyn wrth iddo fynd o antur i antur wrth droi'r tudalennau.

Chafodd Enlli a Guto Llew ddim trafferth i gyrraedd y maes parcio yng nghanol y dref.

Roedd Guto Llew yn parhau ar ufflon o fform ac wrth ei fodd yn gweld cymaint o hufen y genedl o gwmpas roedd presenoldeb cryf yr heddlu'n ei blesio i'r dim hefyd.

Bant â ti, a phaid, da ti, â bod mor ddwl y tro nesa!' 'Diolch, Mr Llew,' meddai Idris yn werthfawrogol, ond cyn iddo gael cyfle i ddweud rhagor, roedd y llew eisoes ar ei ffordd, yn hanner chwerthin rhyngddo ac ef ei hun wrth ddiflannu i berfeddion coedwig gyfagos.

Anghofia'i byth y teimlad ofnadwy o ofn oedd arnaf wrth weld yr anifeiliaid gwyllt, er eu bod mewn cewyll, a gweld dyn yn mynd i fewn at y llewod, a hwythau yn gwneud yn ol gorchymyn y "trainer", a chlywed y llew yn rhuo.

'Ie, ie,' meddai'r llew'n gyhuddgar, 'fe fuest ti'n annoeth iawn.

Yn sgil y gweithgarwch hwn codwyd to o gyfeilyddion fel Tom Morris, Maelor Richards, Jerry Hughes, Llew Hughes, a rhoddwyd cyfle i unawdwyr yr ardal arfer eu dawn - Susie Jones, Betty Davies, Vernon Parry, Ernest Thomas a Meirion Morris.

Yn 1990 y dechreuodd Llew ar ei yrfa newyddiadurol yn ardal Cwmderi.

Datblygodd ffrwgwd arall ym mywyd Llew - y tro hwn rhyngddo ef a Hywel a bu bron i Hywel farw o'r herwydd.

Chwalwyd perthynas lwyddiannus Llew a Meira ar ôl i Llew gysgu gyda Gina, ffrind Meira.

Llew hefyd at bwysigrwydd y gwaith a wnaeth Alun R.

Llew' drwy'r blynyddoedd ym myd llyfrau plant, o'r dyddiau cynnar hynny (ar ddechrau'r pumdegau) pan gâi cyrsiau i awduron eu cynnal yn y Cilgwyn, Castellnewydd Emlyn, at ennill Gradd MA Prifysgol Cymru am ei gyfraniad i lenyddiaeth plant.

Llew Jones o nerth i nerth.

Yn yr hen ddyddiau, roedd llewod yn crwydro'r wlad honno ac mae'r llew yn un o gymeriadau mawr y chwedlau hyn.

Llew, sef Trysor Plasywernen, a Jac L.

Llew Jones - sy'n cael ei gydnabod fel un o feistri canu caeth Cymru - ei fod ef yn llai calonogol ynglyn â dyfodol yr iaith Gymraeg heddiw nag oedd yn y chwedegau hyd yn oed.

Yn 1996 cyrhaeddodd Nia, merch Llew, ac achosodd Nia helyntion di-ri iddo wrth iddi yn gynta redeg i ffwrdd o gartre ac yna cael ei hun yn feichiog gyda phlentyn Hywel Llewelyn.

'Triw swyddog i'r troseddwr, a mewn llys Mae'n llew o ymladdwr.

Cyhoeddir nad oes neb yn deilwng i dorri'r seliau ac i ddatgelu cyfrinachau'r sgrol ond Iesu Grist a ddisgrifir ar un gwynt yn Llew o lwyth Jwda ac ar y llall yn Oen fel un wedi ei ladd.

Neidiodd y llew ar ei draed wrth glywed y floedd, a brasgamodd tuag ato.

Cyfarthodd y cŵn, os cyfarth hefyd - roedd yn debycach i ru llew na sŵn ci.

Ar adeg arall daeth merch fach ato, yn erfyn am y bêl hud, a hyd yn oed yn cynnig yn ei lle ryw lew tegan a'i ben yn symud, ac yn rhuo fel llew byw.

Yn ei awdl mae T. Llew Jones yn cynnig portread rhamantaidd o dir a phobl y gorllewin.

