Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ly+n

ly+n

Taith bleserus, heb orfod dringo gormod na dychwelyd yr un ffordd, yw'r un i fyny Llwybr y Mwynwyr at Lyn Glaslyn ac yna i lawr Llwybr y Pyg.

Golygydd Lyn Ebenezer.

Felly cyfeiria enw'r dref yn benodol at y fan lle rhed Afon Dyfrdwy o Lyn Tegid.

Y mae actio David Lyn ar gyweirnod uwch nag un John Ogwen ond yna mae Williams yn ddirgelwch o gymeriad ac o bosibl ar y ffin rhwng gorffwylledd a normalrwydd.

pam y mae lyn jones yn fwch dihangol unwaith eto?

Mae Lyn Ebenzer, wrth addasu'r ddrama deledu a gyd- sgrifennodd gyda Sion Eirian, wedi llunio stori slic a gafaelgar, ac mi roedd troi'r tudalennau i mi yn angenrhaid.

Wrth nesa/ u at Llangefni, llifa'r nant drwy lyn a elwir yn Llyn Pwmp.

Mae hyfforddwr Caerdydd, Lyn Howells, wedi cyhoeddi y bydd e'n gadael y clwb ar ddiwedd y tymor, ar ôl dwy flynedd wrth y llyw ar Barc yr Arfau.

Wedi mynd heibio i lyn Trehesglog ar y chwith bydd y ffordd yn codi drwy allt dderw i'r mynydd.

Ymlaen wedyn trwy filltiroedd sgwâr o gaeau siwgwr a'r dail gwyrdd yn disgleirio efo galwyni o ddŵr yn cael eu lluchio drostynt trwy bibau anferth o Lyn Victoria.

Ond fe ddaeth ei thaid o du ei thad o Lyn yn bedair oed gyda'i rieni.

Wrth nesu at Lyn Llydaw fe gerddwch yn gyfochrog â'r bibell ddr newydd sbon danlli sy'n nadreddu tua gorsaf drydan Cwm Dyli.

Ymhlith yr olaf y mae'r faled enwog 'Y Llanc Ifanc o Lyn' a cherddi eraill gan William Jones.

'Roedd Brian Williams yn amlwg yn y sgarmes fel arfer, a chafwyd ymroddiad a brwdfrydedd gant y cant gan y bachwr o Lyn Nedd, Andrew Thomas.

daw yr hen lwynog lwynog davies i mewn yn glo yn lle tony copsey, tra bo mark mark ar y flaenasgell yn lle lyn jones.

Mae Lyn newydd ddychwelyd i'w gartref ar ôl treulio cyfnod yn Ysbyty Tysysoges Cymru.

Gwrthwynebydd arall yw'r Cynghorydd Rhys Sinnett sy'n poeni am gamddefnydd o arian y cyhoedd ac yn anghytuno â barn Lyn Davies bod unrhyw gyhoeddusrwydd i Sir Benfro (boed dda neu ddrwg) i'w groesawu.

Hon fydd gêm ola'r tymor yng Nghynghrair Cymru a'r Alban, gêm ola y cefnwr Mike Rayer a gêm ola Lyn Howells fel hyfforddwr y clwb.

Dêm Fira Lyn, os da y cofiwch, a ganai'n bersain am y glas adar a ehedai dros wyn elltydd Dover pan oedd y Wlad yma mewn dirfawr berygl o gael ei goresgyn gan estroniaid oerwaed o wlad arall ddrwg.

Ar y bore Sul, cafwyd cyfle am drip sydyn i weld y gromlech ym Mhentre Ifan - unwaith yn rhagor o dan arweiniad gloyw Lyn Lewis Dafis.

Gyda'n pecynnau bwyd - diolch eto i Elin - yn ein dwylo, i lawr â ni at Eglwys Nanhyfer yng nghwmni ein tywysydd lleol Lyn Lewis Dafis, neb llai na golygydd y cylchgrawn hwn.

Yna canlyn Cerrig Llwyd y Rhestr, rhyw gramen o graig sy'n brigo i'r wyneb am ryw filltir, i Lyn Carw.

Mae'n anodd i'r chwaraewyr chwarae dair gwaith mewn wythnos, felly maen siwr bod gêm fawr ym mechgyn Casnewydd, meddai Lyn.

Trwy ailadrodd y symudiadau o Lyn ddwy genhedlaeth yn ddiweddarach ym mherson Jane, mae Kate Roberts wedi creu argraff o newid parhaol, o gymdeithas ddiwydiannol newydd yn cael ei ffurfio trwy symudiadau pobl.

Tarawai pelydrau haul isel Rhagfyr arni wrth i ni nesau at Lyn Teyrn.

Ond beth am y ffaith fod y fam ei hunan wedi dod o Lyn yn y nofel, yn ogystal a'r hen nain?

Ni ddaeth ei mam hi o Lyn o gwbl; cafodd ei magu yn ardal y chwareli.

Yr hyn sy'n ddiddorol yma yw fod Kate Roberts wedi newid rhyw yr hynafiad a ddaeth yn blentyn o Lyn.

