Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

llywydd

llywydd

bu cynhadledd brwsel yn llwyddiant mawr ac ar ei therfyn dywedodd ei llywydd, m.

Yn Matara mae Lloegr wedi sgorio 146 am ddwy wiced yn eu batiad cyntaf yn erbyn Tîm Llywydd Bwrdd Criced Sri Lanka.

Wrth ddiolch i'r pwyllgor, dymunodd y Llywydd yn dda i'r rhai fydd yn ein cynrychioli yn Llanelwedd.

Roeddwn i wedi clywed sibrydion am y mater hwn cyn mynd i UEFA yn Amsterdam, ond yno fe gês i air efo Llywydd De Iwerddon ac oedd on ffyddiog iawn y bysen ni'n cwrdd i fynd ar syniad ymhellach, meddai J. O. Hughes, Llywydd Cymdeithas Pêl-droed Cymru.

Yn ystod yr amser yma roedd tad Euros yn Llywydd Cymmrodorion Llanelli a Llywydd Undeb Cymdeithasau Cymraeg Dwyrain Dyfed.

Darllenais gyda diddordeb, felly, yr hyn a fu llywydd Cymanfa Gyffredinol yr eglwys yn yr Alban - y Kirk - yn ei ddweud yr wythnos diwethaf.

Ffurfiwyd y Cylch Merched, gyda Kate Roberts yn llywydd.

Jones, y llywydd, yn son am Gymdeithas Gymreig Dew Sant Ardal y Brifddinas yn Albany, Talaith Efrog Newydd.

Be ydi Madam Wen?' Ond cyn i ni ateb torrodd un o aelodau'r Bwrdd ar draws, 'Mr Llywydd.

Yn ystod y cyfarfod daeth Llywydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Trevor Morris, i mewn ar ein traws, "I'm not interrupting you am I?

Ethol Gwynfor Evans yn Llywydd Plaid Cymru.

Ymlaen â hwy wedyn i swyddfeydd y wrdd Masnach yn Whitehall, lle rhoddodd Llywydd y Bwrdd, sef Sydney Buxton, restr o gwestiynau iddynt i'w hateb ar bapur - fel petaent yn ddisgyblion ysgol yn sefyll arholiadau!

Estynnwyd croeso cynnes i bawb gan y Llywydd, Mrs Mair Roberts, a dymunodd Flwyddyn Newydd Dda i holl aelodau'r Rhanbarth.

Ond mae llywydd Cymdeithas Pêl Droed Cymru, Des Shanklin, wedi dweud y bydd Hughes yn aros gyda Chymru am weddill ei gytundeb.

Y llywydd oedd Mr Arfon Thomas.

Diolchodd y Llywydd yn gynnes i'r rhai sy'n ein cynrychioli ar y cyrff cyhoeddus.

Hefyd ymysg yr ymwelwyr byddai arweinydd yr wrthblaid, oedd hefyd yn Llywydd Skol Uhel ar Vro(Sefydliad Diwylliannol Llydaw, rhywbeth tebyg i Gyngor Celfyddydau Cymru).

Yn hwyrach y noson honno a ninnau ar ein trydydd peint edrychasom eto ar Iwerddon a chofio mai arweinydd mudiad yr iaith a ddewiswyd yn Llywydd cyntaf y Weriniaeth, ac yna treuliasom noswaith ddifyr yn dyfalu pa un o'r tai bonheddig yng Nghymru a fyddai orau gennym fel plas i'n llywydd, a pha un ohonynt a ddylai fod yn Chequers Cymru.

Fred Jones a HR Etholwyd swyddogion - Lewis Valentine yn Llywydd, Moses Gruffydd yn Drysorydd, HR Jones yn Ysgrifennydd, a thri aelod arall o'r pwyllgor gwaith, Saunders Lewis, Fred Jones a D.l.

Yn ôl llywydd Stade Franšais mae'n warthus a falle bydd raid i glybiau Ffrainc osod telerau cyn cymryd rhan y flwyddyn nesaf.

Croesawyd yr aelodau i'r cyfarfod gan y llywydd Mr Dewi Thomas a chafwyd yr adroddiad ariannol gan y trysorydd.

Rydan ni'n falch fod Celtic yn yr het gyda ni, meddai Gwyn Pierce Owen, Llywydd Bangor.

Yn eu batiad cyntaf nhw sgoriodd Tîm y Llywydd 253.

Ac rwy'n synnu na fyddai llywydd y Kirk wedi pwysleisio hynny yn ei apêl am bregethwyr tanbaid.

