Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llewod

llewod

Cadarnhaodd Donal Lenihan, rheolwr Llewod 2001, ei fod wedi siarad â Graham Henry, ac iddo orfod cael caniatad Undeb Rygbi Cymru i wneud hynny.

Mae hyfforddwr Awstralia, Rod McQueen, wedi dweud y bydd yn rhoi'r gorau i'w swydd ym mis Medi ar ôl taith y Llewod a Phencampwriaeth y Tair Gwlad.

Bydd yn gêm ddiddorol, ychydig yn anos na'r gynta ond gêm ddylai'r Llewod ennill.

Ddoe dywedodd rheolwr Lloegr, Clive Woodward, fod penodi Graham Henryn hyfforddwr y Llewod yn jôc.

Cafodd Y Llewod eu hail fuddugoliaeth o'u taith yn Awstralia, eto gyda sgôr uchel.

Mae hynnyn brawf o pa mor bwysig yw hyfforddir Llewod yng ngolwg Graham Henry.

Doedd cyn-reolwr y Llewod, Clive Rowlands, ddim mor hapus ynglyn âr penodiad.

Cafwyd yr awgrym cynta o pwy fydd yn mynd ar daith y Llewod Prydeinig gyda Graham Henry i Awstralia.

Mae Henry, fydd yn hyfforddi'r Llewod ar y daith i Awstralia, wedi dweud na fydd gohirio gemau Iwerddon yn amharu ar obeithion eu chwaraewyr nhw o fynd ar y daith.

Bydd dewiswyr y Llewod yn cyfarfod heddiw i ddethol y 37 fydd yn mynd i Awstralia yn yr haf.

Maen ymddangos yn debyg fod penodiad hyfforddwr Cymru, Graham Henry, yn hyfforddwr Llewod 2001 gam yn nes wedi i brif weithredwr Auckland, Geoff Hipkins, ddweud na fyddai gan y clwb yn Zeland Newydd wrthwynebiad petae Henry yn derbyn y swydd.

Ac os gall e ddod nôl bryd hynny ei nod fydd creu argraff mewn pryd i daith y Llewod.

Chwaraeodd Ieuan Evans mewn saith prawf ar dair taith i'r Llewod.

Anghofia'i byth y teimlad ofnadwy o ofn oedd arnaf wrth weld yr anifeiliaid gwyllt, er eu bod mewn cewyll, a gweld dyn yn mynd i fewn at y llewod, a hwythau yn gwneud yn ol gorchymyn y "trainer", a chlywed y llew yn rhuo.

Maen debyg mai yr Albanwr Ian McGeechan oedd dewis cyntaf Rheolwr y Llewod, Donal Leniham, ond fod McGeechan wedi gwrthod y cynnig.

Curodd pawb eu dwylo'n wresog, ac aeth Guto Hopcyn i eistedd at y Llewod.

Ond bydd y ddau'n ffit ar gyfer eu teithiau haf, y naill gyda'r Llewod, y llall gyda Chymru.

Yna pan gafodd hyd i ben y trywydd aeth fel y gwynt i fyny'r berllan, a'r Llewod yn ei ddilyn.

Fe gyhoeddir yn swyddogol amser cinio mai Graham Henry fydd hyfforddwr y Llewod ar y daith i Awstralia haf nesaf.

Fel y disgwylid, Martin Johnson o Loegr fydd y capten. Ef, hefyd, oedd capten Y Llewod ar y daith i Dde Affrica ddwy flynedd yn ôl.

Mae carfan Y Llewod yn paratoi am eu hail gêm o'u taith yn Awstralia.

Yn yr hen ddyddiau, roedd llewod yn crwydro'r wlad honno ac mae'r llew yn un o gymeriadau mawr y chwedlau hyn.

Roedd y Llewod i gyd bron â marw eisiau chwerthin am ei ben, ond ni feiddient ei ddrysu y funud honno.

Ac roedd pawb wedi eu syfrdanu/ pan welsant ei bod yn gwisgo dillad lleidr pen ffordd." Rhoddodd y Llewod ochenaid hir wedi gwrando ar Guto Hopcyn yn adrodd yr hen stori.

Chwaraeodd Gordon Brown 30 o weithiau i'r Alban ac aeth ar dair taith gyda'r Llewod yn y saith-degau.

Mae yna sôn y gall Grahame Henry ddechrau'i yrfa fel hyfforddwr y Llewod gydag ambell benderfyniad annisgwyl.

Ychwanegodd na fydde fe hyd yn oed yn gwybod enwaur rhai sydd ar y pwyllgor syn gyfrifol am benodi - a nhw ddyle fod yn gwneud unrhyw gyhoeddiad am hyfforddwr y Llewod.