Bydd Scott Mitchell, ail faswr Casnewydd, yn chwarae i Lyn Ebwy y tymor nesaf.

(Ceir rhagor o wybodaeth am Lyn Cerrig Bach yn yr erthygl ar Y Celtiaid yn y Bwletin hwn.)

Y mae'r Ysgol Feithrin agosaf yn Nhrelewis yr ochr draw i Lyn Ogwr (Ogmore Vale) o Nant-y-moel a mynychir hi gan ddyrnaid bach o blant oddi yno.

Yr hyfforddwr yw Lyn Howells sydd ar fin gadael ei swydd fel hyfforddwr Clwb Rygbi Caerdydd.

Bydd on chwarae i Lyn Ebwy y tymor nesaf ar ôl cyfnod digon anhapus yng Nghaerfaddon.

Llecha dau gwm arall, Cneifion a Chlyd, ar bob llaw a chrognentydd hufennog yn plymio ohonynt i Lyn Idwal.

Yn y nofel, nain Ifan Gruffydd o du ei dad a ddaeth o Lyn yn bedair oed.

Mae Lyn Jones hefyd yn ymwybodol o'r gystadleuaeth rhyngddo fe ac Allan Lewis - ond bydd e'n ceisio rhoi hynny i'r neilltu ddydd Sul.

Un hwyr, pan oeddwn yn dychwelyd i'm cartref o Lyn Rhosyn, rhedodd y ferch allan 'o lôn gefn gul' yn syth o'm blaen.

Mae'n nes at hen grefftwr ffein oedd wedi dechrau anghofio tipyn bach (Mi wyddyn i'n iawn ble 'roedd hi, ond mod i ddim yn cofio) nag at ddewin David Lyn.

Ro'n i'n siarad â Lyn Howells ar ôl gêm Toulouse a roedd e'n hapus gyda'r perfformiad.

Mae gwaith ail-adeiladu i'w wneud gan Lyn Ebwy yn dilyn ymadawiad Deiniol Jones a Nathan Budgett i Benybont.

Chwipiai gwynt Ebrill dros Lyn Ogwen gan godi croen gydd ar fy nghoesau wrth i ni gymeryd y camau cyntaf tua'r cwm - roedd gen i drowsus hir yn y sach cefn rhag ofn!

Roedd gan Arthur gleddyf erstalwm ond mi fu mor blincin gwirion ag ordro hwnnw i gael ei daflu i mewn i ryw lyn.

Mae Cross Keys, felly, ar y gwaelod - naw pwynt y tu ôl i Lyn Ebwy.

Bryn y Bala oedd yr hen enw ar y fan lle rhed Afon Seiont o Lyn Padarn yn Arfon.

Dyma hen gwpled sy'n cadw ar gof enwau rhai o'r lleoedd yng nghyffiniau'r ddau lyn:

Mae hyfforddwr Castell Nedd, Lyn Jones, eisoes wedi arwyddo Allan Bateman, ac wedi ail-arwyddo Brett Sinkinson yr wythnos hon.

Yna daeth i olygu'r fan lle bydd afon yn llifo allan o lyn.

Yna'r cyhoeddiad araf: 'Stori'r Wrach o lyn y Wernddu...'

Yr oedd yn meddwl y byd o Lyn, fel y dengys y gofeb bres yng nghadeirlan Bangor sy'n dweud mai Llyn a roes iddo ei ddechreuad.

Dyma oedd gan hyfforddwr Castell Nedd, Lyn Jones, i'w ddweud ar y Post Cyntaf y bore yma.

Roedd Allan Lewis o Gasnewydd yn arfer bod yn hyfforddwr ar Lyn Jones o Gastell Nedd - pan oedd y ddau yn Llanelli - ac y mae'r ddau'n ymwybodol bod yma gyfle i'r disgybl brofi'i fod wedi dysgu holl driciau'r meistr.

I un a welodd bortread David Lyn o Ifans, y mae John Ogwen ar yr olwg gyntaf yn iau ac yn llai ffwndrus.

Hyfryd ydyw cael eistedd yn dawel ar lan afon neu lyn, a gweld y pysgod yn codi i ddal y clr, a'r adar, ar adenydd chwim, yn cystadlu â hwy i ddal y tamaid blasus.

Lyn Dafis yn bwrw golwg ar un agwedd ar y digwyddiadau diweddaraf yng ngogledd Iwerddon.

Dymuniadau gorau am adferiad llwyr i Mr Lyn Lewis, Salisbury Rd.

Cawsom oriau bwygilydd o bleser hefyd wrth bysgota llysywod yn afon Soch a brithyll bychain yn afon y Felin a lifai o lyn y gwaith dwr.

Fe gâi'r hogiau fynd i ymdrochi i Lyn Manod a Llyn Dr oer, ond yr unig ddr y byddem ni'r merched yn ei weld, ar wahân i ddr tap ac afon fudur, oedd ehangder brawychus o fôr Morfa Bychan ryw ddwywaith y flwyddyn.