Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llyfrgell

llyfrgell

Cewch chi ymuno a'r llyfrgell yn rhad ac am ddim, ac fe gewch fenthyca hyd at ddeg eitem ar y tro dros gyfnod o bythefnos.

Os mai dyma eich darlun chi o lyfrgell, yna ewch draw i'ch llyfrgell leol ac fe gewch eich synnu!

Deuai heibio i'r Llyfrgell yn ysbeidiol i weld sut oedd y gwynt yn chwythu, a'm calonogi i ddal ymlaen.

Roedd hi wedi mynd i'w gwely yn weddol fuan, i blesio'i mam yn fwy na dim, ac wedi dechrau darllen un o'r llyfrau a gafodd yn y llyfrgell.

Ffrwyth partneriaeth rhwng y Llyfrgell Genedlaethol a Phrosiect y Canterbury Tales, dan arweiniad y Dr Peter Robinson o Brifysgol De Montfort, yw'r CD-ROM.

Beth am y miliynau nad oes llyfrgell addas o fewn eu cyrraedd?

Peidiwn ag anghofio ychwaith am y gweithgareddau a drefnir yn flynyddol gan y Gwasanaeth Llyfrgell, megis yr Wyl Lyfrgell ac Wythnos Llyfrau Plant.

Go brin y byddai neb yn y Llyfrgell Genedlaethol wedi syrffedu ar weld Aled Jones, awdur y gyfrol hon, ond mae'n siŵr iddynt hen, hen arfer â fo.

Paradwys pysgotwr fyddai afonydd clir a llynnau llawnion, a meddyliwch mor hapus fyddai ar ddarllenwr eang o gael byw mewn llyfrgell yn llawn o lyfrau o bob math.

Yn olaf mae'r frenhines ei hun yn berson cwbl anghymwys i'r gwaith o agor estyniad y Llyfrgell gan ei bod yn greadures cwbl ddiddiwylliant -- un o philistiaid amlycaf Prydain.

Roedd rhywbeth amdano a fyddai'n edrych yn gyfforddus yn bodio trwy lyfrau Shakespeare mewn llyfrgell, neu'n plygu yn ei gwman uwch Wordsworth.

Mae'n Llyfrgell Genedlaethol ni yn cael grant cyn lleied ag ambell Lyfrgell Brifysgol yn Lloegr am fod y Saeson yn ein gweld ni fel Cenedl israddol.

Yn hytrach, dewisodd fynd i'r llyfrgell am y dydd gan fod ganddi amgenach gwaith yno.

Pan gauoedd yr ysgolion llenwodd y lle gyda phobl ifanc rhai ohonynt yn sodro eu hunain wrth fyrddau i wneud gwaith ysgol a defnyddio'r siop fel llyfrgell.

Helfa ffodus arall a gefais oedd honno yn llyfrgell Shankland ym Mangor.

Rhaid mai hon oedd llyfrgell yr hen Robert Vaughan.

Beth bynnag, ar ôl i Miss M. Rhys farw, gofynnodd ei chwaer, Miss Olwen Rhys, am gael y llyfr cofnodion cyntaf yn ôl o'r Llyfrgell Genedlaethol, a rhoes ef ynghyd â'r ail lyfr cofnodion i Syr Goronwy Edwards i'w cyflwyno ar ran y teulu i Lyfrgell Bodley lle cedwid y llyfrau cofnodion eraill a oedd ar glawr.

Ond nid y Llyfrgell a gododd fy ngwrychyn am hyn.

Nid storfa o adnoddau yn unig yw'r llyfrgell, fodd bynnag.

Treulio'r prynhawn yn e-bostio, a gwneud copi o gêm Scrabble ar gyfer y llyfrgell.

Y mae eraill na soniais amdanynt mewn cysylltiad â'r llyfrgell hyd yma, y dylwn gyfeirio'n arbennig atynyt.

Bu'r ddwy yn y llyfrgell am ryw hanner awr wedyn yn dod o hyd i'r llyfrau, gyda chymorth Mrs Morris.

Diwrnod agor trydydd adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

Rhys farw, gofynnodd ei chwaer, Miss Olwen Rhys, am gael y llyfr cofnodion cyntaf yn ôl o'r Llyfrgell Genedlaethol, a rhoes ef ynghyd â'r ail lyfr cofnodion i Syr Goronwy Edwards i'w cyflwyno ar ran y teulu i Lyfrgell Bodley lle cedwid y llyfrau cofnodion eraill a oedd ar glawr.

Ychwanegodd y pethau hyn o blith y llwch a'r baw yn storws Dafydd William yn ddirfawr at werth fy llyfrgell i.

