Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lori

lori

Neidiodd y cerddwyr o'r ffordd i ben y palmant wrth i'r gyrrwr gwelw frwydro i geisio cadw'r lori ar y ffordd.

Diolch nad oedd hi ddim yn amser lori laeth!

Fel arfer, pan gyrhaeddodd fan arbennig symudodd ei droed dde i wasgu'r brêc er mwyn arafu'r lori fawr.

Fel anghenfil mawr, gyda'i oleuni'n fflachio a'i gorn yn canu rhuodd y lori drwy'r strydoedd.

"Os bydd hi'n bwrw eira drwy'r nos fedr yr un lori fynd yn agos at y seidin yna yfory, a bydd y bwyd yn aros yno am ddiwrnodau arall ac fe rydd hynny ddigon o amser i'r Maquis ei rannu.

gwerthwr, athro, gyrrwr lori neu blismones.

Lladdwyd menyw pan gwympodd dan lori mewn protest debyg yn Lloegr.

Ni fyddai'r lori'n sefyll nes iddi gyrraedd y dref.

Y Car Concrid 'Un dydd mae gyrrwr lori cario concrid yn gyrru heibio ei gartref gyda llwyth pan sylwa ar gar crand - "sports car" yn y dreif.

`Fe allwn i neidio allan nawr a buaswn i'n ddiogel,' meddai Bob wrtho'i hun, `ond beth fuasai'n digwydd i'r lori - a beth fuasai'n digwydd i'r holl wragedd a phlant sydd yn y strydoedd ...?'

Ond tra'n dreifio i lawr stryd y Trallwng am chwarter wedi chwech, sylweddolais nad ffermwyr oedd yr unig rai i godi'n fore - 'roedd rhywun yn brwsio'r palmentydd, un arall mewn lori nwyddau a siopwr yn gwerthu papurau.

O drefnu taith yn ofalus ac amseru pethau'n berffaith, fe fyddai modd cael `gorau deufyd' - lluniau rhesi di-ddiwedd o feddau, o dorwyr beddau wrthi'n claddu'r meirw, o blant a'u rhieni'n gorweddian rhwng byw a marw, a'r lluniau cynta' o wynebau gwynion yn cyrraedd gyda'r lori%au i adfer gobaith.

Ar yr un pryd, fe geisiai hi chwarae gemau sylwi efo Owain, cyfri ceir melyn, ceir brown, ceir glas, lori%au a bysiau nes i'r ddau alaru ar hynny.

Cyrhaeddodd ychydig cyn i'r lori reis gyrraedd gyda'n cinio.

Rhaid iddo hel yr anifeiliaid o'i lori a'i glanhau i gario wardrob byrddau a chadeiriau!

Roedd Jim yn wyneb cyfarwydd gyda'i bartner, Wil yn gwerthu glo oddiar lori o gwmpas yr ardal.

Roedd y brec wedi gollwng gafael ac roedd y lori'n cyflymu!

Yn hen borthladd llewyrchus y dyddiau a fu, roedd mwy o deimlad prifddinas ryngwladol a rhythmau masnachol i'w clywed yn rhygnu'r lori%au a llusgo swnllyd y trêns.

Awtomeiddir y diwydiant gyda'r ford mesur-a-pwyso a'r llinell gynhyrchu: 'Rhagor o fasgedi - row G', Dros nos gwelwn Tref yn magu asgwrn cefn a balchder personol yn ogystal a digywileidd-dra wrth dynnu sylw hafing y warden traffig (awdurdod) oddi wrth y lori gludo!

Ar eu hynt rhwng y gogledd a'r de, rhwng y werddon a'r ddinas, cyrcydu a wna merched Cwffra mewn lori agored, yng nghysgod bocsys o domatos, basgedi o ddâts gwasgedig a marsiandi%aeth o'r fath, rhag y gwynt a grafella'r croen fel rhathell wyllt.

Roedd e wedi trefnu cyn gadael Llundain y bydden nhw i gyd yn aros yn y gwesty yma nes byddai eu dodrefn wedi dod ar lori o'u hen gartref yn y Brifddinas.

Roedd y ffordd i'r dref yn serth iawn ac roedd y lori'n mynd yn gynt ac yn gynt.

Troes oleuni rhybudd y lori ymlaen a rhoes ei law ar y corn.