Talwyd teyrnged i Miss Pritchard gan y Llywydd, bydd ein colled fel Rhanbarth yn fawr ar ei hôl.

Mae llywydd FIFA Sepp Blatter wedi dweud mai Affrica fydd yn cynnal rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn y flwyddyn 2010.

Croesawyd pawb ynghyd gan gynnwys aelodau o'r rhanbarth yn ogystal a'r gangen gan y llywydd Gwyneth Edwards.

Diolchodd y Llywydd i Jane Jones a Rhiannon Ellis am

Diolchodd y Llywydd yn gynnes iawn i'r Pwyllgor Celf a Chrefft am baratoi'n helaeth iawn ar gyfer y noson.

Cangen Rhostryfan: adroddodd y Llywydd fod aelodau cangen Rhostryfan wedi bod yn gweithio'n galed iawn ers y pwyllgor rhanbarth diwethaf.

Ethol Dafydd Wigley yn Llywydd Plaid Cymru.

Draw yn Sri Lanka, sgoriodd tîm Llywydd y Bwrdd Criced 253 yn erbyn ei batiad cynta yn erbyn Lloegr yn Matara.

Ailethol Ronald Reagan yn Llywydd yr Unol Daleithiau.

Diolchodd y Llywydd i bawb am eu cefnogaeth, cafwyd noson gymdeithasol hynod o lwyddiannus a bonws oedd yr elw sylweddol a wnaethpwyd.

Mewn llythyr at Mrs shepard, dywedodd Mr Bob Parry, Llywydd UAC, bod yr Undeb yn bendant o'r farn y dylid ail-gyflwyno mesurau gorfodol i reoli'r clafr oherwydd cynnydd y clefyd.

Ymhellach, ydy'n rhaid dewis yn y cyfnod nesaf o ddatblygiad cyfansoddiadol rhwng Ysgrifennydd Cymru a Llywydd y Cynulliad?

Ac yma yng Nghymru fe ddylai Llywydd y Blaid gael lle cymharol i'r hyn mae arweinwyr y tair plaid yn el gael.

Mae swyddogion FIFA wedi bod yn trafod dyfodol Llywydd y Gymdeithas, Sepp Blatter.

Rhwng 1925 a 1939 ceisiodd Saunders Lewis ymddiswyddo droeon o fod yn Llywydd y Blaid Genedlaethol, hynny am resymau amrywiol a dieithriad anrhydeddus.

Yn wir, am fod y Blaid a'i Llywydd yn wrthgyfalafol y collodd y Llywydd hwnnw ei swydd yn Abertawe; dylanwad cyfalafol, fel y gwyddom, a roes fwyafrif yng Nghyngor y Coleg yn erbyn ei ail benodi i'w ddarlithyddiaeth.

Yr oedd ein llywydd y Professor John Rhys yno.

Yn wir, nid aeth neb erioed mor gyflym trwy raddau Urdd y Llwynogod nag Ynot, a hynny pan oedd Cela Trams yn llywydd a Dik Siw yn olynydd iddo.

Yn ei dro bu'n gadeirydd Cyfundeb Annibynwyr Gogledd Arfon ac yn llywydd Cyngor Eglwysi Efengylaidd Cyffordd Llandudno.

Phillips, Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru Cyflwyniad Carwn yn gyntaf ddiolch i'r Gymdeithas am roi'r anrhydedd i mi drwy fod yn Llywydd Anrhydeddus am eleni.

Dywedodd Emlyn Williams, Llywydd Glowyr De Cymru, nad oedd yn cytuno â thactegau Scargill, ac fe'i rhybuddiodd i gadw draw.

Ac yntau'n Llywydd Llys yr Eisteddfod Genedlaethol, âi ar ei hald nid yn unig i'w chynghorau a'i haml bwyllgorau hi ond hefyd i feirniadu neu lywyddu yn Eisteddfodau Talwrn a Dyffryn Ogwen a Mynytho a Môn.

Gweld y drafodaeth am ffederaliaeth Ewrop yn 'beth iach' y mae'r Prif Weinidog Lionel Jospin, llywydd y Blaid Sosialaidd.

Un rheswm am hynny oedd nad oedd y Llywydd wrth y llyw: a Saunders Lewis yn y carchar, nid oedd neb o'r dirprwy swyddogion yn gallu manteisio'n llawn ar y gwynt.

