Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lloches

lloches

Yn aml fe gafodd y Chwaer Jean ei dihuno gan filwyr arfog ganol nos a'i chroesholi am eu bod nhw'n amau ei bod hi a'i chyd-weithwyr yn rhoi lloches i'r FMLN.

Mae llawer o fudd mewn datblygu lloches newydd gyda chymdeithas tai, boed yn fater o adfer hen adeilad neu adeiladau o'r newydd.

Mae gan y Llydawiaid draddodiad cryf o gynnig lloches i alltudion.

O'r cychwyn bu'n freuddwyd ganddo i sefydlu cartref lloches i droseddwyr.

Dyna'r darlun llwm a dreir gan ffigurau lloches eleni.

Tra oedd yr hyn a gafodd ei alw'n 'drafodaeth lloches' yn mynd rhagddi yn y Bundestag, parhau a wnaeth ymosodiadau'r Neo-Natsi%aid.

Aethpwyd â phlant Mrs Roberts, oedd yn arfer byw yn ardal Wrecsam, hefyd i'r ysbyty a dechreuwyd ymchwiliad yn syth gan yr Heddlu sydd wedi slarad gyda gweithwyr a phreswylwyr y lloches.

Udodd yn ddwfn yn eu gwddw wrth iddi ymlusgo at y milwyr yn eu lloches.

Ceisia pob lloches gynnig gofod, offer, a gweithgareddau ar gyfer y plant, ond dengys ein profiad na elwir yn llawn ar y rheini heb weithwraig plant wedi ei chyflogi i ganolbwyntio'n neilltuol ar anghenion y plant, ochr yn ochr â rhai'r mamau.

Ar ddechrau'r chwyldro, cafodd aelodau eglwysig eu herlid, yn rhannol oherwydd eu ceidwadaeth a'u rhagrith honedig, ond hefyd gan eu bod wedi rhoi lloches i wrthwynebwyr y chwyldro yn eu haddoldai.

Pan benodwyd y cydgysylltydd cyntaf, dim ond pum lloches oedd yng Nghymru.

Gellir gweld ogof Lloches Lewsyn yn y graig lefn sy'n codi'n serth o'r dr ar ochr ddwyreiniol Llyn Cerrig Llwydion Isaf ond rhaid cymryd gofal wrth fynd ati gan mor ddwfn ac iasoer yw'r dr yn y fan honno.

Myn rhai bod ogof a fu'n lloches iddo ynghudd rywle yng Nghraig Irfon a bod rhywun wedi darganfod olion lludw o'i dân wrth gloddio yng ngenau'r ogof.

Cafwyd lloches yn y pentref ond bu'n rhaid disgwyl yn hir yn eu dillad gwlyb am y llong i'w cyrchu'n ôl i Galway; roedd honno wedi mynd ymlaen i Inis Meain.

Mae'r merched yn y lloches yn wych.

Aethai'r Cymry i Iwerddon am ganrifoedd i geisio lloches a chymorth, ond try Manawydan at Loegr.

Doeddwn i ddim yn meddwl bod lloches yn lle neis iawn, ond roeddwn i'n gwbl anghywir.

mae'r gig wedi ei drefnu er mwyn codi arian ar gyfer ffoaduriaid a rhai syn ceisio cael lloches yng ngwledydd Prydain.

Gamlas Las a Ffos y Ddeulyn, Esgair Llyn a Lloches Lewsyn.

Ac fe gyhuddwyd y mudiad o roi lloches ddirgel i Jesuitiaid yn Rhydychen hyd yn oed gan y Times gofalus geidwadol.

Ond oherwydd yr oedi cynyddol a ddioddefir gan fenywod sy'n disgwyl cael eu hail-gartrefu, mae nifer y plant sy'n gorfod treulio misoedd lawer - neu hyd yn oed flwyddyn a mwy - mewn lloches, yn cynyddu, yn ddi-os.

Trodd i'w llofft ei hun, llofft a fu'n lloches iddi ers rhai blynyddoedd bellach.

Yn sefyll eu prawf ym mis Tachwedd eleni bydd 45 o Lydawiaid – wedi eu cyhuddo o 'gynnig lloches achlysurol, ymwneud â throseddwyr ac â mudiad terfysgol'. Y mudiad terfysgol dan sylw yw ETA.

Yn ystod Rhyfel Cartref Sbaen ac yna yn oes Franco, roedd y Basgiaid yn aml yn ffoi i Lydaw ac yn cael lloches yno.

Mae'r gallu i weld yn ein helpu i ganfod lloches, bwyd a dwr, ac i adnabod perygl.

Un rheswm oedd darparu lloches a lletygarwch i deithwyr a phererinion.

i rai o'r plant hyn, ni fydd y lloches yn fwy nag egwyl fer o ychydig wythnosau.

Ers 1992, mae 120 o bobl wedi cael eu holi gan yr heddlu o dan amheuaeth o fod wedi rhoi lloches i derfysgwyr ETA.

Mae Cymdeithas Tai Eryri wedi mynegi diddordeb mewn troi'r adeilad yn ganolfan ieuenctid ac yn lloches ar gyfer pobl ifanc.

* "Mae gen i dyst nad oedd mymryn o fai arna i ond yn anffodus fedr o ddim darllen na sgrifennu ac mae'n ddall a byddar..." LLOCHES

"Mae'r plant yn meddwl am y lloches fel cartref, a finnau hefyd.

Mae rhai gwleidyddion a chefnogwyr y diffynyddion yn dweud bod criminaleiddio lloches i'r Basgiaid yn arwydd o erydu'r hawl i loches wleidyddol.

Trefnwyd yr wylnos nos Fawrth gan fudiad Cymorth Merched Cymru sy'n rhedeg y lloches yn Llangefni.