Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lwcus

lwcus

Bu+m i mor lwcus â chael gweld un ffilm hir ar ddeg a thros ugain o ffilmiau byrion.

Bydd gweld gwraig â gwallt coch, ar y llaw arall, yn hynod lwcus, yn enwedig os gellir ei pherswadio i roi pin gwallt iddo.

Byddant bob amser yn gwisgo'r esgid chwith gyntaf am fod hyn yn lwcus.

Ifan Ralltgoch, oedd mor blaen ei dafod a hunanwrthrychol, ond mor garedig mewn cymdeithas ag ydi lwc wrth y lwcus.

Dyma'r codwm mwyaf lwcus gefais i erioed!

Dringasom i fyny o'r heol sy'n arwain i Landysul yn ymyl pont y rheilffordd sy'n ei rhychwantu, gan daro'n lwcus ar un o gyn-weithwyr y rheilffordd, yn pladuro godre'r embancment.

'Rwyn credu bod Mark Taylor wedi bod yn lwcus iawn.

Gall rhif cerbyd fod yn lwcus neu anlwcus hefyd.

'Rydym yn lwcus ein bod yn gweld y ji-binc a'r llinos werdd yn yr ardd neu'r gwrychoedd yn aml iawn.

Eto, fe fuom ar brydie yn lwcus tu hwnt!

Tynnir y tocynnau lwcus yn y Sioe Ffasiynau.

Yn wir, pe byddair Cynulliad yn cael ei gartref yn ôl ei haeddiant ac ar sail antics ei wleidyddion mi fyddain lwcus bod mewn lîn-tw efo tô sinc.

Cred ambell yrrwr tacsi ei bod yn lwcus i gael cerbyd â'r llythyren U yn y rhif.

Buom yn lwcus i gael sedd mewn compartment ac roedd dwy ferch olygus o'r Llynges gyferbyn â ni.

El Hadad oedd ef mwyach roedd ganddo ei babell ei hun a hawl i'w siâr o unrhyw ffawd dda a ddigwyddai i'r llwyth, boed yn ganlyniad ffeirio neu ergyd lwcus at gase/ l.

Rŷn ni'n lwcus iawn i gael 'i gynnig e.

Wrth ddechrau chwarae, dylai'r bêl gael ei gosod fel bod enw'r gwneuthurwr yn weladwy i'r chwaraewr gan fod hyn yn lwcus.

'Lwcus eich bod chi wedi galw nawr, ficer,' meddai Marian.

Ym myd rasio milgwn mae'n gred yng nghymoedd y de fod anifail â marc gwyn ar ei dalcen yn siŵr o fod yn anifail lwcus iawn i'w berchennog.

Falle bod rhai yn meddwl i ni fod yn lwcus yn ein gêm gynta yn erbyn Caerlyr ond fe aethon ni lan yna i ennill, meddai.

Clywais fod un o arlunwyr mwyaf blaenllaw Ethiopia wedi cyfrannu i'r ddefod pan oedd yn bump oed, a chanfÉm, gyda braw, fod offrwm croenwyn yn cael ei ystyried yn arbennig o lwcus.

Yn Llundain tua'r un cyfnod, y gred oedd fod tocyn a'r rhifau arno yn adio i saith yn arwydd o ddiwrnod lwcus iawn.

Roedd hi'n andros o lwcus.' O wybod hanes Carol Hogan cytunai Rhian â'i sylw.

Bydd Melys yn rhyddhau eu sengl Gymraeg nesaf, Un Darllenwr Lwcus ar y 6ed o fis nesaf.

Rwyt ti'n lwcus nad oes gen ti frawd bach yn dy ddilyn i bobman.'

Rôn nhw'n lwcus.

Roedd gweld cefn y fan yn unig yn anlwcus ond fod gweld blaen y cerbyd gyntaf yn lwcus.

Ond roeddwn i'n lwcus iawn: roedd 'na ddynion o Lanfairfechan yn gweithio ar Bonc Ganol, Graiglwyd.

'Rydym ni yng Nghymru yn lwcus iawn gan ein bod yn cael cwmpeini y miliynau o adar a ddaw yma yn y Gwanwyn, a hefyd yn cael haid arall yn yr Hydref i liwio tipyn ar y Gaeaf i ni.

Lwcus fod gan ei Nain o ddigon o fodd i fancio'i phensiwn bob wsos, neu yn ôl a blaen ar fws y bydda Malcym.

Os oedd y cyfanswm yn un-ar-hugain, roeddynt bob amser yn cadw'r tocyn hwnnw fel swyn lwcus.

'Dwyt ti'n eneth lwcus.

Yn y cyfamser 'roedd rhai o'm ffrindiau wedi bod yn lwcus ac wedi cael llong.

Ond yr ydan ni'n lwcus o gael ein cynrychiolwyr etholedig efo ni o hyd yn dal yma ar waetha pawb a phopeth 'dan ni yma o hyd, o hyd, pa hyd, o Dduw, pa hyd y mae'n rhaid i ni eistedd yn llywaeth a sbio arnyn nhw fel hyn yn mynd dros y geiria, yn sbio ar y geiria caled du ar y gwyn llyfn, ac yn llyfnhau'r ffordd fel hyn i wneud lle i'r dim byd fydd i fod i'n gwarchod am y chwarter canrif nesa'/tan bydd yr iaith wedi marw.

Roedden nhw ychydig bach yn lwcus yn erbyn Yr Almaen ond ar ôl disgwyl 35 mlynedd am fuddugoliaeth dros yr Almaenwyr, maen debyg fod hawl gan Loegr i ddathlu.

'Mae hon yn lwcus.

Yr oeddem yn lwcus ohoni fel cwc.

Enw sengl newydd y grwp Melys o Fetws y Coed ydi Un Darllenwr Lwcus.

Bu+m i'n lwcus i fynd mewn digon o bryd gan fod ciw yn disgwyl eu tro erbyn hyn ac mae'n debyg fod ambell un yn perthyn i leng y bledren wan.

Mae Teg wedi byw gyda sawl affêr mae Cassie wedi ei chael - 'roedd yn gwybod y cwbl am anturiaethau ei wraig ond dewisodd gadw'n dawel gan ei fod yn teimlo'n lwcus ei fod yn wr i Cassie.

Rydym yn lwcus dros ben fod hanner dwsin o`r rhai sydd yn cymryd rhan yn aelodau o`r Gymdeithas o`r safon uchaf.

Erbyn cyrraedd colegau Prifysgol Cymru dyw pethau ddim wedi gwella ers y pumdegau a'r chwedegau, fe gewch chi wneud Cymraeg, Hanes, Ysgrythur a Daearyddiaeth os ydych chi'n lwcus, drwy gyfrwng y Gymraeg a dyna ni.

Roedd hi'n lwcus y gallai ffrwyno'i dymer.