Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

mair

mair

Aeth canrifoedd heibio er pan ddangosodd Mair ei Mab bychan i deithwyr dieithr o wlad bell.

Mair, Bangor fel organydd a chorfeistr.

Mair.

Efallai mair syndod mwyaf un dan yr amgylchiadau oedd maint y gefnogaeth i'r bechgyn coch.

Yn Rhodfa Mair mae mam Michael yn byw.

Estynnwn ein cydymdeimlad dwys i Douglas, y plant, ac i ddau frawd Mair, sef Howard a Penri a'r teuluoedd.

O ie, dylwn ddweud mai nôl gwerth dimai o laeth enwyn o Bryn Mair y diwrnod cynt oedd fy rhan i yn nefod a seremoni'r dydd Mawrth neilltuol hwn.

y dyn wrth y llyw - MAIR DAFYDD (CYFRES Y FODRWY) Wedyn, pan oedden nhw'n eistedd ar siglen fawr yn yfed diod, oedd yn fendigedig o oer, meddai Tom,"Fe fu+m i'n ystyried.

Yr oedd dwy ferch hefyd, Mrs Cesia Mair Owen, sy'n byw yn Llanberis, a Mrs Rowena Lloyd, Cyffordd Llandudno.

Estynnwyd croeso cynnes i bawb gan y Llywydd, Mrs Mair Roberts, a dymunodd Flwyddyn Newydd Dda i holl aelodau'r Rhanbarth.

Yn Rhydychen hefyd yr ymaelododd ag urdd y Canoniaid Awstinaidd gan ymuno â phriordy Mair yn y ddinas.

Mae'r llawlyfr bychan 70 tudalen gan Bethan Mair a Meleri Wyn James yn cynnig canllawiau - yn hytrach na chynghorion - ynglyn â phob agwedd o drefnu priodas o'r ddyweddïad i'r mis mêl a'r diolch am yr anrhegion.

Croeso, Dewi a Mair: Yr oedd yn braf gweld Mr Dewi Williams (Dewi six) o Gaerdydd a'i chwaer Mair ar ymweliad a'r teulu ym Mraichmelyn.

Mair, Y Gelli, Tregarth.

Wedi ymneilltuo i Leiandy Mair, ydi, mi wn i.

Syn golygu, maen debyg, mair presant gorau y gall rhywun ei bryni i rigar y gaeaf nesaf fydd potel ddwr poeth.

Adroddodd yr Ysgrifennydd fod Mair Elvet Thomas wedi anfon pecyn o gardiau (a cherdd y Parch.

Diddorol oedd darllen mair anrheg priodas i Madonna a Guy Ritchie gan y Parchedig Susan Brown, syn eu priodi yr wythnos hon, yw pecyn papur ty bach dwbwl.

Ym mrwydr Nadolig y sinemau, rhwng Grinch ar 102 Dalmatians, maen debyg mair cwn a ddylair Cymry eu cefnogi.

I aelodau'r hen Seilo, Ann Rhydderch yw merch Mair Hughes a arferai ganu'r organ yn y capel, a chawsom ei chwmni uwchben pryd o fwyd yn y Cross Foxes.

Cyfyd cwestiwn arall yn sgil hyn: onid moethusrwydd braidd, felly, yw cynnwys dwy ysgrif yr un ar 'Mair Fadlen' ac ar 'Marwnad Syr John Edward Lloyd'?

Rhydd Mair ei gair ar y cerdyn.

Sut i... Drefnu Priodas gan Bethan Mair a Meleri Wyn James.

A diolch yn fawr i Emlyn a Mair am gofio amdanom, diolch am eu cefnogaeth.

Hynny, oherwydd mair Cymro Cymraeg, Ioan Gruffudd yw'r arwr.

'Mi ddweda i wrth Kelly Mair gymaint o fabi wyt ti.'

Treuliodd y ddwy y pnawn yn edrych o gwmpas y siopau, Llio ar bigau'r drain eisiau mynd adre i bori yn y llyfrau a Mair ofn am ei bywyd i rywun eu gweld.