Er i aelodau a swyddogion y gell fod yn sensitif iawn i ddymuniadau yr aelodau hynny oedd yn gweithio yn y Llyfrgell penderfynwyd mynd ati i wthio'r cwch i'r dr gyda llythyr agored yn y Wasg.

Y tro nesaf y byddwch chi'n crafu eich pen ac yn methu a dod o hyd i'r ateb, beth am fentro draw i'ch llyfrgell?

Mae'n bosib i unrhyw un weld y papurau hyn yn y Llyfrgell Genedlaethol ar ôl sicrhau caniatâd ysgrifenedig gan lan a Thalia Campbell.

Y mae un o brif drysorau Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn awr ar CD-ROM - yr Hengwrt Chaucer.

mae'r archif sain unigryw hon o fywyd Cymru wedii hanfon i Gronfa Cof y Mileniwm yn y Llyfrgell Brydeinig.

Marwolaeth Trist oedd clywed am farwolaeth sydyn John Lewis a fu ar staff llyfrgell Pencoed am flynyddoedd cyn ymddeol.

Y llyfrgell yw eich canolfan wybodaeth leol.

Llyfrgell y cefais wledd wrth brynu llyfrau ynddi oedd un u Parch.

Y dyddiad cyntaf posibl i gael pwyllgor oedd y dydd olaf o Awst, sef dydd Gwener, a gwelaf yn awr wrth edrych drwy'r ffeil am y cyfnod, yr hysbysiad o gyfarfod cyntaf oll y Pwyllgor Llyfrau Cymraeg: Is-Bwyllgor o'r Pwyllgor Addysg oedd hwn, fel y dywedwyd, ond sylwch mai'r Llyfrgellydd oedd yn ei alw, a'r Llyfrgell, nid y Swyddfa Addysg, oedd y man cyfarfod.

Mae'n debyg mai i'r Llyfrgell Genedlaethol yr â llawer ohonynt.

Ond paid â phoeni, rydw i wedi darllen am bethau tebyg yn rhai o'r llyfrayu sydd yn y llyfrgell ac y maen gen i ambell awgrym - ond mwy am hynny yn nes ymlaen.

Dylai'r anrhydedd o agor y Llyfrgell fynd i rhywun sydd wedi cyfoethogi ein bywydau.

Cododd o'i gwely ac edrychodd ar y ddesg wrth ymyl y ffenestr lle gorweddai ei thraethawd a'r llyfrau o'r llyfrgell.

Wedi cael stamp arnynt ac ymadael â'r llyfrgell aeth y ddwy i ganol y dref i gael cinio.

Mae nhw wrthi fel lladd nadroedd yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Eisteddwn yn fy swyddfa yn Llyfrgell Aberystwyth un bore yn cynnal sgwrs â Dyfnallt Morgan, darlithydd yn Adran Efrydiau Allanol Coleg Prifysgol Bangor wedi hynny, a Reg.

Gobeithio felly eich bod wedi cael agoriad llygad o ran yr hyn y mae'r llyfrgell a'i staff yn ei gyflawni.

Mae'r archif sain unigryw hon o fywyd Cymru wedi'i hanfon i Gronfa Cof y Mileniwm yn y Llyfrgell Brydeinig.

I gydfynd â'r dathlu, bydd llawysgrifau a llyfrau printiedig yn cynnwys gweithiau Chaucer yn cael eu harddangos yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Rhywun sydd wedi gwneud defnydd o adnoddau'r Llyfrgell er mwyn cyfoethogi bywyd ein cenedl.

Ond llosgodd y weddw y rhain i gyd a dim ond y llyfrau sylweddol megis Beibl Peter Williams oedd ar ol i'w cynnig i'r Llyfrgell Genedlaethol.

Ymgasglodd pawb y tu allan i'r Llyfrgell Genedlaethol (sumbol o ddyheadau'r genedl ar ddechrau'r ganrif, a lle mae nifer o'n haelodau mwyaf brwdfrydig yn gweithio) i alw am ddeddf a fyddai'n gwireddu ein dyheadau yn y ganrif newydd hon.

Mynd i'r llyfrgell.

Mae gennym ni ôl-rifynnau yma yn y llyfrgell.

Bwriad yr wythnos yw denu pobl o bob oed ac o bob cefndir i ddefnyddio eu llyfrgell leol ac i dynnu sylw awdurdodau at bwysigrwydd i gymunedau lleol.

Helfa arall y mae'n rhaid imi sôn amdani yw'r un a ddaeth i'm rhan yn llyfrgell y diweddar Barch.

Ganon Wm Price, darlithydd, ac o amgylch y llyfrgell gan Mr Randall.