"Edrychwch ar ei ôl o'n ofalus nes cyrhaeddwn ni'r gwersyll newydd." "Reit, syr." Ond wedi meddwl am y peth dechreuais deimlo braidd yn flin fod y Capten mor hunanol, a phan ddaeth y lori heibio i lwytho'n taclau, a minnau'n helpu gyda'r gwaith, dechreuais ddyfalu sut y gallwn i ei ffidlan hi i gadw fy ngwely.

Does yna ddim lori sbwriel yn dod yn agos i'r berllan yma.

Daeth rhyw labwst mawr ohono a cherdded at ddau ffermwr a safai wrth eu lori%au.

"Rhywbeth wedi disgyn o'r lori sbwriel!

I gyfeiliant s n gwydr yn torri'n deilchion a sgrechfeydd y gwylwyr syrthiodd y lori ar ei hochr.

Doedd yna fawr o siâp ar ddim arall ac fe fyddai'r `bws' i'n cario o'r awyren i'r adeiladau - hen, hen lori gyda threlyr rhydlyd - wedi methu ei MOT gwpwl o ddegawdau ynghynt.

Crafangodd am ei lyfryn oedd ar agor a'i ddalennau'n chwifio'n y gwynt lathen neu ddwy oddi wrtho ar ganol y ffordd ond roedd Nel yno o'i flaen i'w gicio dan olwynion lori a'i sbydodd yn dipiau.

Gyda'r fath chwyddiant a chwalfa masnachol, nod offer plymars a beiro a ffilm sy'n amhosibl o brin ond teiars i lori%au ac awyrennau, fel y tystia moelni brawychus olwynion mewnol y deuawdau rwber sy'n hwylio'r tarmac.

Aeth y lori i ben y palmant ac i mewn i ffenestr y siop.

Penderfynodd ddysgu gwers iddynt, a dyma bagio'r lori i'r dreif a thywallt saith tunnell o goncrid drwy'r to meddal i'r car crand!

Gan roi'r lori mewn gêr is dechreuodd ddisgyn lawr y rhiw serth tua'r dref.

Erbyn hyn roedd y janglio wedi peidio a Miss Lloyd wedi ennill rhyw barchusrwydd newydd er gwaetha'r ffaith fod lori Lewsyn yn aml yn parhau i flocio'r pafin y tu allan i'r Tŷ Capel.

Pan oedd y darllediad ar ben, fe ddiffoddwyd y lampau a'u llwytho i gefn y lori.

Roedd y plant yn gorfod sefyll yr wythnos yn Aberhonddu, ac arferai bws rhyw fath o lori - ddod lan unwaith yr wythnos i fynd â nhw i'r dre'.' Er hynny, gwnâi'r athrawon eu gorau i ledu gorwelion eu disgyblion, gyda thripiau i Abertawe i ddangos y môr iddynt, neu i weld Cefn Brith.

Roedd yn brofiad rhyfedd iawn - edrych allan o ffenest siop a gweld yr holl wynebau yn edrych nôl ata'i!' Pan alwyd cynrychiolydd y Groes Goch i Dohonan ar fyr rybudd, bu'n rhaid i Aled ddal yr awennau, yn trefnu lle diogel i gadw'r holl lori%au oedd yn cario nwyddau ac i oruchwylio unrhyw lwythi nwyddau eraill oedd yn cyrraedd yr ardal.

Yr oedd lori Lewsyn y carier i'w gweld yn aml y tu allan i'r Tŷ Capel.

Gan ddefnyddio ei holl fedr fel gyrrwr llywiodd y lori fawr o'r naill ochr i'r llall.

Yna wrth i'r golau tanbaid lifo i mewn fe welais amlinell lori'n gwegian dan ei llwyth o sachau a dynion arfog yn syllu'n herfeiddiol ar bawb a phopeth.

Bu lori%au'r Cyngor allan ers toriad gwawr yn graeanu'r priffyrdd ond nid oedd strydoedd cefn y dref ar eu rhestr o flaenoriaethau.

Teithiai filltiroedd a llwyddai'n rhyfeddol i gael ei gario yn y lori%au neu'r cerbydau yn aml i berfeddion Lloegr.

Porter, gyrrwr lori i'r Centennial Concrete Co.

Yn hwyr nos yfory bydd lori%au yn dod i'w gyrchu ond ..." "Mae hi'n bwrw eira," meddai Marie ar ei draws.