Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

lwyddiannus

lwyddiannus

Ni fyddai'n cymryd tâl nes ei fod yn siwr fod y driniaeth wedi bod yn un lwyddiannus.

Mi fedra i ei glywed o 'nghwmpas ym mhob man - ar wahân i arogl lledr, glud, cemegolion a defnyddiau crai eraill.' Tydi hynna ddim yn wir,' meddai, gan gasa/ u dweud celwydd, ond yn ceisio'i hargyhoeddi ei hun mai dyna'r unig amddiffyniad yn erbyn y diwydiannwr hwn oedd mor annioddefol o lwyddiannus.

Yn amlwg mae gan yr opera sebon boblogaidd Pobol y Cwm fformwla lwyddiannus wrth iddi ddathlu 25 mlynedd.

Yn anffodus nid oedd yr operasiwn honno'n gwbl lwyddiannus chwaith ac 'roedd y dwythell yn dal i gau o bryd i'w gilydd, gan achosi cholangitis rhwystrol.

Cafodd Alice brynhawn blinedig yn cerdded siopau ond bu'r cyfarfod busnes a gafodd ei gŵr yn un hynod lwyddiannus.

Y farn gyffredinol oedd bod y Gyngerdd wedi bod yn hynod lwyddiannus a chyffrous, a mynegwyd hynny yn glir dros ben.

Mae cynllun Bitesize gan adran Addysg BBC wedi bod yn hynod lwyddiannus drwy gyfrwng y Saesneg.

Oherwydd darostyngiad yr Unol Daleithiau yn ystod rhyfel Fiet Nam roedd yr Unol Daleithiau yn flaengar yn yr ymdrech lwyddiannus i esgymuno Kampuchea a Fiet Nam o'r gymuned ryngwladol.

Ymgais - lwyddiannus - i gynhyrchu baled a gawn yma.

O ganlyniad i ddatganoli cafodd y rhaglen wleidyddol Maniffesto ei hymestyn i awr o hyd o fis Medi a pharhaodd y drafodaeth ar faterion llosg yn y gyfres hynod lwyddiannus, Pawb ai Farn, a oedd yn cynnwys cyfraniadau e-bost byw gan aelodau o'r cyhoedd am y tro cyntaf.

Er bod yr Eisteddfod i weld yn bell iawn i ffwrdd erbyn hyn a bod Dolig bron a bod yr un mor agos mi hoffwn gychwyn drwy edrych yn ôl ar yr wythnos boeth honno yn Awst a diolch i bawb fu o gymorth i'w gwneud hi yn wythnos mor lwyddiannus.

Gan gadw anghenion economi lwyddiannus mewn cof, gobaith BBC Cymru yw datblygu menter newydd sbon yn 2000 - Ysgol Busnesau Bach BBC Cymru - y bwriedir iddi ymdrin â gofynion hyfforddi Busnesau Bach yng Nghymru.

Chwalwyd perthynas lwyddiannus Llew a Meira ar ôl i Llew gysgu gyda Gina, ffrind Meira.

mewn canlyniad i'r arbrawf lwyddiannus, cytunodd llywodraeth ffrainc i roddi blwyddyn o brawf i'r ddyfais, ac ar ddiwedd y cyfnod prawf, fe'i derbyniwyd yn ddiamheuaeth.

Canlyniad hyn oedd noson arbennig o lwyddiannus yn Llanuwchllyn ym mis Mawrth.

Yn Pwy Sy'n Cofio Siôn? cawn hanes Leni, cyflwynydd radio ifanc, sy'n gobeithio cychwyn gyrfa lwyddiannus wrth fynd ar drywydd y seren bop Siôn Tremthanmor.

Mae wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus i Bryn.

Cofiaf iddo drefnu cystadleuaeth hynod : lwyddiannus ar fferm Fronalchen a chafwyd ymateb rhagorol - gan yr aelodau.

Diolchodd y Llywydd i bawb am eu cefnogaeth, cafwyd noson gymdeithasol hynod o lwyddiannus a bonws oedd yr elw sylweddol a wnaethpwyd.

Mae na gyfres deledu lwyddiannus yn seiliedig ar Wlad y Rwla.

Cafwyd cadarnhad fod MC Mabon aka Gruff Meredith yn ôl yn y stiwdio yn gweithio ar fwy o gynnyrch yn barod a hynny prin fisoedd wedi rhyddhau ei albym gynta lwyddiannus.

O ganlyniad i ddatganoli cafodd y rhaglen wleidyddol Maniffesto ei hymestyn i awr o hyd o fis Medi a pharhaodd y drafodaeth ar faterion llosg yn y gyfres hynod lwyddiannus, Pawb a'i Farn, a oedd yn cynnwys cyfraniadau e-bost byw gan aelodau o'r cyhoedd am y tro cyntaf.

Bu'n noson lwyddiannus iawn ym mhob ystyr.

Mewn ymgais i greu mwy o farchnad, mae Ankst wedi dilyn polisi brwd o hysbysebu'n helaeth ac yn yn gyson, gan arbrofi gyda dulliau gwahanol - fel rhoi copi%au am ddim o un record sengl newydd gyda'r tocynnau mynediad i ddawns lwyddiannus ym Mhafiliwn Ponthrhydfendigaid adeg Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth y llynedd.

Ac yn y prynhawn, cynhaliwyd rali hynod lwyddiannus ILDIWCH I'R GYMRAEG.

Datblygodd y busnes i fod yn garej lwyddiannus Cwmderi.

Sioe fawr, lwyddiannus sy'n gyfuniad hapus o amaethyddiaeth a thwristiaeth Môn.

Daeth taith hynod lwyddiannus Carfan Ddatblygu Cymru i ben yn Canada nos Sadwrn gyda buddugoliaeth ardderchog arall.

Yn dilyn wythnos a hanner eithriadol lwyddiannus yn hanes Theatr Fach Llangefni, cafwyd sgwrs ag awdur y ddrama "The Royal Charter".

Ar nos Iau, bu ein rhaglenni eithrio ar BBC Radio 1 yn hynod o lwyddiannus, gan gynyddu nifer gwrandawyr yr orsaf yn gyffredinol.

Yn amlwg cafodd Dafydd Iwan groeso gwych ond yr oedd hi'n noson lwyddiannus i Ysbryd Chouchen, au caneuon sydd, erbyn hyn, i'w clywed yn aml ar Radio Cymru.

Daeth tyrfa fawr ynghyd a chaed cynhadledd lwyddiannus iawn.

Mae Carfan Datblygu Rygbi Cymru wedi cyrraedd adre ac yn ymlacio ar ôl taith lwyddiannus yn Canada.

Diolchwyd i'r is-bwyllgor gan y Llywydd am eu gwaith yn ystod y flwyddyn lwyddiannus a gawsant.

Efallai eich bod yn credu fod y Gymdeithas yn enghraifft o fudiad protest hynod lwyddiannus oedd yn llwyddo yn ei hamcanion drwy gyfuniad o ddulliau cyfansoddiadol ac anghyfansoddiadol.

Yn sicr, mae sefydlu is-label i Fflach wedi bod yn fenter lwyddiannus a chyda lwc fe fyddwn ni'n gweld mwy o gynnyrch gan RASP yn ystod ail hanner y flwyddyn.

Cafodd Morgannwg ddiwrnod annisgwyl o lwyddiannus yn erbyn Essex yn Chelmsford ddoe.