Pan ddaeth aelodaur Clwb Hiraeth - dynar enw maen nhw'n ei ddefnyddio yn Siapan - i gyfarfod yng nghastell Caerdydd rai blynyddoedd yn ôl - fe ddwedodd llywydd y clwb mai y rheswm fod cynifer o gwmniau Siapaneaidd wedi ymsefydlu yng Nghymru oedd y tebygrwydd rhwng yr Haiku ar Englyn, meddai Aled.

Is-drysorydd Rhanbarth: Diolchwyd i Alwen Jones, Cangen Llandwrog am ymgymryd a'r swydd a chroesawyd hi i'r tim gan y Llywydd.

Wedi i'r Beirdd ymgynnull wrth y maen, gweiniwyd y cleddyf ganddynt ac eglurodd y 'datgeiniad', sef llywydd y seremoni, Iolo Morganwg, na fyddai'r Beirdd yn arfer cario cleddyf noeth yng ngŵydd neb ac na fyddent yn caniata/ u i neb gario un yn eu gŵydd hwythau ychwaith.

Llywydd y noson oedd Mr Leslie Jones, cadeirydd Cyngor Eglwysi Maesteg.

Idi Amin yn dod yn Llywydd Uganda.

Ategodd Mair Roberts, y Llywydd Rhanbarth newydd, y diolch i'r swyddogion ac aethpwyd ymlaen at weddill y materion i'w trafod.

Yn dilyn ein cynnig i'r Cyngor Cenedlaethol, adroddodd y Llywydd y penderfynwyd yn y Cyngor wahodd siaradwr/wraig yn ôl yr angen.

Mewn trafodaeth ar y mater hwn yn y dyfodol, ni fydd y Llywydd yn gallu bod yn amhleidiol wrth lywio trafodaeth i bwyso ar y Cynulliad i gefnogi'r alwad am Ddeddf Iaith.

Fe wyddai Iolo Morganwg, ac yntau'n undodwr ac yn ei dro yn ddiweddarach yn llywydd gweithgareddau'r enwad, gystal â neb am y prinder hwn.

Etholwyd Mrs Marina Davies yn llywydd am y ddwy flynedd nesaf a Mrs Glenys John yn is lywydd gyda'r ysgrifennydd a'r trysorydd Mrs Meinwen Evans a Mrs Doreen Jones yn aros yn eu swyddi.

Ailethol Arthur Scargill yn Llywydd yr NUM o fwyafrif bychan.

Chwylbro: Adroddodd y Llywydd fod y swyddogion rhanbarth wedi bod yn chwarae Chwylbro ym Machynlleth ym mis Ebrill ac anogodd bawb i drefnu cael y gêm yn eu canghennau.

Dafydd Elis Thomas yn Llywydd Plaid Cymru.

Buom ynddi y llynedd fel gwahoddedigion y Llywydd, sef fy ewythr, R.

Llanrwst yn ystod Eisteddfod yr Urdd Mai 26 R Alun Ifans, cyn-bennaeth y BBC yn y gogledd; Rhiannon Lewis, Llywydd yr Urdd Elwyn Jones, darlledwr a chyn-drefnydd y Ceidwadwyr yn y gogledd; Nic Parri, darlledwr a chyfreithiwr.

Diolchwyd iddi gan y llywydd.

Davies yn Llywydd a Gwynfor Evan yn ysgrifennydd.

Diolchwyd i'r is-bwyllgor gan y Llywydd am eu gwaith yn ystod y flwyddyn lwyddiannus a gawsant.

Cyhoeddodd Lewis Valentine ei ymddiswyddiad fel llywydd y Blaid, ac etholwyd Saunders Lewis yn ei le, i swydd lle medrodd ddylanwadu mwy nag y sylweddolodd ar Gymru fodem, er i raddau llai nag y gobeithiodd ef ei hun.

Ymddiheuriadau: Llywydd Cangen Rhosgadfan, Ysgrifenyddes Cangen Bangor ac Ysgrifenyddes Cangen Llanrug.

Mrs Megan Rees oedd yn llywyddu yng nghymanfa'r plant yn y prynhawn a Mr C D John oedd llywydd cymanfa'r hwyr i'r oedolion.

Ymddengys mai gyda 'llywydd y Gymdeithas' y dylid cymryd 'er ei dechreuad', nid gyda 'llyfrau cofnodion', oblegid fel y tystiolaetha T.

Yna aed ati i ddewis cnewyllyn o bwyllgor gyda Lady Megan yn Llywydd yr Ymgyrch.

Y Dr Griffith Evans oedd Llywydd y Mudiad Iacha/ u yn y dyddiau hynny.