Cefais gyfle yn y saith degau i ymweld a'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth gyda'r g^wr (OE Roberts) pan oedd ef ar fin cyhoeddi hanes bywyd y Dr John Dee.

I genedl fel Cymru sydd heb ei gwladwriaeth ei hun y mae sefydliadau cenedlaethol, megis Prifysgol, Amgueddfa, Llyfrgell, Eisteddfod ac yn y blaen yn hanfodol at amddiffyn ei hunaniaeth.

Ymhlith yr aelodau yr oedd: Cadeirydd y Pwyllgor Addysg, Cadeirydd ac Is-Gadeirydd Pwyllgor y Llyfrgell; Edward Lewis, Cyhoeddwr, Llandysul (yno fel Cynghorwr); dau athro wedi ymddeol, ond yn Gynghorwyr; dwy wraig o Aberystwyth; Prifathro Ysgol Uwchradd, a Phrifathro Ysgol Gynradd.

Daw yno i agor ail estyniad y Llyfrgell, a'r Cyfarwyddwr Gweinyddol Mr Maiwaring, aelod brwd o Fyddin yr Iachawdwriaeth, sy'n dweud fod pawb wrth eu bodd.

Mynd i'r llyfrgell hefo Kate a daw Scarlet, Susie, Louisia ac Apple yno.

Golyga hyn mai gan y Llyfrgell Genedlaethol y mae'r archif fwyaf ym Mhrydain o bapurau ar wersyll Comin Greenham.

Yn Llyfrgell y Sir, Llangefni; Archifdy Mon; Llyfrgell Coleg y Brifysgol ym Mangor - lle cafwyd llawer o gymorth gan Tomos Roberts; Llyfrgell Ganolog Manceinion ac mewn hen rifynnau o'r "Guardian a'r Times".

Mae gennyf rai llyfrau yn fy llyfrgell a berthynai i Lloyd George.

Yn ddiweddar, cyflwynodd Thalia a'i phriod Ian Campbell eu holl bapurau gwleidyddol i'w cadw'n ddiogel yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Bu'n chwilio a chwalu yn y cylchgronau perthnasol yn Llyfrgell y Brifysgol, Bangor a'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.

Y maen ardderchog ar Llyfrgell Genedlaethol yn haeddu canmoliaeth am y gwaith.

Gwebost Gwyn (yn absenoldeb Glyn) Fe wnaethon ni benderfynu ddydd Sadwrn bod yn rhaid mynd i Aberystwyth ar Llyfrgell Genedlaethol i weld Llythyr Pennal ar Arddangosfa Owain Glyndwr.

Daeth ychwanegiadau gwerthfawr ar adran llên gwerin fy llyfrgell gyda'r cyfrolau a sicrheais yn siop Galloway o gasgliad mawr William Davies y cigydd, Talybont.

Clywais son fod swrn o hen gopiau o'r Herald yn Llyfrgell y Brifysgol ym Mangor; os felly, dyna gyfle braf i'n llenorion ifainc.

Wedi mynd trwy danchwa'r dosbarth Ysgol Sul hwnnw yn Seilo (ac wedi darganfod The Future of an Illusion, o waith Freud yn llyfrgell y Coleg Ger y lli ryw ddeuddydd cyn Sul y danchwa!), 'doedd dim rhaid i mi wrth na Rudolf Bultmann na Phaul Tillich na'r un enaid arall i'm hannog i ddadfythu'r Testament Newydd.

Pe gofynnir i chi ddiffinio llyfrgell, ysgwn i beth fyddai eich argraffiadau?

Rhaid i ni anghofio'n gwaseidd-dra boed hynny'n sedd ar Quango Iaith neu'n wahoddiad i'r Frenhines i agor ein Llyfrgell Genedlaethol.

Y manylion diweddaraf am holl gofrestri plwyf Cymru a'r copïau ohonynt a gedwir gan y Llyfrgell Genedlaethol.

Dilynais chi i'r llyfrgell y diwrnod wedyn yn fwriadol i geisio dod i'ch adnabod a chael mwy o wybodaeth gennych, ac fe gefais hefyd!

Roedd hefyd yn pori'n gyson yn llyfrgell ei dad lle'r oedd casgliad da o farddoniaeth o bob cyfnod.

Darllen a sgrifennu oedd hoff bethau Llefelys wedyn a threuliai oriau bob dydd yn y llyfrgell.

O graffu ar hen Llyfrgell Genedlaethol sonir am Tavern y Boncath.