Ac onid oedd y ffaith mair gair Paedo a beintiwyd ar furiau ty yng Nghasnewydd yn ârwyddocaol? Go brin y gallair un o'r rhai a gyflawnodd y weithred sillafur gair cyfan.

Ers marwolaeth Diana bu rhyw fath o râs ymataliol ac maen debyg mair lluniau dros o Sul ydoedd y gwyro gwirioneddol cyntaf oddi wrth hynny - a hynny dan sêl bendith y Frenhiniaeth ei hun a oedd yn siwr o fod yn ymlawenhau yn yr holl sylw canmoliaethus.

FEL YR OEDD AC FEL Y MAE - Mair Elvet Thomas

Dilynodd Mair hi i mewn i'r adeilad ac at y ddesg lle'r oedd gwraig ganol oed yn prysur roi trefn ar gardiau mewn bocs.

Ond, yn y pen draw, efallai mair unig beth y mae Charles yn ei wirioneddol ofni yw y byddan nhw yn datblygu planhigion a fydd yn ei ateb yn ôl pan fydd on siarad a hwy.

Ar ôl dioddef salwch hir, bu farw Mrs Mair Griffiths, Fair Meadows, priod annwyl Douglas a mam gariadus Marjorie, Gareth, David a Lynne.

Mair Douglas Hill, cyn iddo gael ei benodi yn organydd yn Eglwys St.

Dynes hawddgar iawn oedd Mair ac yn uchel ei pharch gan ei ffrindiau lu a'i chydnabod.

Maen ymddangos mair unig beth syn peri oedi ynglyn â chreu y rhain yw na all neb benderfynu pa liw ddylen nhw fod.

Tyrd, Mair.'

'Eisiau help efo prosiect ysgol rydan ni,' meddai Mair, 'ac mi awgrymodd rhywun y gallai Mr Puw ein helpu.'

Cafodd gryn dipyn o broblem gyda dewis enw ar y cychwyn gan mair enw cyntaf oedd Joyrider ond, yn fuan, fe ddaeth y newyddion fod yna grwp arall o'r un enw a gorfodwyd y grwp o Gaernarfon i newid yr enw i Evans.

Yn frawychus o sydyn bu farw Miss Myfanwy Hughes yn ei chartref "Trefair", Rhodfa Sant Mair ar Fawrth y deuddegfed.

Un noson trois at Mair a dweud, 'Wyddost ti beth, mae bywyd yn debyg iawn i gêm o Scrabl'.

Cawsant bum merch, Megan, Mair, Elenid a Siân.

Y chwech sy'n bwriadu mynd ydi'r Maer, Cyng Brian Williams; ei ddirprwy, Cyng Tudor Owen; a'r Cyngr Meurig Williams, Robert Charles Parry, Jack Thomas a Mair Williams.

Ond roedd ar Huw fwy o ofn tywyllwch, a bwgan, na sbeit Kelly Mair a'i ffrindiau i gyd.

Eisteddwn ein dau o boptu'r tân ar hirnos gaeaf - Mair y wraig a minnau.

Ar y cychwyn yr oedd pobl yn ei chael yn anodd deall pam yr oedd un artist yn talu gwrogaeth i un arall fel hyn ond daeth yn amlwg yn fuan iawn mair gwrthwyneb oedd yn digwydd ac mai arwydd o sarhad nid edmygedd oedd hyn.

Mae Mair Evans yn grefftus yn ei phortread o Leni fel merch hunanol a didostur yn ei hawydd i ddod o hyd i'r gwirionedd ond mae hyn yn ennyn diddordeb y darllenwr i weld a ydy hi'n llwyddo ai peidio.

Anodd meddwl am unrhyw agwedd o briodi nad yw Bethan Mair a Meleri Wyn James yn cyffwrdd a hwy ac er bod digonedd o'r math yma o gyhoeddiadau ar gael yn y Saesneg bydd o fendith i sawl pâr cael cyfrol fach fel hon wedi ei hanelu'n benodol at gynulleidfa Gymraeg ei hiaith.