Mae bywyd personol Llew wedi bod yr un mor gymhleth a'i yrfa.

Llew yn unigryw ymhlith awduron gan fod plant heddiw'n mwynhau'r un gweithiau ag yr oedd eu rhieni'n eu mwynhau pan oedden nhw'n ifanc.

Roedd pawb call yn yr ardal yn ofni Llew Williams.

Ni fyddai'n breuddwydio mynd i bysgota hebddi rhag ofn iddo gyfarfod Llew Williams y Cipar, hen ddyn annifyr nad oedd neb yn y pentre yn ei hoffi ...

Trodd Llew wedyn i weithio yn y byd argraffu er bod ei ddiddordeb mewn newyddiaduraeth wedi ei ailgynnau yn ddiweddar gydag ymddangosiad Leanne, hen ffrind iddo.

Mari'r melinydd a Llew'r llygoden fydd yn cyflwyno enwau'r cymeriadau a theitlau'r llyfrau yn dechrau gyda'r llythrennau penodol.

Yn 1999 bu Llew a Nia mewn damwain car ddifrifol a gadawyd Nia yn gwbl ddiymadferth.

Llew gychwyn ysgrifennu gweithiau i blant bron yr un pryd.

Y Llew Euraidd, Trefdraeth oedd y cyrchfan ar gyfer nos Sadwrn.

Heb feddwl eilwaith rwyt yn gweiddi: "Teimlaf yn gryf fel llew." "O anhygoel, anghredadwy o wir, gwir, gwir pob gair." Mae Eilir wedi gwirioni ar dy linell.

Llew yn un o nifer o feirdd cadeiriol a oedd yn trafod eu hawdlau yng Ngwyl yr Academi Gymreig yn Nhy Newydd ger Cricieth yn ddiweddar.

Chwalodd ei briodas gynta oherwydd nad oedd Llew yn gallu wynebu salwch genetig ei fab, Rhodri.

'Rydan ni'n galw ar y Cynulliad a Bwrdd yr Iaith Gymraeg i ddarparu'r cyllid a'r arbenigedd i ddatblygu safleoedd plentyn-gyfeillgar yn Gymraeg, ' meddai Llew ap Gwent.

Bu Llew yn ei chael yn anodd iawn i feithrin perthynas ar ôl hynny ond yn y diwedd llwyddodd Meira Ellis i dorri drwy ei furiau amddiffynnol.

Yr oedd bwrdd crwn ynghanol yr ystafell, o bren tywyll, bron yn ddu, a'r traed yn gorffen mewn siap palf llew.

Daethom ar draws rhwy barc bychan lle y câi hen bobl fynd i eistedd yn yr haul - 'roedd y glaswellt wedi tyfu'n hir, a'r Dant-y-Llew yn drwch.

Llew Jones, yr awdur llyfrau plant toreithiog o Geredigion.

Llew Owain amdano bron mor od a'u gwrthrych ond y mae gan Mr Owain baragraff awgrymiadol yn y Cofiant

O'r un ucheldir y deuai Jac Glan y Gors, Taliesin a Llew Hiraethog, Tom Owen Hafod Elwy a llawer un aral y gellid ei enwi heb fynd nemor pellach na deuddeng milltir o gartref William Jones yn Hafod Esgob, Nebo.

Dydd Sadwrn oedd y diwrnod olaf i dderbyn y cyfansoddiadau a gwyddwn i fod Llew yn brysur yn ysgrifennu ei nofel gyntaf; ond pan euthum heibio dydd Sadwrn nid oedd yn barod, ac ni fyddai tan y dydd Mercher canlynol.

Llew Jones oresgyn y broblem honedig hon yn ddidrafferth trwy lunio stori ddigon gafaelgar i bontio unrhyw agendor.

Cododd cywilydd ar Idris a gofynnodd yn isel i'r llew sut y gwyddai ef fod yr Afal Aur yn ei feddiant.

Mae amryw ohonynt yn hoff o ffrwyth y ffawydd a'r wernen, hadau dant y llew a mwyar o bob math.

Ynghanol hyn i gyd llwyddodd Llew i ailbriodi yn 1997 gyda Rachel Price a thorrodd ei galon yn 1998 pan benderfynodd Rachel nad oedd y briodas yn gweithio.