Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

manteision

manteision

Ystyried manteision dwyieithrwydd a sut y gall gwybodaeth yn y naill iaith gryfhau'r cysyniadau pynciol yn y llall.

Cyn symud ymlaen i fanylu ar yr ystyriaethau wrth brynu carafan, efallai y dylasem oedi am ennyd i bwyso a mesur y manteision a'r anfanteision o brynu'n ail law a meddwl o ddifrif hefyd am bry- nu'n breifat o'i gymharu a phrynu gan ganolfan werthu.

Felly mae angen ymchwil i ganfod: - Manteision cognitif a chymdeithasol dwyieithrwydd; - Y ddelwedd sydd gan y Gymraeg.

Mae ffurfio grwp tra'n astudio yn yr ysgol yn llawn manteision ac anfanteision.

Derbyniwyd dirprwyaeth o Bwyllgor y Maes Chwarae a chytunwyd mewn egwyddor a'r cais a gyflwynwyd ynglŷn a'r manteision o gael cydweithrediad agosach a'r Cyngor.

Mae bod yn Brifweinidog yn waith cyfrifol dros ben ond un o'r manteision yw cael cwrdd â phobl arbennig iawn.

Wfftia (yn gwrtais iawn) Paul Bourget, 'un a gododd o'r werin, yn ceisio cyfyngu hawliau'r bobl, ac yn lladd ar y gyfundrefn addysg a'i manteision a fu'n achos mawr o'u llwyddiant eu hunain'.

Y pennap o'r rhain wrth reswm, yw bod manteision ariannol, ac anogaeth, i gynhyrchu pethau i'w gwerthu.

Mewn gair, roedd y rhieni'n amharod i ddarparu addysg i'w plant, ac yn ddall i'r manteision i blant ac i gymdeithas.

Nid hawdd yw gwybod pa gwrs i'w gymeradwyo i'r sawl a gais ffermio, gan fod i'r naill ffordd a'r llall ei manteision a'i hanfanteision.

Penderfynwyd derbyn y tendr isaf, a oedd yn rhoddi manteision ariannol sylweddol, a gyflwynwyd gan Gwmni Gwastraff Môn Arfon (cwmni a sefydlwyd ar y cyd gan Gynghorau Bwrdeistref Ynys Môn ac Arfon), yn hytrach na thendr Cwmni Llwyn Isaf Cyf.

Mae manteision ac anfanteision i'r ddau ddewis, ond mae'r ddau ohonynt yn fathau o gymorth a all fod yn rhan o adnoddau person anabl.

Er y manteision hyn, ni chafodd Gwybod y croeso disgwyliedig ond yr oedd gobaith y byddai'r cylchrediad yn cynyddu.

Cynhyrchwyd taflenni i'w dosbarthu i lywodraethwyr ac ysgolion yn amlinellu manteision addysg Gymraeg, a rhagwelir mai cyflenwi gwybodaeth am y Gymraeg fel iaith a chyfrwng fydd un o brif swyddogaethau'r pwyllgor yn y dyfodol agos.