Un peth arall a ddisgyddodd oedd i'r brifathrawes atal yr holl ysgol ar ddiwedd un prynhawn pan oeddynt yncanu'r emyn 'Now the day is over' a galw ar uchaf ei llais 'Mair Gregory will you sing!' Sut y gallwn i heb wybod y geiriau!

Ategodd Mair Roberts, y Llywydd Rhanbarth newydd, y diolch i'r swyddogion ac aethpwyd ymlaen at weddill y materion i'w trafod.

'Sut wyt ti'n mynd i eglruo'r llyfrau i dy fam?' holodd Mair.

Duw a wyr, Mair, fe wnest ti gymaint drosti ag oedd yn ddynol bosibl - mwy na hynny bron, 'nghariad i." "Ond doeddwn i ddim yno pan oedd arni fy ngwir angen i..." "Os oedd hi wedi penderfynu erbyn hynny, yna doedd mo d'angen di na neb arall arni pan ddaeth yr amser.

Bu farw Miss Mair Eluned Thomas, Fferm Treoes yn gymharol ifanc.

(Gweler erthygl Jane Cartwright yn y rhifyn hwn.) Ar y llaw arall, mae'n ddiddorol fod y bardd yn cyfarch Mair, fel petai'n ymuniaethu â hi yn ei galar am ei mab cyn agor Ei fedd yntau.

Gwenent hwythau hefyd, er bod ambell i wg weithiau pan gâi rhywun arall chwarae ran Mair yn nrama'r Geni, ond ciliai'r wg wrth i'r hen ŵr gydio yn eu dwylo wrth gerdded o'r perfformiad.

'Doedd hi ddim yn licio'r Betsan Mair 'na chwaith.

Pan glywodd yr Iesu fod Lasarus wedi marw, 'roedd e'n awyddus iawn i fynd 'nôl at y teulu bach ym Methania, Mair a Martha.

A chan ddilyn cyffelybiaeth a grybwyllwyd gan Iestyn Ferthyr ychwanegodd, "yr hyn a gaethiwodd y forwyn Efa drwy ei hanghrediniaeth, hynny a ryddhaodd Mair drwy ffydd." Drwy ufudd-dod llwyr enillodd Crist y fuddugoliaeth, a thrwyddo ef, fuddugoliaeth i'r ddynolryw.

Yn yr eglwysi drachefn y gwelid y rhan fwyaf o ddigon o gerfluniaeth y cyfnod, yn ddelwau o Grist a Mair a'r saint, yn feddfeini urddasol (yn enwedig yn y Gogledd-Ddwyrain) ac yn groglenni coed rhyfeddol o gywrain.

Rhagflaenydd Mr Owen, Tanrallt oedd tad Emyr a Mair Jones, Tegfan gynt.

Ceir yr un math o obaith angerddol yn Nuw yng nghaniadau Mair a Sacharias lle y cyfunir y dyheadau am ymwared cenedlaethol a chyfiawnder cymdeithasol.

Syr T. H. Parry Williams a ddywedodd mair bobol wirioneddol ddiddorol yw'r rhai hynny syn siarad cyn meddwl.

Ac maen ymddangos mair unig un oedd wedi ei waradwyddo gan y canlyniad oedd John Toshack - a diolch i'r drefn doedd o ddim yn fyr o ddweud hynny.

Cam petrus oedd y dyfyniad tuag at greu synthesis rhwng 'Traddodiad Llanbryn-Mair' a'r system a ddysgasai gan Murry.

Roedd hi'n falch ofnadwy o gymorth Mr Puw a hefyd yn falch fod Mair yn gwmni iddi.

Efallai mair person mwyaf diddorol oedd Twi, dyn digartref o Gaerdydd a brofodd newid dramatig yn ei ffawd ei hun yn ystod y gyfres.

Bethan Mair Cyfres sydd yn cyflwyno gwybodaeth am anifeiliaid i blant bach.

Dywedodd Llio mai hi oedd yn chwilio am wybodaeth, a bod Mair wedi dod efo hi yn gwmni.

Yr oedd ots gan Huw, achos roedd Kelly Mair yn rêl ceg, a byddai'n siŵr o ddweud wrth bawb yn y dosbarth.