Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

marchnata

marchnata

Ni roddwyd unrhyw arian marchnata ychwanegol i'r orsaf i'w chyflwyno i bobl nad ydynt yn gwrando, ac oni ellir gwella ei darllediadau ar FM mewn ardaloedd o gynulleidfaoedd allweddol, yn arbennig Cymoedd De Cymru, ni fydd ansawdd y profiad gwrando yn gallu cystadlu âr gwasanaethau masnachol newydd sydd i gael eu targedu tuag at graidd BBC Radio Wales.

Er bod y Bwrdd Marchnata Llaeth yn sicrhau siec fisol i rai ffermwyr, rhyw grafu byw mae'r mwyafrif sy'n gweithio'r tir.

Bydd gweithgarwch gweinyddol a marchnata S4C dros y ddwy flynedd nesaf yn cael ei ariannu gan incwm masnachol y sianel.

Ni ellir gorbwysleisio, felly, yr angen am ddarpariaeth helaeth o lyfrau, cylchgronau a phapurau o'r safon orau, a hefyd gynlluniau egnïol i'w marchnata.

Fel yn y byd llyfrau, mae hi'n rhatach ac yn haws marchnata o gwmpas y ddwy Eisteddfod yn yr ha', a'r Nadolig yn y gaea'.

Fel mater o flaenoriaeth, dylai'r Cynulliad arwain ymgyrch marchnata eang wedi ei thargedu yn arbennig at bobl ifanc er mwyn meithrin hyder yn y Gymraeg a'u hannog i'w dysgu a'i defnyddio.

A ddylai marchnata iaith fod yn wahanol?

Nid ydym yma ond prin ddechrau dysgu gwersi marchnata effeithiol a disgybledig.

Gyrru rhywun o leiaf fis ymlaen llaw i lywio ac arwain ein peirianwaith marchnata ni yma yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwwyth tuag at werthu project arbennig.

Mae angen asiantaeth GO Mae modd 'marchnata' Cymru Gymraeg drwy ffurfiau gwahanol er engraifft y capeli.

Cyfeiriodd sawl un at yr angen i annog pobl i ddefnyddio'r Gymraeg ar bob cyfle, gan gyfeirio at bwysigrwydd marchnata'r iaith er mwyn newid agweddau, magu hyder siaradwyr Cymraeg, neu wella delwedd yr iaith.

Dydd Gwener lOfed Bu farw Mr Richard Williams, cyn-swyddog gyda'r Bwrdd Marchnata Llaeth yn y Trallwng.

Mae'r dull hwn o ariannu cyhoeddi wedi sicrhau yn y gorffennol bod yr adnoddau wedi cyrraedd yr ysgolion sydd eu hangen, wedi cenhadu yn y maes, ac wedi arbed costau marchnata a gwerthu.

Ychwanegu at lwyddiant gwaith marchnata yn y gorffennol i godi ymwybyddiaeth o holl wasanaethau'r BBC yng Nghymru.

* * * * * STRATEGAETH MARCHNATA Rhai sylwadau:-WS Rydan ni'n marchnata i'r Dwyrain (Amwythig).

Yn unol â'r Fenter Datblygu Sianel, datblygu cynlluniau rhaglenni, amserlennu, cyflwyno a marchnata a fydd yn llywio cymeradwyaeth y BBC yng Nghymru, gyda'r targed o gyflawni cynnydd pellach yn y gyfradd gymeradwyaeth (7.1 ar hyn o bryd) erbyn diwedd 1999/2000.

Mae system ddosbarthu a marchnata y Cyngor Llyfrau hefyd ar gael i ledaenu gwybodaeth am yr adnoddau.

Cysylltiadau cyhoeddus, hysbysebu, marchnata a cyfieithu.

I fod yn hollol gywir, cyfyngir y defnydd o'r term hwn i gostau anuniongyrchol o gynhyrchu ond siaredir yn aml, hefyd, am argostau gweinyddol ac argostau marchnata.

Heb ddealltwriaeth clir rhwng y ddau ni ellir trafod na pholisi rhaglen na chynllun marchnata a theithio.

Mewn marchnata y mae'r gyfundrefn amaethyddol wedi newid, a rhywfodd neu'i gilydd deuir i'r casgliad nad oes dim o waith llaw dyn yn byw nac yn aros byth; mae'n tyfu ar ôl ei eni nes cyrraedd ei uchafbwynt as yna mae'n gwywo a marw.

B CYHOEDDI - sef atgynhyrchu neu ddyblygu nifer o gopi%au o'r adnawdd, marchnata, gwerthu, dosbarthu, storio, a sicrhau cyflenwad i'r dyfodol.

Roedd diwedd caethwasiaeth a Rhyfel Annibyniaeth America yn ergyd economaidd drom i Lerpwl, ond erbyn hynny sefydlwyd llwybrau marchnata newydd i'r Dwyrain Pell a mannau eraill, a manteisiwyd hefyd ar yr holl ymfudwyr a hwyliai o Lerpwl i fyd newydd yn America neu Awstralia.

hybu a marchnata'r ddarpariaeth Gymraeg drwy ymgyrch cyhoeddusrwydd.

Mae'n bwysig ein bod yn edrych yn ôl ac ymlaen ac yn cadw'r hen a chreu'r newydd, meddai Garry Davies, Pennaeth Marchnata.

Gofynwyd i aelodau ddiweddaru rhestrau marchnata a'u gyrru at Gronw ap Islwyn ar gyfer Bas Data.

Ond hefyd mae'r sefydliad rhyngwladol sy'n rheoli marchnata celf - yr orielau â'u beirniaid cyflogedig a'r newyddiadurwyr cynffongar - yn gwbl wrthwynebus i raglenni diwylliannol sy'n herio eu safle breintiedig.

marchnata Cymraeg i Oedolion, ar y cyd ag eraill sy'n gweithio yn y maes.