Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llywodraethwyr

llywodraethwyr

Gwyddai'r llywodraethwyr yn iawn na allai cyfraith sicrhau fod pobl yn siarad Saesneg ar eu haelwydydd neu yn eu sgyrsiau preifat â'u ffrindiau.

Mae'n peri gofid i mi'n aml i weld cyn lleied o'n llywodraethwyr sydd ag unrhyw gefndir o'r fath.

Dyma gyfrwng delfrydol i sicrhau fod pob sefydliad ac athrawon, rhieni, llywodraethwyr a myfyrwyr yn teimlo fod gyda hwy ran yn y broses o greu trefn addysg deg.

Caiff y Cyngor ei gadeirio gan y Llywodraethwr Cenedlaethol, sy'n eistedd ar Fwrdd Llywodraethwyr y BBC.

Argymhelliad Cymdeithas yr Iaith i'r ysgolion hyn yw i gyflawni'r lleiafswm o ofynion statudol fel Byrddau Llywodraethol unigol (e.e cynnal cyfarfod statudol rhieni/llywodraethwyr, cyhoeddi adroddiad blynyddol etc) ac hefyd i drin materion yn ymwneud â disgyblion unigol ar lefel ystod.

Ond prin y gellir dweud eu bod wedi cyffwrdd â llywodraethwyr Cymru.

A yw polisi%au'r ysgol yn hwyluso adnabod, asesu, darparu ac adolygu disgyblion ag AAA ac yn galluogi'r llywodraethwyr, y pennaeth a'r staff i werthuso effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y trefniadau.

A yw'r uwch-reolwyr yn rhoi gwybod i'r llywodraethwyr a'r AALl am addasiadau a datgymwysiadau o safbwynt y Cwricwlwm Cenedlaethol?

Fforwm Addysg i Gymru Ceredigion Paratowyd dogfen yn rhoi ein gofynion yng nghyd-destun y sir ar gyfer cynhadledd gyda'r Cyfarwyddwr Addysg, Cadeirydd y Pwyllgor Addysg, undebau, llywodraethwyr etc.

A dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas y Llywodraethwyr Carchar, David Roddan, fod y mater yn ddifrifol iawn.

Mae Lloegr i gyd allan am 315 yn ei batiad cynta ar drydydd diwrnod eu gêm yn erbyn Tîm y Llywodraethwyr yn Peshawar, Pakistan - mantais o 91 ar y batiad cynta.

Dewisir rhain gan y Llywodraethwyr yn dilyn proses recriwtio agored.

Cam pwysig ymlaen i gynorthwyo yr ysgolion fyddai sefydlu Fforwm ar y cyd rhwng y pwyllgor addysg a'r llywodraethwyr fel ein bod yntynnu gyda'n gilydd tuag at yr un nod.

Dyletswyddau Brenhinoedd a Barnwyr a Llywodraethwyr Gwledig ac Eglwysig, heb law eu bod yn faith ac yn ddyrus, maent hefyd yn ammherthnasol sywaeth i'r Iaith Gymraeg.

Cychwynwyd y cyfarfod trwy gyflwyno deiseb i Rosemary Butler wedi ei arwyddo gan brifathrawon, llywodraethwyr a chynghorwyr cymunedau gwledig.

Mae polisi%au ysgol-gyfan yn cael eu hategu gan gyfarwyddyd sy'n galluogi athrawon i adnabod, asesu a darparu cefnogaeth ar gyfer anghenion unigolion, ac yn galluogi uwch-reolwyr a llywodraethwyr i fonitro ansawdd y ddarpariaeth.

Ymwelydd cyson â'r ysgol fyddai Evan Powel Abercyrnog, un o'r llywodraethwyr.

Ffurfiwyd 'Cymdeithas Ardal Llywodraethwyr' yma yn Nwyfor ers dros flwyddyn.

Gweithredu'r Drefn Deg — grwpiau o ddeg o fyfyrwyr, disgyblion, rhieni, athrawon, llywodraethwyr yn gweithredu'n erbyn Swyddfeydd y Llywodraeth.

Cyflawnir hyn drwy gael rhieni a chyfeillion yr iaith i ddod yn llywodraethwyr ysgol ac i bwyso am gynyddu'r pynciau a ddysgir trwy gyfrwng y Gymraeg.

Y cwestiwn sydd angen ei ateb yw: Ym mha fodd y gallwn fel rhieni a llywodraethwyr ddefnyddio y gryn sydd ganddom ni er lles y plant ac addysg yn gyffredinol?

* Hysbyswch gyfarfod llywodraethwyr

I'r llywodraethwyr o bob gradd offeryn gwleidyddol oedd iaith.

Y mae yn rhaid bellach i'r awdurdodau addysg gydnabod fod mwy o rym yn nwylo y llywodraethwyr ysgolion nag yn eu dwylo hwy.

Sicrhau bod llywodraethwyr yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth addas.

O achos hyn, at ei gilydd, darlunnir Rhufain a'r llywodraethwyr Rhufeinig a'r gwareiddiad Rhufeinig yn dra didramgwydd yn yr Efengylau ac yn Llyfr yr Actau.

Mae'r ddeddfwriaeth yma'n datganoli grymoedd pellach i ysgolion a'u llywodraethwyr ac yn hwyluso ac annog ysgolion i ymeithrio oddi wrth y gyfundrefn addysg leol, gwelir eisoes effaith ar cydlynu a darparu gwasanaethau i blant ag anghenion arbennig.

Y mae y llywodraethwyr trwy y cwricwlwm cenedlaethol wedi gosod y maes llafur i'r ysgolion ond gwneud y llywodraethwyr yn gyfrifol am ei weinyddu.

Y mae ganddom dasg enfawr fel llywodraethwyr, rhieni ac awdurdodau addysg.

Ymgyfoethogodd a lledodd y deyrnas, ond gan mai duwiau'r byd hwn oedd y llywodraethwyr, aflonyddwyd arnynt gan y syniad o angau.

Bod yn llais rhanbarthol a sirol ar ran llywodraethwyr.

Rhan o uchelgais pob un o'r llywodraethwyr hyn oedd ymestyn ei awdurdod, hyd y gallai, dros yr Eglwys o fewn ffiniau'i diroedd.

ddefnyddio'r Gymraeg gyda rhieni, llywodraethwyr, cyd-athrawon a chyrff proffesiynol.

Llywodraethwyr yr Eglwys yng Nghymru yn pleidleisio yn erbyn ordeinio merc hed.

Amcan: Sicrhau bod ymateb rhaglenni'r BBC i ddatganoli yn cael ei weithredu'n effeithiol, o fewn y fframwaith y cytunwyd arno gan Fwrdd y Llywodraethwyr.

Mae Cyngor Darlledu Cymru yn cynorthwyor Bwrdd Llywodraethwyr yn ei arolwg o waith y BBC drwy gynrychioli barn gwylwyr a gwrandawyr yng Nghymru.