Dylid ystyried sut y cynllunnir gwaith; cydbwysedd y dulliau addysgu a threfniadaeth y dosbarth; ansawdd cyfraniadau'r athro; cyflymder a phriodoldeb y gwaith ar gyfer oedran a gallu'r disgyblion; y cynnydd a wneir tuag at ddarllen cyson ac ysgrifennu estynedig; darpariaeth ar gyfer drama, addysg y cyfryngau a gwybodaeth am iaith; defnyddio technoleg gwybodaeth a'r llyfrgell.

Treuliodd ei ddiwrnod olaf yn gosod arddangosfa ddiweddaraf Beca, 'Statws Swyddogol - Beca wrth y Glwyd' yn Llyfrgell Bae Colwyn.

Gyda chamera digidol a sgiliau technegol ei staff, mae'r Llyfrgell wedi creu'r delweddau electronig gorau posibl, o bob tudalen o'r llawysgrif hynod hon.

Wedi cyrraedd y llyfrgell safodd Llio wrth y drws yn edrych ar yr hysbysfwrdd a nodai oriau agor yr adeilad.

Gan ddefnyddio llyfrgell helaeth o ddeunyddiau archif, rhoddodd y gyfres olwg ddiddorol ar fywydau Pushkin, Tolstoy, Chekhov a Gorky.

adnoddau - effeithiolrwydd cyllidebu'r ysgol ar gyfer llyfrau, deunyddiau, cyfarpar ac offer priodol; hygyrchedd yr adnoddau hyn i ddisgyblion; a'r defnydd a wneir o'r holl adnoddau sydd ar gael gan gynnwys llyfrgell ganolog a meysydd adnoddau wrth ddysgu'r pwnc.

Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Nawr petai Mam wedi edrych yn y llyfrau meddygol yn y llyfrgell, neu wedi meddwl am ddau funud, hyd yn oed, mi fyddai hi wedi sylweddoli nad ydi pobl, na phlant, ddim yn gallu tisian yn eu cwsg.

Rai blynyddoedd yn ddiweddarach, 'roedd Syr Ben Bowen Thomas yn Ysgol Uwchradd Aberaeron, yn edmygu'r Llyfrgell yno, a gofynnodd pwy oedd yn gyfrifol.

Mae'r gwasanaeth yn un gwerthfawr, yn arbennig i drigolion gwledig sy'n hen neu'n wael ac yn anabl i deithio i'r llyfrgell agosaf.

Rhoi cyfrifioldeb am y llyfrgell i dair o fyfyrwyr yr ail a hwythau wrth eu boddau.

NLW lA yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Mae llawer ohonynt wedi arwyddo llythyr agored at swyddogion y Llyfrgell yn gofyn iddyn dynnu'r gwahoddiad yn ôl a chynnig yr anrhydedd i rhywun mwy cymwys.

Yn ddiweddarach trosglwyddais y ddeulyfr hynny i'r Llyfrgell Genedlaethol.

Pan ddaeth taid y Frenhines yma ddechrau'r ganrif i osod carreg sylfaen y Llyfrgell roedd pawb yn Frenhinwyr pybyr.

Wrth gwrs, nid pawb sydd o fewn cyrraedd i lyfrgell, ac mae'r Gwasanaeth yn darparu rhwydwaith o lyfrgelloedd teithiol ar gyfer y rhai hynny sy'n byw mwy na dwy filltir o adeilad llyfrgell.

Derbyniais y gwahoddiad yn rhinwedd fy swydd fel archifydd gwleidyddol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Afraid fyddai imi ddechrau manylu ar gyfoerth y llyfrgell honno.

Eithr llyfrau oedd ei fywyd, a chafodd swydd yn Llyfrgell Tref Carenarfon.

Yn ol ei sairter, mae gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Clwyd yn bodoli er mwyn diwallu anghenion dinasyddion Clwyd o safbwynt diwylliant, gwybodaeth, addysg a hamdden.

Tua phedwar o'r gloch, a hithau wedi gorfod cydnabod yn anfoddog na ddeuai o hyd i ddarlun arall yn y llyfrgell, magodd blwc i fynd i'r seler.

Daeth y llyfrgell deithiol heibio i gyfnewid llyfrau Mam a minnau.

Fe arwyddodd nifer ohona ni sydd yn aelodau o staff y Llyfrgell y llythyr.

Yr oedd yr ymateb yn rhyfeddol, a llwyddasom i gael 'llyfrgell' dda mewn byr amser.

Ynghl■n â'm gwaith yn casglu llyfrau nid anghofiaf byth y wefr a deimlais yn llyfrgell Gwilymm Ardudwy wrth ddod o hyd i lyfr llawysgrif William Phylip y bardd Cromwelaidd.

Edrychwch am lyfrau yn eich llyfrgell neu beth am brynu un o'r nifer o gylchgronau sydd ar gael erbyn hyn.