Mae Barry Williams - oedd yn aelod o garfan y Llewod aeth i Dde Affrica - yn gadael clwb Bryste ac yn ymuno â Chastell Nedd, ei hen glwb.

Mae yna ystyriaeth ariannol, hefyd, ond dynar lleia o bryderon Henry wrth ddychwelyd i geisio profi y gall e wneud swyddi Cymru ar Llewod.

'Roedd o'n beth digon amlwg na fuasai neb yn disgwyl i'r Beibil fod yn siarad, er y byddai y bobol oedd yn hwnnw yn gorfod siarad ar bnawn Sul pan fyddai yna holi'r plant yn yr ysgol "Be ddeudodd Samiwel bach wrth Dduw 'y mhlant i?" 'Roedd pobol mewn oed yn sôn bod yna bethau digon difyr fel cerdded drwy'r mwd a chwffio efo llewod yn Nhaith y Pererin, ond 'doedd dim dichon cael hyd iddyn nhw fel y medrech chi gael hyd i Dôn y Botel neu Spargo'r Felin yn Nedw.

Ond beth syn fy siomi i braidd, nad oes, ar ôl Ian McGeechan, yr un hyfforddwr yn y peder gwlad yn ddigon da i fynd gyda'r Llewod.

Cafwyd cadarnhad y prynhawn yma mai hyfforddwr Lloegr a chyn-flaen asgellwr Caerfaddon, Andy Robinson fydd cynorthwy-ydd Graham Henry ar daith y Llewod i Awstralia yr haf nesaf.

Wedi cyrraedd ceg lôn y plas roedd y Llewod yn fwy gwyliadwrus.

Mae hyn ychydig yn well na'r disgwyl ond ni ddewiswyd seren taith Y Llewod i Dde Affrica bedair blynedd yn ôl, Scott Gibbs, canolwr Cymru ag Abertawe.

Ond ceisiodd Wyn ei pherswadio fod raid i'r Llewod i gyd fynd yno.

Mae hyfforddwr y Llewod, Graham Henry, wedi dewis ei dîm cyntaf o'r daith yn Awstralia - ar gyfer y gêm yn erbyn Gorllewin Awstralia yn Perth ddydd Gwener.

Mae'n bosib y caiff Scott Gibbs gyfle i ymuno â'r Llewod wedi'r cwbl.

Mae digon o waith gydag e i'w wneud yng Nghymru, ac un o'r pethe fydd y Pwyllgor yn ei ystyried yw pa effaith - os caiff e ei ddewis i hyfforddir Llewod - fydd hynnyn gael ar y job mae en neud yng Nghymru.

Mae dyfalu mawr ai Graham Henry, hyfforddwr tîm rygbi Cymru, fydd hyfforddwr tîm y Llewod fydd yn teithio i Awstralia yr haf nesaf.

Mae disgwyl i Neil Jenkins wella mewn pryd i chwarae yng ngêm gyntaf y Llewod yn erbyn Gorllewin Awstralia ddydd Gwener.

'Mae yna lot o rygbi i'w chwarae cyn taith y Llewod, gan ddechrau i Lanelli yn erbyn Caerdydd.

Fe yw'r rheolwr y tro yma ac yn ddios bydd e'n arwain dewis terfynol Graham Henry gyda'r gobaith o greu'r un anian a chreu Llewod llwyddiannus.

Yr ail ffefryn yw Geoff Evans, cyn-glo gyda'r Cymry yn Llundain, Cymru a'r Llewod.

Maen debyg y bydd yn rhaid iddo dawelur dyfroedd gan fod rhai o aelodaur Undeb yn flin iawn nad aeth Pwyllgor y Llewod drwyddyn nhw, a mae'r cynta glywson nhw fod Henry wedi cael cynnig y swydd oedd yn y Wasg ar cyfryngau.

Dywed rheolwr y Llewod, Donal Lenihan, nad yw'r rhestr hon yn derfynol o gwbl.

Fe leicsen i ddweud dyw Pwyllgor y Llewod ddim wedi gwneud penderfyniad eto, a fel dwin deall y sefyllfa, byddan nhw'n gwneud hynny ddechrer mis nesa.

Ar ôl clywed beth oedd gan Reolwr y Llewod, Donal Leniham, a Graham Henry i'w ddweud, hefyd, nin sicir nawdd bydd en gallu gwneud y ddwy swydd.

Mae deg o chwaraewyr o Gymru wedi eu dewis i fynd ar daith Y Llewod i Awstralia yr haf yma.

Williams, y cawr o ail-rengwr a fu'n gapten ar Gymru ac yn chware i'r Llewod, a Howard 'Ash' Davies, cyn rengwr-blaen y Clwb a fu'n gyfrifol am ddatblygiad Delme Thomas pan oedd Howard yn athro arno yng Nghaerfyrddin.